عنوان مقاله نویسندگان تاریخ انتشار
اثر سن بر روی بازدهی پروار جوجه های گوشتیابوالقاسم گلیان,فریدون افتخارشاهرودی۱۹۸۷-۸
مقایسه ترکیب شیمیایی سیب زرد لبنانی و عباسی در مشهدفریدون افتخارشاهرودی۱۹۸۹-۴
ارزیابی اثر عسل و پکتیناز بر شفاف کردن آب سیبفریدون افتخارشاهرودی۱۹۸۹-۸
مقایسه سه روش مختلف پرریزی اجباری بر عملکرد بعدی مرغهای تخمگذارحسن کرمانشاهی۱۹۹۱-۸
استفاده از کود مرغ و اوره بعنوان منابع ازت غیر پروتیینی در تغذیه گاو های شیریابوالقاسم گلیان,عبدالمنصور طهماسبی۱۹۹۲-۸
بررسی اثرات کنجاله پنبه دانه حاوی گوسیپول بر خصوصیات منی و هورمون تستوسترون در گوسفند.جواد آرشامی۱۹۹۳-۴
مقایسه دو روش آزمایشگاهی تعیین قابلیت هضم علوفهابوالقاسم گلیان۱۹۹۳-۸
تعیین قابلیت کود مرغ در گوسفند بلوچیابوالقاسم گلیان۱۹۹۴-۱
بررسی اثرات هیستوپاتولوژیک گوسیپول بر بافت بیضه قوچ.جواد آرشامی۱۹۹۴-۴
استفاده از کنجاله پنبه دانه در جیره های غذایی ذرت-سویا و یا گندم-سویا برای پرورش جوجه های گوشتی. ابوالقاسم گلیانابوالقاسم گلیان۱۹۹۴-۸
اثر طول مدت گرسنکی در اندازه گیری انواع انرژی قابل متابولیسم مواد خوراکی با استفاده از روش سیبالد و فارل.ابوالقاسم گلیان۱۹۹۶-۲
بررسی امکان استفاده عملی از انرژی قابل متابولیسم حقیقی تصحیح شده برای ازت (TMEn) در جیره نویسی طیورابوالقاسم گلیان۱۹۹۶-۵
اثر سطوح مختلف انرژی و پروتئین جیره دوره پرورش بر عملکرد مرغ های بومی در طی دوره تخمگذاریابوالقاسم گلیان۱۹۹۶-۷
اثر انرژی و پروتیین جیره بر رشد و ترکیبات بدن نیمچه های بومیابوالقاسم گلیان۱۹۹۶-۸
استفاده از بوجاری گندم در تغذیه مرغهای تخمگذار.ابوالقاسم گلیان۱۹۹۶-۱۱
استفاده از روش ترقیق اوره برای تخمین ترکیب بدن گوساله هاابوالقاسم گلیان۱۹۹۷-۱
اثر شرایط محل نگهداری بر عملکرد بره های پرواری نژاد کرمانیجواد آرشامی۱۹۹۸-۴
اثرات فیزیو لوژیکی کلرید امونیوم , کلرید پتاسیم و کلرید امونیوم+کلرید پتاسیم بر الکترولیتها,PH خون و میزان تلفات در جوجه های گوشتی تحت تنش حرارتی حادجواد آرشامی۱۹۹۸-۴
اثرات فیزیولوژیکی ویتامین E و سلنیوم بر سیستم ایمنی , ورم پستان مزمن و فعالیتهای تولید مثلی در گاو هلشتاینحیدر زرقی,جواد آرشامی,رضا ولی زاده۱۹۹۸-۴
استفاده از جیره های کم پروتئین مکمل شده با اسید های آمینه مصنوعی در پرورش جوجه های گوشتیحسن نصیری مقدم,ابوالقاسم گلیان۱۹۹۸-۸
عیین سطح مطلوب انرژی و پروتیین جیره جوجه های گوشتی در شرایط استرس گرماییابوالقاسم گلیان۱۹۹۹-۵
The response of broiler chicken to diet diluted with whole wheat at different agesابوالقاسم گلیان۱۹۹۹-۸
تعیین انرژی قابل متابولیسم تعدادی از مواد خوراکی طیور ایران با روش سیبالدابوالقاسم گلیان۲۰۰۰-۱
استفاده از برگ زعفران در تغذيه دامرضا ولی زاده۲۰۰۰-۳
تعیین بخشهای مختلف نیتروژن دار موادخوراکی مورد استفاده نشخوارکنندگان در استان خراسانمحسن دانش مسگران۲۰۰۰-۳
اثر انرژی دوره پرورش و سطوح انرژی و چربی جیره تخم‌گذاری بر عملکرد مرغان‌های لاینابوالقاسم گلیان,فریدون افتخارشاهرودی,حسن نصیری مقدم۲۰۰۰-۴
ارتباط طول دوره آبستنی با بعضی از صفات اقتصادی گاوهای شیری هلشتاین کاناداییفریدون افتخارشاهرودی,محسن دانش مسگران۲۰۰۱-۳
بررسي اثرات محيطي و برآورد پارامترهاي فنوتيپي و ژنوتيپي ركوردهاي ماهانه و تجمعي در گاوهاي شيري هلشتاحسن نصیری مقدم,فریدون افتخارشاهرودی۲۰۰۱-۳
بررسي برخي عوامل موثر بر ميزان توليد شير در نژاد هلشتاين گاوداري صنعتي پالاهنگحسن نصیری مقدم,فریدون افتخارشاهرودی۲۰۰۱-۳
ارزیابی اثرات مادری بر صفات وزن و رشد بره گوسفند کردی شمال خراسان با استفاده از الگوریتم dfremlفریدون افتخارشاهرودی,محسن دانش مسگران۲۰۰۱-۳
تجزیه تقریبی و گرانروی عصاره اسیدی هشت واریته جو پوسته دار و یک نوع جو بدون پوستهحسن کرمانشاهی۲۰۰۱-۷
نگرشی بر وضعیت غذا در قرن بیست و یکمعباسعلی ناصریان۲۰۰۱-۱۰
اثر نوع منبع و سطح کلسیم جیره غذایی و اندازه ذرات سنگ آهک بر ویژگی های تولیدی و سختی استخوان درشت نیحسن نصیری مقدم,فریدون افتخارشاهرودی,محسن دانش مسگران۲۰۰۱-۱۰
بررسی آثار محدودیت غذایی شدید در اوایل دوره پرورش و مکمل اسید آمینه در دوره تغذیه مجدد بر عملکرد جوجه های گوشتیحسن نصیری مقدم,حسن کرمانشاهی۲۰۰۲-۲
بررسی خصوصیات شیمیایی برگ و طوقه چغندرقند سیلو شده و ارزش غذایی آن در گوسفندمحسن دانش مسگران۲۰۰۲-۳
تاثیر مخمر زنده(ساکاروسایسز سرویسیه) بر تخمیراتمحسن دانش مسگران۲۰۰۲-۳
تعیین ضرایب تجزیه پذیری مواد خوراکی و مقایسه آنها با ضرایب جداول استاندارد AFRC در تغذیه گاوهای شیردمحسن دانش مسگران,ابوالقاسم گلیان۲۰۰۲-۳
مقایسه اثر رژیم های مختلف غذایی بر پاسخ ایمنی همورال و ترکیب اسیدهای چرب کبدی بدنبال چالش های التهابی در جوجواد آرشامی۲۰۰۲-۴
مطالعه اثرات سطوح مختلف انرژی و پروتئین در جیره پاسخ ایمنی هومورال در جوجه های گوشتیجواد آرشامی۲۰۰۲-۴
بررسي عملكرد رشد و بازدهي استفاده از نيتروژن در پاسخ به كمبود متيونين در جوجه هاي گوشتيحسن نصیری مقدم,محسن دانش مسگران۲۰۰۲-۶
تصحيح ضرايب قابليت هضم پروتئين در جوجه هاي گوشتي با اندازه گيري ميزان اسيد اوريك كود با روش هاي اسپكحسن نصیری مقدم,محسن دانش مسگران۲۰۰۲-۱۰
بررسی مدل هضمی شکمبه ای ماده خشک و پروتئین خام برخی مواد خوراکی با استفاده از روش کیسه های نایلونی مفریدون افتخارشاهرودی,رضا ولی زاده,محسن دانش مسگران۲۰۰۳-۳
بررسی میزان و حذف گوسیپول آزاد در کنجاله های تخم پنبه ناحیه خراسان به منظور ارائه یک جیره غذایی مناسب برای طیور گوشتیابوالقاسم گلیان,فروزان طباطبائی یزدی۲۰۰۳-۳
تخمین نیتروژن میکروبی وارد شده به روده باریک بره های نر بلوچی با استفاده از روش جدید جداسازی مشتقاتمحسن دانش مسگران,ابوالقاسم گلیان۲۰۰۳-۳
مولفه های شیمیایی و گوارشی (شکمبه ای و روده ای) سیلاژ یونجه عمل آوری شده با اوره و اسید سولفوریک و تمحسن دانش مسگران۲۰۰۳-۳
تاثیر سرعت رشد و مصرف خوراک بر پاسخ التهابی در جوجه ها ی گوشتیجواد آرشامی۲۰۰۳-۴
اثرات اسیدهای چرب غیر اشباع n-3 و n-6 بر عملکرد و پاسخ همورال جوجه های گوشتیجواد آرشامی,فریدون افتخارشاهرودی,ابوالقاسم گلیان۲۰۰۳-۴
اثر میزان انرژی و زمان تعویض جیره‌های پیش‌دان به پس‌دان بر عملکرد تولیدی جوجه‌های گوشتی با وزن کمتر از دو کیلوگرمابوالقاسم گلیان,فریدون افتخارشاهرودی,حسن کرمانشاهی۲۰۰۳-۹
تاثیر جایگزینی پودر ماهی کیلکا با کنجاله سویا بر تولید و ترکیب شیر و غلظت متابولیتها و پروژسترون پلاسمای گاوهای تازه زای هلشتاینعلیرضا هروی موسوی,محسن دانش مسگران,فریدون افتخارشاهرودی,ابوالقاسم گلیان۲۰۰۴-۲
تاثیر آسیاب کردن و حرارت دادن پنبه دانه بر تولید و ترکیب شیر گاوهای شیری هلشتاینرضا ولی زاده,عباسعلی ناصریان,محسن دانش مسگران۲۰۰۴-۳
مقایسه تاثیر میزان انرژی و پروتئین پیشنهادی AFRC و NRC بر عملکرد گاو شیریمحسن دانش مسگران۲۰۰۴-۳
اثر فيتاز ميكروبي بر قابليت هضم ظاهري اسيدهاي‌آمينه و برخي از شاخص‌هاي عملكرد در جوجه‌هاي گوشتي نرحسن نصیری مقدم۲۰۰۴-۴
اثر فیتاز میکروبی بر قابلیت هضم ظاهری اسیدهای آمینه و برخی از شاخصهای عملکرد در جوجه های گوشتی نراحمد حسن آبادی,حسن نصیری مقدم۲۰۰۴-۴
بررسی عوامل مؤثر بر عرضه گندم در استان خراسانمحسن دانش مسگران۲۰۰۴-۴
بررسی کارآیی فنی سیب زمینی کاران و عوامل موثر بر آن در شهرستان بجنوردمحسن دانش مسگران۲۰۰۴-۴
نگرشی بر گله های ارگانیک گاوشیری و نقش دامپزشکی در تولید شیر ارگانیکعباسعلی ناصریان۲۰۰۴-۵
اثر دو سطح کربوهیدرات غیر فیبر همراه با چربی و بدون چربی روی عملکرد گاوهای شیری هلشتینرضا ولی زاده,عباسعلی ناصریان۲۰۰۴-۸
اثر مخمر ساکارومایسز سرویسیا بر جمعیت باکتریایی شکمبه و عملکرد گوساله های ماده هلشتینعباسعلی ناصریان۲۰۰۴-۹
بررسی اثر افزودن اسیداستیک در آب آشامیدنی بر عملکرد، شاخص‌های رشد و جمعیت میکروبی ایلئوم جوجه‌های گوشتیحسن کرمانشاهی۲۰۰۴-۹
تأثير سطوح مختلف پروتئين خام و تعادل الكتروليت‌ها بر عملكرد و تركيبات بدن جوجه‌هاي گوشتيحسن نصیری مقدم۲۰۰۴-۱۰
تأثیر آسیاب کردن و حرارت دادن پنبه دانه بر تولید و ترکیبات شیر...عباسعلی ناصریان۲۰۰۴-۱۱
استفاده از ضرایب قابلیت هضم لیزین و اسیدهای آمینه گوگرددار در بهینه سازی عملکرد جوجه های گوشتیابوالقاسم گلیان,محسن دانش مسگران,فریدون افتخارشاهرودی,حسن کرمانشاهی۲۰۰۴-۱۱
تعیین احتیاجات لیزین و اسیدهای آمینه گوگرددار قابل هضم جوجه های گوشتی در مرحله اول رشدابوالقاسم گلیان,محسن دانش مسگران,فریدون افتخارشاهرودی,حسن کرمانشاهی۲۰۰۴-۱۲
بررسی میزان انرژی قابل سوخت و ساز حقیقی تصحیح شده برای نیتروژن چربی ها در سنین پایین در جوجه های گوشتیابوالقاسم گلیان,حسن کرمانشاهی۲۰۰۵-۳
تعیین ترکیب شیمیایی، ضرایب تجزیه‌پذیری، نسبت ناپدید شدن شکمبه‌ای ـ روده‌ای و مدلهای هضمی ماده خشک و مدلهای هضمی ماده خشک و پروتئین خام چهار گونه گیاهان شور زیست (کوشیا، آتریپلکس، سیاه شور و دانارک)محسن دانش مسگران,حسن نصیری مقدم۲۰۰۵-۳
ترکیب شیمیایی ، فراسنجه‌های تجزیه پذیری و ناپدید شدن شکمبه ای و روده ای پروتئین دانه کلزای خام یا حرارت داده شده در گوساله‌های نر هلشتاینمحسن دانش مسگران,رضا ولی زاده۲۰۰۵-۴
اثر حرارت دادن بر ترکیب شیمیایی، بخشهای نیتروژن دار ، ضرایب تجزیه پذیری و ناپدید شدن شکمبه ای-روده ای ماده خشک و پروتیین خام دو واریته(سحر و ویلیامز) دانه کامل سویامحسن دانش مسگران,رضا ولی زاده,علیرضا هروی موسوی۲۰۰۵-۵
بررسی چندشکلی ژن بتالاکتوگلوبولین گوسفند به روش PCR-RFLPمحمدرضا نصیری,عبدالمنصور طهماسبی۲۰۰۵-۶
برآورد پارامترهای ارثی برای صفات وزن در گوسفند بلوچیفریدون افتخارشاهرودی,رضا ولی زاده۲۰۰۵-۸
تعیین ترکیبات مواد مغذی و کیفیت پروتئین پودر گوشت و استخوان در تغذیه جوجه‌‌های گوشتیحسن نصیری مقدم,محسن دانش مسگران۲۰۰۵-۹
مصرف اختیاری و قابلیت هضم گاودانه و یونجه با روشهای حیوان زنده و آزمایشگاهیمحسن دانش مسگران۲۰۰۵-۹
بررسی منابع مختلف چربی بر عملکرد دو سویه تجاری جوجه های گوشتیعبدالمنصور طهماسبی۲۰۰۵-۹
کاربرد محدودیت خوراکی ورشد جبرانی در بره های بلوچیرضا ولی زاده,فریدون افتخارشاهرودی,مجتبی طهمورث پور۲۰۰۵-۱۲
تأثیر تخم پنبه آسیاب شده حرارت دیده میتونین و لیزین محافظت شده بر تولید و ترکیب شیر گاوهای شیری هلشتاین، مجله علوم و صنایع کشاورزیرضا ولی زاده,عباسعلی ناصریان,محسن دانش مسگران۲۰۰۶-۱
تعیین فاکتور ابقای بیکربنات به منظور استفاده در روش اکسیداسیون اسید آمینه شاخص در مرغ‌های مادر گوشتیاحمد حسن آبادی,حسن نصیری مقدم,حسن کرمانشاهی۲۰۰۶-۱
بررسی اثرات ویتامین های E و C بر خصوصیات اسپرم در محیط In Vitroجواد آرشامی,حسین اسماعیل زاده نوغانی,مرتضی هاشمی عطار۲۰۰۶-۲
بررسی اهمیت بازده خالص انرژی در برنامه‌های اصلاح نژادی گاوهای شیری هلشتاینعباسعلی ناصریان۲۰۰۶-۲
بررسی چندشکلی موجود در ناحیه اینترون دو ژن لپتین (leptin) گاو نژاد سرابیمحمدرضا نصیری۲۰۰۶-۳
تأثیر مخمر ساکارومایسس سرویسیا بر تولید و ترکیب شیر و عملکرد گاوهای شیرده هلشتاینرضا ولی زاده,عباسعلی ناصریان,فریدون افتخارشاهرودی,مجتبی طهمورث پور۲۰۰۶-۳
خصوصیات فیزیکی ، ترکیب شیمیایی وتجزیه پذیری تفاله خشک گوجه فرنگی در گوسفند بلوچیرضا ولی زاده,فریدون افتخارشاهرودی,مجتبی طهمورث پور۲۰۰۶-۳
بررسی اثرات جایگزینی پروتئین پودر ماهی توسط پودر خون در در عملکرد جوجه های گوشتیحسن نصیری مقدم,فریدون افتخارشاهرودی۲۰۰۶-۳
بررسی تنوع زنتیکی بین لاین های زیره سبز ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی AFLPمحمدرضا نصیری۲۰۰۶-۳
بررسی چندشکلی ژنتیکی مکان ژنی BoLA-DRB3.2 در گاوهای نژاد نجدی ایران با استفاده از روش PCR-RFLPفریدون افتخارشاهرودی,محمدرضا نصیری۲۰۰۶-۳
تعیین اثرات اندازه ذرات و جرم حجمی یونجه بر خصوصیات فیزیکی یونجه، جیره مصرفی و عملکرد گاوهای شیرده هلشتاینرضا ولی زاده,عباسعلی ناصریان,فریدون افتخارشاهرودی۲۰۰۶-۳
تاثیر کاهش اندازه قطعات یونجه خشک برمیزان فیبر موثر فیزیکی واثر آن بر عملکرد گاوهای هلشتاین در اوایل شیردهیرضا ولی زاده,عباسعلی ناصریان,فریدون افتخارشاهرودی,مجتبی طهمورث پور۲۰۰۶-۴
مطالعه خصوصیات شیمیایی علوفه ذرت تخمیر شده و عمل آوری شده با اوره یا آمونیاک و اثر آن بر عملکرد گاوهای شیرده در اواسط شیردهیرضا ولی زاده,عباسعلی ناصریان۲۰۰۶-۴
اثر کاربرد آب پنیر بجای آب بر عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین در اوایل شیردهیمجتبی طهمورث پور,رضا ولی زاده,عباسعلی ناصریان۲۰۰۶-۴
بررسی تاثیر جیره های حاوی اسیدهای چرب روغن نخل بر ویژگیهای تولید شیر و دینامیک فولیکولی گاوهای تازه زای هلشتاینعلیرضا هروی موسوی,محسن دانش مسگران۲۰۰۶-۴
بررسی تاثیر ورم پستان بالینی بر عملکرد تولید و تولید مثل گاوهای هلشتاین با استفاده از آزمون بقاء سنجیعلیرضا هروی موسوی,محسن دانش مسگران۲۰۰۶-۴
بررسی اثر مکمل ویتامین E بر عملکرد و پاسخ ایمنولوژیک جوجه های گوشتیحسن کرمانشاهی۲۰۰۶-۶
شوک حرارتی اولیه و مکمل ویتامین C وE بر عملکرد جوجه های گوشتی تحت شرایط تنش گرمائیعبدالمنصور طهماسبی۲۰۰۶-۶
ناپدید شدن شکمبه ای و روده ای ماده خشک ، پروتئین خام و اسیدهای آمینه برخی از منابع پروتئینی با استفاده از روش کیسه نایلونی متحرکمحسن دانش مسگران,رضا ولی زاده,فریدون افتخارشاهرودی۲۰۰۶-۶
تأثیر اندازه ذرات یونجه و دانه جو بر فعالیت جویدن، pH شکمبه و تولید و ترکیب شیر گاوهای شیرده هلشتاینرضا ولی زاده,عباسعلی ناصریان,محسن دانش مسگران۲۰۰۶-۷
مقایسه ارزش غذایی ارقام مختلف جو با و بدون افزودن مکمل آنزیمی در تغذیه جوجه های گوشتیحسن نصیری مقدم,محسن دانش مسگران۲۰۰۶-۷
اثر جایگزینی یونجه خشک با علوفه جو کامل سیلو شده در جیره های حاوی پنبه دانه بر مواد مغذی مورد استفاده و پارامترهای تولیدی گاوهای هلشتاینعباسعلی ناصریان۲۰۰۶-۸
مدل نظری رشد گوساله های پیش نشخوارکننده بر اساس انرژی خالص و پروتئین قابل هضمعباسعلی ناصریان۲۰۰۶-۸
تخمین نسبت ناپدید شدن شکمبه ای و بعد شکمبه ای پروتئین برخی از اقلام خوراکی با روش کیسه های نایلونی متحرک و روش آنزیمیمحسن دانش مسگران,سیدعلیرضا وکیلی۲۰۰۶-۸
تشخیص، درجه بندی لنگش و ارتباط آن با عارضه های سُمی و تعیین عوامل موثر بر بروز آنرضا ولی زاده,عباسعلی ناصریان,مجتبی طهمورث پور,سیدعلیرضا وکیلی۲۰۰۶-۸
بررسی اثرات فیتات و فیتاز بر قابلیت هضم پروتئین ها در جیره غذایی پرندگاناحمد حسن آبادی۲۰۰۶-۹
بررسی اهمیت مازاد انرژی مصرفی در برنامه‌های اصلاح نژاد گاوهای شیریعباسعلی ناصریان۲۰۰۶-۹
تعیین مصرف اختیاری و قابلیت هضم ذرت سیلو شده و یونجه با روش مستقیم و آزمایشگاهیمحسن دانش مسگران۲۰۰۶-۹
بررسی چندشکلی ژنتیکی ژن‌های کاندیدا در گوسفند قره گلعلی اصغر اسلمی نژاد,محمدرضا نصیری,فریدون افتخارشاهرودی,رضا ولی زاده,علی جوادمنش۲۰۰۶-۹
تاثیر کاهش سطح پروتئین جیره آغازین بر عملکرد و بازدهی استفاده از انرژی و پروتئین جوجه های گوشتیابوالقاسم گلیان,محسن دانش مسگران,فریدون افتخارشاهرودی,حسن کرمانشاهی۲۰۰۶-۹
مقایسه جیره حاوی کنجاله سویا با دانه کامل آن و مکمل نیاسین در تغذیه گاو های شیرده هلشتاین در اوایل دوره شیر دهیعباسعلی ناصریان,رضا ولی زاده۲۰۰۶-۹
تاثیر یک مخلوط آنزیمی تجاری بر تجزیه پذیری و تولید گاز یونجه خشک و عملکرد گاوهای شیری در مرحله اول شیردهیعباسعلی ناصریان,جواد آرشامی,رضا ولی زاده,حسن نصیری مقدم۲۰۰۶-۱۰
غنی سازی شیر گاو با ید به روش استفاده از مکمل به منظور تأمین نیاز انسانرضا ولی زاده,عباسعلی ناصریان۲۰۰۶-۱۰
اثر سطوح مختلف گاز دی اکسید گوگرد(SO2) وهیدروکسید سدیم NAOH)) بر تجزیه پذیری وترکیب شیمیایی کاه گندمرضا ولی زاده,مجتبی طهمورث پور۲۰۰۶-۱۲
بررسی چند شکلی ژن کالپاستاتین وارتباط آن با افزایش وزن روزانه در گوسفند بلوچیمجتبی طهمورث پور,محمدرضا نصیری۲۰۰۶-۱۲
مطالعه پتانسیل استفاده از اسید سولفوریک یا اسید فرمیک درعلوفه ذرت سیلو سده با اوره و تاثیر آن بر خصوصیات گاوهای شیر دهحسن نصیری مقدم,محسن دانش مسگران۲۰۰۶-۱۲
تاثیر زئولیت طبیعی بر عملکرد و خاکستر استخوان درشت نی جوجه های گوشتیحسن نصیری مقدم,احمد حسن آبادی۲۰۰۶-۱۲
تعیین ارزش خوراکی محصولات فرعی پسته و کاربرد آن در پرورش گاوهای هلشتاین در اواسط شیردهیحسن نصیری مقدم,جواد آرشامی,عباسعلی ناصریان,رضا ولی زاده۲۰۰۶-۱۲
اثر بخار آب تحت فشار بر ترکیب شیمیایی، تجزیه پذیری شکمبه ای پیت نیشکر و عملکرد پیت عمل آوری شده با بخار آب تحت فشار در تغذیه بزهای شیرده ساننفریدون افتخارشاهرودی,رضا ولی زاده,عباسعلی ناصریان۲۰۰۷-۱
بررسی اثرات مکمل اسیدهای آمینه لیزین و متیونین بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتیحسن نصیری مقدم۲۰۰۷-۱
تاثیر جیره های غذایی حاوی نمکهای آنیونی یا اسیدکلریدریک بر مواد معدنی و وضعیت اسید- باز خون و ادرار تلیسه ها و گاوهای خشک نژاد هلشتاینمحسن دانش مسگران,حسن نصیری مقدم۲۰۰۷-۱
بررسی ارتباط بین ژنوتیپ های ژن پرولاکتین با صفات تولید شیر در گاوهای سرابیعلیرضا هروی موسوی,محمدرضا نصیری,مجتبی طهمورث پور,علی جوادمنش۲۰۰۷-۲
بررسی امکان تشخیص آلودگی پودر ماهی به فرآورده های طیور، نشخوارکنندگان و اسب سانان بر اساس روش واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR)علیرضا هروی موسوی,محمدرضا نصیری,علی جوادمنش۲۰۰۷-۲
بررسی چند شکلی ژن کالپین به روش PCR- SSCP وارتباط آن با افزایش وزن روزانه در گوسفند بلوچیمجتبی طهمورث پور,رضا ولی زاده,فریدون افتخارشاهرودی,محمدرضا نصیری۲۰۰۷-۳
ترکیب شیمیایی، تجزیه‌پذیری ماده خشک و پروتئین خام سیلاژ یونجه عمل آوری شده با اسیدهای فرمیک و سولفوریک و تأثیر آن بر عملکرد گاوهای هلشتاین تازه زامحسن دانش مسگران,حسن نصیری مقدم۲۰۰۷-۳
امنیت غذایی و تولید محصولات زراعی در کشوررضا ولی زاده۲۰۰۷-۳
بررسی عوامل مؤثر بر فاصله بین اولین تلقیح تا آبستنی در گاوهای شیری هلشتاین منطقه مشهدعلیرضا هروی موسوی۲۰۰۷-۳
بررسی مصرف اختیاری، قابلیت هضم ظاهری و فراسنجه های تخمیر شکمبه ای دو گونه گیاه شورزیست برای گوسفندان بلوچیمحسن دانش مسگران,علیرضا هروی موسوی,حسن نصیری مقدم۲۰۰۷-۳
اثرات جهش ژن rc بر خصوصیات سیمن ،بافت اسپرماتوژنیک و میزان تستوسترون خون در خروس های نابیناجواد آرشامی,حسین اسماعیل زاده نوغانی۲۰۰۷-۴
ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ کنجاله ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻮدر ﺿﺎﻳﻌﺎت کشتارگاه ﻃﻴﻮر ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﻮﺟﻪ های ﮔﻮﺷﺘﻲاحمد حسن آبادی۲۰۰۷-۴
تغذیه شتر مرغاحمد حسن آبادی۲۰۰۷-۴
اثر افزودن سطوح پایین آفلاتوکسین B1 در جیره بر عملکرد و میزان فعالیت آنزیم های خون‏ در جوجه های گوشتیحسن کرمانشاهی۲۰۰۷-۵
تاثیر مکمل آنزیمی در جیره های بر پایه گندم و تریتیکاله بر عملکرد و خصوصیات دستگاه گوارش جوجه های گوشتیحسن کرمانشاهی۲۰۰۷-۵
اثر فرآوری شیمیایی دانه جو با اوره هیدروکسید سدیم یا فرمالدئید بر عملکرد تولیدی و فرا سنجه های خونی گاوهای هلشتاین شیردهمحسن دانش مسگران۲۰۰۷-۶
اثر مدیریت تغذیه بر فراسنجه های تخمیر در شکمبه، متابولیتهای خون، تیپ و رشد در گوساله های ماده هلشتاینعباسعلی ناصریان۲۰۰۷-۱۰
اندازه گیری اکسیداسیون اسید آمینه شاخص روشی برای تعیین احتیاجات اسیدآمینه در نیمچه های مادر گوشتیاحمد حسن آبادی,حسن نصیری مقدم,حسن کرمانشاهی۲۰۰۸-۱
بررسی تاثیر مدت زمان های مختلف تغذیه جیره پیش آغازین با سطوح مختلف سدیم و تعادل الکترولیتی بر عملکرد جوجه های گوشتیحسن کرمانشاهی۲۰۰۸-۴
بررسی تنوع ژنتیکی بو قلمون با استفاده از نشانگرهای RAPDمحمدرضا نصیری۲۰۰۸-۴
تاثیر سطوح مختلف ویتامین های E و C در رقیق کننده های شیر و تریس بر خصوصیات اسپرم قوچ آتابای در شرایط مایعسعید زره داران۲۰۰۸-۴
اثر پلت کردن خوراک شروع کننده بر روی عملکرد و برخی فراسنجه های خونی گوساله های شیریعباسعلی ناصریان۲۰۰۸-۷
اثرات فیتاز میکروبی و کلسیم جیره بر عملکرد جوجه های گوشتی نراحمد حسن آبادی۲۰۰۸-۷
اثر فرم فیزیکی خوراک بر برخی پارامترهای رشد و متابولیتهای خونی گوساله های شیریسعید زره داران,عباسعلی ناصریان۲۰۰۸-۹
تشخیص تقلب در پودر ماهی با استفاده از توالی های ژنی 12SrRNA و 16SrRNA از DNA میتوکندریمحمدرضا نصیری,مجتبی طهمورث پور,علیرضا هروی موسوی,علی جوادمنش۲۰۰۸-۱۰
بررسی تاثیر سطوح مختلف ویتامین های E و C در رقیق کننده های شیر و تریس بر خصوصیات اسپرم قوچ آتابای در شرایط منجمدسعید زره داران۲۰۰۹-۳
تعیین ترکیب شیمیایی و انرژی قابل سوخت و ساز ضایعات کارخانجات ماکارونی، رشته، بیسکویت، پفک، لپه پاک کنی و بوجاری لپهمحسن دانش مسگران۲۰۰۹-۳
استفاده از سطوح مختلف دانه سویای حرارت داده شده بر عملکرد جوجه های گوشتیحسن نصیری مقدم,محسن دانش مسگران۲۰۰۹-۴
بررسی اثرات تراکم گله بر عملکرد، برخی از متابولیتهای خون و شاخصهای لاشه جوجه های گوشتیاحمد حسن آبادی۲۰۰۹-۷
اثر فیتاز میکروبی بر قابلیت هضم ظاهری پروتئین خام، اسیدهای آمینه، برخی از مواد معدنی و عملکرد جوجه مرغ های گوشتیاحمد حسن آبادی,حسن نصیری مقدم,حسن کرمانشاهی,محسن دانش مسگران۲۰۰۹-۸
تأثیر شکل فیزیکی جیره بر سن از شیرگیری، مصرف ماده خشک و متابولیتهای پلاسمای خون گوساله های شیریعباسعلی ناصریان۲۰۰۹-۹
بررسی تاثیر جایگزینی کنجاله کلزا با کنجاله سویا بر جمعیت قارچ های بی هوازی شکمبه با استفاده از روش PCR رقابتیمحمدرضا نصیری,رضا ولی زاده,محسن دانش مسگران,علیرضا هروی موسوی,محمدهادی سخاوتی۲۰۰۹-۹
تاثیر مواد آلی و میزان مصرف سولفوسولفورون بر پایداری آن در خاکفروزان طباطبائی یزدی۲۰۰۹-۹
اثر تیمار حرارتی و سطوح مختلف کنجاله کلزا بر عملکرد مرغهای تخمگذاراحمد حسن آبادی۲۰۰۹-۱۰
اثر سلنیت سدیم و پودر زردچوبه بر عملکرد، کیفیت لاشه و متابولیتهای آنتی اکسیدانی خون جوجه های گوشتی در تنش گرماییحسن کرمانشاهی۲۰۰۹-۱۰
مطالعه بیماری ژنتیکی پیچیدگی ستون فقرات (CVM) و نقص در آنزیم اوریدین مونوفسفات سنتاز (DUMPs) با تکنیک PCR-SSCP و PCR-RFLP در گاوهای سرابیمحمدرضا نصیری,مجتبی طهمورث پور,محمدرضا آرمین۲۰۰۹-۱۰
اثر تغذیه ای کولین بر عملکرد تولیدی و برخی فراسنجه های خونی گاوهای هلشتاین شیردهعباسعلی ناصریان۲۰۰۹-۱۱
اثر مصرف فرآورده فرعی پسته بر قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی، فعالیت نشخوار و عملکرد گاوهای هلشتاین در اوایل شیردهیعباسعلی ناصریان,رضا ولی زاده,فریدون افتخارشاهرودی۲۰۰۹-۱۱
بررسی اثرات کنجاله پنبه دانه غنی شده با لیزین و فروس سولفات بر عملکرد جوجه های گوشتیعبدالمنصور طهماسبی۲۰۰۹-۱۱
بررسی تزریق شیردانی نشاسته یا روغن تخم پنبه با کازئینعباسعلی ناصریان,رضا ولی زاده۲۰۰۹-۱۱
تاثیر استفاده از ضایعات ماکارونی بر عملکرد بوقلمون های بومی در سنین 3-8 هفتگیعبدالمنصور طهماسبی۲۰۰۹-۱۱
اثر شکل خوراک (پلت و آردی)، سطوح مواد مغذی و انرژی قابل متابولیسم بر عملکرد جوجه های گوشتیسعید زره داران۲۰۱۰-۳
برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات مهم اقتصادی در مرغان بومی استان یزدسعید زره داران۲۰۱۰-۳
تاثیر مکمل پروپیلن گلیکول و نمک های کلسیمی اسید چرب بلند زنجیر بر پارامترهای خونی، تولید و ترکیب شیر گاوهای شیریسعید زره داران۲۰۱۰-۳
تأثیر محدودیت غذایی در سنین پایین بر عملکرد و غلظت تیروکسین سرم خون جوجه های گوشتیاحمد حسن آبادی,ابوالقاسم گلیان,حسن نصیری مقدم۲۰۱۰-۳
خصوصیات شیمیایی، فراسنجه های تجزیه پذیری ماده خشک و پروتئین خام سیلاژ یونجه غنی شده بااسید کلریدریک و اوره و تاثیر آنها بر ویژگیهای تولیدی گاوهای تازه زای هلشتاینسیدعلیرضا وکیلی,محسن دانش مسگران,حسن نصیری مقدم۲۰۱۰-۳
تاثیر استفاده از جیره های حاوی تفاله خشک و یا سیلو شده گوجه فرنگی بر ویژگی های تولیدی گاوهای شیرده هلشتاینرضا ولی زاده,عباسعلی ناصریان,عبدالمنصور طهماسبی۲۰۱۰-۴
تاثیر ساکارومایسیس سرویسیا، اسید فرمیک و ویرجینیا مایسین بر عملکرد خصوصیات لاشه و میکروفلورای دستگاه گوارش جوجه های گوشتیعبدالمنصور طهماسبی۲۰۱۰-۴
تأثیر سطوح مختلف سیر بر عملکرد و پاسخ ایمنی همورال در جوجه های گوشتیمرتضی هاشمی عطار,جواد آرشامی,حسین اسماعیل زاده نوغانی۲۰۱۰-۴
بررسی تأثیر استفاده از سطوح مختلف ساکارز و نشاسته در جیره کاملاً مخلوط شده بر تخمیر، سوخت- ساز نیتروژن در شکمبه و عملکرد گاوهای شیرده هلشتاینمحسن دانش مسگران۲۰۱۰-۵
اثر تزریقی شیردانی روغن پنبه با گلوکز به تولید و ترکیب شیر بزهای شیردهعباسعلی ناصریان,رضا ولی زاده۲۰۱۰-۷
بررسی چند شکلی ژنتیکی ژن های کاندیدا (کالپاستاتین و آنتی ژن های لنفوسیتی گاوی) در گاوهای نژاد سیستانی ایران با استفاده از روش PCR-RFLPمحمدرضا نصیری۲۰۱۰-۸
تاثیر سطوح مختلف سبوس برنج خام و عمل آوری شده در جیره بر عملکرد جوجه های گوشتیسعید زره داران۲۰۱۰-۹
تاثیر کوشیا (Kochia scoparia) و آتریپلکس (Atriplex dimorphostegia) بر متابولیت های خون و فراسنجه های ادرار گوسفندان بلوچیمحسن دانش مسگران۲۰۱۰-۹
تعیین انرژی قابل سوخت ساز پودر گوشت و استخوان در خروس های بالغ لگهورنحسن نصیری مقدم,محسن دانش مسگران,ابوالقاسم گلیان۲۰۱۰-۹
ارتباط اندازه قطعات یونجه و سطوح مختلف ماده خشک جیره با برخی شاخصهای متابولیکی ورفتاری مرتبط با سلامت دام در گاوهای شیرده هلشتاینرضا ولی زاده,سیدعلیرضا وکیلی۲۰۱۰-۱۰
شناسایی و تعیین آلل‌های جدید در جایگاه ژنی BoLA-DRB3.2 گاوهای سیستانی بر اساس روش‌های مولکولیمحمدرضا نصیری,مهیار حیدرپور,فریدون افتخارشاهرودی۲۰۱۰-۱۰
تأثیر جایگزینی جو با تفاله خشک مرکبات در جیره گاوهای شیری هلشتاین بر عملکرد آنهارضا ولی زاده,عباسعلی ناصریان,عبدالمنصور طهماسبی۲۰۱۰-۱۱
