فهرست مطلب

تاریخچه:

گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1373 تشکیل گردید و مدیریت گروه به عهده دکتر سیاوش دهقانیان قرار گرفت. در هنگام شروع، اعضای هیئت علمی گروه را دکتر سیاوش دهقانیان (با مرتبه علمی دانشیار)، دکتر محمود دانشور کاخکی (با مرتبه علمی استادیار) و مهندس ناصر شاهنوشی و مهندس محمدرضا کهنسال (با مرتبه علمی مربی) تشکیل می دادند. مدیران گروه اقتصاد کشاورزی و دوره مدیریت آن ها از بدو تأسیس تا کنون بدین صورت است: دکتر سیاوش دهقانیان (76-1373)، دکتر محمود دانشور (77-1376)، دکتر سیاوش دهقانیان (82-1377)، دکتر محمد قربانی (84-1382)، دکتر ناصر شاهنوشی (86-1384)، دکتر محمدرضا کهنسال (91-1386)، دکتر ناصر شاهنوشی (93-1391) و دکتر آرش دوراندیش از سال 1393 عهده دار این مسئولیت بوده اند. در حال حاضر، آقای دکتر حسین محمدی، مدیر گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی می باشند.

دکتر دهقانیان در سال 1374 به مرتبه استادی ارتقاء پیدا نمودند و مهندس ناصر شاهنوسی و مهندس محمدرضا کهنسال به ترتیب در سال های 1376 و 1378 در مقطع دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران پذیرفته شدند. مهندس محسن تبرایی در سال 1378 به عنوان مربی ترویج و آموزش کشاورزی مشغول فعالیت در گروه شدند. دکتر محمد قربانی در سال 1380 با مرتبه استادیاری به گروه پیوستند و همچنین در این سال دکتر دانشور به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند. دکتر ناصر شاهنوشی و دکتر محمدرضا کهنسال به ترتیب در سال 1382 و 1383 پس از فارغ التحصیلی در مقطع دکترا به عنوان استادیار گروه به صورت تمام وقت مشغول انجام فعالیت های آموزشی و پژوهشی در گروه شدند. در سال 1382 خانم مهندس لیلی ابولحسنی بورسیه خارج از کشور در گروه پذیرفته شدند و در سال 1391 با مرتبه استادیاری، در گروه مشغول به فعالیت شدند. مهندس حسین محمدی و مهندس آرش دوراندیش در سال 1375 به عنوان بورسیه گروه جذب گردیده و پس از فارغ التحصیلی در سال 1387 با رتبه استادیاری مشغول فعالیت در گروه هستند. دکتر سیاوش دهقانیان در سال 1384 با مرتبه علمی استادی بازنشسته گردید و در سال 1384 دکتر محسن تبرایی به مرتبه استادیاری ارتقاء پیدا نمودند. در سال 1389 آقای دکتر علیرضا کرباسی و در سال 1392 آقای دکتر محمد صبوحی با مرتبه علمی دانشیاری از دانشگاه زابل به گروه پیوستند. 

دکتر محمد قربانی در سال 1390 به درجه استادی نایل شدند همچنین در سال 1391 دکتر محمود دانشور و دکتر ناصر شاهنوشی و در سال 1392 دکتر محمدرضا کهنسال به مرتبه استادی ارتقاء یافتند.

گروه اقتصاد کشاورزی در حال حاضر دارای 9 عضو هیأت علمی می باشد که 5 نفر از آن ها دارای مرتبه علمی استاد، 3 نفر آن ها مرتبه علمی دانشیار و 1 نفر دارای مرتبه استادیاری می باشند. اعضای گروه در 4 گرایش توسعه و سیاست کشاورزی (2 نفر)، تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی (3 نفر)، بازاریابی محصولات کشاورزی (2 نفر) و اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست (2 نفر) تخصص دارند.

گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1383 و با پذیرش 4 دانشجو دوره کارشناسی ارشد را راه اندازی نمود. در سال 1386 دانشجویان این دوره در دو گرایش تولید و مدیریت محصولات کشاورزی و توسعه و سیاست کشاورزی پذیرفته شده و به صورت تخصصی در این دو زمینه آموزش می بینند. همچنین در سال 1392 مجوز دو گرایش بازاریابی محصولات کشاورزی و اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست در مقطع کارشناسی ارشد دریافت گردید و از سال 1393 در این دو گرایش نیز دانشجو می پذیرد.گروه اقتصاد کشاورزی در مقطع دکتری از سال 1390 دانشجو پذیرش نمود. دانشجویان این مقطع می توانند در چهار گرایش سیاست و توسعه کشاورزی، اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی، بازاریابی محصولات کشاورزی و اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست به تحصیل ادامه دهند.

در حال حاضر 87 دانشجو در مقطع کارشناسی، 76 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و 53 دانشجو در مقطع دکتری مشغول به تحصیل می باشند و تا کنون 622 نفر در مقاطع مختلف از این گروه فارغ التحصیل شده اند.