×

توجه

Lack of access rights - File '/images/148/articles_images/books_covers/گروه_خاک/Environmental_soil_physics.jpg'

IMG 0001آمار، احتمال، مفاهیم و کاربردها در مهندسی آب

تألیف: دکتر بیزن قهرمان

 

فیزیک خاک و محیط زیست

هیدرولوژی یکی از سه شاخه‌ی عمده‌ی سیالات در علم ژئوفیزیک است. دو شاخه‌ی دیگر هواشناسی و اقیانوس شناسی است ولی هیدرولوژی به طرق مختلف با این دو شاخه تفاوت دارد. هم هواشناسی و هم اقیانوس شناسی از مبانی علمی نسبتاً روشنی بر پایه‌ی مکانیک سیالات برخوردارند، در نتیجه هیچ‌گونه عدم اطمینانی در مورد حدود و دامنه‌ی آن‌ها وجود ندارد.