اثر تزریق شیردانی روغن تخم پنبه یا نشاسته گندم بر عملکرد بزهای شیرده ساننعباسعلی ناصریان,رضا ولی زاده۲۰۱۰-۱۲
اثرات استفاده از جیره های غذایی حاوی سطوح پائین کلسیم و فسفر قابل دسترس بر عملکرد جوجه های گوشتی نراحمد حسن آبادی۲۰۱۰-۱۲
بررسی میزان انرژی قابل استفاده چربی ها برای جوجه های گوشتی در سن 42 روزگیابوالقاسم گلیان,حسن کرمانشاهی۲۰۱۰-۱۲
بررسی وفور ژنوتیپی جایگاه های ژنی کالپاستاتین، کالپین و بتالاکتوگلوبولین در گوسفندان نژاد کردی خراسان شمالیمحمدرضا نصیری,رضا ولی زاده,مجتبی طهمورث پور,علی جوادمنش۲۰۱۰-۱۲
روش های تولید پرندگان تراریخت و کاربرد آنها در زیست فناوریمحمدرضا نصیری۲۰۱۰-۱۲
استفاده از کاه جو خیسیده شده و یونجه در جیره گاوهای شیردهمحسن دانش مسگران۲۰۱۱-۱
بررسی اثر سطوح مختلف کنجاله گوار (Cyamopsis tetragonoloba) و آنزیم بتاماناناز برسطح ایمنی، پارامترهای بیوشیمیایی سرم و عملکرد مرغهای تخمگذارابوالقاسم گلیان,عبدالمنصور طهماسبی۲۰۱۱-۱
بررسی پلی مورفیسم ژن PEPCK-C مرغان بومی منطقه سیستان وبلوچستانمحمدرضا نصیری۲۰۱۱-۱
تشخیص میزان الودگی به عامل بیماری لکوز گاوی ( BLV) در گاوهای شیری هلشتاین به کمک تست DNAمحمدرضا نصیری۲۰۱۱-۱
تأثیر پوسته سویا و اندازه قطعات علوفه یونجه بر الیاف مؤثر فیزیکی جیره، فعالیت جویدن و تولید شیر در گاوهای شیریرضا ولی زاده,عباسعلی ناصریان۲۰۱۱-۲
برآورد پارامترهای ژنتیکی برخی صفات اقتصادی در گاوهای شیری آمیخته ایرانسعید زره داران۲۰۱۱-۳
برآورد روند ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی برخی صفات رشد و درجه پوست در گوسفند قره‎گلسعید زره داران۲۰۱۱-۳
برآورد همبستگی ژنتیکی و فنوتیپی صفات عملکرد و کیفیت تخم مرغ در مرغان بومی استان یزدسعید زره داران۲۰۱۱-۳
بررسی اثر رقم، منطقه کشت و مکمل آنزیمی بر انرژی قابل سوخت وساز تریتیکالهحیدر زرقی,ابوالقاسم گلیان,حسن کرمانشاهی۲۰۱۱-۳
تاثیر شکل فیزیکی جیره بر سن از شیر گیری، مصرف ماده خشک ومتابولیت های پلاسمای خون گوساله های شیریسعید زره داران,عباسعلی ناصریان۲۰۱۱-۳
تأثیر استفاده از عصاره شیرین بیان(Glycyrrhiza glabra) بر سطح ایمنی، پارامترهای بیوشیمیایی و عملکرد مرغ های تخم گذارابوالقاسم گلیان۲۰۱۱-۳
تخمین احتمال وقوع ابستنی گاوهای هلشتاین پس از اولین تلقیح با استفاده از تحلیل آماری لجستیکمجتبی طهمورث پور۲۰۱۱-۳
اثر منبع پروتئین جیره بر لیپیدها و پروتئینهای خون موش صحرایی نر و ماده نژاد ویستاررضا ولی زاده,عباسعلی ناصریان۲۰۱۱-۴
بررسی اثرات زئولیت (کلینوپتیلولیت) بر شاخصهای عملکرد مرغ تخمگذار تجارتیاحمد حسن آبادی۲۰۱۱-۴
تأثیر سطوح مختلف ضایعات خرما بر عملکرد، خصوصیات کیفی تخم مرغ و فراسنجه های خونی در مرغان تخم گذارابوالقاسم گلیان۲۰۱۱-۴
بررسی اثر پوشش گیاهی و میزان مصرف علف کش سولفوسولفورون بر سرعت کاستی آن در مزارع گندمفروزان طباطبائی یزدی۲۰۱۱-۵
تأثیر سطوح مختلف دانه کامل گلرنگ بر عملکرد جوجه های گوشتی از سن 21 تا 42 روزگیاحمد حسن آبادی۲۰۱۱-۶
مقایسه دو مدل روزآزمون با تابعیت ثابت و تصادفی در آنالیز ژنتیکی صفت تولید شیر گاوهای هلشتاین استان خراسان رضویعلی اصغر اسلمی نژاد,مجتبی طهمورث پور۲۰۱۱-۶
برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین استان خراسان رضویعلی اصغر اسلمی نژاد,مجتبی طهمورث پور۲۰۱۱-۷
تعیین ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی گیاه اروشیا Eurotia ceratoides)) با استفاده از روش کیسه های نایلونی و تولید گازرضا ولی زاده۲۰۱۱-۷
اثر مکمل آنزیمی بر انرژی قابل متابولیسم ذرت، گندم و تریتیکاله با استفاده از روشهای جمع آوری کل مدفوع و نشانگر در جوجههای گوشتیحیدر زرقی,ابوالقاسم گلیان,حسن کرمانشاهی۲۰۱۱-۸
برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی در گاوهای هلشتاینعلی اصغر اسلمی نژاد,مجتبی طهمورث پور۲۰۱۱-۸
بررسی چند شکلی اگزون 20 ژن گیرنده لپتین در نژادهای گاو بومی سیستانی، گلپایگانی، نجدی و سرابیعلی اصغر اسلمی نژاد,مجتبی طهمورث پور۲۰۱۱-۸
تعیین ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی گیاه افدرا (Ephedra intermedia) با روش کیسه های نایلونی و تولید گازرضا ولی زاده۲۰۱۱-۸
تأثیر سطوح مختلف سویای اکسترود شده و آنزیم آویزایم بر عملکرد جوجه‌های گوشتیحسن نصیری مقدم,محمود سالمی۲۰۱۱-۹
اثر نوع و سطح علوفه در جیره ی آغازین بر توسعه ی دستگاه گوارش و عملکرد بره های بلوچی در دروه ی پرواررضا ولی زاده,عباسعلی ناصریان,عبدالمنصور طهماسبی۲۰۱۱-۱۰
ارزیابی اثر پروتئین خام و متیونین جیره بر تولید و کیفیت تخم مرغ مرغها در فاز دوم تخمگذاریابوالقاسم گلیان,عبدالمنصور طهماسبی,حسن کرمانشاهی۲۰۱۱-۱۰
ارزیابی عوامل محیطی موثر بر زنده مانی بره های بلوچی از تولد تا از شیرگیریعلی اصغر اسلمی نژاد۲۰۱۱-۱۰
استفاده از ضایعات رسوبی میکروکریستالی نیروگاه برق مشهد به عنوان منبع کلسیمی در جیره مرغ‌های تخم گذارابوالقاسم گلیان۲۰۱۱-۱۰
برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از یک مدل روز آزمون با تابعیت تصادفیعلی اصغر اسلمی نژاد,مجتبی طهمورث پور۲۰۱۱-۱۰
تاثیر منبع چربی جیره و فرآوری دانه جو بر عملکرد گاوهای هلشتاین در اوایل شیردهیرضا ولی زاده,عباسعلی ناصریان,محسن دانش مسگران,عبدالمنصور طهماسبی۲۰۱۱-۱۰
بررسی اثرات سطوح مختلف پروتئین خام و لیزین جیره غذایی بر عملکرد و ابقای ظاهری نیتروژن در جوجه‌های گوشتیاحمد حسن آبادی۲۰۱۱-۱۱
تعیین انرژی قابل متابولیسم، کیفیت پروتئین و ترکیب شیمیایی پودر خون در جوجه‌های گوشتی و خروس‌های بالغ لگهورنحسن نصیری مقدم,حسن کرمانشاهی,محسن دانش مسگران۲۰۱۱-۱۱
مقایسه تعداد قارچ های شکمبه ای در محیط کشت حاوی کنجاله آفتابگردان عمل آوری شده با فرمالدئید و یا سود با روش PCR رقابتیمحسن دانش مسگران,محمدرضا نصیری۲۰۱۱-۱۱
ارزیابی ژنتیکی و برآورد روند صفات تولیدی و تولید مثلی گاوهای هلشتاین استان خراسان رضوی با استفاده از آنالیز چند متغیرهمجتبی طهمورث پور۲۰۱۱-۱۲
شناسایی چند شکلی ژنهای هورمون رشد pit1 و بتالاکتوگلوبولین در یک گله گاو هلشتاینسعید زره داران۲۰۱۱-۱۲
بررسی همخونی گوسفندان بلوچی ایستگاه اصلاح نژاد عباس آباد مشهدمجتبی طهمورث پور,علی اصغر اسلمی نژاد۲۰۱۲-۱
تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی ناحیه D-Loopاز DNA میتوکندری پلنگ ایرانیمحمدرضا نصیری۲۰۱۲-۱
تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی نواحی Cyt-b و D- loop توالی DNA میتوکندری در گاوهای سیستانی، سرابی و براون سوئیس ایرانرضا ولی زاده,محمدرضا نصیری,علی جوادمنش۲۰۱۲-۱
اثر سطوح تریتیکاله و مکمل آنزیمی در جیره آغازین بر عملکرد، مورفولوژی دستگاه گوارش و متابولیت های خونی جوجه های گوشتیحیدر زرقی,ابوالقاسم گلیان,حسن کرمانشاهی,علیرضا هروی موسوی۲۰۱۲-۲
تأثیر سطوح مختلف انرژی و ال-کارنیتین جیره ای بر عملکرد، خصوصیات لاشه و ترکیب خون بلدرچین های ژاپنیسعید زره داران۲۰۱۲-۲
تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی نواحی D- loop و Cyt-b توالی میتوکندری درDNA گاوهای سیستانی، سرابی و براون سوئیس ایرانرضا ولی زاده,محمدرضا نصیری,علی جوادمنش۲۰۱۲-۲
مقایسه مدل های رگرسیون خطی چندگانه و شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی اسیدهای آمینه ارزن مرواریدی (pennisetum glaucum) با استفاده از تجزیه تقریبیابوالقاسم گلیان۲۰۱۲-۲
آنالیز فیلوژنتیک ژن C 3 ویروس تب برفکی جداشده در ایران در سال 1389محمدرضا نصیری,مجتبی طهمورث پور۲۰۱۲-۳
اثر پودر فلفل قرمز و چربی بر عملکرد و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتیعبدالمنصور طهماسبی۲۰۱۲-۳
تأثیر منابع مختلف مانان الیگوساکارید بر عملکرد، خصوصیات لاشه و ویسکوزیته محتویات هضمی روده جوجه‌های گوشتیاحمد حسن آبادی,رضا ولی زاده,عبدالمنصور طهماسبی۲۰۱۲-۳
تخمین فراسنجه های تجزیه پذیری شکمبه ای ماده خشک و دیواره سلولی و تولید گاز پوسته الیاف دار دانه پنبه (شولوخه) عمل آوری شده با هیدروکسید سدیممحسن دانش مسگران,سیدعلیرضا وکیلی۲۰۱۲-۳
روند ژنتیکی و فنوتیپی نمره سلول های بدنی و تعیین عوامل محیطی موثر بر آن در گاو های هلشتاین ایرانعلی اصغر اسلمی نژاد۲۰۱۲-۳
مقایسه سطوح مختلف جایگزینی سیلاژ ذرت با سیلاژ تریتیکاله در جیره غذایی بره های نر زل در حال رشدسعید زره داران۲۰۱۲-۳
اثرات تولیدی و اقتصادی کاهش دوره خشکی گاوهای شیری هلشتاین در استان یزدعلی اصغر اسلمی نژاد۲۰۱۲-۴
اﺛﺮات ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﻛﺎﻧﻮﻻ ﺑﺎ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﺻﻔﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪی ﮔﺎو ﻫﺎی ﺗﺎزه زای ﻫﻠﺸﺘﺎﻳﻦعلیرضا هروی موسوی,محسن دانش مسگران۲۰۱۲-۴
اندازه گیری بیان ژن گیرنده پروژسترون در بافت سرطانی و سالم پستان انسان به روش Real-time PCRمحمدرضا نصیری,علی اصغر اسلمی نژاد۲۰۱۲-۴
برآورد روند ژنتیکی صفت تولید شیر 305 روز گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از مدل روزآزمون با تابعیت تصادفیعلی اصغر اسلمی نژاد,مجتبی طهمورث پور۲۰۱۲-۴
تعیین ارزش غذایی بقایای زعفران خشک و سیلو شده به روش های درون کیسه ای و آزمایشگاهیرضا ولی زاده۲۰۱۲-۴
تعیین بهترین میزان توارث نژاد هلشتاین در گاوهای شیری آمیخته بر اساس ترکیب صفات تولیدی و تولید مثلیسعید زره داران۲۰۱۲-۵
برآورد و مقایسه احتیاجات ترئونین قابل هضم در دوره رشد جوجه های گوشتیحسن نصیری مقدم,حسن کرمانشاهی,محسن دانش مسگران۲۰۱۲-۶
تاثیر سیلاژ محصولات فرعی پسته عمل آوری شده با پلی اتیلن گلیکول و اوره بر ترکیبات فنولی و تولید گاز در شرایط برون تنی و عملکرد گاوهای شیری هلشتاینعباسعلی ناصریان,رضا ولی زاده,عبدالمنصور طهماسبی۲۰۱۲-۶
تأثیر سطوح مختلف سلنیوم آلی و ویتامین E بر عملکرد و کیفیت گوشت در بلدرچین ژاپنسعید زره داران۲۰۱۲-۶
تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلو ژنتیکی ناحیه سیتو کروم b در جبیر ایرانمحمدرضا نصیری۲۰۱۲-۶
مطالعه منحنی های میزان تولید شیر و درصد چربی شیر گاوهای هلشتاین ایران با دورههای شیردهی متفاوتعلی اصغر اسلمی نژاد۲۰۱۲-۶
اثرات همخونی و آمیخته گری بر تکوین رویان آزمایشگاهی در شرایط معمول و استرس حرارتیمجتبی طهمورث پور,محمدرضا نصیری۲۰۱۲-۸
تأثیر رژیم غذایی پودر زردچوبه در کاهش تنش اکسیداتیو ناشی از تنش حرارتی درمدل جوجهابوالقاسم گلیان,محمدرضا نصیری۲۰۱۲-۸
تعیین ارزش غذایی آرد ضایعات دو کشتارگاه طیور و تاثیر آن بر عملکرد و ترکیب الشه جوجههای گوشتیسعید زره داران۲۰۱۲-۸
شناسایی و تعیین سویه مایکوباکتریوم پاراتوبرکلوزیس (MAP) به روش PCR و REA بر اساس قطعات درون جایگیر IS900 و IS1311محمدرضا نصیری۲۰۱۲-۸
کلونینگ، بررسی خصوصیات ملکولی و پیش بینی بیان مجازی ژن فیتازphyC از باسیلوس سابتیلیسمحمدرضا نصیری,علی اصغر اسلمی نژاد,مجتبی طهمورث پور,رضا ولی زاده۲۰۱۲-۸
مکان یابی جایگاه های صفت کمی (QTL) موثر بر وزن بدن در بخشی از ژنوم گوسفند بلوچیعلی اصغر اسلمی نژاد,مجتبی طهمورث پور,محمدرضا نصیری۲۰۱۲-۸
آنالیز ژنتیکی صفت تولید شیر گاوهای هلشتاین استان تهران با استفاده از مدل روزآزمونعلی اصغر اسلمی نژاد,مجتبی طهمورث پور۲۰۱۲-۹
اثر کنجاله گوار و آنزیم بتا ماناناز بر عملکرد و کیفیت لاشه جوجه های گوشتیابوالقاسم گلیان,عبدالمنصور طهماسبی,حسن کرمانشاهی۲۰۱۲-۹
بررسی اثرات مکمل ال-گلوتامین بر عملکرد و ریخت شناسی روده کوچک جوجه‌های گوشتیحسن نصیری مقدم,احمد حسن آبادی۲۰۱۲-۹
بررسی چندشکلی ژن هورمون رشد و ارتباط آن با برخی صفات مرتبط با ترکیبات شیر در گوسفند نژاد زلسعید زره داران۲۰۱۲-۹
تاثیر زمان برداشت، طول مدت سیلوکردن و کاربرد افزودنیهای میکروبی بر مؤلفه های شیمیایی سیلاژ یونجهعبدالمنصور طهماسبی,رضا ولی زاده۲۰۱۲-۹
تأثیر سطوح افزایشی اسانس اسطوخودوس (Lavandula angustifolia) بر عملکرد و فراسنجه‌های خونی جوجه های گوشتیحسن نصیری مقدم,احمد حسن آبادی۲۰۱۲-۹
اثر افزودن بنتونیت سدیم به جیره حاوی کنجاله پنبه دانه بر قابلیت هضم مواد مغذی و بهره اقتصادی مرغ های تخمگذارحسن کرمانشاهی,ابوالقاسم گلیان,عبدالمنصور طهماسبی۲۰۱۲-۱۲
اثر جایگزینی سطوح مختلف تفاله مرکبات با دانه جو در جیره غذایی بره های نر توده تالشیسعید زره داران۲۰۱۲-۱۲
بررسی مقاومت ریزکپسول های روغن ماهی در شرایط شکمبه و تأثیر آنها بر تولید گاز و قابلیت هضم به روش آزمایشگاهیرضا ولی زاده,عبدالمنصور طهماسبی,عباسعلی ناصریان۲۰۱۲-۱۲
تأثیر سطوح مختلف پروتئین خام و ترئونین بر عملکرد، خصوصیات لاشه و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی در دوره آغازین و رشداحمد حسن آبادی۲۰۱۲-۱۲
تأثیر شدت های متفاوت رقیق سازی جیره و استفاده از مکمل آنزیمی بر عملکرد جوجه های گوشتیاحمد حسن آبادی۲۰۱۲-۱۲
