عنوان پایان‌نامه دانشجو مقطع استاد راهنما تاریخ دفاع
مقطع استاد راهنما
شناسایی ویروس کوتولگی پیاز در استان خراسان رضویمجید شاهی بجستانیکارشناسی ارشدجعفرپور۱۳۹۰/۰۸/۳۰
شناسایی فون زنبورهای گرده افشان بالا خانواده ‏Apoidea ‎‏ پیاز و یونجه و برآورد اقتصادی تأثیر ‏حشرات گرده افشان بر عملکرد بذر دهی پیاز در شهرستان های مشهد و چناران ‏مرتضی راسخ عادلکارشناسی ارشدصادقی نامقی۱۳۹۰/۰۹/۲۲
شناسایی و تعیین برخی خصوصیات بیولوژیکی و مولکولی ویروس موزاییک گل کلم در مزارع کلم استان خراسان رضویآزاده انتظاریکارشناسی ارشدجعفرپور۱۳۹۰/۰۹/۳۰
بررسی حساسیت کرم سفید ریشه Polyphylla adspersa به نماتدهای بیماریزای حشرات Heterorhabditis bacteriophora و Steinernema feltiaeمصطفی پورجعفری باغنوکارشناسی ارشدمروج۱۳۹۰/۱۰/۰۷
بررسی بیماریزایی قارچ Lecanicillium lecanii روی شته Cinara sp.امیرحسین ناظمیکارشناسی ارشدمروج۱۳۹۰/۱۰/۱۴
ارزیابی تاثیر افزایش غلظت ‏CO2‎‏ هوا روی فراوانی جمعیت و فعالیت تولید مثلی شته کلم Brevicoryhn brasica‏.‏علیرضا امیری جامیکارشناسی ارشدصادقی نامقی۱۳۹۰/۱۰/۱۵
بررسی باکتریهای موجود در دستگاه گوارش سوسری آلمانی(Blattaria: Blattellidae)Blattella germanica و اهمیت بهداشتی آنهاسحر چیت سازیکارشناسی ارشدمروج۱۳۹۰/۱۱/۲۶
بررسی الگوی کلنیزاسیون ریشه گندم بوسیله سودوموناس های فلورسنت و ارتباط آن با کنترل بیولوژیکی بیماری پاخوره گندم در اثر قارچ Gaeumannomyces graminis var.triticiنجمه حاج عبدالهیکارشناسی ارشدروحانی۱۳۹۱/۰۲/۱۱
مطالعه فون کنه‌های بالا خانواده ‏Eriophyoidea‏ بر روی علف های هرز اکوسیستم های کشاورزی در استان خراسان رضوی ‏سمیرا سینائیکارشناسی ارشدصادقی نامقی۱۳۹۱/۰۴/۰۶
ارزیابی مقاومت طبیعی و القایی ارقام مختلف گیاه کلزا نسبت به شته مومی کلم Brevicoryne brassicae L.سمانه رودپشتیکارشناسی ارشدمروج۱۳۹۱/۰۶/۲۱
بررسی کاربرد ازن در کنترل آفات انباری: شب پره هندی ‏Plodia interpunctellaانسیه کیوانلوکارشناسی ارشدصادقی نامقی۱۳۹۱/۰۶/۲۱
بررسی اثر سودوموناس های فلورسنت ونقش انتی بیوتیک فنازین-1-کربوکسیلیک اسید روی کنترل بیولوژیکی بیماری مرگ گیاهچه خیار در اثر قارچPythium ultimum در استان خراسان رضوی.ابراهیم بهنامکارشناسی ارشدروحانی۱۳۹۱/۰۶/۲۷
شناسایی وتعیین تنوع باکتری های تولید کننده ترکیبات ضد میکروبی علیه لکه سیاه وآتشک گلابی جدا شده از درختان گلابی در استان خراسان رضویسمانه صادقیانکارشناسی ارشدطاهری۱۳۹۱/۰۶/۲۷
: بررسی اثرات ضد نماتدی چند گیاه دارویی روی نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی(Meloidogyne javanica) در گلخانهعالیه فیضی لائینکارشناسی ارشدمهدی خانی مقدم۱۳۹۱/۰۶/۲۹
ررسی اثرات تماسی و ابقایی سه فرمولاسیون لامبدا-سی هالوترین روی سوسری آلمانی Blattella germanica L. (Blattaria: Blattellidaeآیدا صبورصادق زادهکارشناسیمروج۱۳۹۱/۰۶/۲۹
شناسایی نماتدهای پارازیت گیاهی راسته Tylenchida در مزارع سبزی کاری حومه مشهدمرجان پاچناری طرقبهکارشناسی ارشدمهدی خانی مقدم۱۳۹۱/۰۶/۲۹
بررسی تأثیر نماتدهای بیماریزای حشرات ،Heterorhabditis bacteriophora و Steinernema carpocapsae روی بید سیب زمینی (Phthorimaea operculella (Lep.: Gelechiidaeمهناز حسنی کاخکیکارشناسی ارشدکریمی۱۳۹۱/۰۶/۳۰
کنترل بیولوژیک بیماری پوسیدگی ریزوکتو نیائی ریشه و طوقه لوبیا بوسیله بعضی جدایه های باکتریائی و قارچ تریکودرما به تنهائی و همراه یکدیگرمرضیه رهدارکارشناسی ارشدروحانی۱۳۹۱/۰۷/۱۲
بررسی مکانیسم های سلولی و مولکولی دخیل در مقاومت پایه و القایی در گوجه فرنگی به Rhizoctonia solani عامل بیماریهای مرگ گیاهچه و پوسیدگی طوقهفریبا نیک رفتارکارشناسی ارشدطاهری۱۳۹۱/۱۰/۲۵
: شناسایی، تعیین تنوع ژنتیکی و بررسی بیماریزایی قارچ رایزوکتونیا، عامل بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه و مرگ گیاهچه ی گوجه فرنگی در استان خراسان رضویآتنا پورمهدیکارشناسی ارشدطاهری۱۳۹۱/۱۱/۰۹
ارزیابی تاثیرجدایه های باسیلوس ریزوسفر گوجه فرنگی در کنترل نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica در استان خراسان رضویمریم رمضانی مقدمکارشناسی ارشدمهدی خانی مقدم۱۳۹۱/۱۱/۱۱
شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع حبوبات در استان خراسان شمالیسمیرا احمدیکارشناسی ارشدمهدی خانی مقدم۱۳۹۱/۱۱/۱۱
بررسی تغییرات بیان ژن‌های قارچ تریکودرما در طول کلونیزاسیون اسپرموسفر و ریزوسفر گوجه‌فرنگی با ارزیابی پروفیل‌های نسخه‌برداریمهدی مهرابی کوشکیدکتری(PhD)روحانی۱۳۹۱/۱۱/۱۶
شناسایی وتعیین خصوصیات سودوموناسهای ایجاد کننده لکه قهوه ای قارچ خوراکی درمناطق مرکزی و شمال شرق ‏کشورمهدی اخلاقیکارشناسی ارشدطریقی۱۳۹۱/۱۲/۲۳
شناسایی نماتد های پارازیت گیاهی مزارع سیب زمینی و ردیابی نماتد سیست طلایی سیب زمینی در منطقه فریدن استان اصفهانحمیدرضا معروفی معروف آبادیکارشناسی ارشدمهدی خانی مقدم۱۳۹۲/۰۲/۲۷
مطالعه فونستیک خانواده Cecidomyiidae(پشه های گالزا) در شهرستان های جغتای، جوین و اسفراینمحمود جغتائیکارشناسی ارشدصادقی نامقی۱۳۹۲/۰۳/۱۸
شناسایی و ردیابی مولکولی ویروس زردی غربی چغندر در مزارع چغندر استان خراسان رضویقاسم ترابیکارشناسی ارشدمهرور۱۳۹۲/۰۶/۳۰
هینه سازی ترکیب محیط کشت و فرمولاسیون پودری قارچ تریکودرما علیه بیماری پژمردگی فوزاریومی گوجه فرنگی در اثر Fusarium oxysporum f.sp. lycopersiciابراهیم سالاریکارشناسی ارشدروحانی۱۳۹۲/۰۶/۳۰
مطالعه برهم کنش سلولی و پلاسمایی کرم سفید ریشه Polyphylla adspersa و نماتود بیمارگر حشرات Steinernema glaseriجمیله الوندیکارشناسی ارشدکریمی۱۳۹۲/۰۷/۱۵
بررسی بیماریزایی قارچ Lecanicillium lecanii روی شته (Sipha maydis (passerini در شرایط آزمایشگاهیسیده صفورا فدائی وطنکارشناسی ارشدمروج۱۳۹۲/۰۷/۱۶
مطالعه فون کنه‌های مواد غذایی انباری( غلات ، خشکبار ، حبوبات ) در منطقه مشهد و حومهزهره خالق آبادیان علافکارشناسی ارشدصادقی نامقی۱۳۹۲/۰۷/۲۱
بررسی جنبه های بیماری زایی و تنوع ژنتیکی Fusarium oxysporum f.sp. niveum عامل پژمردگی آوندی هندوانه در استان خراسان رضوی.زینب حاجی ولی زادهکارشناسی ارشدروحانی۱۳۹۲/۰۷/۲۳
شناسایی وتعیین خصوصیات باکتریهای ایجاد کننده لکه برگی و میوه گوجه فرنگی دراستان خراسان رضویزهرا مدرس شیخکارشناسی ارشدطریقی۱۳۹۲/۰۷/۲۸
