عنوان مقاله نویسندگان تاریخ انتشار
بررسی تأثیر کم آبیاری و شبکه سایه‌بان بر رشد و کیفیت میوه در باغ متراکم سیبحسین انصاری,علی نقی ضیائی
بررسی انتقال نیترات از پساب تصفیه شده فاضلاب شهری بمنظور استفاده مجدد از پساب جهت کشت ذرت علوفه ایی (مطالعه ی موردی: تصفیه خانه ی فاضلاب نیشابور)امین علیزاده,علیرضا فریدحسینی,حسین انصاری۰-۰
تأثیر سطوح‌ مختلف‌ آبیاری‌ و مقادیر کود بر عملکرد و اجزای‌ رشد پنبهامین علیزاده۱۹۹۹-۴
پرش هیدرولیکی روی شیب معکوس با پله مثبتکاظم اسماعیلی۱۹۹۹-۶
تأثیر دو روش‌ آبیاری‌ بارانی‌ و جویچه‌ ای‌ بر عملکرد و کیفیت‌ پنبه‌ ورامینامین علیزاده۲۰۰۰-۴
كم آبياري ذرت: مقايسه دو روشبیژن قهرمان۲۰۰۱-۱
مقايسه عملكرد و كيفيت گوجه فرنگي در دو روش آبياري قطره اي و جويچه ايامین علیزاده۲۰۰۱-۱
پرش هيدروليكي روي كانال هاي با شيب معكوس و پله منفيکاظم اسماعیلی۲۰۰۱-۲
اثرات تغییر اقلیم بر خصوصیات رشد- نمو و عملکرد آفتابگردان و نخود آبی و دیم در شرایط تبریزغلامعلی کمالی۲۰۰۱-۳
تاثير آبياري با فاضلاب بر عملكرد و كيفيت كاهو و برخي ويژگي هاي خاكپامین علیزاده۲۰۰۱-۳
تاثير آبياري با فاضلاب تصفيه شده خانگي بر عملكرد و كيفيت گوجه فرنگيامین علیزاده۲۰۰۱-۳
شبیه سازی رشد - فنولوژی و تولید ارقام گندم در اثر تغییر اقلیم در شرایط مشهدغلامعلی کمالی۲۰۰۱-۳
آيا مي توان خشكسالي را پيش بيني و با آن مقابله كرد ؟امین علیزاده۲۰۰۲-۳
خشكسالي و ضرورت مديريت در مصرف آبامین علیزاده۲۰۰۲-۳
خشكسالي و مساله تخصيص آب بين مصارف شرب و كشاورزيامین علیزاده۲۰۰۲-۳
اثرات تغيير اقليم بر افزايش مصرف آب كشاورزي در دشت مشهدامین علیزاده۲۰۰۲-۸
تعيين ارتباط بين عمق هاي قبل و بعد از پرش و ارتفاع پله به منظور كنترل پرش هيدروليكي روي شيب هاي معكوکاظم اسماعیلی۲۰۰۲-۸
استخراج دسته منحنی های شدت - مدت - فراوانی - مساحت DFA مناطق جنوب ایرانبیژن قهرمان۲۰۰۳-۳
استفاده از مسیرهای جریان در تئوری آبنمود واحد لحظه ای ژنومورفو - آب و هوایی از نوع گامابیژن قهرمان۲۰۰۳-۴
بررسی جامع رگبار 16 خرداد 1371 مشهدبیژن قهرمان۲۰۰۳-۷
کاربرد زمین امار در ارزیابی شبکه های پایش کیفی اب زیر زمینیبیژن قهرمان۲۰۰۳-۸
بررسی مناسب‌‌ترین روش تعیین ضریب مانینگ و پهنه‌بندی خطر سیل در بخشی از اترک میانی (مراوه)ابوالفضل مساعدی۲۰۰۴-۱
اصلاح و روابط شدت - مدت - فراوانی بارندگی در ایرانبیژن قهرمان۲۰۰۴-۳
بررسی اثر تنش آبی بر روی تبخیر تعرق و شاخصهای تولید گیاه گندم زمستانهبیژن قهرمان۲۰۰۴-۳
پایش و ارزیابی شدت دوره‌های خشک مشهد در مقیاسهای زمانی متفاوت با استفاده از شاخص استاندارد شده بارندگی (SPI)سیدحسین ثنائی نژاد,حسین انصاری,کامران داوری۲۰۰۴-۳
ارزیابی اثرات پدیده ENSO بر رژیم بارش در استان خراسانامین علیزاده۲۰۰۴-۱۰
بررسی روابط بافت خاک و پارامتر مقیاس بندی برای برآورد رطوبت خاکبیژن قهرمان۲۰۰۴-۱۲
ارزيابي روش هاي برآورد تبخير – تعرق در مناطق خشك ايرانامین علیزاده۲۰۰۵-۳
بررسی روند تغییرات دمای متوسط سالانه در ایرانبیژن قهرمان۲۰۰۵-۴
محاسبه ی میزان فرابرآورد تبخیر- تعرق مرجع با استفاده از داده های ایستگاه های هواشناسی غیرمرجع در ایرانامین علیزاده۲۰۰۵-۴
مدیریت بهره‌برداری از مخازن سدها: راه‌کاری مناسب برای مقابله با خشک‌سالیبیژن قهرمان۲۰۰۵-۶
الگوی توزیع زمانی بارش استان خراسان بزرگبیژن قهرمان۲۰۰۵-۹
بررسی غلظت یون های اسیدی در باران های پاییزه و بهاره و تخمین میزان نهشت اسیدی در ناحیه مشهدمحمد موسوی بایگی۲۰۰۵-۹
مقایسه توابع تولید گندم زمستانه از آببیژن قهرمان۲۰۰۵-۹
پهنه بندی خطر سیل در بخشی از محدوده رودخانه زیارت در حوزه آبخیز شهری گرگان.ابوالفضل مساعدی۲۰۰۵-۱۰
تاثیر روشهای مختلف تعیین ضریب زبری مانینیگ بر برآورد وسعت اراضی سیل گیر (مطالعه موردی رودخانه بابلرود)ابوالفضل مساعدی۲۰۰۶-۲
تأثیر خشکی و همرفت انرژی گرماییامین علیزاده,محمد موسوی بایگی۲۰۰۶-۳
ارزیابی روش‌های مختلف تشعشعی و رطوبتی جهت برآورد تبخیر-تعرق مرجع و اثرات خشکی هوا بر آن در منطقه گلستانبیژن قهرمان,امین علیزاده۲۰۰۶-۳
برآورد بارندگی حداکثر 24 ساعته به روش چند ایستگاهیبیژن قهرمان۲۰۰۶-۳
برآورد فرسایش و رسوب حوضه آبخیز تنگ کنشت با مدل های تجربی MPSIAC و EPM به کمک GISبیژن قهرمان,سیدحسین ثنائی نژاد,کامران داوری,سعیدرضا خداشناس۲۰۰۶-۳
بررسی و مقایسه تبخیر - تعرق بر آورده شده از تشت تبخیر با مقادیر ETO روش استاندارد در منطقه گرگانبیژن قهرمان۲۰۰۶-۳
محاسبه بهره وری کل عوامل تولید در بین محصولات کشاورزی خراسانامین علیزاده۲۰۰۶-۳
بررسی دوره های مرطوب و خشک سبزوارامین علیزاده۲۰۰۶-۴
عملکرد و خصوصیات هیدرولیکی لوله های متخلخل تراوا در فشارهای مختلفامین علیزاده۲۰۰۶-۴
مقایسه روش‌های مختلف برآورد تبخیر-تعرق مرجع (ترکیبی و دمائی) با روش استاندارد و بررسی اثرات خشکی هوا بر آنبیژن قهرمان,امین علیزاده۲۰۰۶-۴
بررسی اثر افت سطح ایستابی در شوری آب‌زیرزمینی منطقه زید‌آباد سیرجانابوالفضل مساعدی۲۰۰۶-۶
محاسبه میزان افزایش بارندگی در مناطق کوهستانی اطراف مشهد با استفاده از یک مدل کامپیوتریمحمد موسوی بایگی۲۰۰۶-۶
بهینه سازی روابط دبی جریان و دبی رسوب معلق در ایستگاه های منتخب رودخانه گرگانرودابوالفضل مساعدی۲۰۰۶-۷
بررسی اثرات اصلاح داده های دما بر دقت محاسبات تبخیر و تعرق و مقایسه ی آن با نتایج به دست آمده از لایسیمتروزنیامین علیزاده۲۰۰۶-۹
بررسی تغییرات مرفولوژی کناری آبراهه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (بابلرود مازندران)ابوالفضل مساعدی۲۰۰۶-۱۰
تاثیر کم آبیاری بر عملکرد و کارآئی مصرف آب ذرت زودرسحسین انصاری۲۰۰۶-۱۰
ارزیابی مدل SWAP در برآورد عملکرد چغندرقند تحت کمیت‌ها و کیفیت‌های مختلف آبیاریکامران داوری,امین علیزاده,سیدمجید هاشمی نیا۲۰۰۷-۳
بررسی تأثیر خشکی ایستگاه بر دما، رطوبت و تبخیر - تعرق مرجع (مطالعه موردی: ایستگاه‌های سینوپتیک مشهدامین علیزاده۲۰۰۷-۳
پیش‌بینی سطح ایستایی با استفاده از شبکه عصبی‌مصنوعیکامران داوری,امین علیزاده,بیژن قهرمان۲۰۰۷-۳
مطالعه شاخص های هواشناسی ایران در شرایط تغییر اقلیمغلامعلی کمالی۲۰۰۷-۳
ارزیابی پیش بینی باران با بکارگیری تکنیکSARIMA در استان گلستانبیژن قهرمان۲۰۰۷-۳
اندازه گیری هدایت هیدرولیکی غیر اشباع خاک و مقایسه مقادیر به دست آمده با نتایج چهار مدل تخمینیبیژن قهرمان۲۰۰۷-۳
بررسی تأثیر دور آبیاری و بستر کشت بر عملکرد و برخی پارامترهای رشد گوجه فرنگی (CV.Hamra) در کشت بدون خاک (کیسه‌ای)کامران داوری,بیژن قهرمان۲۰۰۷-۳
پایش خشکسالی کشاورزی در دشت مشهد با استفاده از نمایه NDVI و معرفی نمایه جدید APVIسیدحسین ثنائی نژاد,کامران داوری۲۰۰۷-۳
تأثیر کاربرد فاضلاب در آبیاری بر خصوصیات فیزیکی و برخی خصوصیات شیمیایی خاکامین علیزاده۲۰۰۷-۳
کاربرد مدل سری‌های زمانی در پیش‌بینی بارندگی ماهیانه و سالانه مشهدبیژن قهرمان,کامران داوری۲۰۰۷-۳
مقایسه چند تابع انتقالی متداول برای برآورد منحنی رطوبتی خاک در چند خاک در ایرانبیژن قهرمان۲۰۰۷-۳
بررسی اثرات سیل مرداد 1380 شرق گلستان بر مورفولوژی رودخانه مادرسوابوالفضل مساعدی۲۰۰۷-۴
بررسی کاتیون های خاک تحت سیستم آبیاری قطره ای زیر سطحی (SDI) در باغات پسته رفسنجان با آب های شوربیژن قهرمان,کامران داوری۲۰۰۷-۴
بررسی اثر پل ها بر عمق و سطح پهنه سیل در رودخانه زیارت گرگانابوالفضل مساعدی۲۰۰۷-۶
بررسی ظرفیت صادرات محصولات کشاورزی استان خراسان رضوی با تاکید بر عضویت ایران در سازمان تجارت جهانیبیژن قهرمان۲۰۰۷-۷
پهنه بندی خطر و ارزیابی خسارت سیل با استفاده از GeoRASـHEC (مطالعه موردی رودخانه بابلرود)ابوالفضل مساعدی۲۰۰۷-۷
پهنه‌بندی دوره خشک با استفاده از شاخص بارندگی استاندارد شده در محیطGIS «مطالعه‌موردی:استان‌خراسان»حسین انصاری,کامران داوری۲۰۰۷-۸
بررسی تعرفه های آب شرب شهری و تأثیر آن بر الگوی مصرف آب مشترکان، مطالعه و موردی: شهر نیشابورحسین انصاری,کامران داوری۲۰۰۷-۱۰
پهنه بندی خطر و ارزیابی خسارت سیل (مطالعه موردی محدوده رودخانه قره چای در حومه شهر رامیان)ابوالفضل مساعدی۲۰۰۷-۱۰
تعیین مناسب ترین روش برآورد رسوب معلق در ایستگاه هیدرومتری قزاقلی رودخانه گرگان رودابوالفضل مساعدی۲۰۰۷-۱۰
بررسی توزیع رطوبت خاک تحت سیستم آبیاری قطره‌ای زیر سطحی (SDI) در باغات پسته (مطالعه موردی: اراضی رفسنجان با آب های شور)بیژن قهرمان,کامران داوری۲۰۰۷-۱۲
بررسی خشکسالی و روند وقوع آن در ارومیهابوالفضل مساعدی۲۰۰۷-۱۲
پیش بینی بارش فصلی بر اساس الگوهای سینوپتیکی فشار و اختلاف فشار سطح دریا با استفاده از مدل های آماریمحمد موسوی بایگی۲۰۰۷-۱۲
تاثیر ابیاری تابستانه بر عملکرد زعفرانامین علیزاده۲۰۰۸-۱
برآورد سطح زیر کشت در استان خراسان رضوی با استفاده از تصاویر ماهواره TERRAسیدحسین ثنائی نژاد۲۰۰۸-۲
بررسی خصوصیات سیل در رودخانه قره چای رامیانابوالفضل مساعدی۲۰۰۸-۲
تأثیر آبیاری با فاضلاب خام و پساب شهری بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک در اعماق مختلف در دو شرایط غرقاب پیوسته و متناوبامین علیزاده۲۰۰۸-۲
اثر خصوصیات سیستم آبیاری و پارامترهای هواشناسی بر یکنواختی توزیع آب در روش‌های بارانیامین علیزاده,حسین انصاری۲۰۰۸-۳
بررسی آزمایشگاهی عوامل موثر بر انتقال رسوب در شرایط سیلاب طغیانیکاظم اسماعیلی۲۰۰۸-۳
بررسی و تعمیم روابط بارش- رواناب ماهانه و سالانه به حوضه‌های فاقد آماربیژن قهرمان۲۰۰۸-۳
بررسی و تعیین نوع یخبندان در استان خراسان رضویمحمد موسوی بایگی,امین علیزاده۲۰۰۸-۳
بهره‌وری مصرف آب در زراعت گندم تحت شرایط شوری و کم آبیبیژن قهرمان۲۰۰۸-۳
دسته منحنی‌های IDF به روز شده مشهدبیژن قهرمان۲۰۰۸-۳
طراحی الگوی زراعی پایدار با تاکید بر مبادله آب مجازیامین علیزاده۲۰۰۸-۳
بررسی میزان بار معلق رسوب در رودخانه های دائمی (مطالعه موردی حوضه آبریز گرگان رود)ابوالفضل مساعدی۲۰۰۸-۴
بهره وری آب در کشاورزیامین علیزاده۲۰۰۸-۴
ارزیابی دمای پوشش سبز جهت زمان بندی آبیاری و عملکرد گیاه گندم زمستانهبیژن قهرمان۲۰۰۸-۴
پایش و ارزیابی پدیده خشکسالی و مقایسه نسبی شدت و خسارات ناشی از بروز این پدیده با توجه به مقیاس زمانی کمبود بارندگی «مطالعه موردی استان خراسان»حسین انصاری۲۰۰۸-۴
پیش بینی بارش ماهانه با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعیسعیدرضا خداشناس,کامران داوری,محمد موسوی بایگی۲۰۰۸-۴
بررسی روند تغییرات در منحنی های فراوانی وقوع تبخیر تعرقامین علیزاده۲۰۰۸-۵
مدیریت منابع آب حوضه آبریز با استفاده از مدل WEAP(مطالعه موردی حوضه ازغند)سعیدرضا خداشناس,کامران داوری,بیژن قهرمان۲۰۰۸-۵
اندازه گیری تبخیر- تعرق گیاه مرجع از روش بالانس انرژی (نسبت باون) و مقایسه آن با داده های لایسیمترمهدی مهاجرپور,محمد موسوی بایگی,سیدمجید هاشمی نیا۲۰۰۸-۶
شناسایی و پیش بینی تعدادی از خصوصیات خشکسالی های هواشناسی در استان گلستان با استفاده از زنجیره مارکفابوالفضل مساعدی۲۰۰۸-۶
بررسی ارتباط نشانه های پهن مقیاس اقلیمی با بارش خراسانمحمد موسوی بایگی۲۰۰۸-۶
بررسی تاثیر عوامل اقلیمی و سیستمی بر تلفات تبخیر و بادبردگی در آبیاری بارانیمحمد موسوی بایگی,امین علیزاده,حسین انصاری۲۰۰۸-۶
پایش خشکسالی هواشناسی در سطح استان گلستانابوالفضل مساعدی۲۰۰۸-۶
طراحی و ساخت وسیله ای برای استحصال آب از مه و ابرهای قله ایمحمد موسوی بایگی۲۰۰۸-۶
مطالعه پتانسیل اثرات تبخیر و بادبردگی بر کارائی سیستم‌های آبیاری بارانی در دشت‌های استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبیامین علیزاده,محمد موسوی بایگی,حسین انصاری۲۰۰۸-۶
بررسی سامانه های بهره برداری و مدیریت داده های مکانی در کشاورزی دقیق و معرفی روش مناسب استفاده در ایرانسیدحسین ثنائی نژاد۲۰۰۸-۷
نگرشی مجدد در مورد تأثیر شوری بر تبخیربیژن قهرمان۲۰۰۸-۸
توسعه یک مدل برای پایش و پیش بینی خشکسالی (مطالعه موردی استان خراسان رضوی)امین علیزاده۲۰۰۸-۹
کاربرد مد لهای نفوذ رودخانه ای برای شبیه سازی نفوذ آب در حوضچه های کنترل سیلاب شهریسعیدرضا خداشناس۲۰۰۸-۹
بررسی انتقال برخی عناصر به عمق خاک پس از آبیاری با فاضلاب خام و پساب شهری در دو شرایط غرقاب پیوسته و متناوبامین علیزاده۲۰۰۸-۱۰
بررسی تاثیر بارندگی بر عملکرد محصولات گندم و جو در استان گلستانابوالفضل مساعدی۲۰۰۸-۱۰
تعیین عمق شاخص و بهینه آبیاری در ذرت‌های زودرس با هدف احتساب حداکثر سودحسین انصاری۲۰۰۸-۱۰
مطالعه تغییرات بازتابی مزارع گندم در مشهد با استفاده از تصاویر MODISسیدحسین ثنائی نژاد۲۰۰۸-۱۰
مقیاس سازی و پیش بینی نیمرخ رطوبت در فاز توزیع مجددبیژن قهرمان,کامران داوری۲۰۰۸-۱۰
ارائه مدل رگرسیونی چند متغیره برآورد رسوب در حوضه های شمال استان خراسانسعیدرضا خداشناس,بیژن قهرمان,کامران داوری۲۰۰۸-۱۱
بررسی رژیم دمایی هوا و اعماق خاک و تعیین توابع نوسانات ادواری آنها در ایستگاههای استان کردستانسیدحسین ثنائی نژاد,محمد موسوی بایگی۲۰۰۸-۱۱
پایش دوره‌های خشک با شاخص شدت خشکی پالمر براساس داده‌های رطوبت خاک تخمین زده‌شده از مدل بیلان آبی: مطالعه موردی استان خراسانحسین انصاری,سیدحسین ثنائی نژاد,کامران داوری۲۰۰۸-۱۱
افزایش بهره وری آب کشاورزی در مزارع تحت آبیاری منطقه برخوار اصفهانامین علیزاده۲۰۰۸-۱۲
تحلیل باران های کوتاه مدت در خراسانبیژن قهرمان۲۰۰۸-۱۲
طراحی و اجرای یک مدل ترمودینامیکی به منظور پیش بینی دمای حداقل ناشی از تجمع هوای سرد در مناطق کوهستانی (مطالعه موردی در ارتفاعات دربند تهران)محمد موسوی بایگی,سیدحسین ثنائی نژاد۲۰۰۸-۱۲
کاربرد مدل داده های ترکیبی در پیش بینی سطح آب زیرزمینیکامران داوری,امین علیزاده,بیژن قهرمان۲۰۰۸-۱۲
مدل پیش بینی بار کف در رودخانه فصلیکاظم اسماعیلی۲۰۰۸-۱۲
مقایسه چند مدل برآورد تبخیر- تعرق گیاه مرجع در یک اقلیم سرد نیمه خشک به منظور استفاده بهینه از مدل های تابشحسین بانژاد,محمد موسوی بایگی۲۰۰۸-۱۲
ارزیابی کارایی حذف ذرات معلق آب توسط صافی تند شنی با تغییر غلظت ذرات و اندازه دانه های محیط بستر صافیحسین بانژاد۲۰۰۹-۱
بررسی رابطه دمای هوا و دمای اعماق مختلف خاک و براورد عمق یخبندانامین علیزاده۲۰۰۹-۱
تعیین تابع تولید و ضریب حساسیت محصول به آب برای سه رقم پنبه در منطقه گرگانبیژن قهرمان,کامران داوری,سیدمجید هاشمی نیا۲۰۰۹-۲
تهیه نقشه شوری خاک به منظور مدیریت ویژه خاک های شور، مطالعه موردی: بخشی از اراضی زراعی شمال شرقی دشت آق قلاابوالفضل مساعدی۲۰۰۹-۲
ارزیابی حساسیت مدل های مختلف تبخیر- تعرق مرجع به سیگنال های تغییر اقلیم در اقلیم سرد نیمه خشک همدانمحمد موسوی بایگی۲۰۰۹-۳
ارزیابی ساختمان های مختلف بلوک گچی برای تعیین رطوبت خاککامران داوری,بیژن قهرمان۲۰۰۹-۳
پایش و پیش بینی خشکسالی در استان سیستان و بلوچستانامین علیزاده,حسین انصاری۲۰۰۹-۳
پیش بینی بارش فصلی بر اساس الگوهای سینوپتیکی با استفاده از سیستم استنباط فازی- عصبی تطبیقی-ANFISمحمد موسوی بایگی۲۰۰۹-۳
تأثیر کم آبیاری بر خصوصیات کمی وکیفی بذر دو توده بومی گیاه شورزیست کوشیا (Kochia scoparia L. Schrad )در شرایط آبیاری با آب شورکامران داوری۲۰۰۹-۳
بررسی و برآورد نقش عوامل اقلیمی بر NDVI گندم با استفاده از تصاویر سنجنده MODIS در منطقه عمومی شهرستان مشهدسیدحسین ثنائی نژاد,سیدمجید هاشمی نیا۲۰۰۹-۴
تعیین آستانه شوری و دمای مناسب و بررسی اثرات توام آنها بر جوانه زنی زیره سبز Cuminum cyminumسیدمجید هاشمی نیا۲۰۰۹-۴
توزیع الگوهای توزیع زمانی بارش و ناحیه بندی آن در ایرانبیژن قهرمان,سعیدرضا خداشناس۲۰۰۹-۴
ارزیابی کشش درآمدی و قیمتی تقاضای آب شرب شهری با استفاده از روش پولاک-والسحسین انصاری,کامران داوری۲۰۰۹-۴
برآورد حداکثر بارش محتمل 24 ساعته به روش های آماری در شمال شرق ایرانبیژن قهرمان۲۰۰۹-۴
بررسی مناسب ترین زمان شروع آبیاری زراعت زعفران در استان های خراسان رضوی،شمالی و جنوبیامین علیزاده۲۰۰۹-۴
تحلیل فراوانی سیلاب منطقه ای با استفاده از تئوری گشتاورهای خطی و سیلاب نمایه در حوضه های آبریز استان های خراسانبیژن قهرمان,کامران داوری۲۰۰۹-۴
تصحیح اثر شوری بر قرائت بلوک گچی در اندازه گیری رطوبت خاکبیژن قهرمان,کامران داوری۲۰۰۹-۴
تعیین ضرایب معادله آنگستروم و توسعه یک معادله رگرسیونی برآورد تابش خورشیدی (مطالعه موردی:منطقه مشهد)امین علیزاده۲۰۰۹-۴
تعیین و پهنه بندی حریم بهداشتی چاه های آشامیدنی مشهدامین علیزاده۲۰۰۹-۴
شبیه سازی شرایط کیفی مخازن سدها(مطالعه موردی – مخزن سد طرق)سعیدرضا خداشناس,کامران داوری۲۰۰۹-۵
قیمت‌گذاری آب شرب شهری بر اساس الگوی رمزی(مطالعه موردی شهر نیشابور)حسین انصاری,کامران داوری۲۰۰۹-۵
ارزیابی اثر بارندگی بر برنامه ریزی و مدیریت زراعی(مطالعه موردی:منطقه گلستان)بیژن قهرمان,امین علیزاده۲۰۰۹-۶
بررسی مقایسه ای خشکسالی در مناطق پرباران با کم باران (مطالعه موردی- استان گلستان)ابوالفضل مساعدی۲۰۰۹-۶
پیش بینی بارش سالیانه بر پایه الگوهای سینو پتیک پیوند از دور با بهره گیری از مدل های آماریمحمد موسوی بایگی۲۰۰۹-۶
مقایسه تخمین بار معلق به دو روش منحنی سنجه رسوب و شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی رودخانه دوغ استان گلستان)ابوالفضل مساعدی۲۰۰۹-۶
استفاده از حداقل داده های هواشناسی برای برآورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع و ارائه ضرایب اصلاحی( مطالعه موردی: استان خراسان رضوی)محمد موسوی بایگی۲۰۰۹-۷
