مدیر قطب

Dr. Khorramdel

دکتر سرور خرم دل

درجه علمی: دانشیار

گرایش: اکولوژی گیاهان زراعی

ایمیل:

شماره تماس: 38805810-051

رزومه و سایر اطلاعات

 

اعضا

Dr. Kafi دكتر محمد كافي

درجه علمی: استاد

گرایش: فیزیولوژی گیاهان زراعی

ایمیل:

شماره تماس: 38805757-051

رزومه و سایر اطلاعات

 

 

Dr. Alireza Koocheki دكتر عليرضا كوچكي

درجه علمی: استاد

گرایش: بوم شناسی زراعی

ایمیل:

شماره تماس: 38805799-051

رزومه و سایر اطلاعات

 

Dr. Mehdi Nassiri Mahallati دکترمهدی نصیری محلاتی

درجه علمی: استاد

گرایش: بوم شناسی گیاهی زراعی

ایمیل:

تلفن تماس:38805802-051

رزومه و سایر اطلاعات

 

Dr. Parviz Rezvani Moghaddam دكتر پرويز رضواني مقدم

درجه علمی: استاد

گرایش: بوم شناسی زراعی و گیاهان دارویی

ایمیل:

شماره تماس: 38805796-051

رزومه و سایر اطلاعات

 

Dr. Jahan دكتر محسن جهان

درجه علمی: دانشیار

گرایش: بوم شناسی زراعی و کودهای بیولوژیک

ایمیل:

شماره تماس: 38805792-051

رزومه و سایر اطلاعات

 

 

Dr. Jami-al-ahmadi1دکتر مجید جامی الاحمدی

درجه علمی: دانشیار (دانشگاه بیرجند)

گرایش:

ایمیل:

شماره تماس: 9-32254041-056

رزومه و سایر اطلاعات