جمع اوری و شناسایی کفشدوزک های شهرستان مشهد وحومهسمیه ابراهیمی کلاته نوکارشناسی ارشدکریمی۱۳۹۲/۰۹/۱۶
مطالعه محتوای پلاسمیدی جدایه های Erwinia amylovora عامل بیماری سوختگی آتشیغزاله طاق درهکارشناسی ارشدبقائی راوری۱۳۹۲/۱۱/۰۹
شناسایی ویروس Y سیب زمینی به روش LAMP و مقایسه آن با روش PCRمحسن عسکرزاده گوگدرهکارشناسی ارشدمهرور۱۳۹۲/۱۱/۱۰
بررسی اثر مقادیر مختلف کوددهی نیتروژن و سولفور گیاه کلزا بر انبوهی و شاخص های جدول زندگی شته خردل (Aphididae :.moH) Lipaphis erysimi (Kaltenbach)لیلا شهرآبادیکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۲/۱۱/۱۱
شناسایی و بررسی مولکولی ویروس زردی چغندر قند (Beet yellows virus ) در برخی نقاط ایرانمحّدثه گرامی نوقابیکارشناسی ارشدمهرور۱۳۹۲/۱۱/۱۶
بررسی تنوع زیستی مگس های گل اکوسیستم های زراعی در استان کرمان و مقایسه کارایی روش های مختلف جمع آوریزهره خسرویان چترودیکارشناسی ارشدصادقی نامقی۱۳۹۲/۱۱/۲۱
شناسایی، تعیین پراکنش و بررسی خصوصیات مولکولی ویروس های موزاییک خاکزاد غلات در خراسانسیده عاطفه حسینیدکتری(PhD)مهدی خانی مقدم۱۳۹۳/۰۲/۲۷
شناسایی فاکتورهای موثر در بیماریزایی استرین ایرانیPseudomonas tolaasiمینا مرادیانکارشناسی ارشدطریقی۱۳۹۳/۰۳/۱۰
بررسی پاسخ های دفاعی ارقام مختلف برنج علیه جدایه های قارچ نکروتروف آلترناریاعبدالجبار ایران نژادکارشناسی ارشدطاهری۱۳۹۳/۰۳/۱۲
بررسی گونه های آسپرژیلوس جدا شده از ذرت و قابلیت کمی و کیفی تولید آفلاتوکسین توسط آنها در استان خراسان رضویمهسا اسدیانکارشناسی ارشدروحانی۱۳۹۳/۰۳/۱۷
شناسائی و تعیین تنوع ژنتیکی ژن پروتئین پوششی ویروس برگ بادبزنی مو در استان خراسان رضویزهرا غلام پورکارشناسی ارشدزکی عقل۱۳۹۳/۰۳/۱۸
شناسایی و تعیین خصوصیات بیماریزایی عامل بیماری بلایت باکتریایی برنج در ایرانمسعود صاحبیکارشناسی ارشدطریقی۱۳۹۳/۰۳/۲۴
بررسی کارایی نماتودهای بیمارگر حشرات،Heterorhbditis bacteriophora و Steinernema carpocapsaeدر کنترل بیولوژیک سوسک شاخک بلند رزاسه(Ospheranteria coerulescens Redtenbacher, 1850 (Coleoptera, Cerambycidae : مطالعه ای آزمایشگاهیشروین شریفی سرابیکارشناسی ارشدکریمی۱۳۹۳/۰۳/۲۷
ارزیابی تاثیر پودر کائولین بر ترکیب و تنوع کنه های اندام های هوایی درختان انار در شهرستان فردوسعلیرضا سعادت قدسی نیاکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۳/۰۵/۲۸
شناسایی شته های درخت انار و زنبورهای پارازیتوئید آن ها در استان خراسان رضوی و برآورد پارازیتیسم با استفاده از روش های سنتی و مولکولیهادی فرخ زادهکارشناسی ارشدمروج۱۳۹۳/۰۵/۲۸
بررسی تنوع گونه ای کنه های بالا خانواده Eriophioidea روی گیاهان علفی در شهرستان فردوسسمیّه رحیم پناهکارشناسی ارشدصادقی نامقی۱۳۹۳/۰۶/۰۳
: مطالعه اعتبار هویت زنبورهای Praon pequodorum Viereck و Hym, Braconidae, Aphidiinae)Praon barbatum Mackauer ) با استفاده از خصوصیات مرفولوژیک و مولکولینگین شادلوکارشناسی ارشدکریمی۱۳۹۳/۰۶/۱۷
بررسی عملکرد ژن افکتوری SIX1 مربوط به قارچ Fusarium oxysporum f. sp. melonis روی ارقام استاندار Cucumis melo L.صهبا طوسیکارشناسی ارشدشکوهی فر۱۳۹۳/۰۶/۲۱
ارزیابی مقاومت ارقام سیب زمینی به جدایه های قارچ آلترناریا و باکتری پکتوباکتریوم و شناسایی برخی مکانیسم های مقاومتطاهره کاکوئیکارشناسی ارشدطاهری۱۳۹۳/۰۶/۲۶
بررسی فعالیت آنزیمی جدایه هایی از تریکودرما در رابطه با قابلیت بیوکنترلی آنها روی نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی Meloidogyne javanicaمجتبی کواریکارشناسی ارشدمهدی خانی مقدم۱۳۹۳/۰۶/۲۶
بررسی فون بند پایان گالزای گیاهی با تاکید بر کنه ها و پشه های گالزا در شهرستان علی آبادکتول استان گلستانعلی گلکارشناسی ارشدصادقی نامقی۱۳۹۳/۰۶/۲۶
شناسایی باکتریهای ایجاد کننده پژمردگی، پوسیدگی و لکه برگی هندوانه در استان خراسان رضویسیده مهناز حسینی فرزقیکارشناسی ارشدطریقی۱۳۹۳/۰۶/۲۹
مطالعه تنوع گونه‏ای بال‏ریشک‏داران شهرستان اصفهان و حومهنوید میرامیرخانیکارشناسی ارشدفکرت۱۳۹۳/۰۶/۳۰
اثر کود ورمی کمپوست و قارچ همزیست مایکوریزا روی خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک توت فرنگی Fragaria ananassa Duch و توانایی های زیستی کنه تارتن دو نقطه ای Tetranychus urticae Kochیونس گذشتیکارشناسی ارشدمروج۱۳۹۳/۰۶/۳۱
: بررسی امکان القای مقاومت در لوبیا علیه بیماریهای پوسیدگی رایزوکتونیایی طوقه و ریشه و آنتراکنوز لوبیا با استفاده از فلاونوئیدهافهیمه مرویکارشناسی ارشدطاهری۱۳۹۳/۰۷/۰۲
پاسخ سلولی کرم مفتولی سیب زمینی Agriotes sp به نماتود بیمارگر حشراتزهرا راحت خواهکارشناسی ارشدکریمی۱۳۹۳/۰۷/۰۹
بررسی اثر سازگاری جدایه های قارچ بیمارگر حشرات Beauveria bassiana با عصاره های گیاهی روی مراحل مختلف رشدی پروانه بید آرد Ephestia kuehniella در شرایط آزمایشگاهینازنین بهرامپورکارشناسی ارشدمروج۱۳۹۳/۰۷/۲۳
مطالعه زیست شناسی مگس میوه عناب و شناسایی دشمنان طبیعی آن در شهرستان بیرجندعالیه امینیکارشناسی ارشدصادقی نامقی۱۳۹۳/۰۷/۲۳
بررسی بیماریزایی نماتود بیمارگرحشرات، Steinernema carpocapsae روی آلرود گلخانه Trialeurodes vaporariorum.نسترن رضائیکارشناسی ارشدکریمی۱۳۹۳/۰۷/۳۰
بررسی اثرات کشندگی و زیر کشندگی امواج ماکروویو روی سوسک چهار نقطه ای حبوبات(Col: Bruchidae) Callosobruchus maculatus و ارزش غذایی لوبیا چشم بلبلی Vigna unguiculataشهربانو صبوریکارشناسی ارشدمروج۱۳۹۳/۰۹/۲۴
بررسی ساختار جمعیتی، خصوصیات مولکولی و قابلیت رقابت استرین های غیر مولد افلاتوکسین Aspergillus flavus و A. parasiticus به منظورکنترل بیولوژیک افلاتوکسین ها در ایرانمحمود هوشیارفرددکتری(PhD)روحانی۱۳۹۳/۱۰/۱۶
شناسایی نماتدهای پارازیت گیاهی در مزارع پنبه استان خراسان جنوبیاکبر بخشانیکارشناسی ارشدمهدی خانی مقدم۱۳۹۳/۱۱/۰۵
شناسایی و مقایسه فاکتورهای فنوتیپی و ژنوتیپی در باکتری های مولد هسته یخ جدا شده از درختان میوه هسته دار در استان خراسان رضویالهه طاهریکارشناسی ارشدطریقی۱۳۹۳/۱۱/۰۶
جمع آوری و شناسایی مورچه های همزیست شته ها در شهرستان مشهدزهره سادات مرتضویکارشناسی ارشدصادقی نامقی۱۳۹۳/۱۱/۱۱