تعیین شاخص های آزمایشگاهی کیفیت دانه های سویای پرچرب اکسترود شده در سه دما و همبستگی آنها با عملکرد رشد جوجه های گوشتیابوالقاسم گلیان,حسن کرمانشاهی۲۰۱۲-۱۲
تجزیه و تحلیل ژنتیکی صفات کیفیت تخم در بلدرچین ژاپنیسعید زره داران۲۰۱۳-۱
اثر خوراندن پساب کارخانه نشاسته بر عملکرد، قابلیت هضم و فراسنجه های خونی گوساله های نر پرواری هلشتاینسعید زره داران۲۰۱۳-۲
اثر عصاره صمغ آنغوزه (Ferula assafoetida) بر پارامترهای خون و هیستوپاتولوژی بیضه در رت های نر ویستارجواد آرشامی,رضا ولی زاده۲۰۱۳-۳
برآورد و مقایسه احتیاجات لیزین قابل هضم در جوجه های گوشتی راس 308 وکاب 500حسن نصیری مقدم,حسن کرمانشاهی,محسن دانش مسگران۲۰۱۳-۳
بررسی استفاده از نشانگرهای ژنتیکی در برنامه های اصلاح نژاد مرغان بومیسعید زره داران۲۰۱۳-۳
بررسی نوع ژنتیکی در اسب اصیل ترکمن ایرات با استفاده از 4 جایگاه ریز ماهوارهمحمدرضا نصیری,علی اصغر اسلمی نژاد,مجتبی طهمورث پور۲۰۱۳-۳
تجزیه جایگاه های ژنی ،(QTL) مؤثر بر صفات کمی و کیفی الیاف پشم درگوسفند بلوچیعلی اصغر اسلمی نژاد,محمدرضا نصیری۲۰۱۳-۳
جداسازی و شناسایی فلورلاکتیکی پنیر لیقوان از تولید تا رسیدنمحمدرضا نصیری۲۰۱۳-۳
مطالعه ویژگی های فیزیکی و شیمیایی پیت نیشکر عمل آوری شده با بخار آب و تعدادی از مواد الیافی و نقش آ نها در تغذیه نشخوارکنندگانعباسعلی ناصریان,رضا ولی زاده۲۰۱۳-۳
ارزیابی ژنتیکی سن اولین زایش، روزهای باز و تولید شیر گاوهای هلشتاین ایرانعلی اصغر اسلمی نژاد۲۰۱۳-۴
مقایسه عملکرد تولیدی و تولید مثلی گاوهای شیری تغذیه شده با جیر ه های لیپوژنیک یا گلوکوژنیک در دوره قبل از زایشرضا ولی زاده,علیرضا هروی موسوی,محسن دانش مسگران,مجتبی طهمورث پور۲۰۱۳-۴
مقایسه مدلهای مختلف برای تخمین وراثت¬پذیری و روند ژنتیکی وفنوتیپی برخی صفات اقتصادی در مرغان بومی استان یزدسعید زره داران۲۰۱۳-۴
تعیین اثرات تفاله گوجه فرنگی و منابع روغن گیاهی و حیوانی بر غلظت لیپیدهای خون، فعالیت آنزیمی، و سیستم ضداکسیدانی جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرماییابوالقاسم گلیان,محمدرضا نصیری۲۰۱۳-۵
تعیین بهترین وزن هنگام تولد بره های نژاد قره گل در رابطه با زنده مانی آنها تا سن شیرگیریمجتبی طهمورث پور,علی اصغر اسلمی نژاد۲۰۱۳-۵
تعیین ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی برگ درخت عناب با استفاده از روشهای برون تنیعباسعلی ناصریان۲۰۱۳-۵
برآورد فرایند تخمیری جیره حاوی سطوح مختلف ساپونین و اسید تانیک در شرایط in vitroعبدالمنصور طهماسبی,رضا ولی زاده,عباسعلی ناصریان۲۰۱۳-۶
بررسی اثرات ثابت موثر بر برخی خصوصیات تولیدی و تولید مثلی در بلدرچین ژاپنیسعید زره داران۲۰۱۳-۶
بررسی تنوع ژنتیکی چهار جایگاه میکروساتلایت BMS1915 ILSTS و 45 LGB ،BMS1350در گوسفندان نژاد بلوچیرضا ولی زاده,محمدرضا نصیری,علی اصغر اسلمی نژاد۲۰۱۳-۶
تأثیر افزودن صفرای گاوی و اسید آلی بر عملکرد، قابلیت هضم ظاهری چربی، متابولیت های خون و ویسکوزیته شیرابه ایلئومی جوج ههای گوشتی تغذیه شده با پیهحسن کرمانشاهی,حسن نصیری مقدم۲۰۱۳-۶
تأثیر گیاه دارویی نعناع بر عملکرد تولیدی، جمعیت میکروبی و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیر ه های حاوی سطوح مختلف گندمحسن نصیری مقدم,احمد حسن آبادی۲۰۱۳-۶
تجزیه ژنتیکی صفت تولید شیر توسط مدل روز آزمون با تابعیت ثابت و تصادفی در گاوهای شیری هلشتاین استان یزدسعید زره داران۲۰۱۳-۶
مقایسه عملکرد تولیدی و تولیدمثلی گاوهای شیری تغذیه شده با جیر ههای لیپوژنیک یاگلوکوژنیک در دوره قبل از زایشرضا ولی زاده,علیرضا هروی موسوی,محسن دانش مسگران,مجتبی طهمورث پور۲۰۱۳-۶
اثر ضداکسیدان های آلی و منبع چربی بر سیستم ایمنی و ریخت شناسی روده جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرماییابوالقاسم گلیان,محمدرضا نصیری۲۰۱۳-۷
اثر افزودن ریشه گیاه باریجه (Boiss Ferula gummosa) به جیره غذایی بر عملکرد، میکروبیولوژی روده و قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی در جوجه‌های گوشتیاحمد حسن آبادی,ابوالقاسم گلیان۲۰۱۳-۹
اثر سطوح مختلف برگ درخت عناب بر مصرف خوراک، متابولیتهای خون، تولید و ترکیبات شیر بزهای کرکیعباسعلی ناصریان۲۰۱۳-۹
اثر سطوح مختلف عصاره رازیانه و ویتامین D3 بر عملکرد مرغهای مادر گوشتی پس از تولک بریحسن کرمانشاهی۲۰۱۳-۹
اثرات عصاره ی الکلی گلبرگ زعفران ( Crocus sativus L) بر پارامترهای بیوشیمیایی خون در موش های صحرایی نرجواد آرشامی,محسن دانش مسگران۲۰۱۳-۹
پرورش کرم خاکی Eisenia foetida، اهمیت آن در تولید مکمل غذایی طیور و Vermicompostحسن کرمانشاهی۲۰۱۳-۹
ترکیب شیمیایی و ارزش تغذیه ای گون اسپرسی (Astragalus brevidens Freyn & Sint) و مازندرانی (Astragalus masenderanus Bunge) در شرایط برون تنیرضا ولی زاده۲۰۱۳-۹
مطالعه منحنی های تولید شیر و تولید چربی برخی از نژادهای گاومیش ایرانیعلی اصغر اسلمی نژاد,مجتبی طهمورث پور۲۰۱۳-۱۲
تاثیر آفت کش ارگانوفسفره فوزالون (phosalone) همراه با مقادیر مختلف بنتونیت بر فراسنجه های تخمیر پذیری یک جیره کاملاً مخلوط شده در شرایط آزمایشگاهیعبدالمنصور طهماسبی,رضا ولی زاده,عباسعلی ناصریان۲۰۱۳-۱۲
تأثیر جایگزینی یونجه خشک با سطوح مختلف پوسته پسته بر مصرف خوراک، قابلیت هضم مواد مغذی، فرآسنجه های تخمیری شکمبه، متابولیت های خون و توازن نیتروژن در گوسفندان نر بلوچیعباسعلی ناصریان,رضا ولی زاده,عبدالمنصور طهماسبی۲۰۱۳-۱۲
اثر جایگزینی سیلوی ذرت با سطوح متفاوت کاه گندم عمل آوری شده با گاز آمونیاک برعملکرد، فراسنجه‌های تخمیر شکمبه ای و فراسنجه های خونی تلیسه های هلشتاینرضا ولی زاده,عباسعلی ناصریان,عبدالمنصور طهماسبی۲۰۱۴-۱
بررسی عملکرد و شیوع آسیت در جوجه های گوشتی در پاسخ به برنامه های محدودیت غذایی و تغذیه وعده ایسعید زره داران۲۰۱۴-۲
تجزیه و تحلیل ژنتیکی صفات مربوط به کیفیت گوشت در بلدرچین ژاپنیسعید زره داران۲۰۱۴-۲
اثر جایگزینی سیلوی ذرت با سطوح متفاوت کاه گندم عمل آوری شده با گاز آمونیاک برعملکرد، فراسنجه های تخمیر شکمبه ای و فراسنجه های خونی تلیسه های هلشتاینرضا ولی زاده,عباسعلی ناصریان,عبدالمنصور طهماسبی۲۰۱۴-۳
اثرات 1-25 دی هیدروکسی کوله کلسیفرول و عصاره الکلی ریشه گیاه دارویی بوزیدان بر معدنی شدن و استحکام استخوان جوجه های گوشتیحسن کرمانشاهی,ابوالقاسم گلیان۲۰۱۴-۳
بررسی وضعیت مدیریت پرورش گاو شیری در استان های خراسانرضا ولی زاده۲۰۱۴-۳
تاثیر سه دمای مختلف اکستروژن دانه سویای پرچرب بر مقدار انرژی قابل متابولیسم ظاهری قابلیت هضم مواد مغذی و عملکرد تولید جوجه های گوشتیابوالقاسم گلیان,حسن کرمانشاهی۲۰۱۴-۳
تعیین تفاوت ژن PEPCK-C به روش PCR-RFLP و ارتباط آن با صفات عملکردی در مرغان بومی استان خراسان رضویسعید زره داران۲۰۱۴-۳
اثر سطوح مختلف پودر دارچین با آنتی بیوتیک و پروبیوتیک بر عملکرد، وزن اندامهای داخلی و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتیاحمد حسن آبادی,حسن نصیری مقدم,حسن کرمانشاهی۲۰۱۴-۴
بررسی تنوع ساختار کروموزومی در ژنوم گاو های هلشتاین با استفاده از بسته نشانگری ‏‎50Kمجتبی طهمورث پور,محمدرضا نصیری۲۰۱۴-۴
تأثیر ترکیب جیره بر بیان ژن برخی آنزیمهای کبدی دخیل در متابولیسم در بره های پرواریسیدعلیرضا وکیلی۲۰۱۴-۴
تأثیر تنش شوری بر ترکیبات شیمیایی، قابلیت هضم آزمایشگاهی و خصوصیات تولید گاز گیاه کوشیارضا ولی زاده۲۰۱۴-۴
جداسازی و بررسی خصوصیات مولکول هایscFv ضد HER2 با استفاده از تکنولوژی نمایش فاژی جهت تشخیص سرطان پستانمجتبی طهمورث پور,محمدرضا نصیری۲۰۱۴-۴
مقایسه ارزش غذایی سه نوع کنجاله سویا در آزمایشگاه و جوج ههای گوشتیحسن کرمانشاهی,ابوالقاسم گلیان۲۰۱۴-۴
استفاده از کنجاله گوار به جای کنجاله دانه های روغنی معمول در تغذیه بره های نر پرواری نژاد زل مازندرانسعید زره داران۲۰۱۴-۵
تاثیر سطوح مختلف جو جوانه زده بر عملکرد مرغ های تخم گذار و خصوصیات کیفی تخم مرغ در شرایط انبارداری مختلفسعید زره داران۲۰۱۴-۵
اثر سطوح مختلف تفاله چغندر بر ترکیب شیمیایی خصوصیات تخمیری تجزیه پذیری و تولید گاز سیلاژ تفاله مرکباتعباسعلی ناصریان,رضا ولی زاده,عبدالمنصور طهماسبی۲۰۱۴-۶
اثر مهارکننده های شیمیایی بر الگوی تخمیر، تولید متان و دفع هیدروژن در شرایط برون تنی ناپیوستهرضا ولی زاده,عباسعلی ناصریان,سیدهادی ابراهیمی۲۰۱۴-۶
بررسی اثر ضد میکروبی عصاره های آبی و اتانولی مرزه بختیاری (Satureja bachtiarica) بر باکتری های گرم مثبت و گرم منفی در شرایط آزمایشگاهیفروزان طباطبائی یزدی۲۰۱۴-۶
تعیین ارزش غذایی بقایای زعفران در مراحل مختلف برداشت به روشهای درون کیسه ای و آزمایشگاهی (تولید گازرضا ولی زاده۲۰۱۴-۶
تأثیر عصاره آبی- الکلی صمغ آنغوزه بر وزن بدن و بیضه، هورمون تستوسترون و اسپرماتوژنز در رت های بالغ ویستاررضا ولی زاده,جواد آرشامی۲۰۱۴-۷
اثرات افزودن پلی اتیلن گلیکول بر تولید گاز متان در شکمبه، قابلیت هضم و انرژی قابل متابولیسم تفاله های انگور و لیموترشسعید زره داران۲۰۱۴-۸
تعیین اثرات تفاله گوجه فرنگی و منابع روغنی گیاهی و حیوانی بر عملکرد، اجزاء لاشه و فرآسنجه های استخوانی جوجه های گوشتی تحت تنش گرماییابوالقاسم گلیان,محمدرضا نصیری۲۰۱۴-۹
تعیین ارزش غذایی گیاه نوروزک (Salvia leriifolia) در تغذیه نشخوارکنندگان)رضا ولی زاده۲۰۱۴-۹
اثر محدودیت کمی خوراک و تغذیه وعده ای بر عملکرد، ترکیبات لاشه و عارضه آسیت در جوجه های گوشتیسعید زره داران۲۰۱۴-۱۰
بررسی میزان بیان ژن های IFN-γ و TGFβ 1 درخوکچه های هندی واکسینه شده با واکسن غیرفعال شده تب برفکی تیپ Oمحمدرضا نصیری,علی اصغر اسلمی نژاد,مجتبی طهمورث پور۲۰۱۴-۱۰
تاثیر حذف مکمل ویتامینی در جیره های با سطح متفاوت انرژی بر عملکرد و ترکیب لاشه جوجه های گوشتی در مواجه با تنش گرماییسعید زره داران۲۰۱۴-۱۰
تجزیه و تحلیل ژنتیکی درصد پروتئین شیر با استفاده از مدل تابعیت تصادفی در گوسفند کردی شیروانسعید زره داران۲۰۱۴-۱۰
اثر پسمانده کلسیم دار نیروگاه برق مشهد و سطح فسفر جیره بر عملکرد و استحکام استخوان جوجه های گوشتیابوالقاسم گلیان,احمد حسن آبادی۲۰۱۴-۱۱
بررسی اثرات پودر زردچوبه، تفاله گوجه فرنگی و منبع چربی بر غلظت لیپیدهای خونی، فعالیت آنزیمی، فراسنجه های خون شناسی و سیستم ضداکسیدانی جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرماییابوالقاسم گلیان۲۰۱۴-۱۱
تاثیر مدت زمان رسیدگی بر پروفیل اسیدهای چرب و آمینو اسید آزاد پنیر محلی کردیسیدعلیرضا وکیلی۲۰۱۴-۱۲
تأثیر استفاده از پوسته پسته و پلیاتیلنگلیکول بر مصرف و هضم خوراک، فرآسنجه های خونی، تولید و پروفیل اسیدهای چرب شیر در بزهای شیرده ساننعباسعلی ناصریان,رضا ولی زاده,عبدالمنصور طهماسبی۲۰۱۴-۱۲
تأثیر روغن ماهی ریز پوشانی شده بر متابولیتهای خون و ترکیب اسیدهای چرب شکمبه بزهای شیرده ساننرضا ولی زاده,عبدالمنصور طهماسبی,عباسعلی ناصریان۲۰۱۴-۱۲
تأثیر نوع منبع کربوهیدرات غیرالیافی بر تخمیرپذیری برخی از مواد خوراکی با استفاده از روش تولید گاز و کشت ثابتمحسن دانش مسگران۲۰۱۴-۱۲
تعیین نوع گل و تخمین اندازه پوست بره های یک روزه گوسفند زندی با استفاده از روشهای هوش مصنوعیعلی اصغر اسلمی نژاد,محمد مهدی شریعتی۲۰۱۴-۱۲
مطالعه ویژگی های بافتی و ساختاری برهم کنش بین microRNA و جایگاه هدف آن در ناحیه 3UTR ژنهای کد کننده پروتئین بر اساس شواهد دقیق آزمایشگاهیمحمدرضا نصیری,مجتبی طهمورث پور۲۰۱۴-۱۲
همسانه سازی ،بررسی توالی نوکلئوتیدی وهمردیفی نوکلئوتیدی وپروتئینی ژنMt- ND1 درمرغ های بومی خراسانمجتبی طهمورث پور,محمدرضا نصیری۲۰۱۴-۱۲
اثر افزایش تعداد ماده های جمعیت مرجع و نشانگرهای امپیوت شده بر قابلیت اعتماد پیش بینی ژنومی گاوهای جرسیمجتبی طهمورث پور,علی اصغر اسلمی نژاد۲۰۱۵-۱
اثر عصاره الکلی مریم گلی (Saliva Officinalis N.)بر پارامترهای بیوشیمیایی خون در موش صحرایی نرجواد آرشامی۲۰۱۵-۱
اثر نسبتهای مختلف پروتئین قابل تجزیه به پروتئین غیرقابل تجزیه در شکمبه بر بازده نیتروژن و بیان ژن ناقل اوره (نوع ب) در بره های بلوچی در حال رشدعبدالمنصور طهماسبی,محسن دانش مسگران,عباسعلی ناصریان,سیدعلیرضا وکیلی۲۰۱۵-۱
ارزیابی روند همخونی جمعیت گاوهای شیری با تغییر نوع آمیزش، شدت انتخاب و استفاده از انتقال جنین با استفاده از شبیه سازی تصادفیعلی اصغر اسلمی نژاد,مجتبی طهمورث پور,محمد مهدی شریعتی۲۰۱۵-۱
تاثیر سطوح مختلف زرده تخم مرغ در رقیق کننده تریس بر کیفیت اسپرم قوچ زل در شرایط سردسازی و انجمادسعید زره داران۲۰۱۵-۱
چندشکلی اگزون 2 ژن BMP15 در گوسفند سنگسری ایرانمجتبی طهمورث پور۲۰۱۵-۱
اثر برخی اسانس های گیاهی بر تجزیه پذیری مواد خوراکی، قابلیت هضم مواد مغذی و عملکرد گوساله های پرواری هلشتاینسیدعلیرضا وکیلی,محسن دانش مسگران۲۰۱۵-۲
اثر عصاره رازیانه و ویتامین D3 بر جوجه درآوری و خصوصیات کیفی جوجه در مرغهای مادر گوشتی پس از تولک بریحسن کرمانشاهی,ابوالقاسم گلیان۲۰۱۵-۲
