مقطع کارشناسی

  • مهندسی علوم دامی

 

مقطع کارشناسی ارشد

  • علوم دامی گرایش تغذیه دام
  • علوم دامی گرایش تغذیه طیور
  • علوم دامی گرایش فیزیولوژی دام و طیور
  • علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح دام و طیور

 

مقطع دکتری

  • علوم دامی گرایش تغذیه دام
  • علوم دامی گرایش تغذیه طیور
  • علوم دامی گرایش فیزیولوژی دام و طیور
  • علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح دام و طیور