مقایسه خصوصیات فنوتیپی و ژنوتیپی استرین های توکسین زا و غیر توکسین زا باکتریPseudomonas syringae جداشده از درختان میوه هسته دار در استان خراسان رضوی .سارا صرافان صادقیکارشناسی ارشدطریقی۱۳۹۳/۱۲/۰۳
: اثر سطوح مختلف کوددهی نیتروژن بر شاخص های شیمیایی و رشدی گیاه توت فرنگی و پیامد آن برآماره های زیستی کنه تارتن دولکه ای Tetranychus urticae Kochمرضیه علی زادهکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۳/۱۲/۲۰
شناسایی نماتد های پارازیت گیاهی درختان میوه هسته دار ارومیه و حومهجهان عبدزاده آغله بوبکارشناسی ارشدمهدی خانی مقدم۱۳۹۴/۰۲/۲۰
بررسی اثرات کشندگی و زیر کشندگی اسانس های گیاهی و حشره کش ایمیداکلوپراید روی سوسری آلمانی (Blattella germanica L. (Blattaria: Blattellidaeفاطمه وظیفه شناسکارشناسی ارشدمروج۱۳۹۴/۰۲/۲۲
شناسائی ویروئیدهای مو در استان خراسان رضویفاطمه سلیمانکارشناسی ارشدزکی عقل۱۳۹۴/۰۲/۲۹
اثرات کشندگی و زیر کشندگی عصاره آلئوورآ و قارچ Beauveria bassiana روی شپشک آرد آلود Mealybug (Pseudococcidae)زهرا نظری حسن آبادیکارشناسی ارشدمروج۱۳۹۴/۰۳/۰۳
بررسی نقش مسیرهای انتقال سیگنال اکتادکانوئید و فنیل پروپانوئید در مقاومت گوجه فرنگی به Rhizoctonia solaniزهرا نوربخشکارشناسی ارشدطاهری۱۳۹۴/۰۳/۲۴
ارزیابی مولکولی جدایه های عامل بیماری سوختگی آتشی با استفاده از چند ژن خانه داریمحمد رفاهیکارشناسی ارشدبقائی راوری۱۳۹۴/۰۳/۲۷
تنـوع گونه‏ای راست‌بالان زیرراسته‌ی Ensifera(Orthoptera) در شهرستان مشهد و حومه و بررسی مولکولی گونه‏های غالبناهید غلامیکارشناسی ارشدفکرت۱۳۹۴/۰۳/۳۱
بررسی ژنتیک جمعیت ویروس برگ باد بزنی مو در جنوب غربی ایرانمریم کارگرکارشناسی ارشدزکی عقل۱۳۹۴/۰۴/۰۲
مقایسه کارایی روشهای PCR معمولی و تکثیر هم دمای وابسته به حلقه در ردیابی عامل بیماری پوسیدگی قهوه ای سیب زمینیسیده امه هانی نبوی چاشمیکارشناسی ارشدبقائی راوری۱۳۹۴/۰۴/۰۷
بررسی فعالیت ضد باکتریایی جدایه های عامل پوسیدگی نرم سیب زمینیسمانه کاظمی زرومیکارشناسی ارشدبقائی راوری۱۳۹۴/۰۴/۰۸
تغییرات جمعیت شته رز (Macrosiphum rosae L.) و شکارگرهای آن در مشهدمهناز کیخسرویکارشناسی ارشدصادقی نامقی۱۳۹۴/۰۴/۰۹
شناسایی گونه های جنس Tetranychus spp.(Acari: Tetranychidae) و شکارگرهای آن ها در شهرستان مشهدآرش هنرمندکارشناسی ارشدصادقی نامقی۱۳۹۴/۰۴/۰۹
مطالعه فون پسیل‏های استان خراسان رضوی و بررسی مولکولی جمعیت‏های مختلف پسیل گلابی Cacopsylla pyri (L.) (Hem.: Psyllidae)احمد زنده دل رودیکارشناسی ارشدفکرت۱۳۹۴/۰۵/۱۲
شناسایی و بررسی مولکولی ویروس وای سیب زمینی (Potato virus Y) در استان خراسان رضویهاجر حسینیکارشناسی ارشدمهرور۱۳۹۴/۰۵/۲۵
شناسایی و بررسی ملکولی ویروس موزائیک چغندر قند Beet mosaic virus در استان خراسان رضویحسین مقدوریکارشناسی ارشدمهرور۱۳۹۴/۰۵/۲۶
ارزیابی بیمارگری دو قارچ بیمارگر حشرات، Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin و Metarhizium anisopliae (Metchnikoff) Sorokin روی سوسک شاخک بلند رزاسهOspheranteria coerulescens (Coleoptera:Cerambycidae) Redtenbacher, 1850 .مهرداد محمدیانیکارشناسی ارشدکریمی۱۳۹۴/۰۶/۱۷
بررسی برهمکنش گوجه فرنگی وگروههای مختلف تاکسونومیکی قارچ رایزوکتونیافاطمه حسینی زهانیکارشناسی ارشدطاهری۱۳۹۴/۰۶/۲۳
مطالعه ی تنـوع گونه‏ای حشرات و کنه‏های درخت زبان گنجشک در شهرستان مشهد و حومهفاطمه خنده روکارشناسی ارشدمروج۱۳۹۴/۰۶/۲۴
شناسایی نماتد های پارازیت گیاهی در باغات میوه دانه دار حومه ی مهابادمیدیا احمدیکارشناسی ارشدمهدی خانی مقدم۱۳۹۴/۰۶/۲۹
بررسی تاثیر اسانس گیاهان مختلف علیه قارچ Rhizoctonia solani عامل پوسیدگی ریشه و طوقه گوجه فرنگیآزاده کشاورزکارشناسی ارشدطاهری۱۳۹۴/۰۶/۳۱
شناسایی مورچه ها و شته های هم زیست شهرستان گرگان و بررسی مقدماتی برهمکنش های اکولوژیک یکی از گونه های غالب در رابطه با گیاه میزبانصبورا میرزامحمدیکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۴/۰۸/۲۰
شناسایی و بررسی مولکولی ویروس خاکزاد چغندر قند (Beet soil-borne virus ) در استان خراسان رضویناهید جم سازکارشناسی ارشدمهرور۱۳۹۴/۱۰/۰۱
بررسی بیمارگری قارچ Lecanicillium longisporum روی شپشک آرد آلود .Pseudococcidae) Pseudococcus sp)سپیده غفاریکارشناسی ارشدکریمی۱۳۹۴/۱۰/۲۵
تنوع گونه‏ای راست‏بالان زیر راسته Califera درشهرستان چناران و حومه و بررسی مولکولی گونه‏های غالبعلی جباریکارشناسی ارشدفکرت۱۳۹۴/۱۰/۲۸
شناسایی و بررسی مولکولی ویروس موزائیک کدو (Squash mosaic virus) در استان خراسان جنوبیعلی نصرآبادیکارشناسی ارشدمهرور۱۳۹۴/۱۱/۰۶
ارزیابی علل بروز تخصص غذایی در یک سیرفید شته خوار پلی فاژ: رویکردی بر پایه برهمکنش های چندگانهعلیرضا امیری جامیدکتری(PhD)صادقی نامقی۱۳۹۴/۱۱/۰۷
بررسی کارایی باکتری های اندوفیت خیار در کنترل نماتد ریشه گرهی(Meloidogyne javanica) در استان خراسان رضویفرخنده امینیکارشناسی ارشدمهدی خانی مقدم۱۳۹۴/۱۱/۰۷
شناسایی بیماریهای باکتریایی کدوییان در استان خوزستانستاره محمدحسینی خوکارشناسی ارشدطریقی۱۳۹۴/۱۱/۰۷
شناسایی گونه های مختلف فیلوژنتیکی فوزاریم عامل بیماری بلایت در مزارع جو استان های خراسان رضوی شمالی و گلستان و بررسی بیماریزایی آنهاعلی دژانگاکارشناسی ارشدطاهری۱۳۹۴/۱۱/۰۷
بررسی اثر تلفیقی قارچ Trichoderma و باکتری Bacillus subtilis در کنترل نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی (Meloidogyne javanica)میترا بدخشانکارشناسی ارشدمهدی خانی مقدم۱۳۹۴/۱۱/۱۰
شناسایی مورفولوژیکی و مولکولی برخی از نماتدهای پارازیت گیاهی مزارع باقلا در استان خوزستانصدیقه عظیمیدکتری(PhD)مهدی خانی مقدم۱۳۹۵/۰۱/۲۵
شناسایی مرفولوژیکی و مولکولی برخی نماتدهای انگل گیاهی مرتبط با محصولات عمده (زرشک، زعفران و عناب) استان خراسان جنوبیسمیه الوانیدکتری(PhD)مهدی خانی مقدم۱۳۹۵/۰۲/۲۲
سبب شناسی زردی درختان اقاقیا در مشهدمرضیه کریم زاده کیسکانیکارشناسی ارشدزکی عقل۱۳۹۵/۰۴/۲۳
اثرات شکارگری درون رسته ای بین عوامل بیوکنترل سفیدبالک گلخانه Trialeurodes vaporariorum (West.): Steinernema carpocapsae (Weiser) وسن Oriusدر شرایط آزمایشگاهعلی دهقانی محمود آبادیکارشناسی ارشدکریمی۱۳۹۵/۰۶/۲۸
مطالعه تنوع گونه ای حشرات مرتبط با گونه های غالب سوزنی برگان در مشهدمینو حیدری لتیباریکارشناسی ارشدمروج۱۳۹۵/۰۶/۲۹