بررسی اثر سطح پروتئین و لیزین جیرهبرکمیت و کیفیت تولید مرغهای تخمگذار در سن 28 تا 42 هفتگیابوالقاسم گلیان,عبدالمنصور طهماسبی,حسن کرمانشاهی۲۰۱۵-۲
اثر 1، 25 دی هیدرواکسی کوله کلسیفرول (کلسیتریول) و عصاره هیدروالکلی میوه گیاه دارویی پنیر باد(Withania Coagulans) بر بافت شناسی استخوان درشت نی و پارامتر های خونی در جوجه های نر گوشتیحسن کرمانشاهی,حسن نصیری مقدم,احمد حسن آبادی۲۰۱۵-۳
بررسی ویژگی های شیمیایی و ظرفیت آنتی اکسیدانی هسته انار و برخی تفاله‌های گیاهی در تقابل با پراکسیداسیون حرارتی روغن سویا در فرآوری خوراکرضا ولی زاده,عباسعلی ناصریان۲۰۱۵-۳
تعیین تراکم و ضرایب قابلیت هضم حقیقی اسیدهای آمینة پودر گوشت و استخوان در خروس های بالغ لگهورن سکوم برداری شدهحسن نصیری مقدم,ابوالقاسم گلیان,محسن دانش مسگران۲۰۱۵-۳
تعیین دوره های بحرانی آب و هوایی در مدیریت گاوهای شیری شمال شرق ایران با استفاده از شاخص رطوبتی دمایی ) - THI )عباسعلی ناصریان,رضا ولی زاده۲۰۱۵-۳
مطالعه مقایسه‌ای بره زایی گوسفند نژاد ایران‌بلک با نژادهای آرمان و بلوچی و بررسی ارتباط ژنتیکی صفات بره‌زایی و متوسط وزن تولد بره‌های هر میش در نژاد ایران‌بلکعلی اصغر اسلمی نژاد,محمدرضا نصیری۲۰۱۵-۳
مقایسه ساختار مولکولی پروتئین ها و کربوهیدرات های برخی از ارقام سورگوم با استفاده از تکنیک طیف سنجی فوریه انتقال مادون قرمز ) FTIR ( و آنالیز چند متغیرهعباسعلی ناصریان,رضا ولی زاده,عبدالمنصور طهماسبی۲۰۱۵-۳
ویژگیهای مورفولوژیکی، ترکیب شیمیایی و فرآسنجه های تخمیری اندازه گیری شده به روش تولید گاز یونجه اوایل غنچه دهی برداشت شده در چین های مختلف و در صبح و بعدازظهرعباسعلی ناصریان,رضا ولی زاده۲۰۱۵-۳
افزایش میزان بیان ژن Sox2 در سلول های فیبروبلاست گاوی با استفاده از TALE-TFsمجتبی طهمورث پور,محمدرضا نصیری۲۰۱۵-۴
بررسی اثرات سطوح مختلف پودر دارچین با آنتی بیوتیک و پروبیوتیک بر عملکرد، فراسنجه های خونی و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتیاحمد حسن آبادی,حسن نصیری مقدم,حسن کرمانشاهی۲۰۱۵-۴
تاثیر موننسین، اسانس آویشن و دارچین بر قابلیت هضم مواد مغذی، تجزیه پذیری شکمبه ای ماده خشک و پروتئین خام برخی مواد خوراکی و متابولیت های پلاسمای گاوهای نر هلشتاینسیدعلیرضا وکیلی,محسن دانش مسگران۲۰۱۵-۴
توالی یابی و بررسی بیوانفورماتیکی ژنوم میتوکندری شترهای تک کوهانه و دوکوهانه ایرانیمجتبی طهمورث پور,محمدرضا نصیری۲۰۱۵-۴
اثر افزودن ساکارز و دانه آفتابگردان به جیره بر عملکرد شیردهی و الگوی تخمیر شکمبه در گاوهای شیریرضا ولی زاده,عباسعلی ناصریان,محسن دانش مسگران۲۰۱۵-۶
بررسی اثر برخی عوامل جمعیتی بر کیفیت انتخاب ژنومیک گاوهای هلشتاین ایرانعلی اصغر اسلمی نژاد,محمد مهدی شریعتی۲۰۱۵-۶
تاثیر پودر برگ کنگرفرنگی بر عملکرد، وزن اندام های داخلی و برخی فراسنجه های خونی بلدرچین ژاپنی مسموم شده با تتراکلریدکربنسعید زره داران۲۰۱۵-۶
تاثیر عصاره هیدروالکلی رزماری بر عملکرد تولیدی و کیفیت تخم مرغ در مرغان تخم گذارحیدر زرقی,ابوالقاسم گلیان,حسن کرمانشاهی۲۰۱۵-۶
تأثیر افزودن عصاره برگ زیتون (Olea europaea L ) و آلفا-توکوفریل استات در جیره بر عملکرد و ریخت شناسی روده کوچک جوجه های گوشتی از سن 7 تا 28 روزگیحسن نصیری مقدم,ابوالقاسم گلیان۲۰۱۵-۶
ترکیب شیمیایی، تجزیه پذیری و تولید گاز گیاهان شورزیست سلمکی سفید (Atriplex canesences)، علف شور (Salsola rigida) و چمن شور(Aeluropus littoralis)رضا ولی زاده۲۰۱۵-۶
تعیین ترکیبات مغذی، فراسنجه های تجزیه پذیری (ماده خشک، ماده آلی و پروتئین) و پروتئین قابل متابولیسم تفاله انگور و لیموترش به روش درون کیسه ایسعید زره داران۲۰۱۵-۶
جداسازی و شناسایی فلور قارچی کشمش های عمده خراسان رضوی بر پایه ویژگیهای مورفولوژیکی و مولکولیمحمدرضا نصیری۲۰۱۵-۶
کلونینگ و بیان ژن غیر ساختاری 3ABC ویروس تب برفکی سروتایپ O در باکتری اشرشیاکلیمحمدرضا نصیری,مجتبی طهمورث پور۲۰۱۵-۶
مقایسه اولین فایتاز ایرانی با نوع مشابه وارداتی بر عملکرد، فراسنجه های خون و قابلیت هضم در جوجه گوشتی نر تغذیه شده با سطوح مختلف فسفراحمد حسن آبادی,حسن نصیری مقدم۲۰۱۵-۶
مقایسه مدل های رگرسیونی و شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی عملکرد تولیدی مرغان تخمگذارحیدر زرقی۲۰۱۵-۶
اثر سطوح مختلف آرژنین و پروتئین قابل هضم در جیره های دارای نسبت ایده آل اسیدهای آمینه در دوره آغازین بر عملکرد، صفات لاشه و فراسنجه های سرم خون جوجه های گوشتیاحمد حسن آبادی,حسن نصیری مقدم,ابوالقاسم گلیان۲۰۱۵-۷
تاثیر 1 و 25 دی هیدروکسی کوله کلسیفرول و عصاره هیدروالکلی پودر شده پنیر باد بر عملکرد و استحکام استخوان درشت نی جوجه های نر گوشتیحسن کرمانشاهی,حسن نصیری مقدم,احمد حسن آبادی۲۰۱۵-۷
اثرات بیولوژیکی تفاله انگور بر فراسنجه های عملکرد رشدو متابولیت های خونی بره های پرواری افشاریسعید زره داران۲۰۱۵-۸
اثر سن اولین زایش بر فاصله گوساله زایی و طول دوره خشکی گاوهای شیری در اقلیم نیمه خشک ایرانمجتبی طهمورث پور,محمد مهدی شریعتی۲۰۱۵-۹
اثر محصولات فرعی پسته و دانه کلزا برگوارش پذیری مواد مغذی و برخی متابولیت های خون در گوسفند بلوچیعباسعلی ناصریان,رضا ولی زاده,عبدالمنصور طهماسبی۲۰۱۵-۹
اثر مقادیر مختلف و اندازه ذرات کانی های آلومینوسیلیکاته و گلاکونیت بر ناپدید شدن شکمبه ای ماده خشک، مصرف خوراک، قابلیت هضم مواد مغذی و فراسنجه های خونی گوسفند دالاقسعید زره داران۲۰۱۵-۹
Molecular investigation of Y chromosome microdeletions in AZF regions of the non-obstructive azoospermic and oligospermic patients referred to Montaseriyeh infertility center in Mashhadمحمدرضا نصیری,محمد مهدی شریعتی۲۰۱۵-۹
برآورد اثر لایه بندی جمعیتی در گله های خویشاوند و آمیخته گاوهای شیری به روش شبیه سازی مطالعات ارتباطی کل ژنومیمحمدرضا نصیری,علی اصغر اسلمی نژاد,محمد مهدی شریعتی۲۰۱۵-۹
بررسی مقایسه ای اثر انواع عصاره های چای ترش و آنتی بیوتیک های انتخابی بر سویه های بالینی و استاندارد عامل عفونت در شرایط محیط کشتفروزان طباطبائی یزدی۲۰۱۵-۹
تأثیر سطوح مختلف محدودیت مصرف آب بر عملکرد و فرآسنجههای خونی بره های نر بلوچیعبدالمنصور طهماسبی۲۰۱۵-۹
آثار آنتی اکسیدانهای طبیعی بر پاسخ سیستم ایمنی، آنزیم های آنتی اکسیدانی و شاخصهای خونی جوجه های گوشتیابوالقاسم گلیان,حسن کرمانشاهی۲۰۱۵-۱۰
اثرات آنتی اکسیدانی α- توکو فرول استات، پوست و عصاره پوست انار در جیره های حاوی روغن ماهی بر کیفیت گوشت ران و سینه جوجه های گوشتیابوالقاسم گلیان,حسن کرمانشاهی۲۰۱۵-۱۱
اثرات لسیتین سویا، روغن سویا و چربی حیوانی بر عملکرد و بیان ژن SREBP-1 در جوجه های گوشتیاحمد حسن آبادی۲۰۱۵-۱۱
تجزیه و تحلیل بیوانفورماتیکی و فیلوژنتیکی ژن های NADH3 وNADH4L ژنوم میتوکندری شتر دو کوهانه ایرانمجتبی طهمورث پور۲۰۱۵-۱۲
تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی ناحیه دی لوپ در شترهای تککوهان و دوکوهان ایرانمجتبی طهمورث پور۲۰۱۵-۱۲
اثرات -α توکوفرول استات، پوست و عصاره پوست انار بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی و معدنی شدن استخوان جوجه های گوشتیابوالقاسم گلیان,حسن کرمانشاهی۲۰۱۶-۱
اثرحفاظتی گل همیشه بهار در بروز آسیب کبدی ناشی از تتراکلرید کربن در جوجه های گوشتیحسن کرمانشاهی,حسن نصیری مقدم۲۰۱۶-۱
اثر سطوح مختلف عصاره روغنی گل همیشه بهار بر عملکرد، فراسنجه های خونی و پاسخ ایمنی در جوجه های گوشتی درگیر شده با تتراکلریدکربنحسن کرمانشاهی,حسن نصیری مقدم,احمد حسن آبادی۲۰۱۶-۲
اثر سن اولین زایش بر صفات تولید شیر گاوهای شیری در اقلیم نیمه خشک ایرانمحمد مهدی شریعتی۲۰۱۶-۲
اثرات کاربرد سیستم های خنک کننده بر سیستم ایمنی، پروفایل آنتی اکسیدانی و هماتولوژیکی گاوهای شیری نژاد هلشتاین در شرایط آب و هوایی گرمعبدالمنصور طهماسبی۲۰۱۶-۲
ارزیابی تغییزات فصلی بز تزکیب و تولید شیز گاوهای هلشتاین تغذیه شده با دانه کتانسیدعلیرضا وکیلی,محسن دانش مسگران۲۰۱۶-۲
تاثیر مکمل روغن کنجد (Sesamum indicum L.) و یا آلفا-توکو فریلاستات خوراک بر عملکرد، ریخت شناسی روده و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتیابوالقاسم گلیان,حسن نصیری مقدم۲۰۱۶-۲
اثر سطوح پروتئین و اسیدهای آمینه گوگرد دار جیره آغازین بر عملکرد و بافت شناسی ژژنوم جوجه های گوشتیابوالقاسم گلیان,احمد حسن آبادی۲۰۱۶-۳
ارزیابی مدل‏های حیوانی مختلف در پیش بینی ارزش‏ اصلاحی برای صفات رشد در گوسفند لری بختیاریمجتبی طهمورث پور,محمد مهدی شریعتی۲۰۱۶-۳
بررسی عوامل مؤثر بر صفت طول عمر اقتصادی در گوسفند کردیعلی اصغر اسلمی نژاد,محمد مهدی شریعتی۲۰۱۶-۳
تحلیل ژنتیکی صفات تولیدی و تولیدمثلی اولین دوره شیردهی گاوهای هلشتاین اقلیم خشک بیابانی ایران با استفاده از مدل دام چند صفتیمحمد مهدی شریعتی۲۰۱۶-۳
کلونینگ ژن InvG از باکتری سالمونلا انتریکا در حامل pET32a و بررسی بیان آن در میزبان BL21- DE3محمدرضا نصیری,علی اصغر اسلمی نژاد,مجتبی طهمورث پور۲۰۱۶-۳
مقایسه اثر ضدباکتریایی عصاره های مختلف کاسنی و تاثیر آن بر قابلیت هضم مواد مغذی و جمعیت میکروبی دستگاه گوارش در جوجه های گوشتی تحت تنش گرماییسعید زره داران۲۰۱۶-۳
بازسازی و آنالیز توپولوژی شبکه متابولیکی دخیل در تولید شیرگاومجتبی طهمورث پور,محمدرضا نصیری۲۰۱۶-۴
پیش بینی پاسخ ایمنی همورال برعلیه گلبول قرمز گوسفندی بر اساس شمار گلبول های سفید خونی در بلدرچین ژاپنی - Coturnix japonicaسعید زره داران۲۰۱۶-۴
مقایسه دقت برآورد ارزش اصلاحی ژنومی برای صفات تولید در گاوهای هلشتاین ایران با روش های پارامتری و ناپارامتریمحمد مهدی شریعتی,سعید زره داران۲۰۱۶-۴
اثر افزودن گیاهان کاکوتی، نعنا و پونه به شیر بر عملکرد، متابولیتهای شیمیایی خون و جمعیت میکروبی مدفوع گوساله های هلشتاینسیدعلیرضا وکیلی۲۰۱۶-۵
ارزیابی آب آشامیدنی مغناطیسی شده بر اجزای لاشه و عملکرد جوجه های گوشتیحسن کرمانشاهی,ابوالقاسم گلیان۲۰۱۶-۵
ارزیابی جایگزینی ضایعات ماکارونی با دانه جو در جیره برههای پرواری بلوچی و آزمون تولید گازعباسعلی ناصریان۲۰۱۶-۵
بررسی اثر مقایسه ای مکمل نانومولتی ویتامین، بر عملکرد، برخی فراسنجه های خونی و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتیاحمد حسن آبادی,ابوالقاسم گلیان۲۰۱۶-۵
بررسی کارآیی پروبیوتیک نوترکیب لاکتوکوکوس لاکتیس در تجزیه فیتات گیاهی در جیره جوجه های گوشتیحسن کرمانشاهی,رضا مجیدزاده هروی۲۰۱۶-۵
تولید و تخلیص ایمونوگلوبین علیه اشرشیاکلای در زرده تخم مرغمحمدرضا نصیری,احمد حسن آبادی۲۰۱۶-۵
اثر تغذیه روغن سویای اکسید شده در تقابل با نقش آنتی اکسیدانی هسته انار بر فیزیولوژی و متابولیسم بزهای سانن در دوره انتقالرضا ولی زاده,عباسعلی ناصریان۲۰۱۶-۶
اثر سطوح مختلف پودر کرم خاکی (Eisenia fetida) بر عملکرد و کیفیت گوشت ران و سینه در جوجه های گوشتیسعید زره داران۲۰۱۶-۶
Rumen Degradability and Model Prediction of Nutrient Supply to Ruminants from Different Processed Soybean Mealsسیدعلیرضا وکیلی,محسن دانش مسگران۲۰۱۶-۶
بررسی رشد و نمو غدد هیپوفارنژیال در زنبورهای کارگر ایرانی (Apis mellifera meda) تغذیه شده با سطوح مختلف تیامینسعید زره داران۲۰۱۶-۶
کاهش گلوکوزینولات ها در کنجاله کلزا به روش تخمیر حالت جامد و اثرات آن بر عملکرد و جمعیت میکروبی دستگاه گوارش جوجه های گوشتیسعید زره داران۲۰۱۶-۶
کلونینگ و بیان نواحی آنتیژنیک ژن CagA هلیکوباکتر پیلوری در باکتری اشرشیاکلیمحمدرضا نصیری,مجتبی طهمورث پور۲۰۱۶-۶
اثر سطح استفاده از مولتی آنزیم های مختلف تجاری بر انرژی قابل سوخت و ساز و قابلیت هضم مواد مغذی گندمابوالقاسم گلیان,حسن کرمانشاهی,احمد حسن آبادی,حیدر زرقی۲۰۱۶-۷
بررسی بیان mRNA ژن‌ های IL-2 و IL-12 در خوکچه‏ های هندی واکسینه شده با واکسن غیر فعال شده تب برفکی تیپ Oعلی اصغر اسلمی نژاد,محمدرضا نصیری۲۰۱۶-۷
بررسی تنوع جمعیتی باکتری های اسید لاکتیک آش کارده با استفاده از روش تکثیر ژنS rRNA 16 و تعیین فعالیت ضد میکروبی ترکیبات شبه باکتریوسینیفروزان طباطبائی یزدی۲۰۱۶-۷
تأثیر جیره‌‌‌‌های اسیدی شده با اسید کلریدریک و اسید بوتیریک بر عملکرد جوجه‌‌‌‌های گوشتی مادهاحمد حسن آبادی,حسن نصیری مقدم۲۰۱۶-۷
ساخت ناقل بیانی pFUM003 دارای خاصیت ترشح خارج سلولیرضا مجیدزاده هروی,حسن کرمانشاهی,محمدهادی سخاوتی,علی جوادمنش۲۰۱۶-۷
اثر گندم تقطیری و آنزیم بر ترکیبات خون و شاخصهای تولیدی مرغهای تخمگذارحسن کرمانشاهی,عبدالمنصور طهماسبی,حسن نصیری مقدم۲۰۱۶-۸
بررسی اثرات سطوح پودر دارچین با آنتی بیوتیک و پروبیوتیک بر عملکرد رشد و برخی از خصوصیات ریخت شناسی ژژونوم جوجه های گوشتیاحمد حسن آبادی۲۰۱۶-۸
ردیابی ژن های عمده برای برخی از صفات اقتصادی مرغان بومی استان یزد با استفاده از روش های مختلف آماریسعید زره داران۲۰۱۶-۸
نقش ژن‌های BRCA1 و BRCA2 در ابتلاء به سرطان پستانمحمدرضا نصیری۲۰۱۶-۸
اثر تغذیه روغن سویای اکسید شده و هسته انار بر ظرفیت آنتی اکسیدانی، فعالیت آنزیمی و فاکتورهای التهابی خون بزهای سانن پیرامون زایشرضا ولی زاده,عباسعلی ناصریان۲۰۱۶-۹
اثر جاذب های آلی و معدنی آفلاتوکسین B1 بر قابلیت هضم و متغیرهای تخمیری شکمبه در شرایط برون تنیعبدالمنصور طهماسبی,عباسعلی ناصریان,رضا ولی زاده۲۰۱۶-۹
اثر جایگزینی تریتیکاله و مکمل آنزیمی (زایلاناز-بتاگلوکاناز) در جیره رشد بر عملکرد، وزن نسبی اندام های گوارشی، چسبندگی محتویات و ریخت شناسی روده جوجه های گوشتیحیدر زرقی,ابوالقاسم گلیان,حسن کرمانشاهی۲۰۱۶-۹
اثرات استفاده از میوه بلوط خام و عمل آوری شده به جای ذرت بر عملکرد، صفات کمی و کیفی تخم مرغ و متابولیت های خونی در مرغ های تخم گذار سویه های لاین W-36حسن کرمانشاهی,علی جوادمنش۲۰۱۶-۹
بررسی ارتباط چندشکلی ژن کاپاکازئین با میزان تولید و ترکیبات شیر در شترهای استان گلستانسعید زره داران۲۰۱۶-۹
بررسی چندشکلی واریانت های G1 و G8 ژن GDF9 و ارتباط آن ها با دوقلوزایی در گوسفند زلسعید زره داران,محمدرضا نصیری۲۰۱۶-۹
بررسی فاز عدم تعادل لینکاژی بر روی کروموزوم شماره 6 گاو‌های نژاد هلشتاینمجتبی طهمورث پور,محمدرضا نصیری۲۰۱۶-۹
تاثیر ارقام مختلف پوست انار بر قابلیت هضم ماده خشک، جمعیت پروتوزا و تولید گاز متان به روش آزمایشگاهیسعید زره داران۲۰۱۶-۹
تاثیر تغذیه کنجاله کلزای تخمیری بر کاهش جمعیت سالمونلا در جوجه های گوشتیسعید زره داران۲۰۱۶-۹
تاثیر جیره های حاوی ضایعات ماهی تخمیری بر عملکرد رشد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتیسعید زره داران۲۰۱۶-۹
تاثیر سطوح مختلف پودر کرم خاکی (Eisenia fetida) بر عملکرد، خصوصیات لاشه و پارامترهای خونی در جوجه های گوشتیسعید زره داران۲۰۱۶-۹
تأثیر تراکم مواد مغذی و اسید آمینه ال- گلوتامین افزودنی بر عملکرد رشد، مورفولوژی روده کوچک و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتیابوالقاسم گلیان,علیرضا هروی موسوی۲۰۱۶-۹
تعیین اثرات منابع ضداکسیداسیون آلی و منبع چربی بر عملکرد، اجزاء لاشه، فراسنجه های استخوانی جوجه های گوشتی تحت تنش گرماییابوالقاسم گلیان۲۰۱۶-۹
میتوکندری شترهای تک کوهانه و COX تجزیه و تحلیل بیوانفورماتیکی و فیلوژنتیکی ژن 3 دوکوهانه ایرانمحمدهادی سخاوتی,مجتبی طهمورث پور۲۰۱۶-۹
اثر پروبیوتیک پدیوکوکوس اسیدی لاکتیسی بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی، بافت شناسی و فلور میکروبی روده در جوجه های گوشتیحسن کرمانشاهی,ابوالقاسم گلیان۲۰۱۶-۱۱
بررسی اثر مصرف سطوح مختلف گوانیدینو استیک اسید بر ترکیب شیمیایی و کیفیت گوشت سینه مرغفروزان طباطبائی یزدی,ابوالقاسم گلیان,حیدر زرقی۲۰۱۶-۱۲
تأثیر زمان ماند و نوع ماده اولیه بر میزان تولید بیوگاز و قلیاییت در هضم بی‌هوازی ضایعات کشتارگاهیسیدهادی ابراهیمی۲۰۱۶-۱۲
تأثیر ویتامین B12 در رقیق کننده بر پایه تریس بر حفاظت اسپرم قوچ زلعبدالمنصور طهماسبی,عباسعلی ناصریان۲۰۱۶-۱۲
مقایسه زیست فراهمی پروتئینات و اکسید منگنز در سنین اولیه جوجه های گوشتیابوالقاسم گلیان,حسن کرمانشاهی,سعید زره داران۲۰۱۶-۱۲
اثر منابع مورد استفاده در پروتئین خوراک بر بازده نیتروژن و بیان ژن ناقل اوره (نوع ب) در بره‌های نر بلوچی تغذیه شده با سطوح مختلف پروتئین ‌خاممحسن دانش مسگران,عبدالمنصور طهماسبی,عباسعلی ناصریان,سیدعلیرضا وکیلی۲۰۱۷-۱
اثرات مکمل ال-گلوتامین بر عملکرد و پاسخ‌های ایمنی جوجه‌های گوشتیحسن نصیری مقدم,احمد حسن آبادی۲۰۱۷-۱
ارزیابی مدل دینامیکی متابولیسم نیتروژن در گاوهای شیریعباسعلی ناصریان,رضا ولی زاده۲۰۱۷-۱
بررسی اپیدمیولوژیک عوامل مرگ و میر و مطالعه تابع توزیع زنده مانی برّه های نژاد قره گل در بازه تولد تا سن یکسالگیمجتبی طهمورث پور,علی اصغر اسلمی نژاد۲۰۱۷-۱
بررسی ساختار ژنتیکی بخشی از ناحیه پروموتر در ژن لاکتوفورین درشترهای تک کوهانه و دو کوهانه ایرانمجتبی طهمورث پور,محمدرضا نصیری,محمدهادی سخاوتی۲۰۱۷-۱
تجزیه و تحلیل خصوصیات ژنتیکی و فنوتیپی صفات کیفیت تخم مرغ در مرغ های بومی اصفهانسعید زره داران۲۰۱۷-۱
مطالعه بخش های پروتئین و کربوهیدرات ارقام مختلف جو به روش سیستم پروتئین و کربوهیدرات خالص کرنلعباسعلی ناصریان,رضا ولی زاده,عبدالمنصور طهماسبی۲۰۱۷-۱
بررسی چند شکلی اگزون 17 ژن DGAT1 و ارتباط آن با درصد چربی شیر گوسفندان نژاد کردی ایستگاه اصلاح نژاد شیروانسعید زره داران۲۰۱۷-۲
تاثیر سطوح مختلف پودر برگ رزماری بر عملکرد تولیدی و کیفیت تخم مرغ در مرغان تخم گذارحیدر زرقی,ابوالقاسم گلیان,حسن کرمانشاهی۲۰۱۷-۲
تاثیر ضایعات ماهی تخمیری در تغذیه جوجه های گوشتی بر جمعیت میکروبی دستگاه گوارش و فراسنجه های خونسعید زره داران۲۰۱۷-۲
اثر کاربرد کودهای زیستی، شیمیایی و آلی بر برخی ویژگی های کیفی علوفه ماشک گل خوشه ای در شرایط گلخانهعباسعلی ناصریان۲۰۱۷-۳
بررسی مولکولی ژنهای میتوکندریایی دخیل در زنجیرة انتقال الکترون در دو گونه شتر ایرانیمجتبی طهمورث پور,علی جوادمنش۲۰۱۷-۳
تأثیر پیش تصفیه قلیایی بر بهبود تخریب پذیری زیستی مواد آلی پسماندهای جامد شهری و تولید بیوگاز در هضم بی هوازیسیدهادی ابراهیمی۲۰۱۷-۳
تأثیر محصولات فرعی پسته بر فعالیت های آنزیمی شکمبهعباسعلی ناصریان,رضا ولی زاده۲۰۱۷-۳
مقایسه روشهای مختلف آماری در انتخاب ژنومی گاوهای هلشتاینمحمد مهدی شریعتی,علی اصغر اسلمی نژاد۲۰۱۷-۳
اثر تغذیه طولانی مدت کلرید کادمیوم بر غلظت آن در بافتها، ادرار و مدفوع و غلظت عناصر آهن، روی و مس در بافتهای گوسالههای نر هلشتاینرضا ولی زاده,عباسعلی ناصریان۲۰۱۷-۴
اثر کربوهیدرات های غیر الیافی بر قابلیت عملکرد و خصوصیات هضمی مواد مغذی در گاو های شیرده ی هولشتاینعباسعلی ناصریان,رضا ولی زاده۲۰۱۷-۶
ارزیابی ژنتیکی عملکرد تولیدی گاوهای شیری هلشتاین در شرایط مختلف اقلیمی ایرانمجتبی طهمورث پور,محمد مهدی شریعتی۲۰۱۷-۶
بررسی روند تجزیه پذیری دانه جو و سویای پرتوتابی شده با سطوح مختلف پرتو گاما و اثر آنها در عملکرد پرواری بره هاسعید زره داران۲۰۱۷-۶
بررسی عملکرد رشد، فراسنجه های خونی و جمعیت میکروبهای مدفوع در گوساله های شیرخوار هلشتاین تغذیه شده با شیر تکمیل شده با پری بیوتیک اینولینعبدالمنصور طهماسبی,عباسعلی ناصریان۲۰۱۷-۶
تأثیر انواع بنتونیت‌های سدیمی، کلسیمی، فرآوری شده و طبیعی بر غلظت نیتروژن آمونیاکی شکمبه در شرایط برون‌تنیعبدالمنصور طهماسبی,عباسعلی ناصریان,حسن کرمانشاهی۲۰۱۷-۶
تعیین ضرایب اقتصادی برخی صفات مهم در گوسفند نژاد زل گلستانسعید زره داران۲۰۱۷-۶
خصوصیات ژنتیکی صفات رشد و تولید تخم مرغ در مرغان بومی استان خراسان رضوی به روش بیزیسعید زره داران۲۰۱۷-۶
شناسایی RNA های غیرکدکننده کوتاه ‌عملکردی با استفاده از روش های بیوانفورماتیکی در گوسفند و بزعلی اصغر اسلمی نژاد,محمدرضا نصیری۲۰۱۷-۶
مطالعه ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی بوته طالبی سیلو شده در شرایط برون تنی و اثر تغذیه آن بر عملکرد بره های افشاریرضا ولی زاده,عباسعلی ناصریان۲۰۱۷-۶
بررسی تأثیر عمل‌آوری کود مرغی با سطوح مختلف تانن استخراج شده از پوست انار بر فعالیت هضمی و تخمیری میکروارگانیسم‌های شکمبه گاو در شرایط برون‌تنیسیدعلیرضا وکیلی۲۰۱۷-۷
تاثیر دانه های کتان و کلزا بر قابلیت هضم و برخی فراسنجه های خونی میش های کردی در اواخر دوره آبستنیعباسعلی ناصریان,عبدالمنصور طهماسبی۲۰۱۷-۸
اهمیت، عملکرد و ارتباط پلی‌مورفیسم‌های ژن TOX3 با سرطان پستان: مقاله مروریمحمدرضا نصیری۲۰۱۷-۸
بررسی آزمایشگاهی تأثیر فوزالون و دیازینون بر فراسنجه های تخمیری و برخی جمعیت های میکروبی شکمبهعبدالمنصور طهماسبی,رضا ولی زاده,عباسعلی ناصریان۲۰۱۷-۸
صحت روش های مختلف بیزی در ارزیابی ژنومی صفات آستانه ای با معماری ژنتیکی متفاوتمجتبی طهمورث پور۲۰۱۷-۸
اثر اسانس گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita) بر لاکتوباسیل های جدا شده از شکمبه گاورضا ولی زاده۲۰۱۷-۹
اثر افزودن سرکه سیب به آب مصرفی بر عملکرد رشد، pH محتویات گوارشی، جمعیت لاکتوباسیلوس ایلئوم و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتیحیدر زرقی,حسن کرمانشاهی۲۰۱۷-۹
اثرات فصل و سن هنگام اولین زایش بر خصوصیات ژنتیکی و فنوتیپی پارامترهای منحنی شیردهی گاوهای شیری هلشتاین شکم اول ایرانمحمد مهدی شریعتی,سعید زره داران۲۰۱۷-۹
بررسی ناحیه HVR - III ژنوم میتوکندری گوسفندان ایرانی با روش توالی یابیعلی جوادمنش,محمدرضا نصیری۲۰۱۷-۹
بررسی اثر کاندیشنینگ و بنتونیت سدیم بر عملکرد، وزن نسبی اندام های مختلف و فراسنجه های خون جوجه های گوشتی در دورة رشدحسن کرمانشاهی,ابوالقاسم گلیان۲۰۱۷-۹
تأثیر افزودن پودر برگ زیتون به جیره غذایی بر عملکرد، ریخت‌شناسی روده کوچک و قابلیت هضم مواد مغذی در جوجه‌های‌گوشتیاحمد حسن آبادی,حسن نصیری مقدم۲۰۱۷-۹
تأثیر جیره های غذایی اسیدی شده با اسید کلریدریک و بوتیریک بر عملکرد، قابلیت هضم ظاهری پروتئین، طول و جمعیت میکروبی روده کوچک جوجه های گوشتیاحمد حسن آبادی,حسن نصیری مقدم۲۰۱۷-۹
تأثیر مقیاس ماتریس روابط خویشاوندی ژنگانی بر برآورد مؤلفه های واریانس و درستی پیش بینی ارزش های اصلاحیمحمد مهدی شریعتی۲۰۱۷-۹
اثر جیره های گلوکوژنیک و لیپوژنیک بر غلظت زیست نشانگرهای انرژی در سرم خون بره‌های ماده بلوچیعباسعلی ناصریان,رضا ولی زاده,محمدرضا نصیری۲۰۱۷-۱۰
اثر کاربرد بنتونیت سدیم بر تولید شیر ، قابلیت هضم و مصرف خوراک گاو های شیرده ی هولشتاین تغذیه شده با سیلاز یونجه آلوده به افت کش فوزالونعبدالمنصور طهماسبی,رضا ولی زاده,عباسعلی ناصریان۲۰۱۷-۱۰
ارزش غذایی سبوس گندم کارخانجات آرد استان خراسان رضوی در تابستان و زمستان و تاثیر جایگزینی سبوسهای تابستانه بجای جو، بر عملکرد بزهای شیری ساننعباسعلی ناصریان,رضا ولی زاده,سیدعلیرضا وکیلی۲۰۱۷-۱۰
اثر سطح پروتئین و توازن الکترولیتی جیره پایانی بر عملکرد، فراسنجه های خون و ریخت شناسی روده جوجه های گوشتی تحت تنش گرماییابوالقاسم گلیان,احمد حسن آبادی۲۰۱۷-۱۱
بررسی روند تجزیه‌ بقایای سموم فوزالون و دیازینون در علف یونجه تازه، سیلو شده و انبار‌شده به‌ صورت خشکعبدالمنصور طهماسبی,عباسعلی ناصریان,رضا ولی زاده۲۰۱۷-۱۱
تاثیر نقص شجره بر پیش بینی ارزش اصلاحی، روند ژنتیکی و وراثت پذیری درجه پوست در گوسفند قره گلمجتبی طهمورث پور,محمد مهدی شریعتی۲۰۱۷-۱۱
تجزیه و تحلیل ژنتیکی طول عمر تولیدی و ارتباط آن با صفات تولیدی در گاو‌های هلشتاین ایرانمحمد مهدی شریعتی,محمدرضا نصیری,سعید زره داران۲۰۱۷-۱۱
اثر اسانس اسطوخودوس بر عملکرد، فراسنجه های خونی و قابلیت هضم در جوجه های گوشتیاحمد حسن آبادی,حسن نصیری مقدم۲۰۱۷-۱۲
اثر آنتی اکسیدانی پودر سیر و اسیدهای آمینه گوگرددار بر عملکرد و توازن پرواکسیدان- آنتی اکسیدانی سرم جوجه های گو شتی سا لم و آلوده با مخلوط انگل آیمریاحسن کرمانشاهی,ابوالقاسم گلیان۲۰۱۷-۱۲
اثر افزودن آویشن (Thymus vulgaris L) به جیره بر پایه ی گندم بر شاخصهای عملکرد رشد، ایمنی و متابولیت های خون جوجه های گوشتیحیدر زرقی۲۰۱۷-۱۲
اثر افزودن ملاس و تفاله چغندر قند بر ارزش تغذیهای سیلاژ فضولات مرغ تخمگذارعباسعلی ناصریان۲۰۱۷-۱۲
اثر سطوح مختلف مکمل نوکلئوتید بر عملکرد، سامانه ایمنی، ریخت شناسی روده کوچک و جمعیت میکروبی ایلئوم جوجه‌های گوشتیاحمد حسن آبادی,مجتبی طهمورث پور۲۰۱۷-۱۲
اثر کاهش یا حذف مکمل ویتامینی از جیره ی پایانی بر پایه گندم بر عملکرد، خاکستر استخوان و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتیحیدر زرقی,حسن نصیری مقدم,احمد حسن آبادی۲۰۱۷-۱۲
بررسی روند تجزیه‌ بقایای سموم فوزالون و دیازینون در علف یونجه تازه، سیلو شده و انبار‌شده به‌صورت خشکعبدالمنصور طهماسبی,رضا ولی زاده,عباسعلی ناصریان۲۰۱۷-۱۲
بررسی اثر سطوح مختلف پروتئین ولیزین قابل هضم در جیره آغازین بر عملکرد جوجه های گوشتیابوالقاسم گلیان,حسن نصیری مقدم۲۰۱۸-۱
اثر استفاده از سطوح مختلف ساپونین بر قابلیت هضم مواد مغذی، فراسنجه‌های تخمیری، جمعیت پروتوزوآی شکمبه‌ای و فراسنجه‌های خونی در گوسفندان نر بلوچیعبدالمنصور طهماسبی,رضا ولی زاده,عباسعلی ناصریان۲۰۱۸-۱
تعیین مقدار رادون و سایر فراسنجه های موثر بر کیفیت شیرهای پاستوریزه ی موجود در بازار کرمانسیدعلیرضا وکیلی,محسن دانش مسگران۲۰۱۸-۱
تعیین مناسب‌ترین شاخص برآورد تنش گرمایی-رطوبتی بر تولید شیر روزانه در یک گاوداری بزرگ صنعتی در مشهدعباسعلی ناصریان۲۰۱۸-۱
توالی یابی و تجزیه بیوانفورماتیکی قسمتی از راه انداز ژن بتاکازئین در شترهای تک کوهان و دوکوهان ایرانمجتبی طهمورث پور,محمدرضا نصیری,محمدهادی سخاوتی۲۰۱۸-۱