بررسی و پهنه بندی یخبندان های زود هنگام پاییزه و دیر هنگام بهاره و زمستانه با استفاده از GIS در استان خراسان رضویمحمد موسوی بایگی,سیدحسین ثنائی نژاد۲۰۰۹-۷
مقایسه روش های مختلف پیش بینی شاخص خشکسالی SPIابوالفضل مساعدی۲۰۰۹-۷
مطالعه آزمایشگاهی میزان آبگذری سیستم آبگیری از کف با استفاده از محیط متخلخل تحت اثر جریان رسوبدارسعیدرضا خداشناس,کاظم اسماعیلی۲۰۰۹-۸
ارزیابی آب های زیرزمینی دشت بهار همدان از نظر خورندگی و رسوب گذاریحسین بانژاد۲۰۰۹-۹
بررسی و پهنه بندی تنش های گرمایی موثر بر محصولات کشاورزی استان خراسان رضوی با استفاده از GISمحمد موسوی بایگی,سیدحسین ثنائی نژاد۲۰۰۹-۹
مقایسه سه روش شبکه عصبی مصنوعی، سیستم استنتاج فازی- عصبی تطبیقی و زمین آمار در میان یابی سطح آب زیرزمینی (مطالعه موردی-دشت قزوین)ابوالفضل مساعدی۲۰۰۹-۹
ارزیابی روش های دمائی و تشعشعی در براورد حداکثر تبخیر-تعرق با احتمالات مختلف (مطالعه موردی: منطقه گرگان)امین علیزاده۲۰۰۹-۱۰
استفاده از روش سنجش از دور با دستگاه لایدار هوایی در تخمین میزان تعرق پوشش گیاهی و شاخص سطح برگعلیرضا فریدحسینی۲۰۰۹-۱۰
استفاده از سطح ویژه بخار- مایع در برآورد تابع هدایت هیدرولیکیبیژن قهرمان۲۰۰۹-۱۰
بررسی بهره وری آب-انرژی در زراعت چغندر قندامین علیزاده۲۰۰۹-۱۰
بررسی تغییرات کیفیت شیمیایی فاضلاب ‌خام و پساب شهری در اثر عبور از ستون‌های‌ خاکامین علیزاده۲۰۰۹-۱۰
بررسی تغییرات مکانی حداکثر بارش محتمل 24 ساعته در حوضه آبریز قره قومبیژن قهرمان۲۰۰۹-۱۰
بررسی وضعیت خشکسالی ها در استان خراسان رضویامین علیزاده۲۰۰۹-۱۰
بهینه سازی بهره برداری از سیستم های چند مخزنی منابع آب با استفاده از الگوریتم ژنتیکبیژن قهرمان۲۰۰۹-۱۰
پیش بینی بارش فصلی بر اساس الگوهای سینو پتیکی سطوح فوقانی جو با استفاده از مدل های آماریمحمد موسوی بایگی۲۰۰۹-۱۰
پیش بینی بارش فصلی بر اساس الگوهای همدید با استفاده از تئوری مجموعه های فازیمحمد موسوی بایگی۲۰۰۹-۱۰
مقایسه نتایج به دست آمده از کاربرد سیستم استنباط فازی ممدانی و شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی بارش فصلی،مطالعه موردی :منطقه خراسانمحمد موسوی بایگی۲۰۰۹-۱۰
مقایسه آبگذری آبگیر کفی با محیط متخلخل در جریان زلال و رسوبدارکاظم اسماعیلی,سعیدرضا خداشناس۲۰۰۹-۱۱
بررسی تاثیر فرم بستر بر روی ضریب زبری به کمک تلفیق روش عددی و آزمایشگاهی در جریانهای غیر ماندگارکاظم اسماعیلی۲۰۰۹-۱۲
بررسی رد پای اکولوژیک آب در بخش کشاورزی ایرانامین علیزاده۲۰۰۹-۱۲
تاثیر نوع و تعداد متغیرهای ورودی در برآورد منحنی نگهداشت رطوبتی و هدایت هیدرولیکی اشباعبیژن قهرمان۲۰۰۹-۱۲
تخمین و بازسازی داده‌های بارندگی با تکنیک فازیحسین انصاری,کامران داوری۲۰۰۹-۱۲
مقایسه مدل های توزیع لوگ-نرمال و گاما برای نمایش منحنی توزیع اندازه ذرات خاکبیژن قهرمان,کامران داوری۲۰۰۹-۱۲
تأثیر شوری آب در روش آبیاری بارانی بر روی برخی ازپارامترهای رشد 3 رقم چمنامین علیزاده۲۰۱۰-۱
تصمیم گیری چند معیاره فازی به منظور مدیریت منابع آب سطحی در سد مخزنی بوستان-استان گلستانابوالفضل مساعدی۲۰۱۰-۱
شبیه سازی بارندگی ماهانه و سالانه در مناطق با طول دوره آماری کم و ضریب تغییرات بالا (مطالعه موردی: جنوب شرق درگز)بیژن قهرمان,کامران داوری۲۰۱۰-۱
مدلسازی تاثیر تغییر اقلیم بر رفتار گلدهی زعفران (Crocus sativus L)امین علیزاده۲۰۱۰-۲
ارزیابی عملکرد چند تابع انتقالی داخلی در برآورد منحنی نگهداشت رطوبتیبیژن قهرمان,کامران داوری۲۰۱۰-۳
برآورد حجم رسوب گذاری در مخازن سدهای کرج و دز و مقایسه آن با نتایج هیدروگرافیابوالفضل مساعدی۲۰۱۰-۳
بررسی عملکرد طوق و شکاف در آبشستگی پلسعیدرضا خداشناس,کاظم اسماعیلی۲۰۱۰-۳
تاثیر دور آبیاری و بستر کشت بر عملکرد و برخی پارامترهای رشد کاهو (parris Iland) در کشت بدون خاک(کیسه‌ای)کامران داوری,بیژن قهرمان۲۰۱۰-۳
ارزیابی مدل‌های مختلف پهنه بندی شدت بروز خشکسالی در مقیاس‌های مختلف زمانی مطالعه موردی: استان سیستان و بلوچستانحسین انصاری۲۰۱۰-۴
ارزیابی یکنواختی توزیع آب حاصله از دستگاه آبیاری سنترپیوت اصلاح شده جهت آبیاری با شدت متغییر در امتداد بال آبیاریحسین شریفان,حسین انصاری۲۰۱۰-۴
استخراج معادلات منطقه ای مقدار-مدت-فراوانی بارش با استفاده از تئوری گشتاورهای خطی (مطالعه موردی: استان های خراسان)بیژن قهرمان,کامران داوری۲۰۱۰-۴
بررسی تراکم شبکه ایستگاه های باران سنجی با استفاده از روش های زمین آماری (مطالعه موردی: استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی)بیژن قهرمان۲۰۱۰-۴
بررسی خصوصیات بارش های جوی به منظور استفاده های زراعی (مطالعه موردی دشت مشهد- چناران)امین علیزاده۲۰۱۰-۴
بررسی عوامل اقلیمی موثر بر وقوع خشکسالی (مطالعه موردی: منطقه زابل)ابوالفضل مساعدی۲۰۱۰-۴
پایش خشکسالی با استفاده از شاخص بارندگی و تبخیرو تعرق استاندارد شده (SEPI)، توسعه یافته براساس منطق فازیحسین انصاری,کامران داوری,سیدحسین ثنائی نژاد۲۰۱۰-۴
بررسی امکان پیش بینی زمان وقوع یخبندان با استفاده از روش تشخیص الگوهاامین علیزاده۲۰۱۰-۵
بررسی روند تغییرات بارش در مناطق شمالی استان گلستانابوالفضل مساعدی۲۰۱۰-۵
بررسی نوسان پذیری اقلیمی در شمال شرق ایرانامین علیزاده۲۰۱۰-۵
بررسی و مقایسه شاخص های مختلف گیاهی با استفاده از تصاویر ماهواره ای ETM+ برای مطالعات پوشش گیاهی دشت نیشابور، خراسان رضویسیدحسین ثنائی نژاد۲۰۱۰-۵
مدل سازی آزمایشگاهی شکست هیدرولیکی سد با در نظر گرفتن اثر سیلاب های ناگهانیکاظم اسماعیلی۲۰۱۰-۵
مدل سازی آزمایشگاهی و عددی الگوی جریان در سرریزهای تاج دایره ایکاظم اسماعیلی۲۰۱۰-۵
مقیاس سازی تابع هدایت هیدرولیکی خاک با استفاده از عامل مویینگی مؤثربیژن قهرمان۲۰۱۰-۵
بررسی اثر جزیره گرمایی شهری بر روند تغییرات ریزش ‌های جوی مشهدامین علیزاده,علیرضا فریدحسینی۲۰۱۰-۶
بررسی امکان استفاده از نسبت های باندی و تجزیه و تحلیل مؤلفه های اصلی تصاویر ETM+ برای پایش پوشش گیاهی در منطقه نیشابورسیدحسین ثنائی نژاد۲۰۱۰-۶
بررسی تاثیر چند ماده اصلاح کننده بر روی خصوصیات خاک شور-سدیمیابوالفضل مساعدی۲۰۱۰-۶
ارزیابی تغییرات مکانی و زمانی خشکسالی با استفاده از شاخص پالمر(PDSI)حسین انصاری,کامران داوری۲۰۱۰-۷
بررسی کاربرد پساب های شهری تصفیه شده درآبیاری گیاهان فضای سبز شهری مشهدحسین انصاری۲۰۱۰-۷
تأثیر افزایش درجه حرارت بر رفتار گلدهی زعفران(Crocus sativus L )امین علیزاده۲۰۱۰-۷
مدیریت بهره برداری از مخزن با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره در سد مخزنی بوستان-استان گلستانابوالفضل مساعدی۲۰۱۰-۷
ارزیابی تاثیر پیش پردازش پارامترهای ورودی به شبکه عصبی مصنوعی ((ANNs با استفاده از روش های رگرسیون گام به گام و گاما تست به منظور تخمین سریع تر تبخیر و تعرق روزانهابوالفضل مساعدی۲۰۱۰-۸
بررسی دینامیکی استحصال آب از مه با نگرشی بر نظریه فرکتالامین علیزاده,محمد موسوی بایگی۲۰۱۰-۸
بررسی گذردهی جریان در آبگیرهای کفی با محیط متخلخلکاظم اسماعیلی,امین علیزاده۲۰۱۰-۸
مدل عددی دو بعدی و ماندگار پراکندگی آلودگی در هوا با لحاظ کردن تغییرات مکانی سرعت باد و ضریب انتشارمحمد موسوی بایگی۲۰۱۰-۸
مطالعه آزمایشگاهی پدیده جریان گردابی در سر ریزهای روزنه ای (مطالعه موردی: مدل سد کارون 3)سعیدرضا خداشناس۲۰۱۰-۸
مقیاس سازی توامان توابع نگهداشت آب و هدایت هیدرولیکی خاکبیژن قهرمان۲۰۱۰-۸
بررسی منطقه ای پدیده تغییراقلیم با استفاده از آزمون های آماری مطالعه موردی: حوضه آبریز گرگانرود-قره سوفرشته مدرسی۲۰۱۰-۹
تعیین ضریب هرشفیلد (K) با استفاده از روش همگرایی در حوضه های خواف و کال شور استان خراسان رضویمحمد موسوی بایگی۲۰۱۰-۹
توسعه معادله های همبستگی برای برآورد تلفات انتقال در رودخانه های فصلی حوزه آبخیز قره قومبیژن قهرمان۲۰۱۰-۹
مقایسه ی روش تجربی بهینه برای برآورد تابش با مقیاس های زمانی مختلف در ناحیه ی اقلیمی مشهدمحمد موسوی بایگی۲۰۱۰-۹
آنالیز روش های مختلف منحنی سنجه در برآورد رسوب ورودی به سدهاسعیدرضا خداشناس,بیژن قهرمان۲۰۱۰-۱۰
بررسی مدیریت آبیاری و بسترهای متفاوت در کشت بدون خاک بر خصوصیات کمی و کیفی گوجه‌فرنگی گلخانه‌ایکامران داوری۲۰۱۰-۱۰
بهبود بهره‌وری بارش در تولید گندم دیم با اعمال گزاره‌های بهبود در سطح مزارع زارعین در منطقه سردسیر بالادست حوضه کرخهامین علیزاده۲۰۱۰-۱۰
تاثیر استفاده از داده های بهنگام هواشناسی مزرعه در محاسبه نیاز آبیاری بر افزایش کارایی مصرف آب در ذرت علوفه ایامین علیزاده۲۰۱۰-۱۰
تاثیر فیلتر تند شنی بر کارایی حذف فلزات مس و روی در حضور غلظت های متفاوت فسفاتحسین بانژاد۲۰۱۰-۱۰
محاسبه فراوانی نسبی چرخه های یخ و ذوب به منظور شناسایی مناطق پرمخاطره گیاهان زراعی و باغی مهم در استان خراسان رضویمحمد موسوی بایگی۲۰۱۰-۱۰
مدل سازی منحنی مشخصه رطوبتی برخی خاک های ایران با استفاده از توابع انتقالی شبه پارامتریک شبکه عصبیبیژن قهرمان۲۰۱۰-۱۰
ارزیابی کارایی شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی شاخص های کیفی (BOD و COD) آب رودخانه دره مرادبیک همدانحسین بانژاد۲۰۱۰-۱۱
برآورد رطوبت در نقطه پژمردگی دائم و ظرفیت زراعی خاکهای شمال و شمال شرق ایران با استفاده از روش های نزدیکترین K همسایه و شبکه های عصبی مصنوعیبیژن قهرمان۲۰۱۰-۱۱
بررسی پتانسیل اثرات تغییراقلیمی بر منابع و مصارف آب کشاورزی (مطالعه موردی: حوضه آبریز رودخانه کشف رود)امین علیزاده,علیرضا فریدحسینی۲۰۱۰-۱۱
بررسی مدل های مختلف برآورد تابش خورشیدی به منظور معرفی مناسب ترین مدل در یک اقلیم نیمه خشکمحمد موسوی بایگی۲۰۱۰-۱۱
امکان سنجی استفاده از دانه های مورینگا پرگرینا در مقایسه با آلوم و پلی آلومینیم کلراید در تصفیه فاضلابحسین بانژاد۲۰۱۰-۱۲
بررسی رابطه بین شیب منحنی رطوبتی و بعضی از ویژگیهای فیزیکی کیفیت خاکمهدی مهاجرپور۲۰۱۰-۱۲
بررسی و مطالعه نمایه قائم هوای منجر به بارندگی های مخرب تابستانه (مطالعه موردی : مشهد)محمد موسوی بایگی۲۰۱۰-۱۲
پیش‌بینی رطوبت نیمرخ خاک در سه مزرعه گندم با استفاده از مدل SWAPامین علیزاده,حسین انصاری۲۰۱۰-۱۲
تعیین بهترین روش تجربی برآورد تبخیر از سطح آزاد در اراضی شالیزاری آمل برپایه آنالیز حساسیت و مقایسه آن با نتایج شبکه عصبی مصنوعیبیژن قهرمان,کامران داوری۲۰۱۰-۱۲
تعیین چرخه های یخ و ذوب و پهنه بندی مناطق مستعدآن با GIS در استان خراسان رضویمحمد موسوی بایگی۲۰۱۰-۱۲
ارزیابی چهار مدل تبخیر - تعرق گیاه مرجع در یک اقلیم نیمه خشک ایران با هدف انتخاب بهترین مدل تابشمحمد موسوی بایگی۲۰۱۱-۱
بررسی تغییرات احتمالی نیاز کنونی آبیاری گیاهان نسبت به ارقام مندرج در سند ملی آبیاری (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی)امین علیزاده۲۰۱۱-۱
توسعه شاخص کمبود رطوبت خاک با استفاده از داده های ماهواره ای مادیسامین علیزاده۲۰۱۱-۱
پیش بینی بارش روزانه با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک مشهدسعیدرضا خداشناس,کامران داوری,محمد موسوی بایگی۲۰۱۱-۲
تخمین اجزای بیلان آب در مقیاس مزرعه با استفاده از مدل شبیهسازی SWAP (مطالعه موردی: منطقه نیشابور)امین علیزاده۲۰۱۱-۲
مدیریت آبیاری تکمیلی گندم دیم در زمان بروز خشکسالی با استفاده از شاخص رطوبت محصول (CMI)کامران داوری,حسین انصاری,امین علیزاده۲۰۱۱-۲
ارزیابی روش های تعیین شیب متوسط در یک حوزه آبخیزسیدحسین ثنائی نژاد۲۰۱۱-۴
برآورد میزان تعرق گیاه با استفاده از اندازه گیری دمای برگامین علیزاده۲۰۱۱-۴
بررسی آزمایشگاهی عملکرد توام طوق و شکاف بر میزان آبشستگی موضعی در پایه پلسعیدرضا خداشناس,کاظم اسماعیلی۲۰۱۱-۴
بررسی روند تغییرات نوسانات سطح آب زیرزمینی تحت شرایط اقلیمی مختلف در حوضه آبریز نیشابورحسین انصاری,علی نقی ضیائی,کامران داوری۲۰۱۱-۴
بهره برداری از مخزن سد با استفاده از سیستم استنتاج فازی و خوشه‌بندی (مطالعه موردی: سد ایلانجقبیژن قهرمان,کامران داوری,حسین انصاری۲۰۱۱-۴
پایش و تحلیل مکانی خشکسالی هواشناسی در سطح استان گلستان با استفاده از تکنیک های زمین آماریابوالفضل مساعدی۲۰۱۱-۴
تعیین کمبود حجم بهینه مخزن سد وشمگیر در سیستم بهره برداری چندسدیابوالفضل مساعدی۲۰۱۱-۴
شبیه‌سازی تصادفی شدت خشکسالی براساس شاخص پالمربیژن قهرمان,حسین انصاری۲۰۱۱-۴
مقایسه تبخیر-تعرق مرجع پنمن مانتیث ASCE و پنمن مانتیث فائو- 56 در بازه زمانی ساعتی در ایستگاه هواشناسی فریمانحسین انصاری,امین علیزاده۲۰۱۱-۴
مقایسه روش های مختلف هوش مصنوعی در مدل سازی منحنی مشخصه رطوبتی خاک (مطالعه موردی: شمال و شمال شرق ایران)بیژن قهرمان۲۰۱۱-۴
تخمین شوری نیمرخ خاک در شبکه آبیاری و زهکشی دشت تبریز با استفاده از مدل های SaltMod و شبکه عصبی مصنوعیبیژن قهرمان۲۰۱۱-۵
مطالعه تغییرات هندسی مقطع اندازه گیری براصلاح الگوی جریان برای افزایش ضریب تخلیه سیستم دو کنترلی جریان در مجاری روبازکاظم اسماعیلی۲۰۱۱-۵
مقایسه مدل PERSIANN با روشهای درون یابی به منظور کاربرد در تخمین مقادیر بارندگی روزانه - خراسان شمالیامین علیزاده,محمد موسوی بایگی,علیرضا فریدحسینی۲۰۱۱-۵
ارائه مدل فازی به منظور برآورد تبخیر تعرق مرجع ساعتی با استفاده از حداقل داده های هواشناسیحسین انصاری۲۰۱۱-۶
بررسی آزمایشگاهی اثر هندسه شکاف پایه پل و پایه های مجاور هم بر کاهش آبشستگی موضعیکاظم اسماعیلی۲۰۱۱-۶
تخمین هدایت هیدرولیکی غیر اشباع خاک بر پایه هندسه فرکتال هابیژن قهرمان۲۰۱۱-۶
ارزیابی اثرات شدت-مدت خشکسالیها در مقیاس زمانی مختلف بر نوسانات سطح آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت نیشابور)حسین انصاری۲۰۱۱-۷
برآورد تبخیر روزانه از تشت تبخیر با استفاده از سیستم استنتاج تطبیقی عصبی- فازیابوالفضل مساعدی۲۰۱۱-۷
بررسی تطبیقی چند روش آماری جهت برآورد حداکثر بارندگی محتمل 24 ساعته در حوضه ی آبریز اترکبیژن قهرمان,کامران داوری۲۰۱۱-۷
بررسی شاخص های بهره وری آب در مزارع تحت آبیاری گندم (مطالعه موردی: دشت نیشابور)امین علیزاده,حسین انصاری۲۰۱۱-۷
تعیین مناسب ترین روش برآورد دبی انتقال رسوبات معلق در ایستگاه ارازکوسه حوضه گرگانرودابوالفضل مساعدی۲۰۱۱-۷
بررسی نظام مشارکتی بهره‌برداران محلی در بخش آب کشاورزیکامران داوری۲۰۱۱-۸
اثر سرعت صافی سازی و عمق بستر صافی تند شنی بر کارایی حذف ذرات معلقحسین بانژاد۲۰۱۱-۸
ارزیابی کارایی روش های مقیاس سازی معادله ریچاردز در مدل سازی نفوذ در حوضه آبریز (مطالعه موردی: حوضه مرغملک)بیژن قهرمان۲۰۱۱-۸
تهیه نقشه شوری و سدیمی خاک سطحی با روشهای دورسنجی و زمین آماری در جنوب شهرستان مه ولاتامین علیزاده۲۰۱۱-۸
مشخصات پرش هیدرولیکی در حوضچه های آرامش کانال های آبیاری با بستر موج دارکاظم اسماعیلی۲۰۱۱-۸
ارائه توابع انتقالی جهت پیش بینی هدایت هیدرولیکی اشباع خاک های گراولی با استفاده از رگرسیون حداقل مربعات جزئیبیژن قهرمان,کامران داوری۲۰۱۱-۹
برآورد تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از تصاویر ماهواره ای در منطقه مشهدسیدحسین ثنائی نژاد,سیدمجید هاشمی نیا۲۰۱۱-۹
برآورد رسوب حوزه های آبخیز شمال استان خراسان با استفاده از مدل رگرسیون فازیسعیدرضا خداشناس,امین علیزاده۲۰۱۱-۹
تاثیر زبری های یکپارچه مثلثی بر مشخصات پرش هیدرولیکیکاظم اسماعیلی۲۰۱۱-۹
شناسایی مناطق با کمترین میزان ابرناکی به منظور پهنه بندی نواحی پرتابش کشورمحمد موسوی بایگی۲۰۱۱-۹
مکان یابی وقوع چرخه های یخ و ذوب و شناسایی مناطق پرمخاطره گیاهان زراعی و باغی ( مطالعه موردی: استان کرمان )محمد موسوی بایگی۲۰۱۱-۹
بررسی رویکرد مصرفی در مدیریت تقاضای آب شهریحسین انصاری۲۰۱۱-۱۰
بررسی الگوهای پیوند از دور موثر بر پارامترهای بارش و دما (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک مشهد)امین علیزاده,حسین انصاری۲۰۱۱-۱۰
بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر میزان بارش در حوضه سد گلستانابوالفضل مساعدی۲۰۱۱-۱۰
بررسی درجه حرارت های حداقل، میانگین و حداکثر در خراسان جنوبی به منظور شناسایی مناطق مستعد کشت زعفران با استفاده از GISمحمد موسوی بایگی,سیدحسین ثنائی نژاد۲۰۱۱-۱۰
پیش بینی تغییرات فصلی پارامترهای اقلیمی در 20 سال آتی با استفاده از ریز مقیاس نمایی آماری داده های مدل HADCM3 (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی)محمد موسوی بایگی,کامران داوری۲۰۱۱-۱۰
مطالعه وضعیت ناپایداری هوا و الگوهای سینوپتیکی مؤثر بر وقوع توفان های گرد و خاک (مطالعه موردی : مشهد)محمد موسوی بایگی۲۰۱۱-۱۰
بررسی امکان کاهش اثر تغییر پارامترهای اقلیمی بر تولید ذرت دانه ای در شمال شرق ایرانامین علیزاده۲۰۱۱-۱۱
تعیین الگوی کشت بهینه همسو با مدیریت منابع آب دشت مشهد-چنارانامین علیزاده۲۰۱۱-۱۱
مقایسه دو مدل گردش عمومی جو (HadCM3, CGCM2) در پیش بینی پارامترهای اقلیمی و نیاز آبی گیاهان تحت تغییراقلیم (مطالعه موردی: حوضه کشف رود)امین علیزاده,علیرضا فریدحسینی۲۰۱۱-۱۱
ارزیابی پتانسیل تأمین آب آبیاری و ارزش کودی پساب تصفیه خانه های فاضلاب شهریامین علیزاده۲۰۱۱-۱۲
ارزیابی تغییرات مکانی و تخمین کربن آلی خاک در مناطق خشک و نیمه خشک با استفاده از توابع انتقالی و امکان سنجی آن با استفاده از داده های سنجش از دور (مطالعه موردی - منطقه نیشابور)سیدحسین ثنائی نژاد۲۰۱۱-۱۲
بررسی قابلیت تصاویر ماهواره لندست +ETM در مطالعات شوری خاک (مطالعه موردی: منطقه نیشابور)سیدحسین ثنائی نژاد۲۰۱۱-۱۲
پیش بینی بارندگی با استفاده مستقیم از نظریه موجک (مطالعه موردی: ایستگاه باران سنجی زرینگل استان گلستان)ابوالفضل مساعدی۲۰۱۱-۱۲
پیش بینی نیاز آبی چغندرقند در دوره 2030-2011 با استفاده از داده های اقلیمی شبیه سازی شده توسط مدل ریزمقیاس کننده LARS-WG5 (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی)محمد موسوی بایگی,کامران داوری۲۰۱۱-۱۲
ترمیم بارش روزانه در منطقه خراسان بزرگ به روش دو جزئیبیژن قهرمان,کامران داوری,محمد موسوی بایگی۲۰۱۱-۱۲
تصحیح شاخص بارش استاندارد شده (SPI) بر اساس انتخاب مناسب ترین تابع توزیع احتمالابوالفضل مساعدی۲۰۱۱-۱۲
پیش‌بینی جریان رودخانه با استفاده از سامانه استنتاج فازی (FIS) و سامانه استنتاج فازی-عصبی تطبیقی (ANFIS).ابوالفضل مساعدی۲۰۱۲-۱
تحلیل آزمایش های گزینش شوری- کم آبیاری برای گندم بهاره در منطقه مشهدبیژن قهرمان,کامران داوری۲۰۱۲-۱
قیمت گذاری آب شرب شهری بر اساس روش نرخی فزاینده بر هر نفرحسین انصاری۲۰۱۲-۱
مدل سازی هوشمند تابش خورشیدی با استفاده از آزمون گاما و مقایسه با معادلات تجربی واسنجی شده در کرمانشاهابوالفضل مساعدی۲۰۱۲-۱
مطالعه الگوهای سینوپتیکی منجر به خشکسالی های پاییزه و زمستانه در استان خراسان رضویمحمد موسوی بایگی۲۰۱۲-۱
تعیین پارامترهای موثر و ترکیب بهینه ی آن ها به منظور مدل سازی دبی رودخانه های سیلابیابوالفضل مساعدی۲۰۱۲-۲
ارزیابی پتانسیل استحصال آب از آبخوان از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی(مثال موردی: دشت نیشابور)بیژن قهرمان۲۰۱۲-۳
استفاده از منطق فازی برای شبیه سازی الگوی توزیع آبپاش منفردحسین انصاری۲۰۱۲-۳
بررسی اثر تغییر اقلیم بر میزان آبدهی سالانه رودخانه ها (مطالعه موردی: رودخانه گرگانرود)فرشته مدرسی۲۰۱۲-۳
بررسی اثرات شوری های مختلف آب آبیاری بر صفات کمی و کیفی گوجه فرنگی زیتونی هیدروپونیکحسین انصاری۲۰۱۲-۳
بررسی پساب شهری بر سرعت و تنش برشی غیر رسوبگذار رسوبهای چسبندهکاظم اسماعیلی۲۰۱۲-۳
بررسی تاثیر داده‌های هواشناسی غیر‌موجود و روش‌های تخمین آن‌ها در دقت برآورد تبخیر- تعرق مرجع و رتبه‌بندی معادلات در شرایط اقلیمی مختلفامین علیزاده۲۰۱۲-۳
بررسی روند خشکسالی تحت شرایط تغییر اقلیم در حوضه کشف رودامین علیزاده,علیرضا فریدحسینی۲۰۱۲-۳
بررسی شاخصهای ارزیابی عملکرد و تعیین عمق بهینه آبیاری دو رقم پنبه تحت شوری‌های مختلف آب آبیاریامین علیزاده,کامران داوری۲۰۱۲-۳
بررسی و ارزیابی نقاط قوت و ضعف شاخص شدت خشکسالی پالمر در پایش خشکسالی‌هاحسین انصاری۲۰۱۲-۳
تاثیر کاربری های مختلف بر نفوذآب در خاکبیژن قهرمان۲۰۱۲-۳
کاربرد الگوریتم S-SEBI و سنجش از دور در براورد تبخیر از سطوح پوشش گیاهی مطالعه موردی: استان اصفهانامین علیزاده,حسین انصاری,کامران داوری۲۰۱۲-۳
مقیاس بندی منحنی مشخصه رطوبتی خاک های غیرمتشابهبیژن قهرمان۲۰۱۲-۳
ارزیابی سیستم های استنتاج فازی جهت برآورد تبخیرتعرق مرجع ساعتیحسین انصاری۲۰۱۲-۴
ارزیابی و واسنجی روش‌های‌ مختلف برآورد تبخیر- تعرق گیاه مرجع در شرایط محدودیت داده‌های اقلیمی (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی)امین علیزاده۲۰۱۲-۴
اعتبارسنجی و مقایسه چند تابع انتقالی نقطه ای و پارامتریک برای پیش بینی میزان رطوبت خاک در پتانسیل های ماتریک مختلفبیژن قهرمان۲۰۱۲-۴
بازنگری شبکه زهکشی رواناب سطحی با استفاده از شبیه سازی و کاربرد حوضچه های تأخیری (مطالعه موردی: حوضه آبریز اقبال شرقی، مشهد)سعیدرضا خداشناس۲۰۱۲-۴
بررسی ارتباط پدیده انسو (ENSO) با مقادیر حدی بارش‌های فصلی در استان های خراسانحسین انصاری,امین علیزاده۲۰۱۲-۴
بررسی الگوی گسترش مکانی بارش در سطح استان گلستان با استفاده از مدل‏های قطعی و زمین‏ آماریابوالفضل مساعدی۲۰۱۲-۴
بررسی تاثیر بارهای وارده و بافت پیرامونی بر لوله فولادی در شبکه آب شهری با مدل اجزاء محدود Ansysحسین انصاری,محمدرضا اکبرزاده۲۰۱۲-۴
بررسی قابلیت پارامتر Cprecip در منظور کردن اثر برف بر پیش بینی دبی روزانه رودخانه بوسیله شبکه عصبی و شبکه عصبی فازیعلیرضا فریدحسینی۲۰۱۲-۴
بهینه‌سازی الگوی کشت با هدف تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی دشت مشهد-چناران)امین علیزاده۲۰۱۲-۴
مقایسه عملکرد مدل های مبتنی بر منطق فازی در پیش بینی آبدهی روزانه رودخانه لیقوانابوالفضل مساعدی۲۰۱۲-۴
ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی دشت رزن – قهاوند برای تامین آب مورد نیاز کشاورزی با استفاده از GISحسین بانژاد۲۰۱۲-۵
ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﭘﻮﺩﺭ ﺩﺍﻧﻪﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﻳﻨﮕﺎ ﭘﺮﮔﺮﻳﻨﺎ ﺩﺭ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼﺏﺧﺎﻧﮕﻲحسین بانژاد۲۰۱۲-۵
بررسی تغییرات ضریب زبری مانینگ در پیش‌بینی هیدرولیکی سیلاب (مطالعه موردی: اترک میانی)علیرضا فریدحسینی,امین علیزاده,محمد اینانلوشوکلو۲۰۱۲-۵
بررسی جزیره حرارتی شهر مشهد با استفاده از تصاویر ماهواره ای و نظریه فرکتالمحمد موسوی بایگی,علیرضا فریدحسینی۲۰۱۲-۵
پیش بینی وقوع یخبندان‌های تابشی با استفاده از حداقل داده‌های هواشناسیحسین انصاری۲۰۱۲-۵
مدل سازی اثر طول دامنه بر ویژگی های فرسایش شیاری به کمک تابع گامای ناقص در منطقه احمدآباد مشهدابوالفضل مساعدی۲۰۱۲-۵
اثرفاصله زبری های مثلثی بستر بر ویژگی های پرش هیدرولیکیکاظم اسماعیلی۲۰۱۲-۶
بررسی روند تغییرات نوسانات سطح آب زیرزمینی با استفاده از شاخص فازی بارندگی و تبخیر- تعرق استاندارد شده (SEPI)حسین انصاری۲۰۱۲-۶
تخمین هوشمند دبی روزانه با بهره گیری از سامانه استنباط فازی-عصبی تطبیقیابوالفضل مساعدی۲۰۱۲-۶
ارزیابی تغییر مصرف آب گندم و چغندرقند با توجه به اثرات تغییر اقلیم در دو دهه آتی در دشت های منتخب استان خراسان رضویمحمد موسوی بایگی,کامران داوری۲۰۱۲-۷
ارزیابی تأثیر خشکسالی بر منابع آب زیرزمینی آبخوان دشت فسا با استفاده از شاخص های بارندگی معیار شده، منابع آب زیرزمینی و قابلیت هدایت الکتریکی معیار شدهابوالفضل مساعدی۲۰۱۲-۷
امکان‌سنجی استفاده از سیستم آبیاری قطره‌ای در کاربرد پساب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری مشهدامین علیزاده۲۰۱۲-۷
برآورد خسارت ناشی از آلاینده های جوی بر محصولات کشاورزی در شرلیط مختلف هواشناسیمحمد موسوی بایگی,علی نقی ضیائی۲۰۱۲-۷
بررسی تأثیر دما در پیش‌بینی دبی روزانه با استفاده از روش‌های مبتنی بر منطق فازی در حوضه آبریز لیقوانابوالفضل مساعدی۲۰۱۲-۷
بررسی و آنالیز زمانی-مکانی دوره های خشک سالانه و فصلی در استان خراسانعلیرضا فریدحسینی,امین علیزاده۲۰۱۲-۷
تعیین حد بهینه اقتصادی استفاده از آب شور در آبیاری پنبه (مطالعه موردی: دشت بیرجند)امین علیزاده۲۰۱۲-۷
شناسایی مهم ترین عوامل مؤثر بر فرسایش شیاری در واحدهای تپه ماهوری جنوب غرب شهرستان مشهدابوالفضل مساعدی۲۰۱۲-۷
طراحی فرآیند انتخاب شاخص مناسب بر مبنای پایش چندمعرفه خشکسالی در محدوده تعدادی از ایستگاه های ناحیه ی خشک و نیمه خشک ایرانابوالفضل مساعدی۲۰۱۲-۷
مدلسازی تبخیر- تعرق چمن تحت شرایط غیر استاندارد با استفاده از سیستم‌های استنتاج فازی (Fuzzy Inference Systems)حسین انصاری,امین علیزاده,سیدمجید هاشمی نیا۲۰۱۲-۷
تاثیر اصلاحگرها بر میزان نگهداشت آب در مکش های گوناگون یک خاک شور – سدیمیمهدی مهاجرپور۲۰۱۲-۸
کاربرد بعد فراکتال اندازه ذرات خاک در برآورد هدایت هیدرولیکی اشباعبیژن قهرمان,کامران داوری۲۰۱۲-۸
تأثیر کاربرد فاضلاب‌های شهری بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک شور و کیفیت شیمیایی زه‌آب‌های خروجی از ستون‌های خاکامین علیزاده۲۰۱۲-۹
تعیین تابع برتر آب-شوری-عملکرد در دو رقم پنبهامین علیزاده,کامران داوری۲۰۱۲-۹
استفاده از سیستم‌های استنتاج فازی (FIS) در برآورد تبخیر و تعرق مرجع روزانهحسین انصاری,سیدمجید هاشمی نیا,امین علیزاده۲۰۱۲-۱۰
اثر آبیاری قطره‌ای سطحی و زیرسطحی بر عملکرد کمی و کیفی در زراعت سیب زمینیامین علیزاده,علیرضا فریدحسینی۲۰۱۲-۱۱
اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮآورد رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ روزاﻧﻪ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ اﻳﺮانسیدحسین ثنائی نژاد,بیژن قهرمان۲۰۱۲-۱۱
بررسی تاثیر محیط متخلخل بر انحراف آب در آبگیر زیر سطحی رودخانه با دیوار آب بندکاظم اسماعیلی,علی نقی ضیائی,حسین انصاری,سعیدرضا خداشناس۲۰۱۲-۱۱
تخمین شاخص سطح برگ با استفاده از داده های ماهواره ای IRSدر منطقه نیشابورعلیرضا فریدحسینی,سیدحسین ثنائی نژاد۲۰۱۲-۱۱
مدل سازی دمای اعماق خاک به کمک پارامترهای هواشناسیبیژن قهرمان۲۰۱۲-۱۱
بررسی تاثیر مقدار جریان رودخانه بر آبگیری زیر سطحی با محیط متخلخل در رودخانه های فصلیکاظم اسماعیلی,علی نقی ضیائی,حسین انصاری,سعیدرضا خداشناس۲۰۱۲-۱۲
اثر تنش خشکی بر وضعیت آبی و نشت الکترولیت برگ، فتوسنتز و فلورسانس کلروفیل در مراحل مختلف رشدی دو توده کوشیا (Kochia scoparia) در شرایط شورکامران داوری۲۰۱۲-۱۲
اثرات آبیاری با پساب بر هدایت هیدرولیکی اشباع خاکامین علیزاده۲۰۱۲-۱۲
ارزیابی مرفولوژی ریشه ذرت تحت کود‌آبیاری با روش‌های قطره‌ای سطحی و زیرسطحیامین علیزاده,کامران داوری۲۰۱۲-۱۲
ارزیابی و برآورد تبخیر – تعرق گندم در مراحل مختلف رشد با روش تراز انرژی (نسبت باون) و مقایسه آن با نتایج لایسیمترمحمد موسوی بایگی۲۰۱۲-۱۲
امکان سنجی استفاده از سیستم آبیاری قطره ای در کاربرد پساب تصفیه خانه های فاضلاب شهری مشهدامین علیزاده۲۰۱۲-۱۲
برآورد تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از تصاویر سنجنده استر و مدل متریککامران داوری,محمد موسوی بایگی,علیرضا فریدحسینی۲۰۱۲-۱۲
واسنجی و تحلیل عدم قطعیت یک مدل نیمه توزیعی در یک منطقه نیمه خشک، مطالعه موردی حوضه آبریز نیشابورحسین انصاری,کامران داوری,بیژن قهرمان۲۰۱۲-۱۲
ارزیابی توانائی مدل LARS-WG در پیش‌بینی برخی از پارامترهای جوی سنندجابوالفضل مساعدی۲۰۱۳-۱
ارزیابی عوامل موثر بر مصرف آب شرب خانوار و پیش بینی تقاضای آن: روش داده های تابلوییحسین انصاری۲۰۱۳-۱
برآورد مکانی و پهنه بندی تبخیر و تعرق مرجع در استان خوزستانمحمد موسوی بایگی۲۰۱۳-۱
بررسی کارآیی منطق فازی در پیش‌بینی جریان روزانه رودخانهابوالفضل مساعدی۲۰۱۳-۱
پیش بینی وضعیت خشکسالی استان خراسان رضوی در طی دوره 2030-2011 با استفاده از ریزمقیاس نمایی آماری خروجی مدل LARS-WGمحمد موسوی بایگی,حسین انصاری۲۰۱۳-۱
تعیین رخدادهای خشکسالی و ترسالی بر پایه مدل چند متغیر اسکالوگرام و بررسی ارتباط شدیدترین رخدادها با مقادیر حدی بارشابوالفضل مساعدی۲۰۱۳-۱
ریز مقیاس نمایی آماری و ارایه سناریوهای آتی رویدادهای حدی بارش درحوضه کشف رودمحمد موسوی بایگی,علیرضا فریدحسینی,سیدحسین ثنائی نژاد۲۰۱۳-۲
کاربرد مرحله یکم روش رویه پاسخ در مطالعات کشاورزی: بهینه سازی تنش های کم آبی و شوری برای گندم بهارهبیژن قهرمان,کامران داوری۲۰۱۳-۲
مدیریت کمی آبخوان بر اساس شبکه‌ی تصمیم بیزیابوالفضل مساعدی۲۰۱۳-۲
برآورد نفوذ تجمعی آب به خاک با استفاده از توزیع اندازه ذرات در کاربری های مختلف کشاورزیبیژن قهرمان۲۰۱۳-۳
پایش خشکسالی در کشت های غیرآبی با استفاده از تکنیک سنجش از دوربیژن قهرمان,کامران داوری۲۰۱۳-۳
تحلیل عدم قطعیت در برآورد پارامترهای مدل توزیعی بارش-رواناب با کاربرد الگوریتم مونت کارلو- زنجیر مارکفبیژن قهرمان۲۰۱۳-۳
آنالیز حساسیت و بررسی عدم قطعیت پارامترهای موثر در برآورد تبخیر-تعرق مرجع در مدل های با ساختار ریاضی متفاوتبیژن قهرمان۲۰۱۳-۴
اثر شرایط هیدرولیکی جریان(آب زلال) بالادست آبگیر کفی با محیط متخلخل بر میزان دبی انحرافیrکاظم اسماعیلی۲۰۱۳-۴
بررسی ردپای اکولوژیک آب و شاخص های آب مجازی در محصولات پسته و خرما در استان کرمانامین علیزاده۲۰۱۳-۴
بررسی و مدل سازی کمی آب های زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت نیشابور)کاظم اسماعیلی۲۰۱۳-۴
پیش بینی خشکسالی با استفاده از نمایه PDSI به کمک مدل های LARS-WG و HadCM3محمد موسوی بایگی,حسین انصاری۲۰۱۳-۴
تحلیل فراوانی منطقه‌ای بارش‌های حداکثرسالانه یک و دو روزه با خوشه بندی و نظریه گشتاورهای خطی، مطالعه موردی: استان خراسان رضویسیدحسین ثنائی نژاد,بیژن قهرمان۲۰۱۳-۴
کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی و GIS در تخمین پارامتر های موثر در تعیین الگوی کشت (مطالعه موردی : شهرستان نهاوند)حسین بانژاد۲۰۱۳-۴
مقایسه مدلهای شبکه عصبی مصنوعی ، ANFIS و رگرسیونی در برآورد سطح ایستابی آبخوان دشت نیشابوربیژن قهرمان۲۰۱۳-۴
ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر پارامترهای اقلیمی و دوره های خشک و تر در صد سال آتی با تلفیق روش های وزن دهی عکس فاصله و عامل تغییر (مطالعه موردی زیرحوضه تهران-کرج)امین علیزاده۲۰۱۳-۵
بررسی تغییرات نفوذپذیری سطحی خاک در شبکه ها ی پخش سیلاب (مطالعه موردی آبخوان جاجرم)کاظم اسماعیلی,علی نقی ضیائی۲۰۱۳-۵
برآورد ضریب گیاهی و تبخیر- تعرق گندم رقم گاسکوژن در مشهد با استفاده از روش تراز انرژیمحمد موسوی بایگی۲۰۱۳-۶
پایش خشکسالی گندم با استفاده از مدل اسکالوگرام تعمیم‌یافته در محدوده ایستگاه‌های سینوپتیک مشهد و شیرازابوالفضل مساعدی۲۰۱۳-۶
شبیه سازی رواناب خروجی در حوزه های آبخیز فاقد آمار با استفاده از مدل بارش- رواناب AWBM (مطالعه موردی: استان سیستان و بلوچستان)ابوالفضل مساعدی۲۰۱۳-۶
مدل سازی تلفات تبخیر و بادبردگی آبپاش های اسپری مورد استفاده در فضاهای سبز شهریحسین انصاری,سیدمجید هاشمی نیا۲۰۱۳-۶
نقش ارتفاع و عرض جغرافیایی بر بهر هوری بارش و عملکرد جو دیمامین علیزاده۲۰۱۳-۶
امکان سنجی استفاده از نانوذرات پراکسید کلسیم در حذف آرسنیک III از آب­ های آلوده در کشاورزی و تاثیر آن بر پارامترهای کیفی آبیاریحسین بانژاد۲۰۱۳-۷
برآورد تبخیر و تعرق واقعی مبتنی بر تصاویر ماهواره ای با استفاده از دو الگوریتم سبال و متریککامران داوری,علیرضا فریدحسینی۲۰۱۳-۷
برآورد تبخیر-تعرق واقعی در مقیاس سال - حوضه با استفاده از SWATامین علیزاده,کامران داوری,علی نقی ضیائی۲۰۱۳-۷
بررسی اثر متقابل آب مغناطیسی و شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ریحانحسین بانژاد۲۰۱۳-۷
بررسی تاثیر شوری و سدیم آب بر پخشیدگی و هدایت هیدرولیکی غیراشباعحسین انصاری,بیژن قهرمان,علی نقی ضیائی۲۰۱۳-۷
بررسی خشکسالی با استفاده از شاخص های خشکی دما-گیاه (TVDI) و دما-گیاه اصلاح شده (MTVDI) و تصاویر سنجنده مودیسسیدحسین ثنائی نژاد۲۰۱۳-۷
بررسی خشکسالی دشت سیستان و تاثیر آن بر تالاب بین المللی هامونحسین انصاری۲۰۱۳-۷
تأثیر آبیاری با آب شور بر ویژگی‌های فنولوژیکی خربزه (مطالعه موردی خربزه توده مه‌ولاتی در مشهد)امین علیزاده,حسین انصاری۲۰۱۳-۷
شبیه سازی عددی جریان و انتقال آلودگی در آبهای زیرزمینی مطالعه موردی: آبخوان دشت نهاوندحسین بانژاد۲۰۱۳-۷
کاربرد تخصیص و مدیریت آب کشاورزی با استفاده از تکنیک بهینه سازی PSO (مطالعه موردی : دشت نیشابور)بیژن قهرمان۲۰۱۳-۷
مقایسه کاربرد روش های فراکاوشی در بهینه سازی سیستم های چند هدفه منابع آب (مطالعه موردی: سد استور و پیر تقی در حوضه آبریز قزل اوزن)علیرضا فریدحسینی,بیژن قهرمان,امین علیزاده۲۰۱۳-۷
ارزیابی معادله‌های مختلف تجربی برآورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع در شرایط مختلف نبود پارامترهای هواشناسی اندازه‌گیری شده در چند ناحیه آب و هوایی ایرانابوالفضل مساعدی۲۰۱۳-۸
استفاده همزمان از آنتروپی و کریجینگ فضایی- زمانی برای تعیین شبکه بهینه پایش کیفی منابعبیژن قهرمان۲۰۱۳-۸
تغییرات پیش بینی شده در بارش های فرین مشهد طی قرن بیستم و یکممحمد موسوی بایگی,علیرضا فریدحسینی۲۰۱۳-۹
اثرات عمق های مختلف کاشت و فشردگی خاک بر روند سبز شدن و رشد اولیه نشاء رقم های (Capsicum annum L.) فلفل ر شرایط گلخانهسیدمجید هاشمی نیا۲۰۱۳-۹
استفاده همزمان از آنتروپی و کریجینگ فضایی- زمانی برای تعیین شبکه بهینه پایش کیفی منابع آب زیرزمینی دشت مشهدمسلم اکبرزاده,بیژن قهرمان۲۰۱۳-۹
بررسی روند تغییرات زمانی و مکانی پارامترهای کیفی آب دشت مشهد با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیاییکاظم اسماعیلی۲۰۱۳-۹
پیامدآبیاری با آب آلوده به آرسنیک و روی بر تجمع روی در گیاه تربچهحسین بانژاد۲۰۱۳-۹
پیش بینی تغییرات بارش 20 سال آینده در استان کرمان با استفاده از مدل های ریزمقیاس کننده LARS-WG و گردش عمومی HADCM3محمد موسوی بایگی,کامران داوری۲۰۱۳-۹
حل تقریبی معادله ریچاردز برای نفوذ آب در خاک با استفاده از مقیاس سازیبیژن قهرمان,علی نقی ضیائی,کامران داوری۲۰۱۳-۹
کاربرد مدل WEAP در ارزیابی تأثیر مدیریت مصرف آب آبیاری بر منابع آب دشت نیشابورکامران داوری,سیدمجید هاشمی نیا,علیرضا فریدحسینی,حسین انصاری۲۰۱۳-۹
واسنجی و تحلیل عدم‌ قطعیت یک مدل نیمه‌ توزیعی در یک منطقه ‌نیمه‌ خشکحسین انصاری,کامران داوری,بیژن قهرمان۲۰۱۳-۹
اثر تنش خشکی بر برخی از شاخص‌های بیوشیمیایی در چهار گونه پوششی (چمن لولیوم پرنه ، پتنتیلا ، شبدر سفید و فرانکینیا ) با قابلیت استفاده در فضای سبزحسین انصاری,سیدمجید هاشمی نیا۲۰۱۳-۱۰
ارزیابی و بهینه یابی شبکه ایستگاه های باران سنجی بر مبنای روش کریجینگ احتمالاتی (مطالعه موردی حوضه گرگان رود)بیژن قهرمان۲۰۱۳-۱۰
بهینه سازی مصرف آب و عملکرد گندم زمستانه در شرایط تنش شوری و خشکی با استفاده از مدل SWAP (مطالعه موردی: شهرستان برخوار)بیژن قهرمان,کامران داوری۲۰۱۳-۱۰
بررسی آسیب ناپذیری شبکه های توزیع آب با درجه های خرابی مختلفعلی نقی ضیائی,سعیدرضا خداشناس۲۰۱۳-۱۱
شبیه‌سازی حرکت آب و توزیع مجدد رطوبت در خاک در آبیاری قطره‌ای توسط مدل Hydrus 2D/3Dامین علیزاده,حسین انصاری۲۰۱۳-۱۱
صحت سنجی داده های دما و بارش شبیه سازی شده توسط اجرای منفرد و گروهی پنج مدل AOGCM برای منطقه شمال شرق ایرانامین علیزاده,محمد موسوی بایگی۲۰۱۳-۱۱
کارایی چند روش متفاوت برای محاسبه ی نمایه ی هرست در سری های زمانی اقلیمیبیژن قهرمان۲۰۱۳-۱۱
کاربرد یک الگوریتم اصلاح شده بهینه سازی ازدحام ذرات در طراحی سیستم های توزیع آبامین علیزاده,علیرضا فریدحسینی,علی نقی ضیائی۲۰۱۳-۱۱
مقیاس سازی و بررسی تغییرات مکانی ویژگی های نفوذ آب به خاک در مقیاس حوضه آبریز مرغملک شهرکردبیژن قهرمان۲۰۱۳-۱۱
ارزیابی آماری خروجی مدل CMORPH در برآورد بارش شمال شرق ایران (مطالعه موردی: خراسان شمالی)امین علیزاده,امین علیزاده,سیدحسین ثنائی نژاد,سیدحسین ثنائی نژاد,علیرضا فریدحسینی,علیرضا فریدحسینی۲۰۱۳-۱۲
ارزیابی توابع تولید آب – شوری- عملکرد در ذرت علوفه‌ای در استان خراسان رضویحسین انصاری,امین علیزاده۲۰۱۳-۱۲
اعتبارسنجی چهار نمایه خشکسالی هواشناسی بر اساس حلقه های رشد درختان غیر مثمر (مطالعه موردی مشهد)کامران داوری,بیژن قهرمان۲۰۱۳-۱۲
برآورد تبخیر- تعرق مرجع در شرایط کمبود داده (مطالعه موردی: استان خراسان شمالی)بیژن قهرمان,کامران داوری,حسین انصاری۲۰۱۳-۱۲
بررسی آزمایشگاهی عملکرد صفحات مستغرق در رسوب زدایی از کف حوضچه رسوب گیر گردابیکاظم اسماعیلی۲۰۱۳-۱۲
تخمین برخی پارامترهای کیفی رودخانه ها با استفاده از مدل هیبرید شبکه های عصبی- موجکی (منطقه مطالعاتی جاجرود تهران و قره سو کرمانشاه)حسین بانژاد۲۰۱۳-۱۲
مدل سازی عددی جریان اطراف پایه پل در بستر های پیچانرودکاظم اسماعیلی,علیرضا فریدحسینی۲۰۱۳-۱۲
مدل سازی و پیش بینی دمای حداکثر و حداقل ماهانه دشت مشهد با استفاده از مدل های سری زمانیمحمد موسوی بایگی,بیژن قهرمان۲۰۱۳-۱۲
مدل‌سازی تابش خورشید رسیده به زمین با استفاده ازANFIS و مدل‌های تجربی (مطالعه موردی: ایستگاه‌های زاهدان و بجنورد)حسین انصاری,علیرضا فریدحسینی۲۰۱۳-۱۲
استفاده از دو آزمون ناپارامتریک برای تشخیص روند در یک سری زمانی دارای حافظه (مطالعه موردی: درجه حرارت سالانه مشهد)بیژن قهرمان۲۰۱۴-۱
برآورد آنومالی بارش و دمای سالانه در شمال شرق ایران و تاثیر آن بر عملکرد محصول گندم دیمسیدحسین ثنائی نژاد۲۰۱۴-۱
بررسی اثر رژیمهای مختلف آبیاری و انواع خاکپوش بر میزان ، عملکرد و ترکیبات اسانس نعنا فلفلیحسین انصاری۲۰۱۴-۱
بررسی مناسبترین ضریب تصحیح روش هارگریوز- سامانی برای برآورد تبخیر- تعرق گیاه مرجع (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی)بیژن قهرمان,کامران داوری۲۰۱۴-۱
تخمین عملکرد گندم آبی بوسیله تصاویر ماهواره لندست در برخی از مزارع شهرستان مشهدسیدحسین ثنائی نژاد۲۰۱۴-۱
رابطه تجربی بین شاخه خشک و تر منحنی رطوبتی خاک با استفاده از مدل ون گنوختنبیژن قهرمان۲۰۱۴-۱
ارزیابی کیفیت شیمیایی چند خاک زیر کشت گندم- ذرت با استفاده از مدل های کیفیت خاک در بخشی از جنوب شرقی مشهدسیدحسین ثنائی نژاد۲۰۱۴-۲
استفاده از توابع درون یاب فرکتال برای ریزمقیاس نمایی زمانی داده های درجه حرارتعلی نقی ضیائی,بیژن قهرمان,حسین انصاری۲۰۱۴-۲
اصلاح شاخص خشک‌سالی RDI بر اساس مناسب‌ترین روش برآورد تبخیر و تعرق و تابع توزیع احتمالابوالفضل مساعدی۲۰۱۴-۲
بررسی سناریوهای تغییراقلیم بر اساس نتایج حاصل از دو روش ریزمقیاس گردانی آماری برای متغیر تبخیر-تعرق مرجع در منطقه ارومیهسیدحسین ثنائی نژاد۲۰۱۴-۲
مدل‌سازی تولید گیاهی بر اساس عوامل آب و هوایی و شاخص‌های خشکسالی در مراتع منتخب استان‌های مرکزی و قمابوالفضل مساعدی۲۰۱۴-۲
اثر رژیمهای مختلف آبیاری و انواع خاکپوش بر خصوصیات رویشی و میزان اسانس نعنا فلفلی Mentha piperitaحسین انصاری۲۰۱۴-۳
برآورد عرض کانال پایدار با استفاده از روابط ارائه شده براساس الگوهای آماری چند متغیرهسعیدرضا خداشناس,علی اصغر بهشتی۲۰۱۴-۳
کشاورزی حفاظتی و تاثیر آن بر هیدرولیک روش های آبیاری سطحیحسین انصاری۲۰۱۴-۳
نقش آب مجازی در مدیریت منابع آبکامران داوری۲۰۱۴-۳
ارزیابی پارامترهای موثر بر مصرف آب شرب شهری با استفاده از تکنیک تست گاماحسین انصاری۲۰۱۴-۴
ارزیابی کیفیت دوام پوشش بتنی کانال های آبیاری در محیط سردسیر(مطالعه موردی در استان همدان)حسین بانژاد۲۰۱۴-۴
بررسی تأثیر شوری و سدیم آب بر منحنی مشخصه رطوبتی خاک و شاخص کیفیت فیزیکی خاکحسین انصاری,بیژن قهرمان۲۰۱۴-۴
بررسی تغذیه گرایی مخازن سدها با استفاده از مدل CE-QUAL-W2 (مطالعه موردی: سد شیرین دره بجنورد، استان خراسان شمالی)حسین انصاری۲۰۱۴-۴
بررسی روند تغییرات حدی دمای شهر مشهد در مقیاس‌های مختلفمحمد موسوی بایگی۲۰۱۴-۴
بررسی شاخص های ناپایداری هنگام وقوع پدیده های آب و هوایی مخرب در مشهدمحمد موسوی بایگی۲۰۱۴-۴
بهینه سازی سیستم بیودیسک تصفیه فاضلاب بهداشتی با هدف بازیابی پساب نیروگاه (مطالعه موردی نیروگاه نیشابور)کاظم اسماعیلی۲۰۱۴-۴
بهینه سازی مصرف آب با کنترل هیدرولیکی طراحی سیستم‌های آبیاری قطره‌ای به کمک نرم‌افزار Hydrocalcحسین انصاری۲۰۱۴-۴
بهینه سازی معادلات درونیاب بارش روزانه با نظریه فازی و الگوریتم ژنتیک در حوضه آبریز دشت مشهدسیدحسین ثنائی نژاد,بیژن قهرمان۲۰۱۴-۴
تعیین الگوی کشت بهینه برای جلوگیری از افت آب زیرزمینی با الگوریتم PSOبیژن قهرمان۲۰۱۴-۴
تعیین عمق بهینه آبیاری برای محصول گندم و گوجه فرنگی به‌کمک مدل Aquacrop (مطالعه موردی مشهد)حسین انصاری۲۰۱۴-۴
کاربرد مدل های شبکه عصبی مصنوعی در تخمین نمایه های خشکسالی SPI و PDSI در ایستگاه سینوپتیک شهر مشهدمحمد موسوی بایگی,حسین انصاری۲۰۱۴-۴
مقایسه و ارزیابی برخی شاخص های رشد گونه های غالب فضای سبز شهری در سیستم های آبیاری زیرسطحی سفالی، قطره ای و سطحیحسین انصاری۲۰۱۴-۴
ارزیابی انواع روشهای اندازه گیری برآورد هدایت هیدرولیکی خاک (مطالعه موردی: منطقه مشهد)سیدمجید هاشمی نیا,کامران داوری۲۰۱۴-۵
افزایش سرعت همگرایی در بهینه سازی شبکه های توزیع آب با استفاده از الگوریتم ژنتیک با آشفتگی سریعامین علیزاده,علی نقی ضیائی,علیرضا فریدحسینی۲۰۱۴-۵
مناسب ترین روش برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل در شرایط کمبود داده هواشناسی در ماه های گرم و سرد سال (مطالعه موردی شهرستان اصفهان)کامران داوری۲۰۱۴-۵
بررسی تغییرات کیفی منابع آب زیرزمینی درکشاورزی و صنعت (مطالعه موردی دشت نیشابور)کاظم اسماعیلی۲۰۱۴-۶
تأثیر پارامترغیرماندگاری بر انتقال رسوب در جریان سیلابیکاظم اسماعیلی۲۰۱۴-۶
مبادله آب مجازی به منظور بهبود بهره وری در مصرف آب )مطالعه موردی استان کرمان(امین علیزاده۲۰۱۴-۶
مقایسه اثر الگوی جریان ورودی و شیب آبراهه بر انتقال رسوب بستر در شرایط آزمایشگاهیکاظم اسماعیلی,سعیدرضا خداشناس۲۰۱۴-۶
مقایسه دو مدل ریزمقیاس نمایی LARS-WG و ASD در پیش بینی بارش و دما تحت شرایط تغییراقلیم و در وضعیت های آب و هوائی متفاوتامین علیزاده۲۰۱۴-۶
مقایسه مشخصات پرش هیدرولیکی روی انواع بسترهای موج دارکاظم اسماعیلی۲۰۱۴-۶
ارزیابی تغییرپذیری عملکرد ذرت بر مبنای خصوصیات خاک و آنالیز مولفه های اصلیسیدحسین ثنائی نژاد۲۰۱۴-۷
برآورد متوسط بارش سالانه استان خراسان رضوی با استفاده از مختصات مکانیبیژن قهرمان۲۰۱۴-۷
بکارگیری تبدیل موجک گسسته برای تحلیل همبستگی بسامدی رطوبت نسبیسیدعلیرضا عراقی,محمد موسوی بایگی,سیدمجید هاشمی نیا۲۰۱۴-۷
بهینه سازی میزان جریان ورودی و زمان آبیاری در آبیاری جویچه ای با استفاده ازمدل هیدرودینامیک کاملعلی نقی ضیائی,کامران داوری,حسین انصاری۲۰۱۴-۷
پیش‌بینی تبخیر و تعرق گیاه مرجع (ETo) با استفاده از روش آنالیز مؤلفه‌های اصلی (PCA) و توسعه مدل رگرسیونی خطی چندگانه (MLR-PCA) (مطالعه موردی: ایستگاه مشهد)بیژن قهرمان,ابوالفضل مساعدی,کامران داوری,مهدی مهاجرپور۲۰۱۴-۷
مطالعه اثر جریان رودخانه بر آبگیری زیرسطحی بدون دیوار آب‌بند انتهایی از بستر رودخانه‌های آبرفتیعلی نقی ضیائی,کاظم اسماعیلی,حسین انصاری,سعیدرضا خداشناس۲۰۱۴-۷
افزایش کارایی فرآیند خوشه بندی K-میانگین توسط روش های سلسله مراتبیبیژن قهرمان,کامران داوری۲۰۱۴-۸
بررسی تعیین مناطق مناسب جهت پایش خشکسالی با استفاده از داده های ماهواره TRMMسیدحسین ثنائی نژاد,کامران داوری۲۰۱۴-۸
استفاده از ضریب گیاهی دو جزئی در براورد نیاز آبی محصول گوجه فرنگی در شرایط اقلیمی مشهدامین علیزاده۲۰۱۴-۹
اعتبار سنجی برآوردهای بارندگی روزانه شبکه APHRODIT و برآورد حاصل از درون یابی مکانی بارندگی در استان خوزستانمحمد موسوی بایگی۲۰۱۴-۹
برآورد میزان تابش خورشیدی با استفاده از محصولات دمای سطح زمین سنجنده MODIS و مدل شبکه عصبیامین علیزاده۲۰۱۴-۹
بررسی اثر کم آبیاری و سطوح مختلف نیتروژن بر برخی پارامترهای کمی و کیفی چمن لولیم پرنهحسین انصاری۲۰۱۴-۹
بررسی مقادیر برگاب در آبیاری بارانی در دو گیاه سویا و گندم بهارهمهدی مهاجرپور,امین علیزاده,محمد موسوی بایگی۲۰۱۴-۹
پیاده سازیِ «مدیریت راهبردی منابع آب»؛ یک چارچوب پیشنهادی با استفاده از ابزار «نقشه راه»کامران داوری۲۰۱۴-۹
تبخیر از دریاچه‌ها و مخازن سدها: برآوردهای بیلان انرژی، ارزیابی روش‌های تابش دما و روابط ترکیبیامین علیزاده,علیرضا فریدحسینی۲۰۱۴-۹
تعیین ضرایب نفوذ و زبری بهینه در آبیاری جویچه ای با استفاده از مدل هیدرودینامیک کاملعلی نقی ضیائی,کامران داوری,حسین انصاری۲۰۱۴-۹
شناسایی مناطق مستعد و تعیین تاریخ کشت مناسب گندم در مناطق دیم کاری استان خراسان رضویمحمد موسوی بایگی۲۰۱۴-۹
نگرشی توصیفی آماری بر اتفاقات شبکه آب شرب روستاییکاظم اسماعیلی۲۰۱۴-۱۰
ارزیابی روش های تجربی برآورد تبخیر و تعرق واقعی سالانه در مقیاس بزرگ به کمک تبخیر و تعرق برآوردی از روش سبال در دشت نیشابورکامران داوری,علیرضا فریدحسینی,محمد اینانلوشوکلو۲۰۱۴-۱۰
بررسی تشابه الگوهای نوسانی دما و بخارآب با استفاده از تبدیل موجک گسستهمحمد موسوی بایگی,سیدمجید هاشمی نیا۲۰۱۴-۱۰
بررسی تغییرات مکانی کیفیت آب زیرزمینی دشت بجستان جهت مصارف شرب و کشاورزی با استفاده از روش های زمین آماریحسین انصاری۲۰۱۴-۱۰
رویکرد جدید در کاهش طعم و بو از آب سدکارده با استفاده از سامانه‌ی ترکیبی فراصوت، سوپرهواده و جذب سطحی (مطالعه موردی: تصفیه‌خانه‌ی آب شماره‌ی 1 مشهد)کاظم اسماعیلی۲۰۱۴-۱۰
مطالعه آزمایشگاهی خصوصیات هیدرولیکی آبگیری از بستر رودخانه با وجود دیوار آب‌بند انتهاییعلی نقی ضیائی,کاظم اسماعیلی,حسین انصاری,سعیدرضا خداشناس۲۰۱۴-۱۰
واسنجی و تحلیل عدم قطعیت مدل SWAP با استفاده از روش GLUEبیژن قهرمان,کامران داوری۲۰۱۴-۱۰
بررسی عدم قطعیت مدل LARS تحت سناریوهای A1B، A2 و B1 در پیش بینی بارش و دما (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک مشهد)حسین انصاری۲۰۱۴-۱۱
تحلیل و توسعه‌ی روش تعیین ساعت کارکرد مجاز چاههای کشاورزی در استان خراسان رضوی (مطالعه موردی: دشت ‌نیشابور)امین علیزاده۲۰۱۴-۱۱
تعیین ارتباط شرایط آب و هوایی با تولید محصول جو دیم (مطالعه موردی: آذربایجان شرقی)سیدحسین ثنائی نژاد۲۰۱۴-۱۱
ارزیابی دو الگوریتم مختلف مونت کارلو زنجیر مارکف در تحلیل عدم قطعیت پارامترهای مدل توزیعی هیدرولوژیکیبیژن قهرمان۲۰۱۴-۱۲
ارزیابی روش های مختلف برای تعیین پارامترهای نفوذ و مقایسه آن ها با دو روش پیشنهادیحسین انصاری,کامران داوری۲۰۱۴-۱۲
تعیین نواحی همگن توزیع بارش سالانه در سطح استان گلستان با استفاده از تحلیل خوشه‏ای و روش گشتاورهای خطیابوالفضل مساعدی۲۰۱۴-۱۲
مدل سازی منابع آب در حوضه آبریز با استفاده از روش پویایی سیستم (مطالعه موردی: حوضه آبریز نیشابور)کامران داوری,بیژن قهرمان,سیدمجید هاشمی نیا۲۰۱۴-۱۲
اثر مقادیر آب آبیاری و کود پتاسیم بر رشد ریشه و اندام های هوایی ارقام سورگوم علوفه ایامین علیزاده,حسین انصاری۲۰۱۵-۱
ارزیابی اقتصادی و مقایسه سیستم های ثقلی و تحت فشار شبکه توزیع آب درمنطقه سیستانحسین انصاری۲۰۱۵-۱
بررسی تغییرات شاخص های حدی هواشناسی در استان خراسان رضویحسین انصاری,امین علیزاده۲۰۱۵-۱
تحلیل عدم قطعیت در برآورد مؤلفه های بیلان آب در دو مزرعه فاریاب در منطقه خشکبیژن قهرمان,کامران داوری۲۰۱۵-۱
شبیه سازی عملکرد گندم دیم با استفاده از مدل گیاهی آکواکراپ، مطالعه موردی ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم سیساب، خراسان شمالیکامران داوری,امین علیزاده,حسین انصاری۲۰۱۵-۱
مقایسه دو مدل K-NN و ریزمقیاس LARS-WG بمنظور تولید داده های هواشناسی در سه اقلیم مختلف آب و هوایی(مشهد- بیرجند-بجنورد)امین علیزاده۲۰۱۵-۱
اثر بارش بر عملکرد گندم دیم و شاخص رضایتمندی نیاز آبی در مقیاس زمانی مختلفمحمد موسوی بایگی۲۰۱۵-۲
بررسی رابطه پارامترهای دوام و مقاومت فشاری در پوشش بتنی کانال های آبیاری(مطالعه موردی در همدان)حسین بانژاد۲۰۱۵-۲
تاثیر پساب بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاکبیژن قهرمان,کامران داوری۲۰۱۵-۲
تحلیل حساسیت تبخیر و تعرق مرجع پنج الگوی رایج با روش مونت- کارلو مطالعه موردی ایستگاه همدید بجنوردبیژن قهرمان,سیدحسین ثنائی نژاد۲۰۱۵-۲
شبیه سازی حرکت کادمیم درشرایط مختلف خاک با مدل غیرتعادلی فیزیکیحسین بانژاد۲۰۱۵-۲
اثرات تنش شوری و کم آبیاری بر شاخص کارایی مصرف آب دو رقم کلزابیژن قهرمان,کامران داوری۲۰۱۵-۳
ارزیابی عملکرد کلزا به صورت تابعی از ارتفاع آب آبیاری و شوری در منطقه مشهدکامران داوری,بیژن قهرمان۲۰۱۵-۳
برآورد ضرایب گیاهی و نیاز آبی گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L.) در اقلیم نیمه خشک کرمانمحمد موسوی بایگی,امین علیزاده۲۰۱۵-۳
بررسی اثر کاربری اراضی و سنگ‌شناسی بر کیفیت آب چشمه‌های حوزه آبخیز پیرانشهرابوالفضل مساعدی۲۰۱۵-۳
تأثیر افزایش طول مؤثر بر مشخصات هیدرولیکی و ضریب تخلیه سرریز جانبیسعیدرضا خداشناس,محمدرضا اکبرزاده,کاظم اسماعیلی۲۰۱۵-۳
تعیین عوامل مؤثر بر وقوع خشکسالی با تحلیل داده های پانلی (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی)محمد موسوی بایگی,ابوالفضل مساعدی۲۰۱۵-۳
کاربرد یک مدل بارش رواناب شش پارامتری با تأکید بر واسنجی و رفتار پارامترها در حوضه آبریز بار- اریهکامران داوری,علی نقی ضیائی۲۰۱۵-۴
ارزیابی توابع کاهش جذب آب در شرایط تنش همزمان شوری و خشکی در گیاه چمنامین علیزاده,کامران داوری۲۰۱۵-۵
ارزیابی دو روش تهیه نقشه‌های تغییرات مکانی تبخیر-تعرق مرجععلیرضا فریدحسینی,حسین انصاری۲۰۱۵-۵
ارزیابی و مقایسه مکانی- زمانی مدل MM5 با استفاده از الگوریتم تشابهسیدحسین ثنائی نژاد,بیژن قهرمان۲۰۱۵-۵
اعتبار سنجی مدل AquaCrop به منظور شبیه‌سازی عملکرد و کارایی مصرف آب گندم زمستانه تحت شرایط هم‌زمان تنش شوری و خشکیبیژن قهرمان,کامران داوری,حسین انصاری۲۰۱۵-۵
بررسی تاثیر جداسازی آب شرباز آب مصرفی فضای سبز در میزان کاهش مصرف آب و کاهش هزینه ها(مطالعه موردی شهر قاین)کاظم اسماعیلی۲۰۱۵-۵
بکارگیری تبدیل موجک گسسته برای تحلیل روند و شناسایی الگوهای نوسانی دماسیدعلیرضا عراقی,محمد موسوی بایگی,سیدمجید هاشمی نیا۲۰۱۵-۵
طراحی و ساخت دستگاه اندازه‌گیری داده‌های محیطی خاک به ویژه رطوبت، دما و شوری با نام تجاری REC-P55حسین انصاری۲۰۱۵-۵
ارزیابی عملکرد و شناسایی مناطق مستعد کشت زعفران در استان خراسان رضوی بر اساس شاخصهای دماییامین علیزاده,حسین انصاری۲۰۱۵-۶
بررسی روش‌های کنترل آبشستگی موضعی اطراف پایه پلسعیدرضا خداشناس۲۰۱۵-۶
پایش خشکسالی بر مبنای شاخص بارش- تبخیر و تعرق استاندارد شده (SPEI) تحت تأثیر تغییر اقلیمابوالفضل مساعدی۲۰۱۵-۶
تحلیل آماری رابطه های هندسی- هیدرولیکی رودخانه ها (مطالعه موردی: رودخانه فیروزه-شاهجوب بجنورد)بیژن قهرمان۲۰۱۵-۶
تعیین مکان مناسب جهت جمع اوری رواناب باران در یک حوضه (مطالعه موردی: حوضه ابخیز دوآبی کلات)سعیدرضا خداشناس,امین علیزاده,کامران داوری۲۰۱۵-۶
مهندسی رودخانه ازگذشته، تا آینده (بررسی رویکردها و چشم انداز)کاظم اسماعیلی۲۰۱۵-۶
ارزیابی توانایی مدل های هوشمند در پیش بینی بارندگی ماهانه به کمک الگوهای پیوند از دور (مطالعه موردی استان خراسان رضوی)حسین انصاری۲۰۱۵-۷
ارزیابی و مقایسه روشهای تعیین حریم کیفی چاه با استفاده از مدل ریاضی(مطالعه موردی آبخوان استان گلستان)کاظم اسماعیلی۲۰۱۵-۷
برآورد دبی اوج ناشی از شکست سدهای خاکی بر اساس الگوهای آماری چندمتغیرهسعیدرضا خداشناس۲۰۱۵-۷
بررسی رابطه تولید مرتع با پارامترهای اقلیمی مؤثر و شاخص‌های خشکسالی در مراتع ندوشنابوالفضل مساعدی۲۰۱۵-۷
بهینه‌سازی پارامترهای حساس مدل بارش ـ رواناب HEC-HMS به وسیله الگوریتم فراکاوشی بهینه‌سازی PSOعلیرضا فریدحسینی۲۰۱۵-۷
تبخیر از دریاچه ها و مخازن سدها: تحلیل حساسیت و رتبه‌بندی روش‌های موجوامین علیزاده,علیرضا فریدحسینی۲۰۱۵-۷
شناسایی عوامل مؤثر بر تقاضای آب در سطح خرد با رویکرد بهبود استفاده از آب(محدوده مطالعاتی مشهد- چناران)امین علیزاده,حسین انصاری۲۰۱۵-۷
مدل‌سازی توأم تغییرات زمانی- مکانی بارش ماهانه (مطالعه موردی بخشی از استان گلستان)ابوالفضل مساعدی۲۰۱۵-۷
مدیریت آب سدهای زیرزمینی بر پایه شبیه سازی عددی (مطالعه موردی : سد زیر زمینی راور کرمان)سعیدرضا خداشناس,کامران داوری۲۰۱۵-۷
توپوگرافی بستر در قوس 90 درجه ملایم با وجود تک صفحه محافظ ذوزنقه ای و مستطیلیکاظم اسماعیلی۲۰۱۵-۸
مدل‌سازی عملکرد گندم و جو دیم بر اساس شاخص‌های خشکسالی و متغیرهای هواشناسیابوالفضل مساعدی۲۰۱۵-۸
مقایسه روشهای واسنجی خودکار الگوریتم ازدحام ذرات (PSO) و شبه خودکار الگوریتم Nelder و Mead بر روی مدل هیدرولوژیکیHEC-HMS(مطالعه موردی: حوضه آبریز سد کارده)علیرضا فریدحسینی,سیدمجید هاشمی نیا۲۰۱۵-۸
اثر کیفیت آب و مدیریت کاربرد آب شور در سیستم آبیاری قطره‌ای بر عملکرد و کارآیی مصرف آب در خربزه دیررسامین علیزاده,حسین انصاری۲۰۱۵-۹
ارزیابی سیستم منابع آب محدوده‌ی مطالعاتی آبخوان مشهد با رویکرد به ‌هم ‌پیوسته براساس چارچوب حسابداری آبکامران داوری۲۰۱۵-۹
بررسی آزمایشگاهی آبشستگی خاک حول پایه های مرکب پلعلی اصغر بهشتی۲۰۱۵-۹
بررسی امکان استفاده از پساب تصفیه شده در آبیاری با توجه به اثرات زیست محیطی آن (مطالعه موردی پساب خروجی تصفیه خانه پرکندآباد مشهد)حسین انصاری,علی اصغر بهشتی,کاظم اسماعیلی۲۰۱۵-۹
بررسی روش نشت یابی در شبکه آب برمبنای رابطه فشار- نشت (ارائه کد بهینه یابی مکان یابی نشت)سعیدرضا خداشناس۲۰۱۵-۹
بررسی روند رویدادهای حدی اقلیمی در شمال شرق ایرانمحمد موسوی بایگی۲۰۱۵-۹
ﺑﺮرﺳﯽ تأﺛﯿﺮ اجرای طرح ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ نجات آب کشاورزی ﺑﺮ ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ و ﻧﮕﺮش افراد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع بحران آبابوالفضل مساعدی۲۰۱۵-۹
بهینه کردن شاخص SAVIو برآورد تبخیر-تعرق واقعی با استفاده از تصاویر ماهوارهای لندست 8بیژن قهرمان,سیدحسین ثنائی نژاد۲۰۱۵-۹
تخمین منحنی مشخصه آب خاک با استفاده توزیع اندازه ذرات بر پایه روش فرکتالبیژن قهرمان,کامران داوری۲۰۱۵-۹
رشد ریشه، عملکرد و اجزای عملکرد گوجه فرنگی در تنش خشکیامین علیزاده,کاظم اسماعیلی۲۰۱۵-۹
مطالعه پتانسیل خودپالایی جریان روی تلماسه در یک کانال مستطیلی روبازسعیدرضا خداشناس۲۰۱۵-۹
مقایسه مدل های EPM و CSY در محاسبه فرسایش و رسوبدهی مناطق خشک و نیمه خشک: حوضه آبریز شیرین دره، شهرستان بجنورد، استان خراسان شمالی، ایرانعلیرضا فریدحسینی,امین علیزاده۲۰۱۵-۹
واسنجی و اعتباریابی پارامترهای مدل HEC-HMS با الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات (PSO) رویکرد تک هدفهعلیرضا فریدحسینی,سیدمجید هاشمی نیا۲۰۱۵-۹
اثر تنش‌های همزمان شوری و خشکی بر اقتصاد تولید کشت بدون خاک گوجه‌فرنگی گلخانه‌ایحسین انصاری,امین علیزاده۲۰۱۵-۱۰
تأثیر رژیمهای مختلف آبیاری بر کارایی مصرف آب چغندرقند پاییزه در منطقة مشهدامین علیزاده,حسین انصاری۲۰۱۵-۱۰
تاثیر توأم روش عددی و گام زمانی در محاسبه تبخیر- تعرق واقعی گیاه در شرایط تنش آبیبیژن قهرمان۲۰۱۵-۱۱
مدیریت تقاضای آب در بخش کشاورزی و تأثیر آن بر منابع آب MODFLOW و WEAP دشت بجنورد به کمک اتصال مدل هایعلی نقی ضیائی۲۰۱۵-۱۱
اثر کم آبیاری وکود در دو بافت خاک بر عملکرد و اجزای عملکرد ریحانحسین انصاری,علی نقی ضیائی۲۰۱۵-۱۲
اثر مقادیر مختلف آبیاری روی تراکم طول ریشه و عملکرد ذرت دانه‌ای در روش آبیاری قطره‌ایامین علیزاده,کامران داوری۲۰۱۵-۱۲
بررسی اثر تغییر اقلیم بر مقدار نیاز خالص آبیاری محصولات عمده‌ی دشت همدان-بهار با استفاده از نتایج مدل ریزمقیاس LARS-WG5ابوالفضل مساعدی۲۰۱۵-۱۲
بررسی روند تغییرات زمانی کیفیت آب‌های زیرزمینی دشت نیشابور و دلایل احتمالی آنکامران داوری۲۰۱۵-۱۲
پیش‌بینی بارندگی ماهانه با استفاده مستقیم از موجک و شبکه عصبی موجکیابوالفضل مساعدی۲۰۱۵-۱۲
تغییرات پله ای غیرنظام مند در پارامترهای مربوط به شبیه سازی استوکاستیکی بارش روزانه چندایستگاهیبیژن قهرمان۲۰۱۵-۱۲
روش‌های نظریه ورشکستگی در تخصیص منابع آبی مشترکحسین انصاری۲۰۱۵-۱۲
ریز مقیاس کردن زمانی و مکانی تبخیر-تعرق واقعی تصاویر لندست و مودیسبیژن قهرمان,سیدحسین ثنائی نژاد,امین علیزاده۲۰۱۵-۱۲
سازگارسازی قارچ تریکودرما به آفت کش کنفیدور و ارزیابی توان رویشی آن در محیط های حاوی سمحسین بانژاد۲۰۱۵-۱۲
کاربرد خوشه بندی سلسله مراتبی برای افزایش کارایی نگاشت ویژگی خود سامان در شناسایی مناطق همگن هیدرولوژیکی به منظور برآورد سیلاببیژن قهرمان۲۰۱۵-۱۲
مدل سازی برخی از عوامل مؤثر بر فرسایش شیاری با استفاده از منطق فازیابوالفضل مساعدی۲۰۱۵-۱۲
مدل سازی رواناب حوضه آبخیز اترک با استفاده از الگوریتم SUFI-2 مدل SWATمحمدرضا اکبرزاده,سعیدرضا خداشناس,کاظم اسماعیلی۲۰۱۵-۱۲
منشأیابی رسوبات ورودی به دریاچه سدهابا استفاده از عناصر شیمیایی (مطالعه موردی : رودخانه قلجق در استان خراسان شمالی)سعیدرضا خداشناس,محمدرضا اکبرزاده,بیژن قهرمان۲۰۱۵-۱۲
واسنجی ضریب تصحیح رطوبتی خاک در الگوریتم توازن انرژی در سطحبیژن قهرمان۲۰۱۵-۱۲
واسنجی و صحت سنجی مدل AquaCrop برای شبیه سازی عملکرد گندم بهاره تحت تنش همزمان شوری و خشکیکامران داوری,بیژن قهرمان,حسین انصاری۲۰۱۵-۱۲
اثر استفاده از خاکپوش پلاستیکی در آبیاری قطره‌ای بر رشد، عملکرد و بهره‌وری مصرف آب پستهامین علیزاده,حسین انصاری۲۰۱۶-۱
اثر تنش های همزمان شوری و خشکی بر عملکرد گوجه فرنگی در کشت بدون خاکحسین انصاری,امین علیزاده۲۰۱۶-۱
اثر توأم نوسانات فصلی دمای سطح آب خلیج فارس و دریای مدیترانه بر پیش‌بینی آبدهی ماهانۀ رودخانۀ کرخهفرشته مدرسی۲۰۱۶-۱
ارایه تکنیک پیش­ بینی غیرنظارت شونده در برآورد تبخیر-تعرق گیاه مرجعبیژن قهرمان۲۰۱۶-۱
بررسی تأثیر بخش تقاضای بازار آب بر الگوی کشت بهینه، درآمد کشاورزان و استفاده پایدار از منابع آب (محدوده مطالعاتی مشهد-چناران)امین علیزاده,حسین انصاری۲۰۱۶-۱
بهبود کارایی شبیه سازی مونت کارلو برای تولید داده های همبسته: کاربردی در تغییر اقلیمبیژن قهرمان۲۰۱۶-۱
پیش بینی پدیده جداشدگی جریان از مسیر اصلیاش بر روی مخروط افکنهها با استفاده از مدل هیدرولیکی FLO-2Dعلیرضا فریدحسینی,کامران داوری۲۰۱۶-۱
شبیه‌سازی تخصیص تلفیقی کمی و کیفی منابع آب سطحی و زیرزمینی شرب شهر مشهدکامران داوری۲۰۱۶-۱
مدل سازی تأثیر توامان تنش شوری و کم آبی بر مولفه های رشد و عملکرد دو رقم کلزاکامران داوری,بیژن قهرمان۲۰۱۶-۲
ارزیابی راهبرد ترکیب مدل ها در افزایش دقت پیش بینی بارش پاییزهفرشته مدرسی۲۰۱۶-۳
ارزیابی شاخص‏ های بهره ‏وری آب در شرکت ‏های تحت نظارت آستان قدس رضویکامران داوری۲۰۱۶-۳
بررسی امکان سنجی استفاده از پایگاه داده AgMERRA برای ساخت داده های ناقص و گمشده موجود در داده های ایستگاه های سینوپتیکامین علیزاده۲۰۱۶-۳
بهره برداری مجدد سازه های آبی تاریخی در مقایسه با احداث سازه های جدید آبی مشابه به روش AHPامین علیزاده,حسین انصاری۲۰۱۶-۳
پیش‌بینی رطوبت و شوری نیم رخ خاک با استفاده از مدل AquaCrop در تیمارهای مختلف کم آبیاری و شوریکامران داوری,بیژن قهرمان,حسین انصاری۲۰۱۶-۳
تخمین رطوبت خاک با استفاده از تصاویر سنجنده مودیس (مطالعه موردی: محدوده دشت مشهد)سیدحسین ثنائی نژاد,کامران داوری۲۰۱۶-۳
تخمین عدم قطعیت مدل شبیه سازی سیلاب HEC-HMSبا استفاده از الگوریتم مونت کارلو زنجیره مارکوفبیژن قهرمان,کامران داوری۲۰۱۶-۳
روش‏ های کنترل تولید و انتشار سولفید هیدروژن در شبکه ‏های جمع آوری فاضلابسعیدرضا خداشناس۲۰۱۶-۳
ارائه یک معادله دبی -اشل ساده برای سرریزهای لولایی با فشردگی های جانبی مختلفعلی نقی ضیائی۲۰۱۶-۴
بررسی آزمایشگاهی ضریب دبی سرریزهای لبه تیز سهمویسعیدرضا خداشناس۲۰۱۶-۴
بهینه سازی شبکه پایش کیفیت آب زیرزمینی آبخوان شهر مشهد با استفاده از مدلسازی فضایی - زمانیمسلم اکبرزاده,بیژن قهرمان,کامران داوری۲۰۱۶-۴
مقایسه تغذیه آب زیرزمینی در آبیاری بارانی و شیاری در یک مزرعه کشاورزی با استفاده از مدل سازی ناحیه غیراشباععلی نقی ضیائی,حسین انصاری۲۰۱۶-۴
اثر کم‌آبیاری تنظیم شده و کود پتاسیم بر دینامیک ریشه، عملکرد محصول و اجزاء آن در ارقام مختلف سورگوم علوفه‌ایامین علیزاده,حسین انصاری۲۰۱۶-۵
ارزیابی عملکرد دو مدل LARS-WG و ClimGen در تولید سری های زمانی بارش و درجه حرارت در ایستگاه تحقیقات دیم سیساب، خراسان شمالیکامران داوری,امین علیزاده,حسین انصاری,بیژن قهرمان۲۰۱۶-۵
ارزیابی عملکرد دو مدل LARS-WG و ClimGen در تولید سری های زمانی بارش و درجه حرارت در ایستگاه تحقیقات دیم سیساب، خراسان شمالیکامران داوری,امین علیزاده,حسین انصاری,بیژن قهرمان۲۰۱۶-۵
ارزیابی کیفیت منابع آب زیرزمینی شهر مشهد با استفاده از کریجینگ نشانگر برمبنای آلودگی نیتراتمسلم اکبرزاده,بیژن قهرمان,کامران داوری۲۰۱۶-۵
تئوری خودمانایی و ارائه روابط تعیین دبی دریچه های کشویی با انتهای استوانه ای در جریان آزاد و مستغرقعلی نقی ضیائی,علی اصغر بهشتی۲۰۱۶-۵
درونیابی بارش روزانه حوضه آبریز دشت مشهدسیدحسین ثنائی نژاد,بیژن قهرمان۲۰۱۶-۵
بررسی کاهش آلودگی های متابولیتی ناشی از جلبکهای سبز-آبی با فرآیندهای امواج فراصوت، ایرلیفت و فیلتراسیون، مطالعه موردی : سد کاردهحسین انصاری,علی اصغر بهشتی,سعیدرضا خداشناس۲۰۱۶-۶
شبیه¬سازی عملکرد گندم در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی و ارائه سناریوهای برتر مدیریتی در بالادست حوضه کرخهبیژن قهرمان,کامران داوری,امین علیزاده۲۰۱۶-۶
ارزیابی تأثیر عملیات آبخیزداری بر آبنمود سیل با استفاده از مدل HEC-HMS مطالعه موردی: حوزه آبخیز گوش و بهرهبیژن قهرمان۲۰۱۶-۷
ارزیایی سیستم منابع آب با رویکرد یکپارچه بر اساس چارچوب حسابداری آب در محدوده مطالعاتی مشهدکامران داوری۲۰۱۶-۷
پیش بینی تغییرات نیاز آبی برخی از محصولات کشاورزی دشت مشهد ناشی از تغییرات دمای هوامحمد موسوی بایگی۲۰۱۶-۷
تاثیر مقادیر آب و نیتروژن مصرفی بر عملکرد، اجزای عملکرد و بهره وری آب در دو روش کشت برنجامین علیزاده,حسین انصاری۲۰۱۶-۷
تخمین خصوصیات رطوبتی خاک در مقیاس حوضه آبریز، به عنوان متغیرهای ورودی مدل سازی هیدرولوژیکی با استفاده از نقشه های کوچک مقیاس خاکشناسیکامران داوری,حسین انصاری,بیژن قهرمان۲۰۱۶-۷
حساسیت پذیری اکوریژن های خراسان رضوی به بیابان زایی بر پایة ارزیابی چرخة حیاتابوالفضل مساعدی۲۰۱۶-۷
ریزمقیاس نمایی زمانی دمای هوا با استفاده از فرکتال و رگرسیون تناوبی در دو اقلیم خشک و نیمه خشکبیژن قهرمان,علی نقی ضیائی۲۰۱۶-۸
اثر روش های متفاوت برآورد تبخیر-تعرق مرجع بر محاسبه نمایه شناسایی خشکسالی در چند نمونه اقلیمی ایرانسیدحسین ثنائی نژاد۲۰۱۶-۹
پیش بینی تغییرات تبخیر واقعی سالانه در مناطق خشک با استفاده از چارچوب اصلاح شده بادیکو (مطالعه موردی: حوضه آبریز نیشابور-رخ)امین علیزاده,سیدحسین ثنائی نژاد,بیژن قهرمان,کامران داوری۲۰۱۶-۹
تأثیر کاهش نوفه در تحلیل پویایی غیرخطی سری‌ زمانی دمای حداکثر روزانه در ایستگاه کرمانبیژن قهرمان,علی نقی ضیائی۲۰۱۶-۹
مدل سازی تجربی تأثیر شرایط غیردائمی جریان بر رفتار بستر فرسایش پذیرکاظم اسماعیلی,سعیدرضا خداشناس۲۰۱۶-۹
مدلسازی فیزیکی سامانه جمع آوری جریان زیر سطحی از بستر رودخانهکاظم اسماعیلی,علی اصغر بهشتی۲۰۱۶-۹
مطالعه خصوصیات کمی و کیفی گیاه عدس رقم بیله سوار تحت تاثیر غلظت های مختلف دی اکسید کربن و روش های مختلف آبیاریمحمد موسوی بایگی,امین علیزاده۲۰۱۶-۹
نقش تبخیر و تعرق در پایش خشکسالی هواشناسی در چند ناحیه اقلیمی کشورابوالفضل مساعدی۲۰۱۶-۹
ارزیابی اولیه ی تمایز ابر و آئروسل با استفاده از داده های سنجنده ی CALIPSO برای مناطق شرقی ایرانعلیرضا فریدحسینی۲۰۱۶-۱۰
بهبود مدل سازی حوضه آبریز از طریق تجمیع مؤلفه های اصلی هیدرولوژیک در مدل SWATبیژن قهرمان,کامران داوری۲۰۱۶-۱۰
تحلیل عدم قطعیت مدل DWB با استفاده از روش GLUE (مطالعه موردی:حوزه های آبخیز اندر آب و فاروب رمان)کامران داوری,حسین انصاری,بیژن قهرمان۲۰۱۶-۱۰
افزایش بهرهوری بارش برای گندم دیم در شرایط مدیریت برتر زراعی و آبیاری محدود در بالا دست حوضه کرخهبیژن قهرمان,کامران داوری,امین علیزاده۲۰۱۶-۱۱
بررسی اثر زاویه برخورد جت مستطیلی به پرش هیدرولیکیکاظم اسماعیلی,سعیدرضا خداشناس۲۰۱۶-۱۱
بررسی تاثیر پیگیبک لاین بر آبشستگی موضعی زیر خطوط لوله افقیکاظم اسماعیلی,محمدرضا اکبرزاده,سعیدرضا خداشناس۲۰۱۶-۱۱
بررسی و مقایسه بهره وری آب در کشت نشایی و مستقیم ذرت در رژیمهای مختلف آبیاریامین علیزاده,حسین انصاری۲۰۱۶-۱۱
تاثیر نسبت های مختلف Na/K محلول خاک بر مقاومت کششی و تردی خاکدانه هاکاظم اسماعیلی۲۰۱۶-۱۱
برآورد تبخیر ـ تعرق واقعی و ضرایب یک جزئی و دو جزئی گیاه دارویی همیشه بهار در منطقه کرمانمحمد موسوی بایگی,امین علیزاده۲۰۱۶-۱۲
بهره وری بارش برای گندم دیم در شرایط مدیریت برتر زراعی و آبیاری محدود در بالا دست حوضه کرخهبیژن قهرمان,کامران داوری,امین علیزاده۲۰۱۶-۱۲
پایش وضعیت‌های رطوبتی و روند آن‌ها بر مبنای شاخص بارش- تبخیر و تعرق استاندارد شده (SPEI) در نواحی مختلف آب و هوایی ایرانابوالفضل مساعدی۲۰۱۶-۱۲
تأثیر انتخاب تابع درستنمایی در تخمین عدم قطعیت مدل شبیه سازی سیلاب HEC-HMSبا استفاده از الگوریتم مونت کارلو زنجیر مارکوفبیژن قهرمان,کامران داوری۲۰۱۶-۱۲
تجزیه و تحلیل غیرخطی سری زمانی دمای حداکثر روزانه در ایستگاه کرمان بر مبنای نظریه آشوببیژن قهرمان,علی نقی ضیائی۲۰۱۶-۱۲
تحلیل روند تغییرات تبخیر - تعرق گیاهی در شهرستان اصفهان (مطالعه موردی گندم)امین علیزاده,کامران داوری۲۰۱۶-۱۲
حذف آفت‌کش کنفیدور از آب‌های آلوده توسط گونه‌های مختلف قارچ تریکودرماحسین بانژاد۲۰۱۶-۱۲
ارزیابی استراتژی های میانگین گیری وزنی رتبه ای در ترکیب مدل های پیش بینی کننده جریان مطالعه موردی: رودخانه کرخهفرشته مدرسی۲۰۱۷-۱
اصلاح معادلات تجربی برآورد نشت با استفاده از تشابه ابعادی (کانال خاکی بلداجی، استان چهارمحال و بختیاری)بیژن قهرمان۲۰۱۷-۱
بررسی تأثیرنانو ذرات اکسیدهای آلومینیم و سیلیسیم بر شاخص های پایداری ساختمان خاکبیژن قهرمان۲۰۱۷-۱
بررسی عملکرد کمی و کیفی سورگوم علوفه ای در سطوح مختلف شوری و آب آبیاری در سامانه آبیاری قطره ای زیرسطحیحسین انصاری۲۰۱۷-۱
بررسی نقطه‌ی شکست و روند تغییرات دامنه شبانه‌روزی دمای هوای شهر مشهدمحمد موسوی بایگی۲۰۱۷-۱
بررسی و مقایسه بهره وری آب در کشت نشایی و مستقیم ذرت در رژیم های مختلف آبیاریامین علیزاده,حسین انصاری۲۰۱۷-۱
تعیین خصوصیات خشکسالی بر اساس شاخص شناسایی خشکسالی(RDI) و بررسی تغییرات آن در مناطق و دوره‌های مختلف زمانیابوالفضل مساعدی۲۰۱۷-۱
شناسایی ایستگاه های همگن شبکه پایش کیفی آبخوان مشهد برمبنای آلودگی نیتراتمسلم اکبرزاده,بیژن قهرمان,کامران داوری۲۰۱۷-۱
ارزیابی عملکرد و بهینه سازی صافی درشت دانه با جریان افقی(HRF) در کاهش میزان کدورت و ذرات معلق جریان خروجی از تصفیه خانه فاضلاب برای استفاده در کشاورزیامین علیزاده,علیرضا فریدحسینی۲۰۱۷-۲
تحلیل عدم قطعیت در مدل سازی آب زیرزمینی با استفاده از روش GLUE (مطالعه موردی: دشت بجنورد)علی نقی ضیائی,بیژن قهرمان,حسین انصاری۲۰۱۷-۲
توسعه مدل شبه توزیعی برای برآورد بیلان(QDWB)و ارزیابی آن در محدوده مطالعاتی رخ- نیشابورکامران داوری,بیژن قهرمان,علی نقی ضیائی۲۰۱۷-۲
روش های پیش بینی تولید سولفید در شبکه های جمع آوری فاضلابسعیدرضا خداشناس۲۰۱۷-۲
مقایسه آماری بین محصولات IMERGو TMPA 3B42V7 در سطح سه داده های بارشی GPMو TRMM (مطالعه موردی: حوضه آبریز کشف رود، استان خراسان رضویعلیرضا فریدحسینی,کامران داوری,امین علیزاده۲۰۱۷-۲
ارزیابی الگوریتم سبال برای تخمین تبخیر-تعرق واقعی حوضه نیشابور-رخ با استفاده از مدل SWATامین علیزاده,سیدحسین ثنائی نژاد,بیژن قهرمان,کامران داوری۲۰۱۷-۳
اعتمادپذیری سیاست‌های پروژه محور؛ (ارزیابی ریسک گزینه های تأمین آب مشهد و تعیین اولویت آنها)کامران داوری,بیژن قهرمان۲۰۱۷-۳
بررسی عملکرد صافی درشت دانه با جریان افقی در ارتقاء کیفیت فاضلاب خروجی از سیستم برکه تثبیتامین علیزاده,علیرضا فریدحسینی۲۰۱۷-۳
بهینه سازی بهره وری آب و کارایی انرژی در انتخاب الگوی کشتامین علیزاده,حسین انصاری۲۰۱۷-۳
تعیین تابع تولید آب - عملکرد و محاسبه کارایی مصرف آب و اعماق شاخص آبیاری گیاه ریحان تحت شرایط استفاده از کم آبیاری و نانوکودحسین انصاری,علی نقی ضیائی۲۰۱۷-۳
مدل سازی هیدرولوژیکی تجمع و ذوب برف در حوضه های نیمه خشک و کوهستانی (مطالعه موردی: حوضه باراریه)حسین انصاری,علی نقی ضیائی۲۰۱۷-۳
مطالعه تطبیقی تبعات پدیده انسو (النینو، لانینا) بر دما و بارش مشهدمحمد موسوی بایگی۲۰۱۷-۳
اثر شوری و مقدار آب آبیاری بر عملکرد سورگوم علوفه‌ای در دشت سیستانحسین انصاری۲۰۱۷-۴
ارزیابی آلودگی به عناصر سنگین و رابطه آن با دانه‌بندی رسوبات مخزن دریاچه سد کاردهابوالفضل مساعدی,سعیدرضا خداشناس۲۰۱۷-۴
ارزیابی ریسک گزینه های تامین آب مشهد و تعیین اولویت آن هاکامران داوری,بیژن قهرمان۲۰۱۷-۴
بررسی عدم قطعیت پارامترهای خاک بر عدم قطعیت پروفیل رطوبتی با استفاده از نظریه ی مجموعه های فازیبیژن قهرمان۲۰۱۷-۴
تاثیر حامل‌های انرژی و برآورد افزایش قیمت در آن بر بخش‌های اقتصادی کشورکامران داوری۲۰۱۷-۴
ارزیابی اقدامات زیستی و زیستی مکانیکی آبخیزداری مطالعه موردی: حوزه آبخیز مهویدابوالفضل مساعدی۲۰۱۷-۵
بازسازی داده های بارش با استفاده از روشهای سنتی و زمین آماری مطالعه موردی: ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم سیساب، خراسان شمالیامین علیزاده,حسین انصاری,بیژن قهرمان,کامران داوری۲۰۱۷-۵
برآوردبهره‌وری آب محصولات عمده دشت نیشابور و بهینه‌سازی سطح زیر کشت محصولاتمحمد موسوی بایگی,امین علیزاده,علی نقی ضیائی۲۰۱۷-۵
بررسی آزمایشگاهی مشخصات جریان در دریچه های کشویی با لبه استوانه ای و نیم استوانه ایعلی نقی ضیائی,علی اصغر بهشتی۲۰۱۷-۵
بررسی تغییرات سطح ایستابی و تخلیه زهکش ‏ها با سیستم زهکشی پلکانی در خاک مطبقکاظم اسماعیلی,بیژن قهرمان۲۰۱۷-۵
تأثیر دو نگرش متفاوت فاصله ی دو مجموعه بر روی ریزمقیاس نمایی فراکتالی درجه حرارت در مشهدبیژن قهرمان,علی نقی ضیائی۲۰۱۷-۵
تعیین توابع تولید عملکرد گندم و جو دیم در سطح استان گلستان با استفاده از شاخص مرجع کشاورزی برای خشکسالی (ARID)ابوالفضل مساعدی۲۰۱۷-۵
ررسی عملکرد پودر دانه های مورینگا اولیفرا در مقایسه با سولفات آلومینیوم و پلی-آلومینیوم کلراید در تصفیه آب های آلودهحسین بانژاد۲۰۱۷-۵
مطالعه عملکرد آستانه بر کاهش آبشستگی اطراف پایه پل در شرایط جریان سیلابیکاظم اسماعیلی,علی اصغر بهشتی,محمدرضا اکبرزاده۲۰۱۷-۵
ارزیابی داده‌های بارندگی حاصل از ماهواره TRMM،مدل MM5 و مشاهدات زمینی به صورت مکانی-زمانی در مناطق خشک و نیمه خشک کوهستانیسیدحسین ثنائی نژاد,بیژن قهرمان۲۰۱۷-۶
برآورد روابط فراوانی- تداوم- دوره بازگشت نمایه های فرین (حدی) اقلیمی در نقاط مختلف استان خراسان رضویحسین انصاری,امین علیزاده۲۰۱۷-۶
بررسی اثر غلظت پساب تصفیه شده شهری بر سرعت ته نشینی ذرات چسبنده در سامانه های انتقال آبکاظم اسماعیلی۲۰۱۷-۶
بررسی تأثیر سیلاب ها و آبگیری سد کارون 4 بر تغییرات (ریخت شناسی رودخانه ارمند در ده سال اخیر (94-1384)سعیدرضا خداشناس۲۰۱۷-۶
بررسی تغییرات زمانی بارش‌های پوششی و فرا رفتی مبتنی بر کدهای داده‌های همدیدی (مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی)محمد موسوی بایگی۲۰۱۷-۶
تعیین آغاز فصل تابستان در ایران بر اساس پرش ناگهانی شمال سوی جت جنب حاره بر روی خاورمیانهسیدحسین ثنائی نژاد,امین علیزاده۲۰۱۷-۶
رویکرد جدید زیست محیطی در تصفیه آب و پساب صنعتی با استفاده از سامانه ترکیبی بیولوژیکی، فیلتراسیون جذب سطحی–تبادل یونی (مطالعه موردی: نیروگاه نیشابور)حسین انصاری۲۰۱۷-۶
اثر تغییرات بارش و کاربری اراضی بر تولید رسوب (مطالعه موردی: حوزه آبخیز صنوبر- تربت حیدریه)ابوالفضل مساعدی۲۰۱۷-۷
اثر عمق غرقابی در تلفات تبخیر از سطوح شالیزاریمحمد موسوی بایگی,امین علیزاده۲۰۱۷-۷
ارزیابی روش های برآورد جریان زیست محیطی در رودخانه هاسعیدرضا خداشناس,علیرضا فریدحسینی۲۰۱۷-۷
ارزیابی مدل WetSpa در شبیه سازی بارش – رواناب حوضه های نیمه خشک و کوهستانی (مطالعه موردی: حوضه بار اریه)حسین انصاری,علی نقی ضیائی۲۰۱۷-۷
اعتبارسنجی بازیابی¬های رطوبت خاک ماهواره¬ مایکروویو¬ اسموسمحمد موسوی بایگی,امین علیزاده۲۰۱۷-۷
بررسی آزمایشگاهی افت انرژی در سرریزهای پلکانی گابیونی کوتاه و مقایسه آن با سرریزهای صلبسعیدرضا خداشناس,کاظم اسماعیلی۲۰۱۷-۷
بررسی تاثیر توسعه سیستم های نوین آبیاری بر تغییرات سطح آب زیرزمینی با استفاده از روش پویایی سیستم (مطالعه موردی: حوضه آبریز نیشابور)حسین انصاری۲۰۱۷-۷
بررسی عوامل موثر بر تمایل به پرداخت زعفران کاران برای بهره برداری از آب های زیرزمینی (مطالعه موردی دشت زاوه- تربت حیدریه)امین علیزاده۲۰۱۷-۷
بررسی مدیریت مصرف و برآورد میزان تقاضای آب شرب شهری مشهد در افق ۱۴۲۰حسین انصاری۲۰۱۷-۷
مطالعه آزمایشگاهی و عددی مشخصات هیدرولیکی جریان عبوری از سرریز لبه تیز در اثر بالاآمدگی بستر بالادستحسین بانژاد۲۰۱۷-۷
شناسائی تعارضات مدیریت آب با استفاده از تحلیل نقشه های شناختی کنشگرانکامران داوری,بیژن قهرمان۲۰۱۷-۸
شناسایی اثر تغییر اقلیم بر پدیده‌های حدی دما در استان خراسان‌رضوی مطالعه موردی : 2015-1990سیدحسین ثنائی نژاد۲۰۱۷-۸
مدیریت آبیاری زعفران با استفاده از اعمال سیاست های قیمتی و مقداری آب (مطالعه موردی: حوضه آبریز نیشابور)کامران داوری۲۰۱۷-۸
اثر عمق غرقابی بر دمای آب و خاک در شالیزار (مطالعه موردی رشت) چکیدهمحمد موسوی بایگی,امین علیزاده۲۰۱۷-۹
اثر سطوح مختلف شوری و آب آبیاری بر شاخص های فیزیولوژیک و عملکرد فلفل دلمه گلخانه ای در سیستم هوشمند آبیاری قطره ایامین علیزاده,کامران داوری,حسین انصاری۲۰۱۷-۹
ارائه معادله عمومی جهت پیشروی آب در نوارکامران داوری,بیژن قهرمان,علی نقی ضیائی۲۰۱۷-۹
بررسی تولید کلزا در شرایط خشکی و تغییر اقلیممحمد موسوی بایگی۲۰۱۷-۹
بررسی راهکارهای افزایش پایداری شیب-های خاکی در کانال های آبیاریسعیدرضا خداشناس۲۰۱۷-۹
توسعه‌ی شاخص تجمیعی خشکسالی (ADI) بر پایه‌ی تجزیه به مولفه‌های اصلی به منظور پایش خشکسالی کشاورزی در استان گلستان – ایرانابوالفضل مساعدی۲۰۱۷-۹
مروری بر رو شهای ارائه شده در تعیین آستانه حرکت ذرات رسوب و عوامل موثر بر آنکاظم اسماعیلی۲۰۱۷-۹
بررسی همبستگی بین سه شاخص خشکسالی با تعدادی از پارامترهای آب و هوایی در چند نمونه اقلیمی ایرانحسین انصاری,ابوالفضل مساعدی۲۰۱۷-۱۰
تعیین مناسب‌ترین روش برآورد رسوب معلق بر اساس آماره‌های خطاسنجی (مطالعه موردی-تعدادی از زیرحوزه‌های کشف‌رود)ابوالفضل مساعدی۲۰۱۷-۱۰
گزارش فنی بررسی تأثیر ناحیه آب و هوایی بر میزان همبستگی تعدادی از پارامترهای هواشناسی با شاخص‌های خشکسالی هواشناسیحسین انصاری,ابوالفضل مساعدی۲۰۱۷-۱۰
بررسی تاثیر رقوم بستر بالادست و پایین دست روی ضریب آبگذری سرریز نوک اردکی لبه تیزحسین بانژاد۲۰۱۷-۱۱
بررسی خروجی مدلهای پیشبینی عددی تحت سناریوی 5.RCP4 درپیشبینی خشکسالی های هواشناسیامین علیزاده,سیدحسین ثنائی نژاد۲۰۱۷-۱۱
ریسک تولید گندم پاییزه متاثر از وقوع شرایط حدی اقلیمی ناشی از تغییر اقلیم (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی)حسین انصاری,امین علیزاده۲۰۱۷-۱۱
کاربرد روش تسریع به منظور بهبود همگرایی حلگرهای غیرخطی در حل معادله ریچاردز به روش حجم محدودسعیدرضا خداشناس,امین علیزاده,علی نقی ضیائی۲۰۱۷-۱۱
مطالعه تأثیر ناحیه غیراشباع در مدل سازی آب زیرزمینی با استفاده از بسته UZF در نرم افزار MODFLOW-NWT (مطالعه موردی: دشت نیشابور)حسین انصاری,علی نقی ضیائی,کامران داوری۲۰۱۷-۱۱
ارائه معادله عمومی پسروی آب در آبیاری نواریکامران داوری,بیژن قهرمان,علی نقی ضیائی۲۰۱۷-۱۲
ارزیابی ریسک برنامه تأمین آب در محیط فازی (مورد مطالعاتی: برنامه جامع تامین آب مشهد تا افق 1450)کامران داوری,بیژن قهرمان۲۰۱۷-۱۲
بررسی عوامل موثر بر آبگذری جریان از آبگیر کفی با محیط متخلخل در شرایط آب زلالسعیدرضا خداشناس,کاظم اسماعیلی۲۰۱۷-۱۲
شبیه سازی عددی جریان در نواحی مرده مستطیلی کانال آبیاری با استفاده از مدل +CCM-STARحسین بانژاد۲۰۱۷-۱۲
مطالعه آزمایشگاهی فرآیند خوددفنی لوله مستغرق روی بستر فرسایش پذیر در جریان دائمیبیژن قهرمان,کاظم اسماعیلی۲۰۱۷-۱۲
ارایه رابطه جامع برای نفوذ آب در خاک بر پایه روش مقیاس سازیبیژن قهرمان,علی نقی ضیائی۲۰۱۸-۱
برآورد دمای خاک با استفاده از مدل‌های ترکیبی بر پایه تبدیل موجک گسستهسیدعلیرضا عراقی,محمد موسوی بایگی۲۰۱۸-۱
تحلیل آزمایشگاهی تلفات انرژی در سرریزهای پلکانی گابیونی در شرایط بدون رسوب و با رسوب گذاری در بالادست سازهسعیدرضا خداشناس,کاظم اسماعیلی۲۰۱۸-۱
تعیین ارتفاع فیلتر قایم در سد های غیر همگن با هسته ی رسی قایمکاظم اسماعیلی۲۰۱۸-۱
تعیین مناسب‌ترین شاخص برآورد تنش گرمایی-رطوبتی بر تولید شیر روزانه در یک گاوداری بزرگ صنعتی در مشهدمهدی مهاجرپور,امین علیزاده,محمد موسوی بایگی۲۰۱۸-۱
تهیه نقشه های نیاز آبی ذرت با مقایسه روشهای زمین آماری و قطعیعلیرضا فریدحسینی,حسین انصاری۲۰۱۸-۱
حداکثر خشکسالی محتمل مبنایی برای تخمین و حفظ ذخایر استراتژیک آب زیرزمینیکامران داوری,سیدمجید هاشمی نیا,علی نقی ضیائی۲۰۱۸-۱
شبیه سازی استوکاستیکی بارش روزانه چندایستگاهی در شمال شرق ایران: تاثیر ناایستایی زمانیبیژن قهرمان۲۰۱۸-۱
برآورد رواناب حوضه بار اریه با استفاده از مدل های WetSpa و شبکه عصبی مصنوعیحسین انصاری۲۰۱۸-۲
بررسی تأثیر ویژگی زمین شناسی در تحلیل فراوانی سیلاب منطقه ای حوض های آبریز شمال شرق ایرانبیژن قهرمان,کامران داوری۲۰۱۸-۲
ررسی مدیریت آبیاری با آب شور بر عملکرد و شاخصهای رشدسورگوم علوفه ایحسین انصاری,علیرضا فریدحسینی۲۰۱۸-۲
ارزیابی مدل DWB و اصلاح آن برای برآورد مولفه های بیلان آب در مقیاس سال-حوضه(مطالعه موردی:محدوده مطالعاتی رخ و نیشابور)کامران داوری,حسین انصاری,بیژن قهرمان۲۰۱۸-۳
بررسی استفاده از شاخص‌های پوشش گیاهی مبتنی بر تصاویر ماهواره‌ای در ارزیابی وضعیت خشک‌سالی کشاورزی (مطالعه موردی: استان خراسان‌شمالی)سیدحسین ثنائی نژاد,کامران داوری۲۰۱۸-۳
بررسی کارایی روش AHP در تعیین مناطق مستعد خطر سیلاب شهری (مطالعۀ موردی: بخش مرکزی شهر تربت‌ حیدریه)ابوالفضل مساعدی۲۰۱۸-۳
تاثیر آبیاری بارانی متعامد تحت شرایط کمآبی و شوریهای متفاوت بر تولید گندم )دانه و « » کاه( جهت و برازش مناسبترین تابع تولید بر آنبیژن قهرمان۲۰۱۸-۳
تاثیر کم آبیاری تنظیم شده در پاسخ به رشد Bü chloe dactyloides (بووی و کودی) در مقایسه با Festuca arundinaceaحسین انصاری۲۰۱۸-۳
تأثیر توپوگرافی اصلاح شده در بهبود نتایج مدل اقلیمی RegCM4 (مطالعه موردی: شمال ایران)علیرضا فریدحسینی,سیدمجید هاشمی نیا۲۰۱۸-۳
تحلیل آزمایشگاهی اثرمتقابل جریان یکسویه و باله بر مکانیزم خود دفنی خطوط لولهبیژن قهرمان,کاظم اسماعیلی۲۰۱۸-۳
کاربرد صفحات هدایت جریان در حوضچه رسوب گیر برای افزایش راندمان تله اندازیکاظم اسماعیلی۲۰۱۸-۳
مدل سازی عملکرد زعفران بر اساس شاخص های حدی اقلیمی (مطالعه موردی: بیرجند)محمد موسوی بایگی۲۰۱۸-۳
برآورد تابع هدایت هیدرولیکی خاک بر مبنای هندسه فرکتال و مدل لوله های موئینبیژن قهرمان۲۰۱۸-۴
برآورد توزیع مکانی و زمانی تغذیه با استفاده از مدل توزیعی PRMS: مطالعه موردی دشت نیشابورحسین انصاری,علی نقی ضیائی,کامران داوری۲۰۱۸-۴
بررسی تاثیر افزودن مواد مکمل مقاومتی به خاکهای گچی برای پوشش کانالهای انتقال آبکاظم اسماعیلی,سعیدرضا خداشناس۲۰۱۸-۴
بررسی تاثیر سرعت و زاویه برخورد جت آب صفحه ای بر ملاتهای پوششی خاکی با میکرو سلیس در مجاری انتقال آبکاظم اسماعیلی,سعیدرضا خداشناس۲۰۱۸-۴
بررسی زمانی- مکانی بارش با استفاده از داده‌های ماهواره‌ TRMM (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی)سیدحسین ثنائی نژاد,علیرضا فریدحسینی۲۰۱۸-۴
بررسی موقعیت پرش هیدرولیکی به کمک انتقال مومنتمکاظم اسماعیلی۲۰۱۸-۴
تأثیر برهمکنش شوری، خشکی و چین برداشت بر عملکرد کمی و کیفی و کارایی سورگوم علوفه ای در آبیاری قطره‌ای زیرسطحی(مطالعه موردی: دشت سیستانحسین انصاری۲۰۱۸-۴
برآورد هدایت روزنه ای برگ های کدو تحت سطوح مختلف نیتروژن با استفاده از دمای برگامین علیزاده۲۰۱۸-۵
تعیین نیاز آبی و ضریب گیاهی ذرت با استفاده از داده های سنجش از دور و الگوریتم سبالعلیرضا فریدحسینی,حسین انصاری۲۰۱۸-۵
کمی کردن تنش ناشی از فعالیت‌های انسانی بر منابع آب زیرزمینی حوضه آبریز کرخهامین علیزاده,محمد موسوی بایگی۲۰۱۸-۵
مدل سه بعدی کانالهای انتقال آب مرکب با بستر صلب و آبرفتی برای تعیین توزیع سرعت و رابطه دبی-اشلسعیدرضا خداشناس۲۰۱۸-۵
تاثیر تغییر اقلیم بر روند وقایع فرین بارشی ایستگاه های منتخب استان خراسان رضوی (مطالعه موردی: ۲۰۱۳-۱۹۷۵)محمد موسوی بایگی۲۰۱۸-۶
ارزیابی مشاهدات دمای درخشندگی ماهواره مایکروویو SMOS در مقایسه با داده‌های شبیه¬سازی شده با مدل L-MEBمحمد موسوی بایگی,امین علیزاده۲۰۱۸-۶
بررسی اثر کاربرد میکوریزا، ورمی‌کمپوست و کود شیمیایی بر عملکرد و میزان لاوسون گیاه دارویی حنا در شرایط تنش کم‌آبیامین علیزاده,حسین انصاری۲۰۱۸-۶
بررسی تغییرات فشار در بستر حوضچه های آرامشحسین بانژاد۲۰۱۸-۶
بررسی سیاست توسعه کشت زعفران در راستای کاهش مصرف آب در دشت مشهدکامران داوری۲۰۱۸-۶
تأثیر سیلیسیم بر ویژگیهای کیفی و بیوشیمیایی گل رُز بریدنی در شرایط تنش آبیامین علیزاده۲۰۱۸-۶
تأثیر مالچهای آلی و غیرآلی بر تغییرات رطوبت، دمای خاک، هدایت روزنهای و دمای برگ درختان پسته -Pistacia vera L.- در اقلیم خشک و نیمه خشکحسین انصاری۲۰۱۸-۶
مروری بر تحقیقات انجام شده در رودخانه های پیچانی به منظور ارائه زمینه های پژوهشی لازم در آنهاکاظم اسماعیلی۲۰۱۸-۶
ارزیابی خطر کردن گزینه های تامین آب مشهد و تعیین اولویت آنهاکامران داوری,بیژن قهرمان۲۰۱۸-۷
برآورد آزمایشگاهی ضریب دبی در آبگیرهای کفی با محیط متخلخلسعیدرضا خداشناس,کاظم اسماعیلی۲۰۱۸-۷
بررسی تأثیر شدت های مختلف آب مغناطیسی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه تربچهحسین بانژاد۲۰۱۸-۷
بررسی هیدرولیکی و طراحی دریچه فلپ اصلاح شده برای کنترل خودکار سطح آب در کانال های آبسعیدرضا خداشناس,علی نقی ضیائی۲۰۱۸-۷
تاثیر ابعاد و اندازه ذرات آبگیر بر ضریب دبی آبگیرهای کفی متخلخل با استفاده از مدل فیزیکیسعیدرضا خداشناس,کاظم اسماعیلی۲۰۱۸-۷
تاثیرخشکسالی بر روند تغییر و پیشبینی خصوصیات هیدرولوژیکی حوضه آبریز موثر بر دبی مطالعه موردی (حوضه کشفرود)کاظم اسماعیلی,علیرضا فریدحسینی۲۰۱۸-۷
محاسبه تبخیر (مرحله اول و دوم) از خاک شور بدون پوششبیژن قهرمان,حسین انصاری,کامران داوری۲۰۱۸-۷
نقش اکوفیزیولوژیکی موسیلاژ سطح بذر در جوانه‌زنی و رشد گیاهچه بالنگو (Lallemantia royleana) در شرایط تنش خشکی و شوریکامران داوری۲۰۱۸-۷
چالش‌‏های پایداری سرزمین: برهم‌‏کنش تغییرات محیطی و مهاجرتکامران داوری۲۰۱۸-۸
مقایسه مدلسازی عددی و آزمایشگاهی در تخمین ضریب دبی سرریز زیگزاگی: بررسی حالت های مختلف جانمایی سرریزکاظم اسماعیلی,سعیدرضا خداشناس۲۰۱۸-۸
بررسی تغییرات دبی سیلاب شهری با دو روش روسازی متخلخل و ترانشه نفوذ، مطالعه موردی: منطقه 4 تهرانسعیدرضا خداشناس,کامران داوری۲۰۱۸-۹
بهینه سازی شبکه توزیع آب با رویکرد بیشینه سازی سود -مطالعه موردی: هماشهر استان کرمان-کاظم اسماعیلی۲۰۱۸-۹
پیش بینی تغییرب زمانی افت در صافی شنیحسین بانژاد۲۰۱۸-۹
تحلیل حساسیت جامع پارامترهای گیاهی مدل WOFOST برای گیاهان ذرت و گندم در شبیه‌سازی عملکرد محصولبیژن قهرمان,کامران داوری۲۰۱۸-۹
توصیه رویکردهای نوین در مدیریت سیلاب شهریکاظم اسماعیلی۲۰۱۸-۹
اثر سیاست قیمت گذاری آب آبیاری بر سطح تراز آب زیرزمینی حوضه آبریز نیشابورکامران داوری۲۰۱۸-۱۰
بررسی آزمایشگاهی تاثیر آبشکن محافظ بر میزان آبشستگی دماغه تکیه گاه پل در کانال آب مرکبسعیدرضا خداشناس,کاظم اسماعیلی۲۰۱۸-۱۰
بررسی پتانسیل سیل‌خیزی حوضه آبخیز کشف‏‏‏ رود مشهد براساس روش SCS درمحیط GISبیژن قهرمان,کاظم اسماعیلی۲۰۱۸-۱۰
بهره برداری از سد گلستان در شرایط سیلابی جهت حداقل نمودن خسارت ناشی از سیل در پایین دست سدسعیدرضا خداشناس,سیدحسین ثنائی نژاد۲۰۱۸-۱۰
تحلیل فراوانی خشکسالی هیدرولوژیک حوضه کرخه با استفاده از تحلیل آماری دو متغیرهبیژن قهرمان۲۰۱۸-۱۰
مدل‌سازی جـریان یک بعـدی در آبیـاری جویـچه‌ای با حل عددی معادلات هیدرودینامیک کامل به روش Roeعلی نقی ضیائی,علی اصغر بهشتی۲۰۱۸-۱۰
مدلسازی آزمایشگاهی و عددی جریان درون حوضچه رسوبگیر گردابی با آب زلال و بررسی کارآیی آنعلی نقی ضیائی,حسین انصاری۲۰۱۸-۱۱
واکاوی الگوهای ذهنی خبرگان کشاورزی در بازطراحی الگوی کشت نواحی روستایی استان گیلانامین علیزاده,حسین انصاری۲۰۱۸-۱۱
ارزیابی شبیه سازی دما و بارش مدل های اقلیمی CMIP5 در مطالعات منطقه ای تغییر اقلیم - مطالعه موردی: مناطق عمده تولید گندم دیم در ایران-سیدحسین ثنائی نژاد۲۰۱۸-۱۲
بررسی آزمایشگاهی تاثیر رسوبات درشت دانه بستر بر روند ته نشینی و تله اندازی رسوبات چسبنده معلقسعیدرضا خداشناس۲۰۱۸-۱۲
طرح جدید سرریزهای لبه تیز کسینوسی با هدف افزایش دقت اندازه گیری دبی و جلوگیری از رسوبگذاری در شبکه های آبیاریکاظم اسماعیلی۲۰۱۸-۱۲
کاربرد روشهای هیدرولوژیکی در برآوردحق آبه زیست محیطی رودخانه(مطالعه موردی رودخانه گرگانرود)کاظم اسماعیلی۲۰۱۸-۱۲
مقایسه شاخصهای مختلف طیفی پوشش گیاهی برای ارزیابی از دور شاخص سطح برگ گندم ( Triticum aestivum L. ( زمستانه در مشهدعلیرضا فریدحسینی۲۰۱۸-۱۲
MERRA و GPM ارزیابی داده های بارش زمینی، ماهواره -مطالعه موردی: حوضه آبریز کشف رود-علیرضا فریدحسینی,کامران داوری,امین علیزاده۲۰۱۹-۱
بررسی اثرهم زمان صفحات مستغرق و شکاف بر میزان آبشستگی پایه پلسعیدرضا خداشناس,کاظم اسماعیلی۲۰۱۹-۱
بررسی توسعه زمانی آبشستگی اطراف خطوط لوله با بهینه یابی موقعیت نصب پیگیبک لاینکاظم اسماعیلی,سعیدرضا خداشناس۲۰۱۹-۱
تحلیل حساسیت و ارزیابی مدل‌های فیزیکی و تجربی جذب آب ریشه در گیاه گوجه فرنگیامین علیزاده,کاظم اسماعیلی۲۰۱۹-۱
بررسی آزمایشگاهی تاثیر رسوبات درشت‌دانه بستر بر تنش‌برشی بحرانی ته‌نشینی رسوبات معلقسعیدرضا خداشناس۲۰۱۹-۲
تأثیر کم آبیاری و نانو کود بر خصوصیات زایشی گیاه ریحان Ocimum basilicumحسین انصاری۲۰۱۹-۲
تبیین معیار، راه حلی کلیدی‏ برای بهره‏ برداری پایدار از آب‏ زیرزمینیکامران داوری۲۰۱۹-۲
توسعه چارچوبی برای ارزیابی ریسک خشکسالی کشاورزی بر گندم دیمکامران داوری۲۰۱۹-۲
کاربست داده‌های بازتحلیل و دیده‌بانی جهت مقایسه شاخص‌های خشکسالی هواشناسی -مطالعه موردی: منطقه اسفراین – سبزوار-ابوالفضل مساعدی۲۰۱۹-۲
معرفی چارچوب حسابداری آب WA+کامران داوری۲۰۱۹-۲
ارزیابی شدت بیابان زایی مبتنی بر تغییرات زمانی-مکانی آب زیرزمینی حاصل از توسعۀ اراضی کشاورزی در دشت درگز خراسان رضویعلیرضا فریدحسینی۲۰۱۹-۳
بررسی آزمایشگاهی اثر محل و دبی جریان جت آزاد مستطیلی بر پارامترهای پرش هیدرولیکی کلاسیککاظم اسماعیلی۲۰۱۹-۳
بررسی آزمایشگاهی تأثیر پساب تصفیه شده شهری بر فرایند ته نشینی و تحکیم رسوبات چسبنده در سامانه های انتقال آبکاظم اسماعیلی,سعیدرضا خداشناس۲۰۱۹-۳
بررسی اثر تغییر کاربری اراضی بر پارامتر‏های کیفی آب در زیرحوضه‌های حوضۀ آبخیز حبله‌رود با استفاده از آنالیزهای چندمتغیرۀ آماری و مدل‌های سری زمانی (ARIMA)ابوالفضل مساعدی۲۰۱۹-۳
بررسی تحلیلی و آزمایشگاهی ویژگی های پرش هیدرولیکی در بسترهای نفوذپذیرکاظم اسماعیلی,سعیدرضا خداشناس۲۰۱۹-۳
بررسی داده های واداشت هواشناسی GLDAS۱ و تصحیح انحراف داده های بارش برای کاربست در مدل های سطح خشکی (مطالعه موردی: حوضه نیشابور)حسین انصاری,کامران داوری,علی نقی ضیائی۲۰۱۹-۳
بهینه یابی موقعیت چاله زهکشی به منظور کاهش نیروی زیرفشار در پی سدهاکاظم اسماعیلی۲۰۱۹-۳
تأثیر کودهای زیستی و شیمیایی بر کارایی مصرف آب و شاخص های فیزیولوژیکی رشد گیاه دارویی حنا در شرایط کم آبیاریامین علیزاده,حسین انصاری۲۰۱۹-۳
شبیه سازی زمانی و مکانی بارش در حوضه رود شور تحت تأثیر تغییر اقلیمکاظم اسماعیلی,بیژن قهرمان۲۰۱۹-۳
بررسی آزمایشگاهی ضریب شدت جریان در سرریزهای کلید پیانویی دو سیکلسعیدرضا خداشناس۲۰۱۹-۴
تعیین منحنی دبی- اشل در مقاطع مرکب نامتقارنکاظم اسماعیلی۲۰۱۹-۴
تهیه نقشه ریسک سیلاب با استفاده از مدل هیدرولیکی واطلاعات ژئومورفولوژیک مطالعه موردی «مخروط افکنه فریزی» در استان خراسان رضویکامران داوری,حسین انصاری,علیرضا فریدحسینی,سیدمجید هاشمی نیا۲۰۱۹-۴
ارزیابی عملکرد مدل فازی و ظرفیت نفوذ متغیر (VIC)در برآورد متغیرهای هواشناسی و هیدرولوژی (مطالعه موردی: حوضه آبریز نیشابور)حسین انصاری,سیدحسین ثنائی نژاد۲۰۱۹-۵
بررسی آزمایشگاهی تاثیر زمان تحکیم بر نرخ فرسایش رسوبات چسبندهکاظم اسماعیلی,سعیدرضا خداشناس۲۰۱۹-۵
بررسی تأثیر زاویه قرارگیری دو پایه پل نسبت به جهت جریان بر روی عمق تعادل آبشستگی در جلو پایه هاعلی اصغر بهشتی۲۰۱۹-۵
تحلیل آبگذری دریچه‏ های کشویی جانبی لبه تیز مستطیلی در رژیم جریان زیر بحرانی بر اساس تئوری جریان متغیر مکانی و معادله بده دریچهسعیدرضا خداشناس۲۰۱۹-۵
ارزیابی توانایی یک روش آموزش ماشین در تخمین حداکثر دبی سیلاب ناشی از شکست سدکاظم اسماعیلی۲۰۱۹-۶
شبیه سازی تصادفی بارش روزانه با استفاده از مدل‌های خطی تعمیم یافته در اقلیم نیمه خشککاظم اسماعیلی,بیژن قهرمان۲۰۱۹-۶
انتقال نانوذرات TiO2 در ستونهای خاک دست نخورده: تأثیر نرخ جریانبیژن قهرمان,کامران داوری۲۰۱۹-۷
تاثیر گسترش شهر مشهد بر سیلاب شهر بین سال‌های 1320 تا 1395سعیدرضا خداشناس۲۰۱۹-۷
ترمیم داده های مفقود هواشناسی با روشهای تکاملی و یادگیری ماشین مطالعه موردی: بارش و دمای ماهانه درازمدت مشهدسیدحسین ثنائی نژاد,بیژن قهرمان۲۰۱۹-۷
تعیین بهترین روش دمایی برآورد تبخیر از سطح مخزن سد کارده به منظور بررسی تاثیر کاهش حجم مفید مخزن بر مقدار افزایش تبخیر از سطح دریاچهابوالفضل مساعدی,سعیدرضا خداشناس۲۰۱۹-۷
تعیین مقطع بهینه و مشخصات هیدرولیکی کانال های پیش ساخته بتنی(کانالت)سعیدرضا خداشناس۲۰۱۹-۷
شبیه سازی اثرات تغییر اقلیم با استفاده از مدلهای گزارش ارزیابی پنجم تحت سناریوهای RCP بر منابع آبی حوضهی آبریز سد سلمان فارسیکاظم اسماعیلی,علیرضا فریدحسینی,سیدحسین ثنائی نژاد۲۰۱۹-۷
مدلسازی تقاضای آب خانگی شهر مشهد بر اساس مدل رگرسیون فازیامین علیزاده,حسین انصاری۲۰۱۹-۷
ارزیابی تاثیر تغییر کاربری اراضی بستر رودخانهها بر میزان و شدت سیل مطالعه موردی: رودخانه ارداکحسین بانژاد,علیرضا فریدحسینی۲۰۱۹-۸
ارزیابی تولیدات شبکهای تحلیل مجدد پایگاه اروپایی پیش بینی های میان مدت جوی ECMWF در مناطق اقلیمی مختلف ایرانسیدحسین ثنائی نژاد۲۰۱۹-۸
ارزیابی خشکسالی و آسیب پذیری در نوسانات تولید محصول زعفران در اثر کمبود بارش مطالعه موردی: خراسان رضوی و جنوبیمحمد موسوی بایگی۲۰۱۹-۸
بررسی نواحی مختلف آبشستگی نسبت به سرعت جریان در پایه پایین دست در جفت پایه ها و تاثیر روش حفاظتی کابل بر این نواحیسعیدرضا خداشناس۲۰۱۹-۸
بهینه‌سازی مقدار آب آبیاری و آبشویی براساس تیمارهای مختلف مدیریت و شوری آب با استفاده از مدل AquaCropکامران داوری,بیژن قهرمان۲۰۱۹-۸
تأثیر غلظت پس‌زمینه نانوذرات دی‌اکسید‌تیتانیم بر انتقال آن‌ها در خاک‌های غیراشباعبیژن قهرمان,کامران داوری۲۰۱۹-۸
طراحی چندهدفه شبکه‌های توزیع آب با استفاده از شاخص تاب‌آوری تودینی و نسخه تکامل یافته الگوریتم فراکاوشی مبتنی بر قوت پارتوعلیرضا فریدحسینی,کامران داوری۲۰۱۹-۸
مشخصات رسوبات ترسیب شده در سطح عرصه شبکه پخش سیلاب و تغذیه مصنوعی (مطالعه موردی-آبخوان جاجرم)کاظم اسماعیلی,علی نقی ضیائی۲۰۱۹-۸
اخلاق در حرفه مهندسیکامران داوری,بیژن قهرمان,علی نقی ضیائی۲۰۱۹-۹
ارتقای بهره وری مصرف آب در محصول گندم تحت سناریوهای آبیاری مختلف با استفاده از مدل Aquacrop (مطالعه موردی مشهد)حسین انصاری۲۰۱۹-۹
ارزیابی کمّی شاخص‌های شدّت بیابانزایی در اراضی کشاورزی دشت درگز، شمال استان خراسان رضویعلیرضا فریدحسینی۲۰۱۹-۹
برآورد غلظت رسوبات معلق در سطح آب مخزن سد با استفاده از بازتابندگی در باندهای مختلف با هدف کاربرد در تصاویر ماهوارهای )نمونه مورد مطالعه: سد ارداک شهر مشهد(بیژن قهرمان,کاظم اسماعیلی۲۰۱۹-۹
بررسی تاثیر موج ناگهانی سیلاب بر انتقال بار بستر در مجاری خشک و تاثیر صفحات مستغرق در کاهش بار بسترسعیدرضا خداشناس۲۰۱۹-۹
بررسی تغییرات کاربری اراضی حوضه سد کارده به روش آنالیز شدتامین علیزاده,حسین انصاری۲۰۱۹-۹
بررسی ویژگی‌های پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش با کف مشبک سوراخ‌دارکاظم اسماعیلی,سعیدرضا خداشناس۲۰۱۹-۹
تحلیل رفتار مدل فیزیکی سد خاکی همگن در شرایط روگذری جریانکاظم اسماعیلی۲۰۱۹-۹
تلفیق بازیابی‌های سنجنده‌ی AMSR2 با محصولات دورسنجی مودیس بمنظور برآورد رطوبت خاک با وضوح بالاحسین انصاری,علیرضا فریدحسینی۲۰۱۹-۹
مطالعه آزمایشگاهی و عددی الگوی جریان و شدت تلاطم در نواحی مرده کناری در یک کانال متقارنحسین بانژاد۲۰۱۹-۹
تاثیر همزمان بزرگنمایی سرریز و آبگیری نسبی بر روی انتقال رسوبات بستر به کانال آبگیر در بندهای انحرافیحسین بانژاد۲۰۱۹-۱۰
اثر کیفیت آب و مدیریت آبیاری روی رشد و عملکرد گیاه کینواحسین انصاری۲۰۱۹-۱۰
پیش بینی نوع و مقدار آلاینده های منابع آب سطحی با استفاده از مدل‌های سری زمانی (ARIMA) و مدل L-THIA (مطالعه موردی: زیرحوضه نمرود- حوضه آبخیز حبله‌رود)ابوالفضل مساعدی۲۰۱۹-۱۰
تعیین الگوی کشت بهینه با هدف پایداری آب زیرزمینیکامران داوری,محمد موسوی بایگی۲۰۱۹-۱۰
مدل سازی کمی آبخوان بجنورد با تاکید بر لایه بندی آنعلی نقی ضیائی,کامران داوری۲۰۱۹-۱۰
ارائه تکنیک دادههای پانلی در برآورد تبخیر تعرق مرجع ماهانهکامران داوری,بیژن قهرمان۲۰۱۹-۱۱
ارائه یک مدل فازی برای مدل سازی نفوذ آب در خاکبیژن قهرمان,کامران داوری۲۰۱۹-۱۱
بررسی امکان افزایش دقت تخصیص نیاز آبی در تهیه مدل شبیه‌سازی هیدرولیکی شبکه آببیژن قهرمان,کامران داوری۲۰۱۹-۱۱
ارزیابی پیش‌بینی دو مدل هدایت هیدرولیکی غیراشباع با در نظرگیری عدم قطعیت پارامترهابیژن قهرمان,ابوالفضل مساعدی۲۰۱۹-۱۲
تأثیر پارامترهای هیدرولیکی مؤثر در عملکرد سرریز نیم سیکل کسینوسی نسبت به سرریز مستطیلیکاظم اسماعیلی۲۰۱۹-۱۲
تحلیل آزمایشگاهی تاثیر افزودن نانو مواد مونت‌موریلونیت بر افزایش مقاومت سطوح شیروانی سد خاکی و زمان تخریب سازهبیژن قهرمان,کاظم اسماعیلی۲۰۱۹-۱۲
مقایسه دو الگوی بارش یکنواخت و بلوک تناوبی در ارزیابی سیستم جمعآوری رواناب به منظور کنترل سیلاب در مناطق پرتراکم شهری با استفاده از نرمافزار ( ASSAمطالعه موردی: حوضه چهل بازه گلستان مشهدسعیدرضا خداشناس,ابوالفضل مساعدی۲۰۱۹-۱۲
اثر تغییر اقلیم بر رواناب و رسوب حوضه با استفاده از مدل‌های SWAT و WEPP (مطالعه موردی: حوضه دهبار)محمد موسوی بایگی,کاظم اسماعیلی۲۰۲۰-۱
بررسی اندرکنش رودخانه و آبخوان در دشت بجنورد به‌وسیله اندازه‌گیری های میدانی و مدل‌سازی عددیعلی نقی ضیائی۲۰۲۰-۱
بررسی روند رویدادهای اقلیمی حدی در استان خراسان جنوبیمحمد موسوی بایگی۲۰۲۰-۱
توسعه یک سامانه تصمیم یار چند معیاره برای تخصیص منابع آب یک حوضه آبریز (مطالعه موردی سامانه انتقال آب مازندران-گلستان)کامران داوری,حسین انصاری,علی نقی ضیائی,علیرضا فریدحسینی۲۰۲۰-۱
چارچوب دست‌یابی به چشم‌انداز مشترک در مدیریت مشارکتی-راهبردی آب (مطالعۀ موردی: حوضۀ آبخیز کشف‌رود)کامران داوری,امین علیزاده۲۰۲۰-۱
ضرورت پیوند آب، انرژی و غذا بر اساس برنامه استراتژیک توسعه پایدارکامران داوری۲۰۲۰-۱
مطالعه تاریخی سیستم پیوسته انسان-آب از منظر هیدرولوژی اجتماعی، محدوده مورد مطالعه:حوضه آبریز مشهدکامران داوری,بیژن قهرمان۲۰۲۰-۱
بررسی اثرات متقابل کود آلی و سطوح آبیاری بر برخی شاخص های مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه نعناع فلفلی Mentha) piperita L.)حسین انصاری,سیدمجید هاشمی نیا۲۰۲۰-۲
برآورد ضرایب گیاهی فضای سبز شهری با استفاده از الگوریتم سبال و تصاویر لندست (مطالعه موردی: شهر مشهد)حسین انصاری,کامران داوری,علیرضا فریدحسینی۲۰۲۰-۳
بررسی عدم قطعیت گروهی مدل های گردش عمومی جو در شبیه سازی داده های هواشناسی )مطالعه موردی ایستگاه سینوپتیک رشت(امین علیزاده,حسین انصاری۲۰۲۰-۳
توسعه مدل عددی آبیاری جویچه‌ای با تلفیق معادله‌های سنت-ونانت یک‌بعدی و ریچاردز سه‌بعدیعلی نقی ضیائی,حسین انصاری۲۰۲۰-۳
توسعه یک مدل پیش بینی ریسک خشکسالی هواشناسی (مطالعه موردی: زیرحوضه آبریز افین)محمد موسوی بایگی,امین علیزاده,ابوالفضل مساعدی۲۰۲۰-۳
سیاست های دستیابی به مدیریت مطلوب مشارکتی-راهبردی آب (مطالعه موردی : حوضه آبریز کشف رود)کامران داوری,امین علیزاده۲۰۲۰-۳
کنترل سیل با استفاده از روش ترکیبی بند تأخیری و دیوار ساحلی (مطالعه موردی: حوضۀ رودخانه کن)سعیدرضا خداشناس,کامران داوری۲۰۲۰-۳
مدل سازی آزمایشگاهی و عددی میدان جریان در حوضچه ی رسوب گیر گردابیعلی نقی ضیائی۲۰۲۰-۳
مروری بر مدل های بیلان آب: بررسی مدل های ریاضی مفهومی برای حوضهکامران داوری۲۰۲۰-۳
نقش پساب تصفیه شده شهری بر نرخ فرسایش رسوبهای چسبنده در آبراهه های انتقال آبکاظم اسماعیلی,سعیدرضا خداشناس۲۰۲۰-۳
اثر آبیاری بخشی ریشه و بستر کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد کینواحسین انصاری۲۰۲۰-۴
بررسی اثر آب‌های نامتعارف بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی کینواحسین انصاری۲۰۲۰-۴
تأثیر قطر و رقوم کارگذاری طوق نیمدایرهای بر میزان عمق آبشستگی و الگوی جریان پیرامون تکیهگاه پلسعیدرضا خداشناس۲۰۲۰-۴
ارائه مدل پیش‌بینی ریسک خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیک با روش‌های آماری تحت تاثیر تغییرات اقلیمی (مطالعه موردی: زیرحوضه آبریز افین)محمد موسوی بایگی,امین علیزاده,ابوالفضل مساعدی۲۰۲۰-۵
برآورد رواناب با استفاده از طرحواره‌های SIMTOP و BATS و تبخیر - تعرق واقعی با استفاده از طرحواره پوشش گیاهی پویا در مدل سطح خشکی Noah-MP در حوضه نیشابورحسین انصاری,کامران داوری,علی نقی ضیائی۲۰۲۰-۵
بررسی اثر آب مغناطیسی و پرایمینگ بر عملکرد صفات مورفولوژیکی گیاه تربچه تحت تنش خشکیحسین بانژاد۲۰۲۰-۵
بررسی اثر متقابل تنش های شوری و کم آبیاری بر برخی شاخص های مورفولوژیک و فیزولوژیک گیاه دارویی گل مغربی(Oenohera biennis L.)حسین انصاری,سیدمجید هاشمی نیا۲۰۲۰-۵
تخمین رطوبت خاک با تلفیق روش ریزمقیاس سازی داده‌های سنجنده‌ی مایکروویو و مدل SMAR (مطالعه موردی: دشت رفسنجان)حسین انصاری,علیرضا فریدحسینی۲۰۲۰-۵
ارزیابی خصوصیات آماری خشکسالی بر مبنای مدل زنجیره مارکف و ماتریس احتمال انتقال در مناطق مختلف جغرافیایی کشورابوالفضل مساعدی۲۰۲۰-۶
بررسی اثر پرایمینگ بذر بر خصوصیات رشدی فلفل دلمه ای تحت آبیاری با آب مغناطیسیحسین بانژاد۲۰۲۰-۶
بررسی تاثیر استفاده از آب، پساب و فاضلاب های شهری بر خصوصیات جوانه زنی گیاه زبان گنجشکامین علیزاده,علیرضا فریدحسینی۲۰۲۰-۷
بررسی تأثیر استفاده از لجن فرآوری شده بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی محصول ذرت علوفهایعلیرضا فریدحسینی,امین علیزاده۲۰۲۰-۷
ارزیابی مدل های سری زمانی در پیش بینی بارش فصلی « مبتنی بر داده های سنجش از دور (مطالعه موردی: اقلیم های خشک و نیمه خشک)سیدحسین ثنائی نژاد۲۰۲۰-۷
ارزیابی وضعیت منابع و مصارف آب با رویکرد حسابداری آب درحوضه آبریز رخ-نیشابور به کمک چارچوب WA+ در شرایط کمبود دادهکامران داوری۲۰۲۰-۷
توسعه الگوریتم ‏های بهبود یافته برای ریزمقیاس سازی رطوبت خاک سطحی ماهواره SMAP بااستفاده از داده ماهواره های نوری/حرارتیکامران داوری,علیرضا فریدحسینی۲۰۲۰-۷
شبیه سازی جریان رودخانه حوضه آبریز سملقان با استفاده از مدل هیدرولوژیکی SWATحسین انصاری,علی نقی ضیائی۲۰۲۰-۷
کاربست مقایسه‌ای الگوریتم جستجوی موجودات همزیست با الگوریتم‌های فراکاوشی در مدل روندیابی سیلابکاظم اسماعیلی,سعیدرضا خداشناس۲۰۲۰-۷
واسنجی یک مدل تصحیح بارش ماهوارهای فصلی برای افزایش دقت بیلان آبی در مناطق خشک ایرانسیدحسین ثنائی نژاد۲۰۲۰-۷
افزایش دقت برآورد دادههای گمشده بارش ماهانه با الگوریتم ژنتیک و کلونی مورچگانسیدحسین ثنائی نژاد,بیژن قهرمان۲۰۲۰-۸
محاسبه دمای پایه و بررسی روند تغییرات تعداد نسل کرم سیب(Cydia pomonella) ، با استفاده از مدل درجه-روز در شهرستان چنارانمحمد موسوی بایگی۲۰۲۰-۸
ارزیابی منابع آب زیرزمینی با استفاده از دادههای ثقلسنجی ماهوارهای GRACE (مطالعه موردی: خراسان رضوی)امین علیزاده,علیرضا فریدحسینی۲۰۲۰-۹
بررسی آزمایشگاهی تأثیر چرخه‌های متوالی تر و خشک شدن بر پارامترهای فیزیکی و مکانیکی خاک‌های ریزدانهسعیدرضا خداشناس۲۰۲۰-۹
بررسی تأثیر کیفیت آب آبیاری و زمان برداشت بر خواص رشدی و عملکردی گیاه سورگوم علوفه‌ایحسین انصاری۲۰۲۰-۹
تاثبر آب مغناطیسی و پرایمینگ بر شاخص‌های جوانه‌زنی گیاه تربچه جهت بهبود بهره‎وری آبحسین بانژاد۲۰۲۰-۹
تاثیر نسبت عرض کلید ورودی به خروجی و شیب کلید بر ضریب آبگذری در سرریزهای کلیدپیانویی سه سیکل با دماغه مثلثیسعیدرضا خداشناس۲۰۲۰-۹
تحلیل تاب‌آوری در حالت شکست همزمان لوله‌ها در شبکه‌ی توزیع آب ( مطالعه موردی در یکی از شهرهای خراسان رضوی)سعیدرضا خداشناس,علی نقی ضیائی۲۰۲۰-۹
تحلیل موانع و چالش های مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی نواحی روستاییامین علیزاده۲۰۲۰-۹
شبیه‌سازی سه‌بُعدی میدان جریان در حوضچه‌ رسوب‌گیر گردابی با استفاده از مدل عددی SSIIMعلی نقی ضیائی۲۰۲۰-۹
ظرفیت تخلیه زهکش پنجه سدهای خاکی با و بدون هسته رسیکاظم اسماعیلی۲۰۲۰-۹
مدیریت تخصیص آب در ایران، بیراهه‌ای در گذر زمانکامران داوری۲۰۲۰-۹
بررسی اثر پوشش گیاهی مصنوعی غیر مستغرق صلب بر مشخصات جریان در کانال مرکب پیچانیسعیدرضا خداشناس,کاظم اسماعیلی۲۰۲۰-۱۰
رویکرد بهم پیوسته آب، انرژی و غذا در مدیریت منابع آب (محدوده مطالعاتی مشهد)کامران داوری۲۰۲۰-۱۰
ارزیابی ریسک خشکسالی هواشناسی با استفاده از تکنیک زنجیره مارکوف و معرفی مدل پیش‌نگری دوره‌های آتی تحت تاثیر تغییر اقلیم (مطالعه موردی: زیرحوضه آبریز افین)محمد موسوی بایگی,امین علیزاده,ابوالفضل مساعدی۲۰۲۰-۱۱
استفاده از مدل حاصلضربی برای تصحیح داده های ماهانه بارش سنجش از دور در اقلیم های مختلف ایرانسیدحسین ثنائی نژاد۲۰۲۰-۱۱
Investigation of the Effects of Different Irrigation Levels and Seed Hydropriming on the Yield and Yield Components of Sweet Pepperحسین انصاری۲۰۲۰-۱۱
بررسی اثر عمق نسبی بر مشخصات جریان در کانال مرکب پیچانرودیسعیدرضا خداشناس,کاظم اسماعیلی۲۰۲۰-۱۱
مقایسه تاثیر نسبت عرض کلید ورودی به کلید خروجی و شیب کلید بر ضریب آبگذری در سرریزهای کلید پیانویی دو و سه سیکل با دماغه مثلثیسعیدرضا خداشناس۲۰۲۰-۱۱
پیش‌بینی جریان ماهانه با استفاده از مدل ECMWF، مطالعه موردی: حوضه آبریز سفیدرودفرشته مدرسی۲۰۲۰-۱۲
شبیه‌سازی آبخوان دشت سملقان با استفاده از مدل‌های SWAT و MODFLOWحسین انصاری,علی نقی ضیائی۲۰۲۰-۱۲
اثر رژﻳﻢ‌ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﻴﺎرى ﺑﺮ ﻛﺎراﻳﻰ ﻣﺼﺮف آب زعفران در خراسان رضوی (ﻣﻨﻄﻘﺔ باخرز)امین علیزاده۲۰۲۱-۱
بررسی اثر مدت‌زمان قرارگیری آب آبیاری در میدان‌مغناطیسی بر شاخص‌های کمی و کیفی گیاه تربچهحسین بانژاد۲۰۲۱-۱
بررسی تاثیر آب مغناطیسی بر خصوصیات رشدی و بذر اسفناج(Spinacia oleracea) تحت شرایط کم‌آبیاریحسین بانژاد۲۰۲۱-۱
بهینه سازی پارامترهای غیرخطی مدل ماسکینگام NL5با الگوریتم SHOکاظم اسماعیلی,سعیدرضا خداشناس۲۰۲۱-۱
بررسی اثر آبیاری تلفیقی با آب شور بر عملکرد و خواص مورفولوژیکی گیاه کینواحسین انصاری۲۰۲۱-۲
ریزمقیاس نمایی تصاویر بازیابی مایکروویو غیرفعال رطوبت خاک در ابعاد مزرعهسیدحسین ثنائی نژاد۲۰۲۱-۲
نقش هندسه بلوک های شوت در اتلاف توان فرسایشی جریانکاظم اسماعیلی۲۰۲۱-۲
واسنجی مدل SWMMدر حوضۀ آبریز شمال شهر تهرانسعیدرضا خداشناس,کاظم اسماعیلی۲۰۲۱-۲
ابهام‎زدایی از مفاهیم پایه در حوزه مدیریت آب: «سازگاری با کم آبی»کامران داوری۲۰۲۱-۳
بررسی آزمایشگاهی اثر پارامترهای هیدرولیکی بر ظرفیت انتقال رسوب در کانال مرکب با شیب جانبی سیلابدشکاظم اسماعیلی۲۰۲۱-۳
چارچوب مشارکت کنشگران در فرآیند تصمیم‌سازی مدیریت آب (مطالعه موردی: حوزه آبریز کشف رود)کامران داوری,امین علیزاده۲۰۲۱-۳
ارائه معادله دبی- اشل کاربردی برای سرریز‌های جانبی معمولی و کنگره‌ای مثلثی با زوایه‌ها و بازشدگی‌های مختلفسعیدرضا خداشناس,علی نقی ضیائی۲۰۲۱-۴
بررسی اثر سطوح مختلف آبیاری بر خواص رشدی و عملکردی همیشه بهار در بافت‌های مختلف خاکحسین بانژاد۲۰۲۱-۴
بررسی تغییرات متوالی درجه اشباع برخصوصیات فیزیکی، مکانیکی هسته سد خاکی (مطالعه موردی: سد دوستی)سعیدرضا خداشناس۲۰۲۱-۴
بررسی و تفکیک جزیره حرارتی و گرمایش جهانی در دشت مشهدمحمد موسوی بایگی,بیژن قهرمان۲۰۲۱-۴
بررسی و مستندسازی اشکالات سامانه پایش داده‌های جوی در سازمان هواشناسی ایران با رویکرد آسیب‌شناسیسیدحسین ثنائی نژاد۲۰۲۱-۴
تخمین پارامترهای مدل غیرخطی نوع پنجم ماسکینگام در روندیابی سیلاب با الگوریتم نوین شاهین هریسسعیدرضا خداشناس,کاظم اسماعیلی۲۰۲۱-۴
مدلسازی جریان و تغییرات کیفی (شوری) آب‌زیرزمینی در دشت نیشابور توسط کدهای MODFLOW و MT3DMSحسین انصاری,کامران داوری,علی نقی ضیائی,علی اصغر بهشتی۲۰۲۱-۴
ارائه راهبرد مطلوب در تخصیص آب با کاربرد تئوری بازیهای غیرهمکارانهعلی نقی ضیائی,کامران داوری۲۰۲۱-۵
ارزیابی اقتصادی مدیریت کم آبیاری- مطالعه موردی: باغ پرتقالحسین انصاری۲۰۲۱-۵
Investigation of the Effect of Irrigation Water Quality and Harvesting Time on the Yield and Yield Components of Forage Sorghum (Sorghum bicolor L.)حسین انصاری۲۰۲۱-۵
The Effects of Irrigation Water Turbidity and Soil Texture on Measurement Accuracy of Soil Water Content by TDRحسین انصاری۲۰۲۱-۵
بررسی اثر رژیم‌های مختلف آب‌شور بر خواص مورفولوژیکی و رشدی کینواحسین انصاری۲۰۲۱-۵
بررسی روند رخدادهای حدی بارشی استان خراسان جنوبی در اثر گرمایش جهانیمحمد موسوی بایگی۲۰۲۱-۵
بررسی و انتخاب شاخص های ارزیابی مدیریت پایدار آب در حوضه‌ های آبریزکامران داوری۲۰۲۱-۵
پیش نگری نمایه های حدی دما بر اساس سناریوهایRCP ، مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی و نیمه جنوبی خراسان رضویمحمد موسوی بایگی۲۰۲۱-۵
تأثیر آب مغناطیسی بر خصوصیات رشدی ریحان تحت کم آبیاری و آبیاری ناقص ریشهحسین بانژاد۲۰۲۱-۵
تحلیل اکتشافی و مطالعه ناهمگنی سری‌های دما و بارش ایستگاه‌های هواشناسی ایران (بازه زمانی 2018-1989)سیدحسین ثنائی نژاد۲۰۲۱-۵
اثر آبیاری جویچه ای یک در میان بر عملکرد و بهره وری مصرف آب در مراحل مختلف رشد گیاه کینواحسین انصاری۲۰۲۱-۶
اثر توام کدورت آب آبیاری و بافت خاک بر صحت اندازه گیری رطوبت خاک با روش انعکاس سنجی زمانیحسین انصاری۲۰۲۱-۶
ارزیابی خشکسالی‌های هواشناسی، هیدرولوژیک و آب‌زیرزمینی در دشت کاشمر و بردسکن و بررسی ارتباط آن‌ها با یکدیگرابوالفضل مساعدی۲۰۲۱-۶
بررسی اثر آبیاری با آب مغناطیسی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه همیشه بهار در بافت های مختلف کشتحسین بانژاد۲۰۲۱-۶
تاثیر مداخلات انسانی در حریم و بستر رودخانه فاروب رومان و ویژگی های سیل آنسعیدرضا خداشناس,ابوالفضل مساعدی۲۰۲۱-۶
کاربرد و ارزیابی مدل درجه - روز برای پیش بینی بهترین زمان کنترل و سم پاشی کرم سیب ( pomonell Cydia ) مطالعه موردی: چنارانمحمد موسوی بایگی۲۰۲۱-۶
آنالیز ریسک و رتبه بندی زیر حوضه ها به منظور جانمایی LID ها درکنترل سیلاب شهری ( مطالعه موردی: مناطق 10 و 11 مشهد)سعیدرضا خداشناس۲۰۲۱-۷
بررسی توام راندمان تله‌اندازی، رسوبگیری و کسرحمی حوضچه رسوبگیر گردابی با استفاده از روش تاگوچیعلی نقی ضیائی۲۰۲۱-۷
تاثیر شکست سری زمانی داده‌های بارش بر تغییرات مشخصه‌های خشکسالی (مطالعه موردی شهرهای تبریز و اراک)ابوالفضل مساعدی۲۰۲۱-۷
تحلیلی بر نظریه‌های حکمرانی و مدیریت منابع آب در ایرانکاظم اسماعیلی۲۰۲۱-۷
تخصیص بهینه منابع آب در شرایط بحرانی تحت عدم قطعیت پارامترها با تاکید بر حفظ پایداری منابع آبی با استفاده از روش دستیابی به آرمان (مطالعه موردی: شهرستان مشهد)کامران داوری۲۰۲۱-۷
توصیف احتمالاتی انتقال بار بستر بعد از آستانه در یک بررسی آزمایشگاهی با استفاده از روش ردیابی سرعت ذرهکاظم اسماعیلی۲۰۲۱-۷
ارزیابی قابلیت سازگاری دهستان‎ های دشت نیشابور با سیاست های حفاظت از منابع آب زیرزمینیعلی نقی ضیائی۲۰۲۱-۸
برآورد حداقل جریان آب زیستمحیطی مورد نیاز رودخانه کارون در بالادست و پاییندست سد بهشتآبادبیژن قهرمان۲۰۲۱-۸
هیدرولیک جریان بر روی سرریز گابیونی عریض در شرایط عملکرد آزاد و مستغرقکاظم اسماعیلی۲۰۲۱-۸
ارزیابی اثرگذاری تغییر اقلیم بر عملکرد گندم آبی رقم مهرگان در شرایط تنش خشکی مطالعه موردی: ورامین)محمد موسوی بایگی۲۰۲۱-۹
بررسی عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب کینوا (رقم Giza-1) تحت مدیریت‌های مختلف آبیاریحسین انصاری۲۰۲۱-۹
پیش‌بینی تغییرات رسوب ورودی به مخزن سد با استفاده از مدل بارش-رواناب IHACRES تحت تاثیر پدیده تغییراقلیم (مطالعه موردی: سد طرق)سعیدرضا خداشناس,ابوالفضل مساعدی۲۰۲۱-۹
تخمین پارامترهای غیرخطی مدل ماسکینگام در مدل روندیابی سیلاب با الگوریتم نوین سنجاقکسعیدرضا خداشناس,کاظم اسماعیلی۲۰۲۱-۹
ضریب گیاهی گیاه دارویی گل مغربی (.Oenothera biennis L)حسین انصاری۲۰۲۱-۹
آنالیز حساسیت پارامترهای تاثیرگذار بر نتایج رواناب شهری در مدل SWMM (مطالعه موردی : حوضه آبریز شمال شهر تهران)سعیدرضا خداشناس,کاظم اسماعیلی۲۰۲۱-۱۰
ارزیابی مدل های هوشمند در تدقیق پیش بینی دبی اوج سیلابفرشته مدرسی۲۰۲۱-۱۰
برآورد تبخیرتعرق واقعی حوضه با استفاده از الگوریتم SEBS و منابع اطلاعاتی جهانی (مطالعه موردی: حوضه آبریز نیشابور)کامران داوری,علیرضا فریدحسینی۲۰۲۱-۱۰
توسعه یک مدل جدید ترکیبی احتمالاتی کلاس مبنا برای پیش‌بینی بارش ماهانهفرشته مدرسی۲۰۲۱-۱۰
بررسی تغییرات هیدرولیک ریان در آبراهه مرکب پیچانی با پوشش گیاهی انعطاف پذیر مستغرقسعیدرضا خداشناس,کاظم اسماعیلی۲۰۲۱-۱۱
تأثیر آب مغناطیسی و بافت خاک بر دقت اندازه‌گیری میزان رطوبت به‌وسیله‌ی دستگاه TDRحسین بانژاد۲۰۲۱-۱۱
تحلیل تاب آوری جامع در شبکه های جمع آوری فاضالب شهری )مطالعه موردی: شهرک ولیعصر شهرستان تربت حیدریه(علی نقی ضیائی,علی اصغر بهشتی۲۰۲۱-۱۱
حسابداری آب ضرورتی برای ساماندهی اطلاعات، گزارش‏ دهی، برنامه ‏ریزی و ارزیابی منابع و مصارف آب (مطالعه موردی: حوضه آبریز رخ-نیشابور)کامران داوری۲۰۲۱-۱۱
Analysis of Groundwater Balance of Samalqan Plain Aquifer Using SWAT and MODFLOW Modelsحسین انصاری,علی نقی ضیائی۲۰۲۱-۱۲
روش برآورد رطوبت خاک با استفاده از تکنیک سنجش از دور توسط ماهواره Landsatحسین انصاری,علیرضا فریدحسینی۲۰۲۱-۱۲
بررسی عملکرد سیستم های جمع آوری آب های سطحی و تحلیل حساسیت پارامترهای موثر بر آن (مطالعه مناطق 10 و 11 مشهد)سعیدرضا خداشناس۲۰۲۱-۱۲
تعیین مهم‌ترین عوامل موثر بر تولید و انتقال رسوبات آبی معلق با استفاده از آزمون گاما و تزیه به مولفه‌های اصلیابوالفضل مساعدی۲۰۲۱-۱۲
مقایسه پن الگوریتم فراکاوشی در واسنی شبکه توزیع آبعلی نقی ضیائی,کامران داوری۲۰۲۱-۱۲
مهار تنش‌های آبی حوضه‌های آبریز کشور با مکان‌یابی مناسب صنایع بزرگ با توه به تغییراقلیمکامران داوری۲۰۲۱-۱۲
انتخاب بهترین روش استفاده مجدد از پساب با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)کامران داوری,حسین بانژاد۲۰۲۲-۱
برآورد ضریب شکل تابع هدایت هیدرولیکی مدل ون‌گنوختن ـ معلم با استفاده از ویژگی های زودیافت خاکبیژن قهرمان,کامران داوری۲۰۲۲-۲
جریان عبوری درون گذری و روگذری در سرریز گابیونی در شرایط آزاد در بستر ماسه ییکاظم اسماعیلی۲۰۲۲-۲
ارزیابی منطق فازی در تدقیق تخمین شماره منحنی رواناب بر مبنای سنجش از دور، مطالعه موردی: حوزه آبخیز گرگان‎رودفرشته مدرسی۲۰۲۲-۳
بررسی آزمایشگاهی هیدرودینامیک جریان در آبراهه‌های مرکب پیچان با دیواره سیلاب‌دشت هم‌راستاکاظم اسماعیلی,سعیدرضا خداشناس۲۰۲۲-۳
بررسی تاثیر کیفیت‌های مختلف پساب بر برخی صفات بیوشیمیایی و مورفولوژی گیاه گوجه‌فرنگی در شرایط کم آبیاریحسین بانژاد۲۰۲۲-۳
تحلیل بهره‌وری اقتصادی آب و کود نیتروژن در آبیاری جویچه‌ای یک در میان برای کشت کینواحسین انصاری۲۰۲۲-۳
نقش جنس سازندهای زمین‌شناسی بر کیفیت آب‌های سطحی و زیرزمینی حوضه آبریز سد شیرین درهابوالفضل مساعدی۲۰۲۲-۳
برآورد نفوذ خالص و سایر اجزای بیلان آبِ خاک براساس روش تورنت وایت متربا کد SWB_2، (مطالعه موردی: حوضه آبریز نیشابور)علی اصغر بهشتی,علی نقی ضیائی۲۰۲۲-۴
بررسی تأثیر رژیم‌های تلفیقی آبیاری با پساب تصفیه شده شهری بر خواص مورفولوژیکی و بهره‌وری مصرف آب گیاه تربچهحسین بانژاد۲۰۲۲-۴
پژوهش های اقلیم شناسیمحمد موسوی بایگی۲۰۲۲-۴
تعیین مناسب‌ترین روش برآورد نسبت تحویل رسوب در حوضه آبریز سد شیرین درهابوالفضل مساعدی۲۰۲۲-۴
Investigation the Effect of Irrigation Levels on Peppermint Yield and Water Productivity under Salinity Stressحسین بانژاد۲۰۲۲-۵
به‌گزینی الگوی کشت با بکارگیری اولویت‌های تناوب کشت و استفاده از مدل AquaCropبا هدف حداکثرسازی سود اقتصادیکامران داوری,علی نقی ضیائی,حسین انصاری۲۰۲۲-۵
مدیریت یکپارچه منابع آب حوضه میناب با کاربرد شاخص پایداری اصلاح شدهفرشته مدرسی۲۰۲۲-۵
ارزیابی رتبه‌ای دو رویکرد مدل‌سازی داده‌مبناء و مفهومی فرآیند بارش- رواناب در مقیاس زمانی ماهانهفرشته مدرسی۲۰۲۲-۶
بررسی سیر مدل‌سازی تلفیقی آب ‌سطحی- آب‌ زیرزمینی با استفاده از مدل یکپارچه MODFLOW- SWATحسین انصاری,علی نقی ضیائی۲۰۲۲-۶
توسعه مدلهای ریاضی جهت تعیین تاثیر چرخه های تر و خشک شدن بر پارامترهای فیزیکی مکانیکی خاک های ریزدانهسعیدرضا خداشناس۲۰۲۲-۶
توسعه و برآورد پارامترهای مدل غیرخطی ماسکینگام در روندیابی سیلاب با الگوریتم شکار نهنگ(مطالعه موردی:رودخانه کارده)کاظم اسماعیلی,سعیدرضا خداشناس,فرشته مدرسی۲۰۲۲-۶
ارزیابی هیدروگراف جریان با استفاده از داده‌های بارش ERA5 در نرم‌افزار HEC-HMSکاظم اسماعیلی,علیرضا فریدحسینی۲۰۲۲-۸
استخراج خودکار آرایش و طراحی بهینه شبکه آب شهری با استفاده از نرم افزارهای نوین (مطالعه موردی: شهر تربت حیدریه)علیرضا مقدم,علی نقی ضیائی,علیرضا فریدحسینی۲۰۲۲-۸
بررسی آزمایشگاهی کاربرد ذره ی هوشمند در توصیف احتمالاتی دینامیک انتقال رسوب بستر بعد از آستانهکاظم اسماعیلی۲۰۲۲-۸
بررسی اثر متقابل کم‌آبیاری و آب مغناطیسی بر عملکرد، اجزای عملکرد و بهره‌وری آب گیاه همیشه بهارحسین انصاری۲۰۲۲-۹
بررسی اثر همه گیریCovid-19بر امنیت آبی، امنیت غذایی و محیطزیست در ایرانحسین انصاری۲۰۲۲-۹
بررسی تأثیر سازه‌های تقاطعی و ضریب زبری بر عمق و پهنه سیلاب در مسیل‌های شهری (مطالعه موردی مسیل زرکش مشهد)ابوالفضل مساعدی۲۰۲۲-۹
بررسی نقش عوامل طبیعی و انسانی بر تشدید وقوع سیل و آبگرفتگی در شهر کلاتابوالفضل مساعدی۲۰۲۲-۹
بررسی تغییرات صفات مورفوفیزیولوژیکی و اسانس گیاه دارویی نعنا فلفلی (Mentha piperita L.) تحت مدیریت‌های مختلف آبیاریحسین انصاری۲۰۲۲-۱۰
تخمین تبخیر-تعرق واقعی با استفاده از الگوریتم مثلثی و داده‌های لندست 8 (مطالعه موردی: دشت مشهد-استان خراسان رضوی)سیدحسین ثنائی نژاد۲۰۲۲-۱۰
شناسایی شبکه بهینه پایش کیفی آب زیرزمینی با استفاده از الگوریتم‌ جستجوی ممنوع (مطالعه موردی حوضه آبریز نیشابور)علی اصغر بهشتی,علی نقی ضیائی۲۰۲۲-۱۰
صحت‌سنجی پهنه و هیدروگراف سیلاب با استفاده از داده‌های بارش ERA5 (مطالعه موردی حوضه زشک)کاظم اسماعیلی,علیرضا فریدحسینی۲۰۲۲-۱۰
مدل‌سازی رواناب ذوب برف توسط مدل SRM و برآورد پارامتر فاکتور دره-روز با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای تابش خالص (مطالعه موردی:حوضه آبریز کارده)امین علیزاده,سیدحسین ثنائی نژاد,علیرضا فریدحسینی۲۰۲۲-۱۰
ارزیابی حساسیت دو مدل کیفیت آب NSFWQI و IRWQISC در رودخانه هرازحسین بانژاد,علی نقی ضیائی۲۰۲۲-۱۱
بهینه سازی مصرف آب و تعیین توابع تولید آب- شوری- عملکرد در گیاه نعناع فلفلی در حضور سلنیومحسین بانژاد,حسین انصاری۲۰۲۳-۱
ارزیابی مدل سنش از دور TSEB برای داسازی تبخیر-تعرق ذرت در مقیاس مزرعه تحت کشت آبیاری قطره‌ایسیدحسین ثنائی نژاد۲۰۲۳-۲
تخصیص بهینه آب و زمین در شبکه‌ی آبیاری مغان با ترکیب مدل‌سازی گیاهی و الگوریتم ژنتیکعلی نقی ضیائی,کامران داوری۲۰۲۳-۲
کاربرد سنجش از دور در مدل سازی هیدرولیکی و تعیین حد بستر رودخانه‌ها (مطالعه موردی : رودخانه ارداک)حسین بانژاد,علیرضا فریدحسینی۲۰۲۳-۲
بررسی برهمکنش سطوح آبیاری و بافت خاک برعملکرد، اجزای عملکرد و بهره‌وری مصرف آب گیاه شاهیحسین بانژاد۲۰۲۳-۳
بررسی بهره وری آب و بعضی خصوصیات گیاه نعناع فلفلی در شرایط تنش آبی و شوری در حضور سلنیومحسین بانژاد,حسین انصاری۲۰۲۳-۳
بهبود برنامه‌ریزی آبیاری زعفران با استفاده از اندازه‌گیری‏‌های میدانی و مدل سازی گیاهیعلی نقی ضیائی,سیدمحمدرضا ناقدی فر۲۰۲۳-۳
بهبود برنامه‌ریزی آبیاری سیستم آبیاری قطره‌ای با اندازه‌گیری میدانی و مدلسازی گیاهیعلی نقی ضیائی,سیدمحمدرضا ناقدی فر۲۰۲۳-۳
شبیه‌سازی مراحل فنولوژیکی گندم آبی رقم مهرگان تحت تنش ‌خشکی در شرایط تغییر اقلیممحمد موسوی بایگی۲۰۲۳-۴
برآورد هدایت هیدرولیکی غیراشباع خاک بر مبنای اصلاح پارامترهای مدل ون‌گنوختن ـ معلمبیژن قهرمان,کامران داوری۲۰۲۳-۵
بررسی بهره‎وری آب، خصوصیات و غلظت عناصر نعناع فلفلی تحث تنش کادمیوم در حضور سلنیومحسین بانژاد۲۰۲۳-۵
کاربرد ارزیابی چرخه عمر بر آب و محیط‏زیستکاظم اسماعیلی۲۰۲۳-۵
ارزیابی کارآیی مدل SSM در شبیه‌سازی رشد و نمو گندم تحت شرایط تنش آبیمحمد موسوی بایگی۲۰۲۳-۶
بررسی توزیع تنش برشی بستر در کانال های مرکب مستقیم با استفاده از شبیه سازی عددی و مقایسه نتایج Ansys Fluent و Flow-3Dسعیدرضا خداشناس,کاظم اسماعیلی۲۰۲۳-۶
تخمین پارامترهای مدل غیرخطی نوع ششم ماسکینگام در روندیابی سیلاب با الگوریتم بهینه سازی مگسکاظم اسماعیلی,سعیدرضا خداشناس,فرشته مدرسی۲۰۲۳-۷
تعیین عمق مناسب آبیاری و میزان حساسیت آن به قیمت آب با استفاده از تابع تولیدحسین انصاری۲۰۲۳-۷
ارزیابی دقت مقادیر بارش روزانه TRMM، GPM، ERA5 و PERSIANN در استان خراسان رضویمحمد موسوی بایگی,سیدعلیرضا عراقی۲۰۲۳-۸
ارزیابی کیفیت آب رودخانه هراز با استفاده از شاخص‌های بهداشتی، آلودگی، وزنی و حسابداری-اتماعی (مطالعه موردی : بازه پناب تا بالادست سد هراز)حسین بانژاد,علی نقی ضیائی۲۰۲۳-۸
بهینه‌یابی موقعیت مکانی نقشه استاندارد سیل در پهنه‌بندی سیل با استفاده از مشخصه‌های ژئومورفولوژیکیسعیدرضا خداشناس۲۰۲۳-۸
تخمین سطح آب زیرزمینی با استفاده مدل دسته‌بندی گروهی داده‌ها (مطالعه موردی: چاه‌های پری و بوندویل دشت ایلینوی آمریکا)سعیدرضا خداشناس۲۰۲۳-۸
بررسی تاثیر کاربرد تنش خشکی و شوری بر رنگیزه‎های فتوسنتزی و غلظت عناصر نعناع فلفلی (Mentha Piperita L) در شرایط سلنیومحسین بانژاد,حسین انصاری۲۰۲۳-۹
کمی‌سازی ارزش اقتصادی منابع آب کشاورزی استان اصفهان با رویکرد اصلاح الگوی کشت و بر مبنای آب مجازیفرشته مدرسی۲۰۲۳-۹
بررسی عوامل موثر بر سیل خیزی حوضه آبریز ماهنشان-انگورانفرشته مدرسی۲۰۲۳-۱۰
مروری بر تکامل مفاهیم آبدهی آبخوان و نقش این مفاهیم در مدیریت آب‌زیرزمینیابوالفضل مساعدی,کامران داوری۲۰۲۳-۱۰
مروری بر سیر بازاندیشی در تجدیدپذیری آب‌ زیرزمینیکامران داوری,ابوالفضل مساعدی۲۰۲۳-۱۰
تحلیلی بر حکمرانی و مدیریت ریسک سیلابکاظم اسماعیلی,علی نقی ضیائی۲۰۲۳-۱۱
مروری بر راهبردهای مدیریت ریسک سیل و چالش‌های قانونی و عملیابوالفضل مساعدی۲۰۲۳-۱۲
ارزیابی کمی- کیفی داده‌های بارش Era5 در تخمین رخداد و مقدار بارش‌های به وقوع پیوسته در استان خراسان رضویحسین بانژاد,فرشته مدرسی۲۰۲۴-۲
برآورد تغییرات سطح زیرکشت محصولات زراعی و باغی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای مطالعه موردی: حوضه پایین دست سد فریمانفرشته مدرسی,کامران داوری۲۰۲۴-۲
ارزیابی آزمایشگاهی عملکرد طرح دید مدل‌های محافظ بستر(F-jacks) دراطراف پایه پل بر اصلاح الگوی ریانکاظم اسماعیلی۲۰۲۴-۳
ارزیابی کارایی انواع تبدیل موک در مدلسازی ترکیبی موک- شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی ریان ماهانه رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه کارده)فرشته مدرسی,ابوالفضل مساعدی۲۰۲۴-۳
بررسی امکان استفاده از پساب تصفیه شده در آبیاری با توجه به اثرات زیست محیطی آن (مطالعه موردی پساب خروجی تصفیه‌خانه لوکال چهل بازه)حسین بانژاد۲۰۲۴-۳
بررسی تغییر اقلیم بر روند دما و بارش آتی حوضه قره‌سو طبق مدل‌های CMIP6ابوالفضل مساعدی۲۰۲۴-۴
تعیین مناسب‌ترین روش زمین آماری به‌منظور پایش خشک‌سالی بر مبنای شاخص‌های مختلف خشک‌سالی و کاربرد آن در دشت نیشابورابوالفضل مساعدی,بیژن قهرمان۲۰۲۴-۵
نقد و بررسی پژوهش‌های انام شده در زمینه چالش‌های کشف‌رود و ارائه راه‌حل امعسعیدرضا خداشناس,کاظم اسماعیلی,فرشته مدرسی۲۰۲۴-۶
واسنجی بارش روزانه ERA5 با استفاده از الگوریتم های D-Tree ،MLP و KNN در استان خراسان رضویمحمد موسوی بایگی,سیدعلیرضا عراقی۲۰۲۴-۶
بررسی روش تصفیه لجن فعال هوادهی گستره در کاهش آلودگی فاضلاب (مطالعه موردی: تصفیه‌خانه فاضلاب تربت‌حیدریه)فرشته مدرسی,حسین بانژاد۲۰۲۴-۷