ارزیابی مقاومت ارقام مختلف گوجه فرنگی( Lycopersicum esculentum Miller) نسبت به شب پره مینوز گوجه‎فرنگی Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) در شرایط آزمایشگاهی.علیرضا صدیقیکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۵/۰۶/۳۱
شناسایی شکارگرهای اختصاصی شته ها روی درختچه های زینتی در شهرستان مشهدالهام انتظاریکارشناسی ارشدصادقی نامقی۱۳۹۵/۰۶/۳۱
شناسایی شکارگرهای شته ها روی درختچه های زینتی در شهرستان مشهدالهام انتظاریکارشناسی ارشدصادقی نامقی۱۳۹۵/۰۶/۳۱
کارایی نماتدهای بیمارگر حشرات Steinernema carpocapsae و Heterorhabditis bacteriophora روی کرم گلوگاه انار( Ectomyelois ceratoniae Lepidoptera: Gelechidae)در شرایط آزمایشگاهزهرا معماریکارشناسی ارشدکریمی۱۳۹۵/۰۶/۳۱
شناسایی و تعیین دینامیسم جمعیت باکتریهای اپی فیت درختان میوه دانه دار در استان آذربایجان غربیحبیب نوجوان چچکلوی منصورکارشناسی ارشدطریقی۱۳۹۵/۰۷/۱۰
: تنوع گونه ای نماتدهای بیمارگر حشرات در برخی از شهرهای استان سیستان و بلوچستان.فاطمه یکه قاسمیکارشناسی ارشدکریمی۱۳۹۵/۰۷/۱۸
بررسی بیولوژی سوسک برگخوار ناورن (Xanthogaleruca luteola (Col: Chyrsomelidae در منطقه مشهد و تاثیر 4 ترکیب حشره کش روی این آفتسمیرا حاجی علیلوبنابکارشناسی ارشدمروج۱۳۹۵/۰۷/۱۸
شناسایی و بررسی مولکولی بیوتیپ های مختلف ویروس عامل بیماری رایزومونیا (Beet necrotic yellow vein virus)در استان لرستانیاسر اسدالهیکارشناسی ارشدمهرور۱۳۹۵/۰۷/۲۴
شناسایی فنوتیپی و مولکولی جدایه های Xanthomonas عامل لکه برگی و شانکر درختان میوه هسته دار در استان خراسان رضویالمیرا درخشانکارشناسی ارشدبقائی راوری۱۳۹۵/۰۷/۲۸
شناسایی باکتری های مختل کننده سیستم احساس حد نصاب در Pectobacterium carotovorum و بررسی مولکولی مکانیسم عمل آنهامحمدرضا عالی منشدکتری(PhD)طاهری۱۳۹۵/۱۰/۲۸
بررسی کارآیی ترکیبات بیولوژیک مختلف بر اساس قارچ Trichoderma در کنترل بیماری شانکر رایزوکتونیایی سیب زمینیمحمدرضا اخلاقیکارشناسی ارشدمهدی خانی مقدم۱۳۹۵/۱۱/۳۰
شناسایی و بررسی خصوصیات مولکولی ویروس موزاییک نیشکر در شمال ایرانزهره مرادیدکتری(PhD)مهرور۱۳۹۵/۱۲/۱۱
بررسی جنبه‌های سلولی، مولکولی و بیوشیمیایی برهمکنش گندم با گونه‌های عمده فوزاریوم عامل بیماری بلایت خوشهنیما خالدیدکتری(PhD)طاهری۱۳۹۶/۰۲/۲۰
بررسی مورفولوژیکی,مولکولی و بیماریزایی گونه های نماتد ریشه گرهی باغات پسته استان کرمان و ارزیابی عکس العمل های بیو شیمیایی پسته آلوده به نماتد با استفاده از برخی از استرینهای باکتریائی سودوموناس فلورسنساعظم زین الدینی ریسهدکتری(PhD)مهدی خانی مقدم۱۳۹۶/۰۳/۰۸
بررسی تاکسونومیک بالریشکداران دو خانواده Aeolothripidae (Insecta: Thysanoptera) و Melanthripidae براساس صفات ریخت شناسی و مولکولی در استان خراسان شمالیجلیل علویدکتری(PhD)فکرت۱۳۹۶/۰۴/۲۱
مقایسه فاکتورهای بیماریزایی و بررسی برهمکنش های بیوشیمیایی، سلولی و مولکولی جدایه های Xanthomonas citri subsp. citri با ارقام مختلف مرکباتحسین میرزائی نجفقلیدکتری(PhD)طریقی۱۳۹۶/۰۴/۲۱
DNA بارکد برای مگس های میوه (Dip:, Tephritidae) در خراسان رضویسیف عبدالحسین مالک الغانمیکارشناسی ارشدکریمی۱۳۹۶/۰۶/۱۵
دفاع فیزیولوژیک لاروSpodoptera exigua در مقابل دو گونه نماتود بیمارگر حشرات Heterorhabditis bacteriophora وSteinernema carpocapsae و باکتری های هم‎زیست آن ها و مطالعه ی برخی عوامل دخیل در زهرآگینیریحانه درسوئیدکتری(PhD)کریمی۱۳۹۶/۰۶/۲۰
اثر برهمکنش دوره‌ی زمانی تغذیه‌ی اسید هیومیک و کاربرد حشره‌کش دیازینون در مزارع خربزه ی شهرستان تربت جام برمدیریت انبوهی مگس خربزه (Myiopardalis pardalina Bigot) و سرخرطومی جالیز Acythopeus curvirostris persicus Boheman))مهسا میرزااحمدیکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۶/۰۶/۲۱
بررسی ژن های افکتوری قارچ Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici عامل پژمردگی آوندی درگوجه فرنگیالهه ربیعی مطلقدکتری(PhD)روحانی۱۳۹۶/۰۶/۲۷
شناسایی سریع مگس جالیزDacus ciliatus (Diptera: Tephritidae)بوسیله ‏ی روش تکثیر همدما وابسته به حلقه(LAMP)سهراب صباحیکارشناسی ارشدفکرت۱۳۹۶/۰۶/۲۷
ردیابی و آنالیز توالی پیشبر ژن PR10 از گیاه نخوداعظم کاسبکارشناسی ارشدشکوهی فر۱۳۹۶/۰۶/۲۸
شناسایی سریع مگس میوه انبه Bactrocera zonata (Dip.: Tephritidae) با استفاده از روش real-time PCRمرضیه کوه کن زادهکارشناسی ارشدفکرت۱۳۹۶/۰۶/۲۸
بررسی خصوصیات مولکولی و تعیین توالی کامل یک جدایه ازویروس موزاییک چغندر قند(Beet mosaic virus ) در استان خراسان رضویبنفشه حیدریکارشناسی ارشدمهرور۱۳۹۶/۰۶/۲۹
بررسی نقش رادیکال های فعال نیتروژن در برهم کنش قارچ Rhizoctonia solani و سودوموناس های فلورسنت با گیاه لوبیاوحید کشاورزتوحیددکتری(PhD)طاهری۱۳۹۶/۰۶/۲۹
بررسی و شناسایی قارچ‌های همراه نماتد های سیستی در مزارع چغندرقند استان خراسان رضویاعظم سلیمانی دیزیچهکارشناسی ارشدمهدی خانی مقدم۱۳۹۶/۰۶/۲۹
بیماری‌شناسی قارچ بیمارگر حشرات، Metarhizium robertsii روی کرم سفید ریشهPolyphylla adspersa در شرایط آزمایشگاهی و نیمه‌مزرعه‌ایمسعود سرگزیکارشناسی ارشدکریمی۱۳۹۶/۰۶/۲۹
شناسایی متابولیت های ثانویه تولید شده توسط باکتری های اپی فیت بازدارنده از رشد و بیماریزایی Erwinia amylovora جداشده از درختان سیب و گلابی در دو قطب شمال غرب و شمال شرق کشوررقیه حبیبیدکتری(PhD)طریقی۱۳۹۶/۰۶/۲۹
شناسایی فون کنه های مزواستیگمای خاکزی در شهرستان مشهدپروین عباس پورکارشناسی ارشدصادقی نامقی۱۳۹۶/۰۶/۳۱
شناسایی قارچهای عمده عامل پوسیدگی بعد از برداشت انگور و بررسی اثر بیوکنترلی آنتاگونیستهای قارچی و باکتریایی علیه آنهاکاظم کاسفیکارشناسی ارشدطاهری۱۳۹۶/۰۸/۰۳
شناسایی گونه های قارچ آلترناریا در درختان پرتقال استان های گلستان و مازندران و بررسی بیماریزایی آن هامحمود ریاحیکارشناسی ارشدطاهری۱۳۹۶/۰۸/۱۰
مطالعه ارتباطات فنوتیپی و ژنوتیپی عامل ایجاد کننده آتشک درختان میوه دانه دار با توان بیماریزایی باکتریمژگان اسلام خواهکارشناسی ارشدطریقی۱۳۹۶/۰۸/۱۷
‌تنوع گونه‌ای سفیدبالک‌ها و گیاهان میزبان در فضای سبز شهرستان مشهدحامد برزگر زوبارانکارشناسی ارشدصادقی نامقی۱۳۹۶/۱۰/۲۵
بررسی الگوی بیان ژن کاندید اثرگذار SIX۱در ارقام خربزه آلوده به قارچ Fusarium oxysporum f.sp. melonisماجده رامیان یارسمیکارشناسی ارشدشکوهی فر۱۳۹۶/۱۱/۳۰
شناسایی بیماریهای باکتریایی گردو در استان خراسان رضویمعصومه سروش نیاکارشناسی ارشدبقائی راوری۱۳۹۶/۱۱/۳۰
شناسایی و بررسی ساختار ژنتیکی جدایه های قارچ Macrophomina phaseolina عامل بیماری پوسیدگی زغالی خربزه در استان خراسان رضویعلی اکبر علی خانیکارشناسی ارشدطاهری۱۳۹۶/۱۱/۳۰
اثر آلودگی به ویروئیدهای مرکبات بر ترانسکریپتوم میزبانلیلا ابراهیمی مقدمدکتری(PhD)زکی عقل۱۳۹۶/۱۲/۰۲
شناسائی منابع مقاومت چغندرقند به پوسیدگی فیتوفترائی ریشه و بررسی برخی از جنبه های بیوشیمیائی و مولکولی مقاومتمژده کاکوئی نژاددکتری(PhD)طاهری۱۳۹۶/۱۲/۰۲
بررسی خصوصیات مولکولی ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی(Tomato yellow leaf curl virus) در برخی نواحی عراقاحمد حامد بدر الخیکانیکارشناسی ارشدمهرور۱۳۹۶/۱۲/۲۳
دینامیسم جمعیت سفید بالک زبان گنجشک Siphoninus phillyreae(Hemiptera: Aleyrodidae) و دشمنان طبیعی آن در فضا های سبز مشهدسمانه سادات درویش پور سینیکارشناسی ارشدصادقی نامقی۱۳۹۷/۰۲/۲۲
آسیب شناسی نماتد های بیمارگر حشرات روی لارو کرم خراط Zeuzera pyrina L. (Lepidoptera: Cossidae): ارزیابی آزمایشگاهی و مطالعه ی مزرعه ایالهام سالاریدکتری(PhD)کریمی۱۳۹۷/۰۳/۲۹
شناسایی گونه‌های آلترناریای عامل لکه‌موجی گوجه‌فرنگی در استان خراسان رضوی و ارزیابی برخی فاکتورهای بیماریزایی آن‌هایونس رمضانیکارشناسی ارشدطاهری۱۳۹۷/۰۴/۱۳
شناسایی شته های گال زا، شکارگرها و پارازیتوئیدهای آن ها روی درختان خانواده های بید (Salicaceae) و نارون (Ulmaceae) در فضاهای سبز مشهداکرم نجمیکارشناسی ارشدصادقی نامقی۱۳۹۷/۰۴/۲۰
مقایسه تنوع فنوتیپی و ژنوتیپی در بین استرین های باکتریXanthomonas citri جدا شده از ایران و عراقحیدر کریم عبدالامیر الراضیکارشناسی ارشدطریقی۱۳۹۷/۰۴/۲۶
بررسی بیان ژن اثرگذار Fom-LysMدر مراحل توسعه قارچ Fusarium oxysporum f.sp. melonis در خربزهعلی ملک زاده مغانیکارشناسی ارشدشکوهی فر۱۳۹۷/۰۶/۰۶
بررسی اثر ضد قارچی اسانس گیاهان مختلف علیه چند گونه مهم قارچ فوزاریوم بیماریزا روی گندممحمدحسین فقیه ایمانیکارشناسی ارشدطاهری۱۳۹۷/۰۶/۱۰
بررسی امکان بیوکنترل قارچ Rhizoctonia solani بیماریزا در گوجه فرنگی با باکتری‌های آنتاگونیستمحمد نور هادی ابوجدیهکارشناسی ارشدطاهری۱۳۹۷/۰۶/۲۵
بررسی اثر بازدارندگی برخی ترکیبات بر روی Candidatus Phytoplasma phoeniciumنوراله قنبرزهی گرگیجکارشناسی ارشدزکی عقل۱۳۹۷/۰۶/۲۶
مطالعه ی تنوع گونه ای جوربالان و ناجوربالان در مزارع کلزای چناران و بررسی اثر چند عصاره ی گیاهی روی شته ی مومی کلم Brevicoryne brassicaeعلی محمد ملوندیکارشناسی ارشدمروج۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شناسایی و تعیین خصوصیات میکروارگانیسم‌های ممانعت کننده از رشد باکتری‌ Pseudomons syringae مولد شانکر درختان میوه‌هسته‌دارسارا معماریکارشناسی ارشدطریقی۱۳۹۷/۰۷/۰۳
اثر ضد نماتدی سه گیاه دارویی هندوانه ابوجهل، کلپوره و انغوزه روی نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی (Meloidogyne javanica) و مطالعه برهمکنش آن هایلدا نجف نیاکارشناسی ارشدمهدی خانی مقدم۱۳۹۷/۰۷/۰۴
بررسی تاثیر حضور مورچه ی همیارTapinoma erraticum بر رفتار تغذیه ای و تخم گذاری کفشدوزک های Hipodamia variegata و Coccinella septempunctata در کلنی شته ی Aphis gossypiشیرین حمله داری میبدیکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۷/۰۷/۰۴
بررسی تنوع جدایه‌های Pseudomonas syringae درختان میوه هسته‌دار در شمال‌غرب و شرق کشورآرزو اعلمی دله زیکارشناسی ارشدطریقی۱۳۹۷/۰۷/۰۴
بررسی خصوصیات بیولوژیکی و مولکولی آر.ان.ای ماهواره جدایه های ایرانی ویروس برگ بادبزنی مونعیمه مصطفویکارشناسی ارشدزکی عقل۱۳۹۷/۰۷/۱۶
شناسایی مورفولوژیکی برخی از نماتدهای انگل گیاهی ریزوسفر و ریشه درختان مرکبات شمال استان خوزستانزهرا رشنوبنه عباسیکارشناسی ارشدمهدی خانی مقدم۱۳۹۷/۰۷/۲۴
ارزیابی اثر مقادیر مختلف کوددهی نیتروژن بر جنبه های اکو-فیزیولوژیک کفشدوزک شکارگر Hippodamia variegata و پیامد آن در کنترل شته ی سبزجالیز Aphis gossypii روی خیارسیده افسانه حسینیدکتری(PhD)حسینی۱۳۹۷/۰۷/۲۵
اثر بیوکنترلی قارچ Trichoderma harzianum بر علیه نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica در مجاورت ریشه ی خیاریاسراسماعیل حسین البهادلیکارشناسی ارشدممرآبادی۱۳۹۷/۰۸/۰۶
بررسی اثر بازدارندگی برخی از ترکیبات شیمیائی و عصاره ها گیاهی بر روی ویروسهای گیاهاعلی صبوریکارشناسی ارشدزکی عقل۱۳۹۷/۰۸/۱۵
بررسی خصوصیات مولکولی ویروس موزاییک بونسای پیچ گلیسین (Wisteria Vein Mosaic Virus) در استان خراسان رضویمهندسالم هاشم الجابریکارشناسی ارشدمهرور۱۳۹۷/۱۱/۰۷
شناسایی مولکولی و بررسی پاتوتیپ های ویروس رگبرگ زردی نکروتیک چغندرقند، عامل بیماری رایزومانیا در استان همدانمحمد کردنوقابیکارشناسی ارشدمهرور۱۳۹۷/۱۱/۲۹
مطالعه‌ی مورفولوژیکی- مولکولی کنه‌های تارتن جنس Tetranychus فعال در گلخانه‌های مشهد و تأثیر برخی فاکتورهای محیطی بر دینامیسم جمعیت گونه‌ی غالبسمیرا سینائیدکتری(PhD)صادقی نامقی۱۳۹۷/۱۱/۲۹
شناسایی جدایه های . Fusarium spp مرتبط با پوسیدگی طوقه و ریشه گندم در استان یزد و ارزیابی امکان حفاظت گیاه علیه بیمارگر با کاربردPiriformospora indicaسعیده دهقانپورفراشاهدکتری(PhD)طاهری۱۳۹۷/۱۱/۳۰
استفاده از روش Real-time PCR برای شناسایی و تفکیک سریع Agrotis segetum (Noctuidae,: Lepidoptera)پری ناز مطلب دختکارشناسی ارشدفکرت۱۳۹۷/۱۲/۰۴
بررسی واکنش برخی ارقام تجاری گوجه فرنگی به جدایه درگز ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه‌فرنگیعباس احمدی پارساکارشناسی ارشدزکی عقل۱۳۹۷/۱۲/۲۲
شناسایی تعیین پراکنش و بررسی برخی خصوصیات مولکولی ویروس Beet black scorch virusدر خراسان بزرگاصغر سمیعیدکتری(PhD)مهرور۱۳۹۸/۰۱/۲۰
بررسی مقایسه ای اثر مولکول‌های کوروم سنسینگ و برخی از پروتئین های ضدمیکروبی روی برخی از خصوصیات زیست-شناسی، فیزیولوژی و بیماریزایی Rhizoctonia solani AG1-IA عامل سوختگی غلاف برنجزهره نسیمیدکتری(PhD)طاهری۱۳۹۸/۰۳/۰۱
شناسایی وجمع آوری عوامل بیمارگر حشرات از خاک مناطق شمال افغانستانمحمدحسین فلاح زادهکارشناسی ارشدکریمی۱۳۹۸/۰۴/۱۰
بیمارگری گونه‏ هایی از قارچ‏ های بیمارگرحشرات، Metarhizium و Beauveria روی موریانه Microcerotermes divesrus (Isoptera: Termitidae) در شرایط آزمایشگاهحیدر عبدالکریم علیوی الفرحانیکارشناسی ارشدکریمی۱۳۹۸/۰۵/۰۷
بررسی برخی فاکتور های دخیل در بیماری زایی جدایه های Xanthomonas عامل لکه برگی و شانکر درختان میوه هسته داراسماء رحمن زاده کرمانیکارشناسی ارشدبقائی راوری۱۳۹۸/۰۵/۰۹
تعیین فراسنجه‌های جدول زندگی و جمعیتی کنه تارتن دو لکه‌ای روی بادنجان تحت تأثیر نوع آب آبیاری در گلخانهبهناز بخشی محبیکارشناسی ارشدصادقی نامقی۱۳۹۸/۰۶/۲۳
بررسی امکان کنترل پوسیدگی نرم سیب زمینی با استفاده از اسانس های گیاهیحبیبه حاجیان ملکیکارشناسی ارشدبقائی راوری۱۳۹۸/۰۶/۲۴
مطالعه‌ی تنوع گونه‌ای کنه‌های بالاخانواده‌ی Eriophyoidea در بخش‌های مرکزی و شرقی استان گلستان و بررسی ساختار ژنتیکی جمعیت‌های یکی از گونه‌های مهم اقتصادیعلی گلدکتری(PhD)صادقی نامقی۱۳۹۸/۰۶/۲۷
بررسی تاثیر اسانس حاصل از ارقام پرتقال بر گونه های آلترناریای بیماریزا در مرکباتندا سمندری نجف آبادیکارشناسی ارشدطاهری۱۳۹۸/۰۶/۳۱
بررسی تاثیر باکتری های رایزوسفر در بیوکنترل و یا القای مقاومت گیاه گندم در برابر قارچ Fusarium culmorum عامل پوسیدگی ریشه و طوقه‌ی گندمفاطمه مقدم دیمهکارشناسی ارشدطریقی۱۳۹۸/۰۶/۳۱
بررسی تاثیر عصاره الکلی گیاه ختمی خبازی (Althaea officinalis) علیه گونه های آلترناریا بیماریزا در مرکباتفاطمه مقصودی پورزیدآبادیکارشناسی ارشدطاهری۱۳۹۸/۰۶/۳۱
بررسی کارایی سودوموناس ها فلورسنت در مقایسه و یا در ترکیب با برخی مواد بیولوژیک به منظور کنترل بیماری های مهم پس از برداشت سیب زمینیسحر تدینکارشناسی ارشدطریقی۱۳۹۸/۰۶/۳۱
بررسی و آنالیز پروموتر القا شونده توسط پاتوژن در گیاه نخود (Cicer arietinum L.) علیه بیماری برق زدگی (Mycosphaerella rabiei )نرگس صادقیکارشناسی ارشدممرآبادی۱۳۹۸/۰۶/۳۱
بررسی و شناسایی نماتدهای پارازیت داخلی جو در استان خراسان رضوی و تجزیه ژنتیکی مقاومت به نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne javanica) با روش نقشه یابی ارتباطمجید شاهی بجستانیدکتری(PhD)مهدی خانی مقدم۱۳۹۸/۰۶/۳۱
تأثیر شوک دمایی بر مرگ و میر مراحل مختلف زیستی سوسک چهار نقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus Fabricius (Bruchinae, Chrysomelidae: Col.) در شرایط آزمایشگاهاحمد پیلارامکارشناسی ارشدصادقی نامقی۱۳۹۸/۰۶/۳۱
جداسازی و شناسایی باکتری های ریزوسفری روناس در استان یزدسیدمحمود میرخلیلیکارشناسی ارشدبقائی راوری۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شناسایی شپشک های مرتبط با درختان میوه شهرستان مشهد و حومهلیلا قربانیکارشناسی ارشدفکرت۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شناسایی فنوتیپی و مولکولی عامل اسکب معمولی سیب زمینی در خراسان رضویفریده بی سیارکارشناسی ارشدبقائی راوری۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شناسایی و بررسی برهمکنش سلولی و مولکولی سودوموناسهای فلورسنت در ترکیب با مواد القاء کننده مقاومت به منظور کنترل بهینه بیماری سوختگی غلاف برنجمهدی رستمی درونکلادکتری(PhD)طریقی۱۳۹۸/۰۷/۱۷
جدا سازی وشناسایی نماتوداهای بیمارگر حشرات بومی مناطقی از عراق وبررسی بیمارگری آنها روی موریانه Microcerotermes diversusجواد بلبل حمود الزیداویدکتری(PhD)کریمی۱۳۹۸/۰۸/۰۱
ارزیابی اثر گیاهخواری، افزایش گاز دی اکسیدکربن و تنش آبی بر رفتار نماتودهای بیمارگر حشراتمهناز حسنی کاخکیدکتری(PhD)کریمی۱۳۹۸/۰۸/۲۹
شناسایی مورفولوژیکی برخی از نماتدهای انگل گیاهی ریزوسفر و ریشه درختان پسته استان خراسان رضویریحانه حدادفرکارشناسی ارشدمهدی خانی مقدم۱۳۹۸/۰۹/۰۶
مطالعه تنوع گونه‌ای‌ شته‌های گیاهان علفی و زراعی، پارازیتوییدها و مورچه‌های همیار آن‌ها در استان خراسان شمالیندا صدیقیدکتری(PhD)حسینی۱۳۹۸/۰۹/۲۴
بررسی ژنوتیپ های فیتوپلاسمای همراه با بیماری زردی ‘Bios Noir’ انگور در ایرانالهام جمشیدیدکتری(PhD)بقائی راوری۱۳۹۸/۱۰/۱۶
ارزیابی تأثیر برخی فاکتورهای اکولژیک بر شکارگری گونه‌یAnthocoris minki Dohrn (Hem.: Anthocoridae) و شناسایی مورفولژیکی- مولکولی گونه‌های پسیل‌خوار جنس Anthocoris Fallen در استان خراسان رضویمریم حسن زاده اولدکتری(PhD)صادقی نامقی۱۳۹۸/۱۰/۲۹
بررسی تحریک واکنش‌های دفاعی درختان میوه دانه‌دار با استفاده از ترکیبات ضد میکروبی و القاء کننده مقاومت در برابر باکتری Erwinia amylovoraمهدی اخلاقیدکتری(PhD)طریقی۱۳۹۸/۱۱/۱۶
تعیین بیوتیپ سفیدبالک پنبه و معرفی همزیست های آن در شهرستان سرخس.نوروزعلی علیمرزائیکارشناسی ارشدکریمی۱۳۹۸/۱۱/۳۰
شناسایی وبررسی خصوصیات مولکولی جدایه ویروس موزایک شدید زنبق در استان خراسان رضویعبدالله ناصریکارشناسی ارشدمهرور۱۳۹۸/۱۱/۳۰
تهیه فرمولاسیون نانوکپسول ایمیداکلوپراید بر پایه نانوذرات لیپیدی جامد و بررسی کارآیی آن روی پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae در شرایط مزرعه.بهزاد رضوانیکارشناسی ارشدمروج۱۳۹۹/۰۲/۰۳
شناسایی دو میزبان جدید، تعیین ویژگی ژنوم و اثبات بیماری زایی سازة عفونت‌زای ویروس ایرانی پیچیدگی بوته چغندرقند- جدایه فلفلوحید طحاندکتری(PhD)جعفرپور۱۳۹۹/۰۴/۲۸
شناسایی باکتری های اندوفیت زعفران در استان های خراسانزهره قدیریکارشناسی ارشدطریقی۱۳۹۹/۰۷/۰۸
شناسایی قارچ های بیمارگر و اندوفیت ریشه و طوقه گندم در استان خراسان شمالیفاطمه روحانیکارشناسی ارشدطاهری۱۳۹۹/۰۷/۰۸
اثر ضدنماتدی سه گیاه تاتوره (Datura stramonium)، درمنه (Artemisia vulgaris) و تلخه (Acroptilon repens ) برکنترل نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanicaدر گوجه فرنگی و مطالعه برهمکنش آن هارسول بهادریان قلعه نوکارشناسی ارشدمهدی خانی مقدم۱۳۹۹/۰۷/۱۴
بررسی تاثیر اسانس گونه‌های مختلف گیاهی در کنترل بیماری لکه‌موجی در ارقام مختلف گوجه‌فرنگی تحت شرایط آزمایشگاه و گلخانهمحمدمعروف حبیبیکارشناسی ارشدممرآبادی۱۳۹۹/۰۷/۱۴
بررسی اثر محلول پاشی اسید جیبرلیک بر علائم ویروس پیچیدگی برگ‌زرد گوجه‌فرنگی در گیاهان آلودهمبینا شایستگانکارشناسی ارشدزکی عقل۱۳۹۹/۰۷/۲۱
بررسی تاکسونومیک و تنوع گونه‎ای زیرخانواده‎ها‎ی Cryptinae و Ichneumoninae (Hym.: Ichneumonidae)، در شمال شرق ایران.پردیس علی اکبراقادختدکتری(PhD)فکرت۱۳۹۹/۰۷/۲۸
اثرات سمی و بیوشیمیایی استامی پرید، اسپیروتترامات و هگزافلومورون بر علیه پسیل معمولی پسته، Agonoscena pistaciae Burckhardt and Lauterer (Hemiptera: Aphalaridae) و کفشدوزک شکارگر Oenopia conglobata L. (Coleoptera: Coccinellidae)مرجان بمانی گلناآبادیدکتری(PhD)مروج۱۳۹۹/۰۷/۲۹
بررسی عوامل موثر بر شدت شکارگری درون رسته‌ای بین سن شکارگر Nabis pseudoferus و زنبور پارازیتویید Trichogramma brassicae و پیامد آن در نوسان جمعیت مینوز گوجه‌فرنگی Tuta absolutaمرضیه محمدپوردکتری(PhD)حسینی۱۳۹۹/۰۷/۲۹
تهیه و ارزیابی نانوذرات لیپیدی جامد حاوی اسانس گیاه دارویی کاکوتی (Ziziphora clinopodioides Lam.) و کاربرد آن علیه دو آفت انباریفهیمه حسین پور جاجرمدکتری(PhD)مروج۱۳۹۹/۰۸/۱۴
بررسی تنوع مولکولی و بیولوژیکی ویروس موزاییک هندوانه و ویروس موزاییک زرد کدو در ایران و عراقحیدر رشید حسن العنزیدکتری(PhD)مهرور۱۳۹۹/۰۹/۲۲
تجزیه وتحلیل رفتاری وفیزیولوژیکی سوسری آلمانیBIattella germanica (L.) نسبت به غلظت های زیر کشنده سه حشره کش شیمیایی (لامبدا سایهالوترین، ایمیداکلوپراید وایندوکساکارب)احمد محمود رجبدکتری(PhD)مروج۱۳۹۹/۱۰/۱۴
ارزیابی کارآیی ازن محلول در آب علیه برخی از آفات گیاهی انسیه کیوانلودکتری(PhD)صادقی نامقی۱۳۹۹/۱۱/۲۷
آنالیز ژنتیکی جمعیتهای مختلف پسیل پسته Agonoscena pistaciae (Hem.: Aphalaridae) در ایرانسیدمرتضی نظام خیرآبادیکارشناسی ارشدفکرت۱۳۹۹/۱۱/۲۸
ارزیابی تاثیر مکمل های تغذیه ای گیاهی بر انبوهی جمعیت کنه Acaridae) Rhizoglyphus robini) در شرایط شبه مزرعه ایسیدمهدی صباغیکارشناسی ارشدصادقی نامقی۱۳۹۹/۱۱/۲۸
تنوع گونه‌ای پشه‌های گال‌زا (Dip., Cecidomyiidae) در شهرستان مشهدرشا احمد سعید الهنداویکارشناسی ارشدکریمی۱۳۹۹/۱۲/۱۶
اثر سطوح مختلف کوددهی نیتروژن بر شاخص های شیمیایی و رشدی گیاه همیشه بهار و پیامد آن برآماره های زیستی شته مولد پیچیدگی برگ آلوفاطمه منفردیکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۹/۱۲/۲۳
شناسایی و بررسی خصوصیات مولکولی و فیلوژنتیکی ویروس موزائیک کدو (Squash mosaic virus) از استان های خراسان رضوی و جنوبیمحدثه گرامی نوقابیدکتری(PhD)مهرور۱۴۰۰/۰۱/۲۴
تعیین ویژگی های ژنوم کامل یک جدایه ویروس موزاییک خیار از روی پریوش در استان خراسان رضویشریفه دبیریکارشناسی ارشدمهرور۱۴۰۰/۰۲/۱۵
شناسایی عامل بیماری پژمردگی کنجد در استان خراسان رضوی و بررسی امکان کنترل بیولوژیک آن با استفاده از مایکوپارازیت های قارچی منطقه ریزوسفرعلی ناظور رزق آبادیکارشناسی ارشدممرآبادی۱۴۰۰/۰۴/۱۳
رجحان چرا گری زنبور های عسل کارگر (A.mellifera) بر اساس بازدید آنها از گلهای مختلف و بار گرده آنها در استان سمنانمحمد نیکنامدکتری(PhD)صادقی نامقی۱۴۰۰/۰۵/۰۶
بررسی سلولی و مولکولی همکنش باکتری Erwinia amylovora و میزبان به منظور شناسایی فاکتورهای دخیل در بیماریزاییمسعود صاحبیدکتری(PhD)طریقی۱۴۰۰/۰۶/۲۸
مطالعه‌ی غنای گونه‌ای کنه‌های بالاخانواده‌ی (Acari: Eriophyoidea) در استان خراسان جنوبیآرش هنرمنددکتری(PhD)صادقی نامقی۱۴۰۰/۰۶/۲۸
بررسی تأثیر محلول‌پاشی پتاسیم، سیلیکات پتاسیم، فسفیت پتاسیم و سولفید پتاسیم بر روی پنبه در کاهش خسارت سنک غوزه پنبه Creontiades pallidus Ramber (Hemiptera: Miridae)مهدی محمدزادهکارشناسی ارشدمروج۱۴۰۰/۰۶/۳۱
بررسی مرفولوژیکی و مولکولی گونه های نماتد ریشه گرهی باغات انار استان خراسان و ارزیابی عکس العمل های بیماریزایی و بیوشیمیایی ارقام صادراتی و عمده انار ایران نسبت به گونه غالبنفیسه کتولیدکتری(PhD)مهدی خانی مقدم۱۴۰۰/۰۷/۱۲
بررسی تاکسونومیک دو بالان بالاخانواده Bombylioidea در استان کرمان و تهیه کلید تعاملی برای گونه های جمع آوری شدهسجاد مقبلی هنزاییدکتری(PhD)فکرت۱۴۰۰/۰۷/۲۰
بررسی مولکولی و فیلوژنتیکی ویروس کوتولگی زرد پیاز و ویروس نوار زرد تره‌فرنگی در ایرانآزاده انتظاریدکتری(PhD)مهرور۱۴۰۰/۰۷/۲۵
امکان سنجی مهارPectobacterinm carotovorum subsp. carotovorum با استفاده از نانوامولسیون اسانس گیاهیمژگان نوری سارانیکارشناسی ارشدبقائی راوری۱۴۰۰/۰۷/۲۷
شناسایی و بررسی خصوصیات مولکولی ویروس‌ موزاییک سویا (soybean mosaic virus) و ابلقی بادام‌زمینی (Peanut mottle virus) در شمال ایرانجواد رمضانی اول ریابیدکتری(PhD)مهرور۱۴۰۰/۰۷/۲۸
شناسایی نماتد های انگل گیاهی ریزوسفر و ریشه درختچه ها و گیاهان زینتی در پارک ها و فضای سبز در استان خراسان جنوبیاعظم بیابان گردکارشناسی ارشدمهدی خانی مقدم۱۴۰۰/۰۹/۲۲
شناسایی و بررسی خصوصیات مولکولی تتراد واریانت های ویروس زردی نکروتیک رگبرگ چغندرقند (BNYVV) و ویروس سوختگی سیاه برگ چغندرقند (BBSV) در استان خراسان رضوی و برهمکنش آن ها با ژنوتیپ های چغندرقندجمشید سلطانی ایدلیکیدکتری(PhD)مهرور۱۴۰۰/۰۹/۲۴
مطالعه تاکسونومیکی زنبورهای گرده افشان خرطوم کوتاه بالاخانواده Apoidea در استان خراسان رضویمحمد اله وردیدکتری(PhD)فکرت۱۴۰۰/۰۹/۲۴
شناسایی نماتد های انگل گیاهی خیار و گوجه فرنگی درگلخانه های استان هرات، افغانستانجلیل احمد دانشیارکارشناسی ارشدمهدی خانی مقدم۱۴۰۰/۰۹/۲۹
بررسی اثر چند ترکیب شیمیایی به همراه جدایه هایی از تریکودرما، باسیلوس و سودوموناس بر القای مقاومت علیه نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگیمجتبی کواریدکتری(PhD)مهدی خانی مقدم۱۴۰۰/۱۱/۳۰
تأثیر قارچ‌های اندوفیت و اپی‌فیت بدست آمده از گوجه‌فرنگی در استان‌های خراسان شمالی و رضوی علیه آلترناریا و ریزوکتونیای بیماری‌زا در این گیاهضحا درودیدکتری(PhD)طاهری۱۴۰۰/۱۲/۰۳
جمع آوری و شناسایی گونه های جنس Tetranychus spp. (Acari: Tetranychidae) و کنه ها و حشرات شکارگر آن ها در بوم نظام های کشاورزی خراسان شمالیعلی مسعودی کیاکارشناسی ارشدصادقی نامقی۱۴۰۰/۱۲/۰۳
تنوع گونه ای و پویایی جمعیت شش پایان بی بال خاکزی در اکوسیستم های کشاورزی، مرتعی و جنگلی در استان خراسان شمالیمحمود مهرافروزمایواندکتری(PhD)صادقی نامقی۱۴۰۰/۱۲/۰۸
شناسایی مرفولوژیکی و مولکولی برخی نماتدهای انگل گیاهی از زیر راسته های Tylenchina و Dorylaiminaمرتبط با انگور در استان چهارمحال و بختیاریمریم فیاضدکتری(PhD)مهدی خانی مقدم۱۴۰۰/۱۲/۱۸
نقش دشمن طبیعی زیرزمینی در القای مقاومت گیاه میزبان در برهم کنش گیاه خوار رو و زیرزمینیشکوفه کمالیدکتری(PhD)کریمی۱۴۰۰/۱۲/۱۸
تنوع همزیست‌های داخلی در جمعیت‌های مختلف پسیل پسته Agonoscena pistaciae (Hem:Aphalaridae) در ایرانمیلاد حسین زادهکارشناسی ارشدفکرت۱۴۰۰/۱۲/۲۴
بررسی توان کنترل زیستی جدایه‌های باسیلوس در تعامل با بیمارگر Rhizoctonia solani سیب‌زمینیحسین نوروزیکارشناسی ارشدبقائی راوری۱۴۰۱/۰۲/۰۷
امکان‌سنجی کنترل Pseudomonas syringae pv.syringae با استفاده از اسانس‌های گیاهیسحر قربانپوریدکیکارشناسی ارشدبقائی راوری۱۴۰۱/۰۳/۲۸
ارزیابی مقاومت برخی ارقام گوجه‌فرنگی نسبت به نماتد ریشه‌گرهی و مقایسه‌ی تغییرات بیوشیمیایی و بیان برخی ژن‌های دفاعی رقم خیلی حساس و نسبتا مقاوم در تعامل با نماتدآمنه اسدی سرداریدکتری(PhD)مهدی خانی مقدم۱۴۰۱/۰۶/۲۷
جداسازی و شناسایی سودوموناس‌ھای فلورسنت ھمراه گوجه‌فرنگی و بررسی مکانیسم آن‌ھا در کنترل قارچ‌ھای رایزوکتونیا و آلترناریا در گوجه‌فرنگیفریده قدمگاهیدکتری(PhD)طریقی۱۴۰۱/۰۶/۲۸
مطالعه اثر میزبان بر نرخ تغییرات ژنومی ویروس ایرانی پیچیدگی بوته چغندرقند (Beet curly top Iran virus)عبدالرحمن محرابی نسبدکتری(PhD)زکی عقل۱۴۰۱/۰۶/۳۱
مقایسه اثر چند ترکیب بیولوژیک و شیمیایی در کنترل بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه گوجه فرهنگیعلی محمدی پورکارشناسی ارشدطریقی۱۴۰۱/۰۶/۳۱
بررسی امکان القای مقاومت در پاتوسیستم لوبیا-Rhioctonia solani با روش های بیولوژیکی و شیمیاییفاطمه خیریدکتری(PhD)طاهری۱۴۰۱/۰۷/۲۰
پاسخ های بیوشیمیایی و ترانسکریپتومی چند ژنوتیپ جو به نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne incognita) در واکنش سازگارمیدیا احمدیدکتری(PhD)مهدی خانی مقدم۱۴۰۱/۰۷/۲۴
جداسازی، شناسایی و بررسی نقش باکتری‌های اندوفیت گندم در رشد گیاه و مهار‌زیستی Fusarium graminearum و Xanthomonas translucensالهه طاهریدکتری(PhD)طریقی۱۴۰۱/۰۷/۲۵
جداسازی و شناسایی باکتری‌های هم زیست نماتدهای حشره دوست حاشیه شمالی ایران و بررسی مشخصات شاخص متابولیت‌های ثانوی گونه‌ی زهرآگین باکتریکیمیا کوهستانیدکتری(PhD)کریمی۱۴۰۱/۰۹/۱۴
جداسازی، شناسایی و بررسی نقش اندوفیت‌های سیب زمینی و علف هرز آن در کنترل زیستی Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorumنسیبه محمدنژاداقدمدکتری(PhD)بقائی راوری۱۴۰۱/۱۱/۰۲
جداسازی و شناسایی متابولیت های باکتری Xenorhabdus spp. و بررسی برخی از خصوصیات زیستیسحر ذوالفقاریاندکتری(PhD)کریمی۱۴۰۱/۱۱/۱۱
ردیابی ژن های اثرگذار LysMدر ژنوم قارچ Ascochyta rabieiحانیه فیروزمندکارشناسی ارشدشکوهی فر۱۴۰۱/۱۱/۱۱
بررسی بیواکولوژی سنک عناب Monosteira alticarinata Ghauri (Hemiptera: Tingidae) در شهرستان بیرجندسیده آسیه نطقی مقدمدکتری(PhD)صادقی نامقی۱۴۰۱/۱۱/۱۲
اثرOxindole بر خصوصیات ایمنی، سم زدایی و بیوشیمیایی کرم قوزه پنبهHelicoverpa armigera Hubner (Lep: Noctuidae) در مقابله با Beauveria bassiana (Fungi: Ascomycota) و آفت کش بیولوژیک بایولپ®عادل باغبان نقندریدکتری(PhD)مروج۱۴۰۱/۱۱/۳۰
تاثیر کوددهی سطوح مختلف پتاسیم، سیلیس ونیتروژن بر انبوهی جمعیت ساقه خوار برنج-Chilo suppressalis Walkerزینب حسینعلی زاده کبودگنبدیکارشناسی ارشدحسینی۱۴۰۱/۱۱/۳۰
شناسایی عوامل پوسیدگی طوقه درختان پسته وحشی و سطح وقوع آن در منطقه کلاته عبدل استان خراسان رضویسیده فاطمه دست غیب شیرازیکارشناسی ارشدممرآبادی۱۴۰۱/۱۱/۳۰
ارزیابی تاثیر مورچه ها بر رهاسازی زنبور های تریکوگراما در باغ های انار شهرستان تربت حیدریهنسرین شیبانی فهندریکارشناسی ارشدصادقی نامقی۱۴۰۲/۰۳/۰۹
شناسایی و بررسی خصوصیات مولکولی یک گونه‌ی ویروسی جدید متعلق به جنس Polerovirus از روی گیاه زنبقآتنا پاکزادکارشناسی ارشدمهرور۱۴۰۲/۰۴/۱۰
تنوع گونه‌ای فیتوزئیدهای گیاهان زینتی در فضای سبز شهرستان مشهد و بیولوژی مقدماتی گونه‌ی غالبلیلی بغلانیکارشناسی ارشدصادقی نامقی۱۴۰۲/۰۶/۲۶
کارایی برخی گونه های باسیلوس در کنترل نماتد Meloidogyne javanica و قارچ Fusarium solani f.sp.cucurbitae خیارسارا جلائی پوستین نیانکارشناسی ارشدمهدی خانی مقدم۱۴۰۲/۰۶/۲۸
بررسی تنوع ژنتیکی و بیماریزایی Xanthomonas translucens عامل بیماری نواری باکتریایی گندم و ارزیابی تاثیر القا کننده های مقاومت در کنترل بیماریمجتبی دهقان نیریدکتری(PhD)طریقی۱۴۰۲/۰۶/۳۰
ردیابی ویروس های مهم زعفران در استان خراسان رضویعاطفه نوع پرستکارشناسی ارشدزکی عقل۱۴۰۲/۰۶/۳۰
مطالعه جوامع باکتریایی شته های Aphis craccivora و Therioaphis trifolii روی گیاه یونجه در دو منطقه مشهد و زابل و بررسی نقش باکتری همزیست غالب در عملکرد زیستی و دفاعی میزبانمینو حیدری لتیباریدکتری(PhD)مروج۱۴۰۲/۰۶/۳۰
شناسایی برخی نماتدهای انگل گیاهی پایه های پسته در استان های کرمان و خراسان رضوی و ارزیابی عکس العمل این پایه ها نسبت به نماتد ریشه گرهیفاطمه شکاری ماهونکیدکتری(PhD)مهدی خانی مقدم۱۴۰۲/۰۶/۳۱
غنای گونه ای و جغرافیای زیستی مورچه ها (Hymenoptera: Formicidae)در بخش شرقی استان گلستانعبدالراشد جانقربانیکارشناسی ارشدصادقی نامقی۱۴۰۲/۱۰/۱۹
ارزیابی بیوکنترل پژمردگی آوندی فوزاریومی خربزه با استفاده از گونه‌های باسیلوسیگانه جوریانکارشناسی ارشدبقائی راوری۱۴۰۲/۱۱/۰۷
بررسی مولکولی جدایه‏ های باسیلوس اندوفیت درختان ممرز شمال ایران و ارزیابی تعامل آنها با باکتری بیماری‏زای جنس Brenneriaسیدمحمد علویدکتری(PhD)بقائی راوری۱۴۰۲/۱۱/۱۰
بررسی اثر نوع میزبان و ذخیره‌سازی سرمایی بر ویژگی های زیستی زنبور پارازیتویید Trichogramma brassicae و کارایی آن روی تخم شب پره گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae در شرایط آزمایشگاهیعالیه امینیدکتری(PhD)حسینی۱۴۰۲/۱۱/۳۰
مطالعه باکتری‏های همراه قابل کشت کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep.: Pyralidae)زهره ایزدیکارشناسی ارشدفکرت۱۴۰۲/۱۱/۳۰
شناسایی و ردیابی ژن های اثرگذار قارچ عامل بیماری برق زدگی نخود Ascochyta rabiei براساس عناصر تنظیمی بالادست ژنمرضیه حسنیدکتری(PhD)شکوهی فر۱۴۰۳/۰۳/۲۰
ارزیابی قابلیت مهار زیستی باکتریهای فراریشه و اندوفیت سیب زمینی علیه بیماری لکه موجیابراهیم سالاریدکتری(PhD)بقائی راوری۱۴۰۳/۰۴/۱۱