مقایسه مدل های مختلف برای برآورد وراثت پذیری صفات کیفیت تخم مرغ در مرغان بومی استان خراسان رضویسعید زره داران,محمدهادی سخاوتی۲۰۱۸-۱
بررسی عملکرد گوسفند افشاری با تاکید بر خصوصیات رشد و افزایش وزن بره‌های نر: فراتحلیلسیدهادی ابراهیمی,علی جوادمنش۲۰۱۸-۲
آثار جایگزینی کنجاله سویای فرآوری‌شده با کنجاله سویا در سطوح مختلف پروتئین خام جیره بر عملکرد گاوهای شیرده در تنش حرارتی خفیفمحسن دانش مسگران۲۰۱۸-۳
اثر جایگزینی دانه سویا فرآوری شده با کنجاله سویا بر عملکرد، قابلیت هضم و برخی فراسنجههای خونی و شکمبهای در گاو شیری هلشتاینعبدالمنصور طهماسبی,عباسعلی ناصریان۲۰۱۸-۳
اثر سرکه و پروبیوتیک بر عملکرد رشد، pH و جمعیت لاکتوباسیلوس محتویات گوارشی جوجه های گوشتی در دوره آغازینحیدر زرقی,حسن کرمانشاهی۲۰۱۸-۳
اثر سطوح مختلف پودر عصاره گیاه یوکا (Yucca Schidigera) در جیره غذایی بر عملکرد، متابولیت های خونی، سیستم ایمنی و صفات لاشه جوجه های گوشتیاحمد حسن آبادی,حسن نصیری مقدم۲۰۱۸-۳
بررسی اثر سطوح مختلف پروتئین خام، متیونین و بتائین بر عملکرد و شاخص های لاشه جوجه های گوشتیاحمد حسن آبادی۲۰۱۸-۳
تأثیر جایگزینی یونجه با علوفه کوشیا بر تولید و ترکیب شیر، گوارش‌پذیری مواد مغذی و تخمیر شکمبه‌ای بزهای شیرده ساننرضا ولی زاده,عباسعلی ناصریان,محسن دانش مسگران۲۰۱۸-۳
مطالعه شبکه ژنی موثر بر رشد ماهیچه سینه جوجه راس تحت داده های RNA-Seqمجتبی طهمورث پور,محمدرضا نصیری۲۰۱۸-۳
اثر جایگزینی دانه جو با علوفه آبکشت جو بر تولید شیر و برخی فراسنجه های خون بزهای شیری ساننرضا ولی زاده,عباسعلی ناصریان,عبدالمنصور طهماسبی۲۰۱۸-۴
بررسی تنوع ژنتیکی گاندو، کروکودیل پوزه کوتاه ایرانی (Crocodylus Palustris)، با استفاده از توالی یابی نواحی D-Loopو Cytb میتوکندریمحمدرضا نصیری,علی جوادمنش۲۰۱۸-۴
اثر استفاده از دانه خلر خام یا اتوکلاو شده در جیره مرغ های تخمگذار بر عملکرد و کیفیت تخم مرغحیدر زرقی,ابوالقاسم گلیان۲۰۱۸-۵
بررسی فراوانی آللی و پارامترهای ژنتیک قانونی 10 جایگاه STR در اقوام کرد و عرب ایرانیمحمدرضا نصیری,علی جوادمنش۲۰۱۸-۵
شناسایی مولکولی وتجزیه وتحلیل بیوانفورماتیک وبررسی فیلوژنتیکی لاکتوباسیلوس پلانتاروم در نمونه های خمیر ترش صنعتی و سنتیمحمدرضا نصیری۲۰۱۸-۵
The Effect of Dietary Barley Grain Substitution with Hydroponic Barley Grass on Milk Yield and Some Blood Metabolites of Saanen Lactating Goatsرضا ولی زاده,عباسعلی ناصریان,عبدالمنصور طهماسبی۲۰۱۸-۶
بررسی سازه های موثر بر حذف و تعیین تابع توزیع بقاء در گاوهای هلشتاین ایرانمحمد مهدی شریعتی,محمدرضا نصیری,سعید زره داران۲۰۱۸-۶
عملکرد و پاسخ به تنش انتقال برههای ماده بلوچی تغذیه شده با سطوح مازاد بر نیاز مکملهای آلی کروم و سلنیومرضا ولی زاده,عباسعلی ناصریان۲۰۱۸-۶
ادجوانتهای واکسن: گذشته، حال و آیندهابوالقاسم گلیان,رضا مجیدزاده هروی۲۰۱۸-۷
تاثیر سطوح مختلف ضایعات چای بر وزن اندام های داخلی و تولید تخم مرغ در دوره تولک بری اجباری مرغ های تخمگذارسعید زره داران۲۰۱۸-۷
اثرات افزودن ملاس چغندر و دانه جو و پژمرده نمودن بر فراسنجه های کمی و کیفی علوفه سیلو شده کلزاسعید زره داران۲۰۱۸-۸
شناسایی همریخت‌ RNA های بیان شده در ماهیچۀ اسکلتی مرغ بومی و تجاری با روش توالی‌یابیمجتبی طهمورث پور۲۰۱۸-۸
همسانه سازی و بیان ژن پروتین غشای خارجی 31 (Omp31) باکتری بروسلا ملیتنسیسRev1مجتبی طهمورث پور,محمدهادی سخاوتی۲۰۱۸-۸
آنالیز بیانِ ژن ها و رسم شبکة ژنی آپوپتوزیس در نژادهای مرغ بومی اصفهان و تجاری راس تحت داده های RNA-seqمحمدرضا نصیری,مجتبی طهمورث پور,علی جوادمنش۲۰۱۸-۹
بررسی بیان ژن و شبکه های ژنی مرتبط با آپوپتوزیس در مرغان حساس و مقاوم به آسیت والدین جوجه گوشتی آرین با استفاده از RNA-seqمحمدرضا نصیری,علی جوادمنش۲۰۱۸-۹
تأثیر سطوح مختلف کورکومینوئیدها بر عملکرد،کیفیت تخم مرغ، برخی فراسنجه های بیوشیمیایی خون، پاسخ سیستم ایمنی و قابلیت هضم آن در مرغهای تخمگذارحسن کرمانشاهی,ابوالقاسم گلیان۲۰۱۸-۹
تعیین ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی سیلاژ بوته گوجه‌ فرنگی فرآوری‌ شده با سطوح مختلف تفاله خشک چغندرقند به روش کیسه‌ های نایلونی و تولید گازعباسعلی ناصریان,رضا ولی زاده,عبدالمنصور طهماسبی۲۰۱۸-۹
شناسایی مسیرهای بیولوژیکی دخیل در رشد بدن گاو با استفاده از پروفایل های بیان ژنعلی جوادمنش۲۰۱۸-۹
مطالعه شبکه ژنی آنژیوژنز در جوجه های مرغ آرین حساس به آسیت با استفاده از داده های RNA-Seqمحمدرضا نصیری,مجتبی طهمورث پور,علی جوادمنش۲۰۱۸-۹
مقایسه تأثیر استفاده از پودر کرم توبیفکس (Tubifex tubifex) پرورشی و تجاری در جیره غذایی بر شاخص‌های رشد و ایمنی ماهی آنجل (Pterophylum scalare) قبل و بعد از تنش هوارضا ولی زاده,عباسعلی ناصریان۲۰۱۸-۹
Effect of whey powder and physical form of feed on humoral immune response and expression of interleukin-4 and interferon-gamma transcripts in jejunum of broiler chickensعلی جوادمنش۲۰۱۸-۱۰
بررسی اثرات ناشی از حذف دانه جو و جایگزینی سبوس گندم با آن در جیره بزهای شیری ساننعباسعلی ناصریان,رضا ولی زاده,سیدعلیرضا وکیلی۲۰۱۸-۱۰
ترکیبات شیمیایی،تولیدگازو قابلیت هضم بخشهای مختلف گیاه خربزه (Cucumis melo .L)رضا ولی زاده,عبدالمنصور طهماسبی۲۰۱۸-۱۰
نقش مکمل روی بر عملکرد بره های پرواری: فراتحلیلرضا ولی زاده,عباسعلی ناصریان۲۰۱۸-۱۰
اثر دانه گشنیز (Coriandrum sativum) و آلفا-توکوفریل‌استات در جیره بر عملکرد، ریخت‌شناسی روده و قابلیت هضم مواد مغذی جوجه‌های‌گوشتیاحمد حسن آبادی۲۰۱۸-۱۱
Investigation of the Effects of Barley Grain Removal and Replacement of Wheat Bran with it, in the Diet of Saanen Dairy Goatsرضا ولی زاده,عباسعلی ناصریان,سیدعلیرضا وکیلی۲۰۱۸-۱۱
بررسی اثر ژن های مرتبط با میتوپروتئوم بر رشد ماهیچه سینه مرغ بومی اصفهان بوسیله داده RNA-seqمجتبی طهمورث پور,محمدرضا نصیری۲۰۱۸-۱۱
تاثیر استفاده از کشت های زنده باکتریایی بر قابلیت هضم و پارامترهای تخمیری شکمبه ای در شرایط آزمایشگاهیعبدالمنصور طهماسبی,عباسعلی ناصریان,رضا ولی زاده۲۰۱۸-۱۱
طراحی و ساخت وکتور بیانی حاوی آنتی ژن کایمریک Omp31-Omp25 بروسلا ملیتنسیس با هدف تولید واکسن نوترکیب علیه بیماری بروسلامحمدهادی سخاوتی,مجتبی طهمورث پور۲۰۱۸-۱۲
اثر رنگ بروموکروزول گرین بر فعالیت‌های تخمیری میکروارگانیسم‌های شکمبه و حذف آن از آب با استفاده از خاکستر پوست خربزه و بنتونیت سدیم فرآوری شدهرضا ولی زاده۲۰۱۸-۱۲
اثر رنگ کریستال ویولت بر تخمیر شکمبه‌ای در شرایط in vitroرضا ولی زاده۲۰۱۸-۱۲
اثرات استفاده از پسماند کشمش بر عملکرد، فراسنجه‌های خونی و اسیدهای چرب فرار مایع شکمبه بره‌های نر بلوچیعبدالمنصور طهماسبی,عباسعلی ناصریان,رضا ولی زاده۲۰۱۸-۱۲
کارایی جاذب های ارزان قیمت در حذف رنگزای سافرانین از آب و محیط کشترضا ولی زاده۲۰۱۸-۱۲
اثر سن از شیرگیری بره بر عملکرد تولیدی و اقتصادی میش و بره بلوچیرضا ولی زاده,عباسعلی ناصریان۲۰۱۹-۱
تاثیر جایگزینی یونجه با علوفه کوشیا بر تولید و ترکیب شیر، گوارش‌پذیری مواد مغذی و تخمیر شکمبه‌ای بزهای شیرده ساننرضا ولی زاده,عباسعلی ناصریان,محسن دانش مسگران۲۰۱۹-۱
برآورد نیاز روی در جیره های گندم-سویا با روش ارزیابی پاسخهای عملکرد رشد جوجه های گوشتیحیدر زرقی,ابوالقاسم گلیان,احمد حسن آبادی۲۰۱۹-۲
تاثیر سطوح مختلف نانوذرات کورکومین بر کیفیت تخم مرغ، فرآسنجه های خونی، پاسخ ایمنی و قابلیت هضم آن در مرغ های تخمگذارحسن کرمانشاهی,ابوالقاسم گلیان۲۰۱۹-۲
تأثیر سطوح و منابع متیونین و جایگزینی آن با بتائین بر عملکرد و صفات لاشه جوجه های گوشتی در دو شرایط دمایی متداول و تنش گرماییاحمد حسن آبادی,ابوالقاسم گلیان۲۰۱۹-۲
تجزیه و تحلیل پروفایل بیان ایزو فر مهای ژن های مرتبط با باقیمانده خوراک مصر فشده RNA-Seq در کبد مرغ بومی اصفهان و مرغ سویه راس با استفاده از داد ههایمجتبی طهمورث پور,محمدرضا نصیری۲۰۱۹-۲
مطالعه عملکرد بره‌های بلوچی تغذیه شده با بلوک‌های خوراک کامل حاوی علف نیرضا ولی زاده,عباسعلی ناصریان۲۰۱۹-۲
بررسی اثرات سطوح پروتئین و تروئونین قابل هضم در جیره غذایی آغازین بر ریخت شناسی روده کوچک جوجه های گوشتیابوالقاسم گلیان,حسن کرمانشاهی۲۰۱۹-۳
بررسی اثرات سطوحپروتئین و تروئونین قابل هضم در جیره غذایی آغازین بر عملکرد جوجه های گوشتیابوالقاسم گلیان,حسن کرمانشاهی۲۰۱۹-۳
بازسازی و آنالیز شبکه متابولیکی مبتنی بر ژنوم باکتری استرپتوکوکوس بویس B315 دخیل در تولید اسید لاکتیک در محیط شکمبهمجتبی طهمورث پور,محمدرضا نصیری۲۰۱۹-۳
بررسی اثر ضد باکتریایی پروتئین و پپتیدهای زیست‌فعال آلفاs1 کازئین شیر بر باکتری‌های مولد ورم‌پستان درگونه‌های مختلف پستانداران به روش داکینگ مولکولیمجتبی طهمورث پور۲۰۱۹-۳
تاثیر مکمل آنزیمی بر انرژی قابل سوخت و ساز، قابلیت هضم پروتئین و ماده خشک جو بدون پوشینه در جوجه های گوشتیحیدر زرقی,ابوالقاسم گلیان۲۰۱۹-۳
Evaluation of antibacterial properties of camel lactoferrampin-lactoferricin recombinant peptide on the growth rate of Staphylococcus aureus bacteria causes of mastitis in Holstein dairy cowsمجتبی طهمورث پور,محمدهادی سخاوتی,علی جوادمنش۲۰۱۹-۵
تأثیر سطوح مختلف اسانس رایج و میکروکپسوله شده مرزه خوزستانی بر ریخت‌شناسی روده و عملکرد جوجه‌های گوشتیحسن کرمانشاهی۲۰۱۹-۵
اثر افزودن سطوح مختلف پودر برگ پونه کوهی (Origanum vulgare L.) به جیره بر پایه گندم بر عملکرد، پاسخ ایمنی و متابولیتهای خون جوجه های گوشتیحیدر زرقی۲۰۱۹-۶
بررسی اثر فرآوردههای فرعی انار (روغن و پوست انار) بر تولید گاز متان در شرایط برون تنیسیدعلیرضا وکیلی۲۰۱۹-۶
تعیین معادلات رگرسیونی پیش‌بینی مقادیر انرژی قابل متابولیسم ارقام پرتولید جو در ایران و مقایسه نتایج حاصل با نتایج روش NIRS و ارقام مندرج در جداول NRC بر اساس عملکرد جوجه‌های گوشتی نراحمد حسن آبادی,حسن نصیری مقدم,حیدر زرقی۲۰۱۹-۶
توالی یابی و بررسی بیوانفورماتیکی ایجاد توالی هدف ریز RNA های سرکوب گر در UTR 3\\\' ژن میوستاتین برخی گوسفندان بومی ایرانمحمدهادی سخاوتی,علی جوادمنش۲۰۱۹-۶
تعیین پتانسیل تغذیه‌ای چهار گونه گیاه (Arctium lappa، Verbascum thapsus ، Althaea officinalis و Ferula hermonis) در مراتع خراسان رضویرضا ولی زاده۲۰۱۹-۸
بررسی بیان افتراقی ژنها، مسیرها و شبکه ژنی در بافت عضله جنین گوسفند در دو نژاد دنبهدار و بیدنبهمجتبی طهمورث پور,علی جوادمنش۲۰۱۹-۹
پیش بینی و تایید in silico ریز RNA ها در بافت های مختلف گوسفند با منشا کروموزوم 20محمدرضا نصیری,علی جوادمنش۲۰۱۹-۹
تأثیر پرتو گاما، هیدروکسید سدیم، اوره و پلی اتیلن گلایکول بر ترکیببت فنولیک، تولید گبز و سبخت پروتئین میکروبی ضبیعبت پسته پبک کنی در شرایط آزمبیشگبهیعباسعلی ناصریان,رضا ولی زاده۲۰۱۹-۹
تأثیر سطوح مختلف اسانس مرزه خوزستانی در دو شکل معمول و میکروکپسوله شده در جیره‌های غذایی بر عملکرد، صفات لاشه و پایداری اکسیداتیو گوشت جوجه‌های گوشتیحسن کرمانشاهی۲۰۱۹-۹
کاهش نرخ آزادشدن اوره در شکمبه نشخوارکنندگان به کمک پوشش دار کردن اوره در آزمایشات درون تنی و برون تنیعباسعلی ناصریان,محسن دانش مسگران,رضا ولی زاده۲۰۱۹-۹
تعیین قابلیت هضم ظاهری و ایلئومی استاندارد شده اسیدهای آمینه ضروری ذرت، گندم، کنجاله سویا و کنجاله گلوتن ذرت در بلدرچین ژاپنی در سن سه هفتگیاحمد حسن آبادی۲۰۱۹-۱۰
تخمین فراسنجه های رشد جوجه های گوشتی تغذیه شده با پودر برگ زیتون و آلفا-توکوفریل استات با استفاده از مدل گومپرتزاحمد حسن آبادی۲۰۱۹-۱۱
اثر دانه خلر فرآوری شده (آسیاب شده و اکسترود شده) به جای کنجاله سویا در استارتر بر عملکرد، قابلیت هضم و فراسنجه های شکمبه ای و خونی در گوساله های شیرخوار هلشتاینسیدعلیرضا وکیلی,عباسعلی ناصریان,محسن دانش مسگران,رضا ولی زاده۲۰۱۹-۱۲
Comparison of antimicrobial activity of thanatin peptide with two cinnamon and oregano essential oils on farm animal’s pathogenic bacterial isolatesعلی جوادمنش۲۰۱۹-۱۲
آنالیز ساختاری آنزیم آسپارتات کیناز در کورینه باکتریوم به منظور پیشنهاد بهترین ساختار آنزیم جهت افزایش تولید صنعتی اسیدآمینه لیزینمحمدرضا نصیری,علی جوادمنش۲۰۲۰-۲
اثر آنزیم‏های فیتاز نوترکیب باکتریایی و قارچی به همراه نمونه تجاری بر عملکرد، غلظت کلسیم و فسفر استخوان و سرم خون در جوجه‌های گوشتیمحمدرضا نصیری۲۰۲۰-۳
مروری بر سموم قارچی مهم خوراک طیور، بیماریزایی و روشهای از بین بردن آنهاحسن کرمانشاهی۲۰۲۰-۳
تأثیر تراکم مواد مغذی جیره پایانی و سن کشتار بر بازده ابقای انرژی و پروتئین جوجه های گوشتیحیدر زرقی,ابوالقاسم گلیان۲۰۲۰-۳
بررسی بیوانفورماتیکی میانکنش شش پپتید نوترکیب لاکتوفرین شتری با پروتئین‌های سطحی روتا ویروس گاویمجتبی طهمورث پور۲۰۲۰-۴
تولید و خالص سازی فیتاز اسیدی و قلیایی از قارچ آسپرژیلوس نایجر و باکتری های نوترکیب اشرشیاکلی و باسیلوس سابتلیس با هدف دستیابی به یک ترکیب مفید در جیره طیورمحمدرضا نصیری۲۰۲۰-۴
پیامدهای واردات مواد ژنتیکی با در ‌‌نظر گرفتن اثر متقابل ژنوتیپ و محیط و فاصله جایگزینی در گاو شیریمحمد مهدی شریعتی,سعید زره داران۲۰۲۰-۵
تأثیر پودر دانه گشنیز و آلفا- توکوفریل استات بر پاسخ ایمنی همورال، وضعیت آنتی‌اکسیدانی و برخی فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتیاحمد حسن آبادی,حسن نصیری مقدم۲۰۲۰-۵
اثر تراکم انرژی و مواد مغذی جیره غذایی بر عملکرد و کیفیت تخم مرغ در دوره پس از تولکبری مرغهای تخمگذارابوالقاسم گلیان,حسن نصیری مقدم,حیدر زرقی۲۰۲۰-۷
ارزش غذایی دو گونه گیاهی Sophora alopecuroides و Sophora alopecuroides در دو مرحله فنولوژیکیرضا ولی زاده۲۰۲۰-۷
تولید ایمونوگلوبولینY اختصاصی در زرده تخم مرغ علیه برخی پاتوژن های اسهال گوسالهعلی جوادمنش۲۰۲۰-۷
بررسی اثر افزودن پودر برگ زیتون و دانه گشنیز در جیره بر عملکرد، ریخت‌شناسی روده و قابلیت هضم مواد مغذی در جوجه‌های‌گوشتیاحمد حسن آبادی,حسن نصیری مقدم۲۰۲۰-۸
متاآنالیز مطالعات مربوط به تخمین پارامترهای ژنتیکی صفات اقتصادی گاو هلشتاین ایرانسعید زره داران,محمد مهدی شریعتی۲۰۲۰-۸
تاثیر روغن و دانه کتان در ترکیب شیر و کنسانتره شروع کننده بر عملکرد، رشد، سلامتی، فراسنجه های شکمبه ای و خونی گوساله های ماده هلشتاینعباسعلی ناصریان۲۰۲۰-۹
تأثیر مکمل دانه کتان در جیره بر ترکیب اسیدهای چرب ، خصوصیات کیفی اسپرم و برخی پارامترهای خونی در قوچ کردیمحسن دانش مسگران۲۰۲۰-۱۰
آنالیزبیوانفورماتیکی اثر پروتئین و پپتیدهای زیست فعال آلفا S1کازئین شیر انسان بر مهار آنزیم ACEو مقایسه آن با گونه های مختلف پستاندارامجتبی طهمورث پور۲۰۲۰-۱۱
ارزیابی تأثیر متقابل آفلاتوکسین B1 و جاذبهای سم آلومینوسیلیکاته بر فراسنجههای تولیدگاز، تخمیر و هضم شکمبه در شرایط برون تنیمحسن دانش مسگران,سیدعلیرضا وکیلی۲۰۲۰-۱۱
تاثیر تنش حرارتی و محدودیت خوراک‌دهی در اواخر آبستنی بر قابلیت هضم و رفتار نشخوار در گاوهای شیری هلشتاینعباسعلی ناصریان۲۰۲۰-۱۱
طراحی ساختار پروتئینی آنزیم رانپیرناز به عنوان ایمنوتوکسین براساس الگوی ریبونوکلئاز پانکراتیک گاوی با استفاده از مطالعات دینامیک و استاتیک مولکولیمحمدرضا نصیری,علی جوادمنش۲۰۲۰-۱۱
آنالیز توالی نوکلئوتیدی ژن ریبونوکلئاز پانکراتیک (RNase A )در گوسفنداننژاد بلوچی و وحشی اوریالمحمدرضا نصیری,علی جوادمنش۲۰۲۰-۱۲
تولید ایمنوگلوبین Y در زرده تخم مرغ علیه باکتری های سالمونلا تیفی‌موریوم و انتریتیدیسمحمدرضا نصیری,مجتبی طهمورث پور,علی جوادمنش۲۰۲۰-۱۲
بررسی عادت‌پذیری جوجه‌های گوشتی به محدودیت کلسیم و فسفر و تأثیر آن بر عملکرد رشد، صفات لاشه و فراسنجه‌های خون و استخواناحمد حسن آبادی,ابوالقاسم گلیان۲۰۲۱-۱
مهندسی و تولید آنزیم نوترکیب ریبونوکلئاز پانکراس گاوی (RNase A) به عنوان یک پتانسیل داروییمحمدرضا نصیری,علی جوادمنش۲۰۲۱-۱
مطالعه بازده خوراک براساس شاخص مازاد مصرف خوراک و بازدهی خوراکی براساس شیر تصحیح‌شده برای 4 درصد چربی در گاوهای شیرده نژاد هلشتاینعبدالمنصور طهماسبی,سیدهادی ابراهیمی۲۰۲۱-۲
بررسی خواص ضدقارچی پپتید تاناتین و عصاره‌ی زیتون تلخ بر عوامل قارچی مولد ورم پستان گاو در شرایط آزمایشگاهیعلی جوادمنش۲۰۲۱-۳
ریبونوکلئازها به عنوان عوامل درمانی بالقوهمحمدرضا نصیری,علی جوادمنش۲۰۲۱-۳
تولید بستنی مبتنی بر تخم مرغ فراسودمند حاوی ایمونوگلوبین Y بر علیه باکتری هلیکوباکتر پیلوریمحمدرضا نصیری۲۰۲۱-۴
اثر افزودن پروتکسین و اسانس نعناع، آویشن و دارچین به شیر بر عملکرد و فراسنجه های خونی گوساله های شیرخوار نژاد هلشتاینسیدعلیرضا وکیلی,محسن دانش مسگران۲۰۲۱-۵
ارزش افزوده (ماتریکس) مکمل لیزوفسفولیپیدها بر انرژی قابل متابولیسم انواع چربی و مواد مغذی قابل هضم جیره ذرت- سویا در جوجه‌های گوشتیابوالقاسم گلیان,احمد حسن آبادی۲۰۲۱-۵
بررسی امکان غنی سازی تخم مرغ با مکمل های آلی و معدنی در مرغ های تخمگذار مسنرضا مجیدزاده هروی۲۰۲۱-۵
تأثیر مکمل‌های ضد میکروبی بر بیان ژن های PepT1 PepT2 و LEAP2 در دستگاه گوارش جوجه‌های گوشتیرضا مجیدزاده هروی,علی جوادمنش۲۰۲۱-۵
بررسی بیان ژن‎های HSPA2 و HSPB1 و هستی‎شناسی ژن در کبد مرغان بومی خراسان تحت تنش گرمایی حادمحمدرضا نصیری,علی جوادمنش۲۰۲۱-۶
بررسی تأثیر استفاده از دانه گندم فرآوری شده با حرارت در جیره بر عملکرد جوجه‌های گوشتیاحمد حسن آبادی۲۰۲۱-۶
Isolation and Identification of Yellow Spot Causing Microbial Agents on Chicken Sausage Based on Culture and Molecular Methodsعلی جوادمنش۲۰۲۱-۸
اثر سطوح مختلف فیبر خام و چربی یره بر عملکرد وه‌های گوشتی وان با استفاده از مدل رویه‌ی پاسخاحمد حسن آبادی,ابوالقاسم گلیان,سعید زره داران۲۰۲۱-۹
فراتحلیل مطالعات پویش ژنومی برای صفت نمره سلول‌های بدنی در گاوهای شیریسعید زره داران,علی جوادمنش۲۰۲۱-۱۱
Production of ovine Pancreatic Ribonuclease and investigation of enzyme characteristicsمحمدرضا نصیری,علی جوادمنش۲۰۲۱-۱۲
پیش بینی اپی توپ های انتی ژن های omp25 و BLS باکتری بروسلا و برهمکنش آن‌ها با مولکولهای MHC در گوسفند به روش بیوانفورماتیکیمجتبی طهمورث پور,محمدهادی سخاوتی۲۰۲۱-۱۲
اثر مکمل لیزوفسفولیپید در جیره‏های حاوی منابع و سطوح مختلف چربی بر پارامترهای سرم خون، ریخت شناسی روده کوچک، فلور میکروبی سکوم و عملکرد جوجه‌های‌گوشتی در دوره آغازینابوالقاسم گلیان,احمد حسن آبادی۲۰۲۲-۱
بررسی فعالیت ضد باکتریایی لاکتوفرین کایمرا و اثر هم افزایی آن با آنتی بیوتیک های جنتامایسین، سفازولین و سفتازیدیم علیه باکتری های گرم منفی بیماری زامحمدهادی سخاوتی۲۰۲۲-۲
تأثیر پودر سیر بر عملکرد رشد، راندمان لاشه و متابولیت‌های سرم خون بلدرچین ژاپنیحیدر زرقی۲۰۲۲-۲
بررسی خواص ضد قارچیپپتید تاناتین و عصاره زیتون تلخ بر عوامل قارچی مولد ورم پستان گاو در شرایط آزمایشگاهیعلی جوادمنش۲۰۲۲-۳
تأثیر نانو ذرات نقره بر فعالیت میکروبی و جمعیت باکتریایی یک خاک آهکی با استفاده از qPCRعلی جوادمنش۲۰۲۲-۳
تجزیه و تحلیل خوشه ای صفت عملکرد چربی شیر در گاوهای شیری با استفاده از فراتحلیل مطالعات پویش ژنومیسعید زره داران,علی جوادمنش۲۰۲۲-۴
اثر جایگزینی کنجاله سویا با دانه کامل سویا‌ی برشته شده بر عملکرد، صفات لاشه و برخی فراسنجه‌های خونی جوجه‌ خروس‌های گوشتیاحمد حسن آبادی,حسن نصیری مقدم,ابوالقاسم گلیان۲۰۲۲-۵
بررسی اثرات مکمل‌های معدنی و آلی منگنز بر عملکرد، وضعیت پاداکسندگی، سیستم ایمنی و استحکام استخوان در مرغ‌های تخم‌گذار لگهورن سویه های‌لاین W-36 (82 تا 94 هفتگی)عبدالمنصور طهماسبی۲۰۲۲-۵
تعیین انرژی قابل متابولیسم ذرت ‌فرآوری شده در دماهای مختلف و اثر آن در جیره‌های با و بدون مکمل آنـزیمی بر عملکرد رشد و مورفولوژی روده کوچک جوجه‌های گوشتی در دوره 24 –1 روزگیاحمد حسن آبادی,حسن نصیری مقدم,ابوالقاسم گلیان۲۰۲۲-۵
تعیین انرژی قابل متابولیسم گندم فرآوری شده در دماهای مختلف و اثر آن در جیره با و بدون مکمل آنـزیمی بر مرفولوژی روده کوچک و عملکرد جوجه‌های گوشتی در دوره 24 – 11 روزگیابوالقاسم گلیان,احمد حسن آبادی۲۰۲۲-۵
شناسایی گونه های سالمونلا در فرآورده های خام مرغ با استفاده از کاوشگر اختصاصی به کمک روش Real Time PCRعلی جوادمنش۲۰۲۲-۵
نیاز ترئونین قابل‌هضم مرغان تخم‌گذار تغذیه شده با جیره گندم-سویا در دوره دوم تولیدحیدر زرقی,ابوالقاسم گلیان۲۰۲۲-۵
خصوصیات فیزیکی و شیمیایی، فرآسنجه های تخمیری تولید گاز، گوارش پذیری نشاسته و ساختار گرانول های نشاسته در ذرت ایرانی سینگل کراس 207 و واریته های مختلف ذرت های تجاری وارداتیعباسعلی ناصریان,رضا ولی زاده,عبدالمنصور طهماسبی۲۰۲۲-۶
Selection signature and gene ontology for traits related to fat deposition in Afshari and Sunite fat-tailed sheep breedsسعید زره داران,علی جوادمنش۲۰۲۲-۷
تأثیر فرآوری حرارتی بر گوارش پذیری مواد مغذی و انرژی قابل سوخت و ساز دانه کلزا در جوجه های گوشتیحسن کرمانشاهی,حیدر زرقی۲۰۲۲-۷
Interactive effect of exercise training and growth hormone administration on histopathological and functional assessment of the liver in male Wistar ratsعلی جوادمنش۲۰۲۲-۸
مقایسه اثر ضد ویروسی پپتید الکتوفرین شتری )CLF36 )و داروهای نسل جدید بر علیه ویروس هپاتیت Cمجتبی طهمورث پور,محمدهادی سخاوتی۲۰۲۲-۹
استفاده از سطوح مختلف دانه خرفه بر عملکرد رشد، سیستم ایمنی و برخی فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتیاحمد حسن آبادی۲۰۲۲-۱۰
تاثیر عصاره گلبرگ (Crocus sativus) و آب قلیایی الکترولیز شده در موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسینعبدالمنصور طهماسبی۲۰۲۲-۱۱
متا آنالیز مطالعات مربوط به تخمین پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و تولیدمثلی در مرغان بومی ایرانسعید زره داران,محمد مهدی شریعتی۲۰۲۲-۱۱
تأثیر سطوح مختلف ساپونین بر گوارش پذیری، فراسنجه های شکمبه ای و خونی در گوسفندان نر بلوچیعبدالمنصور طهماسبی,سیدعلیرضا وکیلی,محسن دانش مسگران۲۰۲۲-۱۲
اثر مکمل روغن کتان و تزریقویتامینهای (E,3DA,)بر عملکرد ومتابولیتهای سرم گوسالههای ماده شیرخوارعبدالمنصور طهماسبی,سیدعلیرضا وکیلی,عباسعلی ناصریان۲۰۲۲-۱۲
Molecular docking of bacteriocin enterocin P peptide with mastitis-causing E. coli antigen in cattleعلی جوادمنش۲۰۲۳-۱
اثر افزودن سطوح مختلف بوتیرات کلسیم و گلیسرید اسید بوتیریک به یره غذایی بر عملکرد رشد، صفات لاشه و ریخت شناسی روده کوچک وه‌های گوشتیاحمد حسن آبادی۲۰۲۳-۲
اثر منابع مختلف چربی در یره انتظار زایش بر مصرف خوراک گاوها، فراسنه‌های خونی، اندازه های بدنی و عملکرد گوساله‌های شیرخوار هلشتاینعباسعلی ناصریان,رضا ولی زاده۲۰۲۳-۲
تاثیر ترکیبات متفاوت با ویژگی بافری بر سرنوشت نیتروژن یره‌های با نسبت‌های متفاوت علوفه به مواد متراکم در شرایط برون تنیمحسن دانش مسگران,سیدعلیرضا وکیلی,عبدالمنصور طهماسبی۲۰۲۳-۲
بررسی مسیرهای متابولیکی مرتبط با جایگاه صفات کمی مربوط به صفت مقاومت به انگل در ژنوم گوسفند با استفاده از رسم شبکه‌ژنی و هستی‌شناسی ژنسعید زره داران,علی جوادمنش۲۰۲۳-۴
بررسی بیوانفورماتیکی پپتید بتا دفنسین گیاهی و همسانهسازی ژن کد کنندهی این پپتید در وکتور بیانی 1653pAMJ در باکتری الکتوکوکوس الکتیسمحمدهادی سخاوتی,مجتبی طهمورث پور۲۰۲۳-۵
مقایسه ماتریس های روابط خویشاوندی ژنومی متفاوت در پویش ژنومی وزن دهی شده چند معیتیمحمد مهدی شریعتی۲۰۲۳-۵
بررسی مقادیر باقیمانده عناصر سنگین سرب، کادمیوم، کروم، آرسنیک و نیکل در شیر و بافت های بدن گاوهای شیری هلشتاینعباسعلی ناصریان۲۰۲۳-۶
بررسی اثر مهاری پپتید CLF36 مشتق شده از لاکتوفرین شتری بر مسیر پیامرسان NF-кB در محیط شبیهسازی شده مولکولی ) In silicoمجتبی طهمورث پور,محمدهادی سخاوتی,علی جوادمنش۲۰۲۳-۸
کارآیی اسیدی‌فایر اپتوسید بر معیت باکتریایی بیماری‌زا، عملکرد رشد، قابلیت هضم مواد مغذی، متابولیت های خون و بافت شناسی روده وه‌های گوشتیحیدر زرقی۲۰۲۳-۸
Synergistic effects of nisin and CLF36 antimicrobial peptides in vitroمحمدهادی سخاوتی,علی جوادمنش۲۰۲۳-۹
بررسی اثر افزودن پودر ریشه گیاه فرولا بدرکما (Ferula Badrakema) با و بدون شیرین کننده ساخارین سدیم به جیره بر عملکرد رشد، سیستم ایمنی و متابولیت های خون جوجه های گوشتیاحمد حسن آبادی۲۰۲۳-۱۰
Meta-analysis of RNA-Seq and microarray expression data to identify effective genes in sheep muscle growth and developmentمجتبی طهمورث پور,علی جوادمنش۲۰۲۳-۱۲
بررسی چند شکلی تک نوکلئوتیدی واقع در ژن های کاندیدا BMPR1B و GDF9 میش های مغانی، افشاری و بلوچیعلی جوادمنش۲۰۲۳-۱۲
بررسی ردپای انتخاب و هستی شناسی ژن در برخی نژاد های گوسفند اهلی و وحشی ایرانمحمدرضا نصیری,علی جوادمنش۲۰۲۳-۱۲
تاثیر برخی از ریز مغذی ها در دوره انتقال گاوهای شیرده در شرایط تنش گرمایی بر کمیت و کیفیت آغوز و شیر تولیدیعبدالمنصور طهماسبی,عباسعلی ناصریان,محسن دانش مسگران۲۰۲۳-۱۲
شناسایی نشانگرهای تک نوکلئوتیدی مؤثر بر صفات مهم گوسفندان بومی ایران با استفاده از ردپای انتخابسعید زره داران,علی جوادمنش۲۰۲۳-۱۲
آماده سازی سالن های پرورش مرغ گوشتیحیدر زرقی۲۰۲۴-۲
طراحی سازه ژنی فیتاز ایکولای و فیتاز آسپرژیلوس نایجر و بیان آن در مخمر پیکیا پاستوریس به منظور افزایش تجزیه فیتات گیاهیحسن کرمانشاهی,رضا مجیدزاده هروی,علی جوادمنش۲۰۲۴-۲
بررسی قدرت اتصال آنزیم های DEP-A و DEP-B با مایکوتوکسین 15ADON با استفاده از داکینگ مولکولیمحمدهادی سخاوتی,علی جوادمنش۲۰۲۴-۴