مقطع کارشناسی

 • علوم و مهندسی باغبانی
 • مهندسی فضای سبز

 

مقطع کارشناسی ارشد

 • علوم و مهندسی باغبانی
  • گرایش درختان میوه
  • گرایش سبزی ها
  • گرایش گیاهان زینتی
  • گرایش گیاهان دارویی
  • گرایش تولید محصولات گلخانه ای
 • مهندسی فضای سبز

 

مقطع دکتری

 • علوم و مهندسی باغبانی
  • گرایش فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی
  • گرایش اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی