عنوان مقاله نویسندگان تاریخ انتشار
Analysis of indigenous zinc in alkaline sodic soil solutions by graphite furnace atomic absorption spectrometryامیر فتوت۱۹۹۶-۱۰
Water : soil ratio influences aqueous phase chemistry of indigenous copper and zinc in soilsامیر فتوت۱۹۹۷-۲
Ion exchange resin and MINTEQA2 speciation of Zn and Cu in alkaline sodic and acidic soil extractsامیر فتوت۱۹۹۷-۲
Changes in composition of soil aqueous phase influence chemistry of indigenous heavy metals in alkaline sodic and acidic soilsامیر فتوت۱۹۹۸-۶
Preparation of canola protein materials using membrane technology and evaluation of meals functionalغلامحسین حق نیا۲۰۰۴-۳
The Effects of Salinity on Extractability and Chemical Fractions of Zinc in Selected Calcareous Soils of Iranامیر فتوت۲۰۰۶-۲
Evaluation of chemical and biological consequences of soil sterilization methodsامیر لکزیان۲۰۰۷-۲
Transfer and loss of naturally-occurring plasmids among isolates ofRhizobium leguminosarum bv. viciae in heavy metal contaminated soilsامیر لکزیان۲۰۰۷-۶
Effect of Saffron (Crocus sativus L.) Petals on Germination and Primary Growth of Cotton (Gossypium hirsutum L.)علیرضا آستارائی۲۰۰۷-۸
Adsorption Capability of Lead, Nickel and Zinc byExopolysaccharide and Dried Cell of Ensifer melilotiامیر لکزیان۲۰۰۸-۱
Elongation of Shoot and Root in Wheat by ACC Deaminase ofRhizobium Spp. Indigenous to Soils of Iranامیر لکزیان۲۰۰۸-۲
Gene probe designing for evaluation of the diversity ofBradyrhizobium japonicum isolatesامیر لکزیان۲۰۰۸-۲
Genetic Diversity of Sinorhizobium meliloti Isolated from RootNodules of Alfalfa (Medicago sativa) Growing in Hamadan Soilsامیر لکزیان,غلامحسین حق نیا۲۰۰۸-۲
Effect of Organic Matter and Salinity on Ethylenediaminetetraacetic Acid–Extractable and Solution Species of Cadmium and Lead in Three Agricultural Soilsامیر فتوت۲۰۰۸-۳
Allelopathic effect of almond on cress and fenugreekعلیرضا آستارائی۲۰۰۸-۶
Effect of organic sources as foliar spray and root media on nutrition of cowpea plantعلیرضا آستارائی۲۰۰۸-۸
Microbial count and succession,soil chemical properties as affected by organic debrises decompositionعلیرضا آستارائی۲۰۰۸-۹
Comparison of urban solid waste leachate and vermi-compost as foliar spray and root medi on nutritional perfonnance of Fhaseolus vulgaris Lعلیرضا آستارائی۲۰۰۸-۱۲
Investigation of Some Effective factorson Yield TraitsPepini (Solanum maricatum) as a New Vegetable in Iranامیر لکزیان۲۰۰۹-۱
Possibility of using chemical fertilizers instead of 9K medium in bioleaching process of low-grade sulfide copper oresامیر لکزیان,امیر فتوت,غلامحسین حق نیا۲۰۰۹-۳
Phosphorus fractions in calcareous soils amended with P fertilizer and cattle manureاکرم حلاج نیا,غلامحسین حق نیا,امیر فتوت,رضا خراسانی۲۰۰۹-۴
The effect of clay particles on the efficiency of bioleaching processامیر لکزیان,امیر فتوت,غلامحسین حق نیا۲۰۰۹-۶
Distribution, lithology and provenance of peridesert loess deposits in northeastern Iranعلیرضا کریمی۲۰۰۹-۱۱
Interactive Effects of NaCl Induced Salinity, Calcium and Potassium on Physiomorphological Traits of Sorghum (Sorghum Bicolor Lعلیرضا آستارائی۲۰۰۹-۱۱
Uranium removal from aqueous solutions by wood powder and wheat strawامیر لکزیان,اکرم حلاج نیا۲۰۱۰-۲
Nano Iron Oxide Particles efficiency on Fe, Mn, Zn and Cu Concentrations in Wheat Plantعلیرضا آستارائی,امیر فتوت۲۰۱۰-۳
Effect of Thiobacillus, sulfur, and vermicompost on the water-soluble phosphorus of hard rock phosphateامیر لکزیان,غلامحسین حق نیا,امیر فتوت۲۰۱۰-۷
Comparison of Pattern Recognition, Artificial Neural Network and Pedotransfer Functions for Estimation of Soil Water Parametersامیر لکزیان۲۰۱۰-۸
Chronostratigraphy of loess deposits in northeast Iranعلیرضا کریمی۲۰۱۱-۴
Citramalic acid and salicylic acid in sugar beet root exudates solubilize soil phosphorusرضا خراسانی۲۰۱۱-۸
Variability of growing season indices in northeast of Iranامیر لکزیان۲۰۱۱-۹
Effect Of Diffrent Amount Of Salts On Detoxification And Some Chemical Properties Of Municipal Solid Waste Leachateعلیرضا آستارائی۲۰۱۱-۱۰
Vegetation Cover Assessment Based on Soil Properties in Arid and Semi-arid Areas using Landsat Images: A Case Study in Neyshaboor Areaعلیرضا آستارائی۲۰۱۱-۱۲
Impact of Bulk and Nanosized Titanium Dioxide (TiO2) on Wheat Seed Germination and Seedling Growthامیر فتوت۲۰۱۲-۳
Relationships between some soil quality indicators in different agricultural soils from Varamin, Iranحجت امامی۲۰۱۲-۸
The adsorption characteristics of nitrate on Mg–Fe and Mg–Al layered double hydroxides in a simulated soil solutionاکرم حلاج نیا,امیر لکزیان۲۰۱۲-۹
Effect of Cadmium and Lead on Quantitative and EssentialOil Traits of Peppermint (Mentha piperita Lامیر فتوت۲۰۱۲-۱۱
Effects Silver Nanoparticles and Magnetic Field on Growth of Fodder Maize (Zea mays Lامیر فتوت۲۰۱۲-۱۱
Effect of organic and inorganic amendments on parameters of water retention curve, bulk density and aggregate diameter of a saline-sodic soilحجت امامی,علیرضا آستارائی۲۰۱۲-۱۲
Magnetic susceptibility and morphological characteristics of a loess–paleosol sequence in northeastern Iranعلیرضا کریمی۲۰۱۳-۲
Correlation between Soil Taxonomy and World Reference Base for Soil Resources in classifying calcareous soils: (A case study of arid and semi-arid regions of Iranعلیرضا کریمی۲۰۱۳-۴
Adsorption–desorption characteristics of nitrate, phosphate and sulfate on Mg–Al layered double hydroxideاکرم حلاج نیا,امیر لکزیان۲۰۱۳-۵
Pore Size Distribution as a Soil Physical Quality Index for Agricultural and Pasture Soils in Northeastern Iranحجت امامی,غلامحسین حق نیا,علیرضا کریمی۲۰۱۳-۵
Influence of salicylic acid & Humic Acid on Salinity Stress Tolerance During Seed Germination of -Lens Culinaris Medikعلیرضا آستارائی۲۰۱۳-۶
Assessment of Concentrations of Nano and Bulk Iron Oxide Particles on Early Growth of Wheat (Triticum aestivum L.)امیر فتوت۲۰۱۳-۷
Evaluation of carbon sequestration potential in corn fields with different management systemsرضا خراسانی۲۰۱۳-۱۰
Using satellite data for soil cation exchange capacity studiesعلیرضا آستارائی۲۰۱۳-۱۰
Investigation of DNA changes in wheat (Triticum aestivum L.) induced by cadmium using random amplified polymorphic DNA (RAPD) analysisامیر فتوت۲۰۱۳-۱۲
Evaluation of Chlorophyll Fluorescence and Biochemical Traits of Lettuce under Drought Stress and Super Absorbent or Bentonite Applicationحجت امامی۲۰۱۴-۱
Consequence of Different Nitrogen: Potassium Regime Ratios on performance of black bean aphid and related growth parameters change in beanعلیرضا آستارائی۲۰۱۴-۲
Management of nitrogen fertilizer, irrigation and plant density in onion production using response surface methodology as optimization approachامیر لکزیان۲۰۱۴-۲
Removal of chromium [Cr(VI)] from contaminated solutions by using biogenic ferrous iron in bioreduced mineralsامیر لکزیان,اکرم حلاج نیا۲۰۱۴-۲
Effects of humic acid on Ti2O nanoparticle biosynthesized by Lactobacillus delbrueckii subspعلیرضا آستارائی,علیرضا کریمی,امیر لکزیان۲۰۱۴-۴
In situ stabilization of As and Sb with naturally occurring Mn, Al andFe oxides in a calcareous soil: Bioaccessibility, bioavailability andspeciation studiesامیر لکزیان,امیر فتوت,رضا خراسانی۲۰۱۴-۴
Improving soil physical indicators by soil amendments to a saline-sodic soilحجت امامی,علیرضا آستارائی,امیر فتوت۲۰۱۴-۵
Bettio, Antonioامیر لکزیان,امیر فتوت,رضا خراسانی۲۰۱۴-۶
Evaluation of Zn–Al–SO4 layered double hydroxide for the removal of arsenite and arsenate from a simulated soil solution: Isotherms and kineticsامیر لکزیان,امیر فتوت,رضا خراسانی۲۰۱۴-۶
Highly selective removal of nitrate and perchlorate by organoclayامیر لکزیان,امیر فتوت,رضا خراسانی۲۰۱۴-۶
Effect of Soil Conditioners on Cation Ratio of Soil Structural Stability, Structural Stability Indicators in a Sodic Soil, and on Dry Weight of Maizeحجت امامی,علیرضا آستارائی,امیر فتوت۲۰۱۴-۸
Spatio-temporal soil quality assessment under crop rotation irrigated with treated urban waste water using fuzzy modelingعلیرضا آستارائی,حجت امامی۲۰۱۴-۸
Study of Organic Substrate, Phosphate and Zinc Fertilizations on Some Agronomic Characters, Seeds and Yield of Pumpkin - Curbita Pepo Lرضا خراسانی۲۰۱۴-۹
Determining soil indicators for soil sustainability assessment using principal component analysis of Astan Quds- east of Mashhad- Iranعلیرضا آستارائی,حجت امامی۲۰۱۴-۱۱
Isolation and identification of ferric reducing bacteria and evaluation of their roles in iron availability in two calcareous soilsامیر لکزیان,غلامحسین حق نیا,علیرضا کریمی۲۰۱۴-۱۲
Efficacy of orally administered montmorillonite for acute iron poisoning detoxification in ratعلیرضا آستارائی,علیرضا کریمی۲۰۱۵-۱
Investigation of Some Quantitative and Qualitative Characters of Medicinal Pumpkin (Cucurbita pepo L.) under Different Organic Substrates and Different Levels of Phosphorus Fertilizationرضا خراسانی۲۰۱۵-۲
Influence of clay minerals on sorption and bioreduction of arsenic under anoxic conditionsامیر لکزیان,اکرم حلاج نیا۲۰۱۵-۴
Effects of nano iron oxide powder and urban solid waste compost coated sulfur on chemical properties of a saline-sodic soilعلیرضا آستارائی,حجت امامی۲۰۱۵-۶
Removal of arsenate and arsenite from aqueous solution by adsorption on clay mineralsاکرم حلاج نیا,امیر لکزیان۲۰۱۵-۶
Effect of tannery wastes and biochar on soil chemical and physicochemical properties and growth traits of radishحجت امامی,علیرضا آستارائی,امیر لکزیان۲۰۱۵-۸
A survey on heavy metals pollution in water resources of Kouhe-Zar Mining area (The West of Torbat Heydarieh, Iran)علیرضا کریمی۲۰۱۵-۹
The study of industrial town refinery sludge effects on Festuca arundinacea Schreb growth and phytoremediation capacityامیر فتوت۲۰۱۵-۱۱
Stable isotope geochemistry of pedogenic carbonates in loess-derived soils of northeastern Iran: Paleoenvironmental implications and correlation across Eurasiaعلیرضا کریمی۲۰۱۶-۲
Study Growth and N2-fixation of Alnus subcordata seedlings inoculated with different Frankia crushed nodulesامیر لکزیان,علیرضا آستارائی۲۰۱۶-۲
Effects of Mg-Al Layered Double Hydroxide on Nitrate Leaching and Nitrogen Uptake by Maize in a Calcareous Soilاکرم حلاج نیا,امیر لکزیان۲۰۱۶-۴
Climatic interpretation of loess-paleosol sequences at Mobarakabad and Aghband, Northern Iranعلیرضا کریمی۲۰۱۶-۶
QUANTITATIVE COMPARISON OF AMMONIA AND 3-INDOLEACETIC ACID PRODUCTION IN HALOPHILIC, ALKALOPHILIC AND HALOALKALOPHILIC BACTERIAL ISOLATES IN SOILامیر لکزیان,امیر فتوت۲۰۱۶-۶
Soil Quality Assessments in Some Iranian Saffron Fieldsحجت امامی,رضا خراسانی,علیرضا کریمی۲۰۱۶-۶
Effects of foliar applications of zinc and boron nano-fertilizers onpomegranate (Punica granatum cv. Ardestani) fruit yield and qualityرضا خراسانی۲۰۱۶-۷
Effects of Land use on the Structural Diversity of Soil Bacterial Communities in South Eastern Iranامیر لکزیان,علیرضا آستارائی۲۰۱۶-۹
Effect of foliar spray of calcium and zinc on yield, nutrients concentration and fruit quality of orangeرضا خراسانی,امیر فتوت۲۰۱۶-۱۰
Phytoremediation using Poa pratensis balin lawn and sludge in Mashad industrial town treatment plantامیر فتوت۲۰۱۶-۱۰
Prediction the soil erodibility and sediments load using soil attributesحجت امامی,غلامحسین حق نیا۲۰۱۶-۱۰
Effects of coated and non-coated ZnO nano particles on cucumber seedlings grown in gel chamberامیر فتوت,رضا خراسانی,امیر لکزیان۲۰۱۶-۱۲
The Impact of Land use on Bacterial Community Composition and Physicochemical Properties of Soilامیر لکزیان,علیرضا آستارائی۲۰۱۶-۱۲
Biomarkers in modern and buried soils of semi-desert and forest ecosystems of northern Iranعلیرضا کریمی۲۰۱۷-۱
Comparison of adsorption and desorption of phosphate on synthesized Zn-Al LDH by two methods in a simulated soil solutionامیر فتوت,اکرم حلاج نیا۲۰۱۷-۱
The effect of olive husk extract compared to the edta on Pb availability and some chemical and biological properties in a Pb-contaminated soilامیر لکزیان,اکرم حلاج نیا۲۰۱۷-۱
Effects of Foliar Nano-nitrogen and Urea Fertilizers on the Physical and Chemical Properties of Pomegranate (Punica granatum cv. Ardestani) Fruitsرضا خراسانی۲۰۱۷-۲
Invesigating effect of a prescribed spring fire on the symbiosis between mycorrhiza fungi and some rangeland plant speciesامیر لکزیان۲۰۱۷-۲
Impacts of geology and land use on magnetic susceptibility and selected heavy metals in surface soils of Mashhad plain, northeastern Iranعلیرضا کریمی,غلامحسین حق نیا۲۰۱۷-۳
Paleoenvironment of geomorphic surfaces of an alluvial fan in the eastern Isfahan, Iran, in the light of micromorphology and clay mineralogyعلیرضا کریمی۲۰۱۷-۴
Synthesis of organo-montmorillonite and its effect on soil urease and L-glutaminase activitesامیر لکزیان,امیر فتوت,رضا خراسانی۲۰۱۷-۵
Discrimination of sand dunes and loess deposits using grain-size analysis in northeastern Iranعلیرضا کریمی۲۰۱۷-۶
Impact of Bioreduction on Remobilization of Adsorbed Cadmium on Iron Minerals in Anoxic Conditionامیر لکزیان,اکرم حلاج نیا۲۰۱۷-۶
Interaction of Different Wheat Genotypes and Nitrification Inhibitor 3,4-Dimethylpyrazole Phosphate (DMPP) Using 15N Isotope Tracing Techniquesامیر لکزیان,رضا خراسانی۲۰۱۷-۶
Assessment of some cultural experimental methods to study the effects of antibiotics on microbial activities in a soil : An incubation studyامیر لکزیان,غلامحسین حق نیا,علیرضا آستارائی۲۰۱۷-۷
EFFECT OF PLANTING BED CONDITIONS ON SOME GROWTH CHARACTERISTICS OF PLANE TREES IN NORTH EASTERN PART OF IRANامیر لکزیان۲۰۱۷-۸
Digital soil mapping using remote sensing indices, terrain attributes, and vegetation features in the rangelands of northeastern Iranعلیرضا کریمی,غلامحسین حق نیا۲۰۱۷-۹
Bioavailability of coated and uncoated ZnO nanoparticles to cucumber in soil with or without organic matterامیر فتوت,رضا خراسانی۲۰۱۷-۱۰
Lithogenic and anthropogenic pollution assessment of Ni, Zn and Pb in surface soils of Mashhad plain, northeastern Iranعلیرضا کریمی,غلامحسین حق نیا۲۰۱۷-۱۰
Impact of chlortetracycline and sulfapyridine antibiotics on soil enzyme activitiesامیر لکزیان,غلامحسین حق نیا,علیرضا آستارائی۲۰۱۷-۱۱
Investigating the effect of vetiver and polyacrylamide on runoff, sediment load and cumulative water infiltrationحجت امامی,علیرضا آستارائی۲۰۱۷-۱۲
Leaching behaviour of a sandy soil amended with natural and NH4+ and K+ saturated clinoptilolite and chabaziteرضا خراسانی,امیر فتوت,اکرم حلاج نیا۲۰۱۷-۱۲
Salt and alkali stresses reduction in wheat by plant growth promoting haloalkaliphilic bacteriaامیر لکزیان,علیرضا آستارائی,امیر فتوت۲۰۱۷-۱۲
Stabilization of drifting sands using micro silica-lime-clay mixture as a mulchحجت امامی۲۰۱۷-۱۲
Phenotypic and molecular characterization of Sinorhizobium meliloti strains isolated from the roots of Medicago sativa in Iranامیر لکزیان۲۰۱۸-۱
Calcic soils as indicators of profound Quaternary climate change in eastern Isfahan, Iranعلیرضا کریمی۲۰۱۸-۲
Impact of monovalent cations on soil structure. Part I. Results of an Iranian soilحجت امامی,امیر فتوت,رضا خراسانی۲۰۱۸-۲
Impact of monovalent cations on soil structure. Part II. Results of two Swiss soilsحجت امامی۲۰۱۸-۲
Estimation of Soil Organic Carbon in a Small-Scale Loessial Hillslope Using Terrain Derivatives of Northern Iranعلیرضا کریمی۲۰۱۸-۳
Relationship of Soil Properties with Yield and Morphological Parameters of Pistachio in Geomorphic Surfaces of Bajestan Playa, Northeastern Iranعلیرضا کریمی,رضا خراسانی۲۰۱۸-۳
اثر ‌اسید هیومیک روی برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی انار رقم اردستانیرضا خراسانی۲۰۱۸-۵
تاثیر هیدروکسید مضاعف لایه‌ای با آنیون بین لایه‌ای فسفات بر فراهمی فسفر در یک خاک آهکیامیر فتوت,اکرم حلاج نیا۲۰۱۸-۵
Investigation of yield and yield components response of Salvia leriifolia Benth. to biological and organic fertilizersعلیرضا آستارائی۲۰۱۸-۶
Combined effects of polyacrylamide and nanomagnetite amendment on soil and water quality, Khorasan Razavi, Iranامیر فتوت,حجت امامی۲۰۱۸-۷
Development and analysis of the Soil Water Infiltration Global databaseحجت امامی۲۰۱۸-۷
Green synthesis of iron nanoparticles by Rosemary extract and cytotoxicity effect evaluation on cancer cell linesامیر فتوت۲۰۱۸-۷
Soil quality change 50 years after forestland conversion to tea farmingحجت امامی۲۰۱۸-۷
Description of Soil Evolution in Southern Mashhad City Using Jenny's and Johnson and Watson-Stegner's Conceptual Modelsعلیرضا کریمی۲۰۱۸-۸
Identification of Bacterial Isolates of Pseudomonas fluorescens siderophore from Rhizosphere of Corn Fields and Evaluation of Iron Absorption by Cornامیر فتوت,امیر لکزیان۲۰۱۸-۸
Interaction of selenium and cadmium in wheat at different salinities.امیر فتوت,رضا خراسانی۲۰۱۸-۹
Spatial and temporal variations of airborne dust fallout in Khorasan Razavi Province, Northeastern Iranعلیرضا کریمی,امیر لکزیان۲۰۱۸-۹
The effect of earthworm and arbuscular mycorrhizal fungi on availability and chemical distribution of Zn, Fe and Mn in a calcareous soilاکرم حلاج نیا,امیر لکزیان,علیرضا آستارائی۲۰۱۸-۹
A Novel Shortwave Infrared Proximal Sensing Approach to Quantify the Water Stability of Soil Aggregatesحجت امامی۲۰۱۸-۱۱
Assessment of groundwater suitability for irrigation in a gold mine surrounding area, NE Iranعلیرضا کریمی۲۰۱۸-۱۱
Selenium improves physiological responses and nutrient absorption in wheat (Triticum aestivum L.) grown under salinityامیر فتوت,رضا خراسانی۲۰۱۸-۱۱
Effects of gully erosion on soil quality indices in northwestern Iranحجت امامی,غلامحسین حق نیا۲۰۱۸-۱۲
Estimation of unsaturated shear strength parameters using easily-available soil propertiesحجت امامی,علیرضا آستارائی۲۰۱۸-۱۲
Response of summer savory at two different growth stages to biochar amendment under NaCl stressامیر لکزیان۲۰۱۹-۱
Split Application of Nitrogen Fertilizer and Inoculation with Arbuscular Mycorrhiza and Rhizobium ciceri Improve Grain Quality of Chickpeaرضا خراسانی۲۰۱۹-۱
Constraining the timing of palaeosol development in Iranian arid environments using OSL datingعلیرضا کریمی۲۰۱۹-۲
Effect of Organic Waste and Humic Acid on Some Growth Parameters and Nutrient Concentration of Pistachio Seedlingsامیر فتوت,علیرضا آستارائی۲۰۱۹-۲
A study of the Effects of organic compounds and Fe and Zn nano-fertilizers on the yield and absorption of macronutrients in Tomatoesعلیرضا آستارائی,رضا خراسانی,حجت امامی۲۰۱۹-۳
Effect of different K:Na ratios in soil on dispersive charge, cation exchange and zeta potentialحجت امامی,امیر فتوت,رضا خراسانی۲۰۱۹-۳
Long term effects of deforestation on soil attributes: case study, Northern Iranحجت امامی۲۰۱۹-۳
NH4+-K+ co-loaded clinoptilolite as a binary fertilizerرضا خراسانی۲۰۱۹-۳
Different modelling approaches for predicting titanium dioxide nanoparticles mobility in intact soil mediaعلیرضا آستارائی,امیر فتوت,حجت امامی۲۰۱۹-۵
Glutathione foliar fertilisation prevents lime‐induced iron chlorosis in soil grown Medicago scutellataرضا خراسانی,امیر فتوت۲۰۱۹-۵
Multivariate and geostatistical analyses of selected heavy metals in surface soils of Semnan industrial complex and surrounding areasعلیرضا کریمی,امیر فتوت۲۰۱۹-۵
Alleviating negative effects of salinity stress in summer savory (Satureja hortensis L.) by biochar applicationامیر لکزیان۲۰۱۹-۶
Effect of potassium to bivalent cations ratio in irrigation water on some physical and hydraulic properties of sandy loam soilحجت امامی۲۰۱۹-۶
Grain size and mineralogical studies of sandy sediments in southwestern Iranعلیرضا کریمی,غلامحسین حق نیا۲۰۱۹-۶
تعیین محتوی کلروفیل و وضعیت نیتروژن در ژنوتیپ‌های گندم (Triticum aestivum L.) دیم با استفاده از کلروفیل‌متر (SPAD)امیر فتوت,علیرضا آستارائی,امیر لکزیان۲۰۱۹-۶
Paleopedology and magnetic properties of Sari loess-paleosol sequence in Caspian lowland, northern Iranعلیرضا کریمی,غلامحسین حق نیا۲۰۱۹-۷
Impact of geomorphic disturbance on spatial variability of soil CO2 flux within a depositional landformعلیرضا کریمی۲۰۱۹-۸
Temporary increase of the concentration of nutrient solution in soilless culture improves strawberry qualityرضا خراسانی۲۰۱۹-۸
Mercury Behavior in Saline Soil Containing Humic Acid and Zeoliteعلیرضا آستارائی,حجت امامی,امیر لکزیان۲۰۱۹-۹
Development and Characterization of Lignin‐Based Hydrogel for Use in Agricultural Soils: Preliminary Evidenceرضا خراسانی,حجت امامی۲۰۱۹-۱۱
Shear strength of an unsaturated loam soil as affected by vetiver and polyacrylamideحجت امامی,علیرضا آستارائی۲۰۱۹-۱۱
Combined effect of micro silica with clay, and gypsum as mulches on shear strength and wind erosion rate of sandsحجت امامی۲۰۱۹-۱۲
Deforestation effects on soil aggregate stability quantified by the high energy moisture characteristic methodحجت امامی۲۰۱۹-۱۲
Geogenic and anthropogenic sources of potentially toxic elements in airborne dust in northeastern Iranعلیرضا کریمی,امیر لکزیان۲۰۱۹-۱۲
The effect of mercuric toxicity in saline soil on growth, soluble sugars, photosynthetic pigments and some of enzymes in Turnipعلیرضا آستارائی,حجت امامی,امیر لکزیان۲۰۱۹-۱۲
The role of nanotechnology for improving crop productionامیر لکزیان۲۰۱۹-۱۲
مطالعه پراکندگی و منشأ یابی رسوبات لسی شمال شرق ایرانعلیرضا کریمی۲۰۱۹-۱۲
Glutathione supplementation prevents iron deficiency in Medicago scutellata grown in rock sand under different levels of bicarbonateرضا خراسانی,امیر فتوت۲۰۲۰-۱
Efficient removal of 2,4-dinitrophenol from synthetic wastewater and contaminated soil samples using free and immobilized laccasesامیر لکزیان,علیرضا کریمی,اکرم حلاج نیا۲۰۲۰-۲
Evaluation the efficiency of different mulches to combat wind erosion of sandy soilحجت امامی,علیرضا کریمی۲۰۲۰-۲
Evaluation of PRE and POST Herbicides on Growth Features, Nodulation, and Nitrogen Fixation of Three Cultivars of Chickpea (Cicer aritiniumL.)امیر لکزیان۲۰۲۰-۳
Chemical and Spectroscopic Characterization of Humic Acids Extracted from Filter Cake using Different Basic Solutionsرضا خراسانی,امیر فتوت۲۰۲۰-۴
Effect of humic acid and zeolite on uptake and translocation of mercury by turnip plant in asaline soilعلیرضا آستارائی,حجت امامی,امیر لکزیان۲۰۲۰-۴
Fortification of Bread Wheat Using Synthesized Zn-Glycine and Zn-Alanine Chelates in Comparison with ZnSO4in a Calcareous Soilامیر لکزیان۲۰۲۰-۴
Soil available water and plant growth in relation to K:Na ratioحجت امامی,امیر فتوت,رضا خراسانی۲۰۲۰-۴
Impact of organic and inorganic materials on total mercury distribution in saline soil profileعلیرضا آستارائی,حجت امامی,امیر لکزیان۲۰۲۰-۵
Synthesized Zn(II)-Amino Acid and -Chitosan Chelates to Increase Zn Uptake by Bean (Phaseolus vulgaris) Plantsامیر لکزیان۲۰۲۰-۵
Amelioration of soil properties, growth and leaf mineral elements of summer savory under salt stress and biochar application in alkaline soilامیر لکزیان۲۰۲۰-۶
Effect of the Pseudomonas Putida Inoculation in Alleviation of Saline Soil Cadmium Stress on Spinach Plantعلیرضا آستارائی,امیر لکزیان۲۰۲۰-۶
Impact of Pseudomonas putida Inoculation on Alleviating Mercury Stress in Turnip Planted on a Saline Soilعلیرضا آستارائی,حجت امامی,امیر لکزیان۲۰۲۰-۶
The influence of pistachio shell biochar and barley residues on soil propertiesحجت امامی۲۰۲۰-۶
Effect of tillage systems and plant residues on whole soil stability and normalized stability indicesحجت امامی,علیرضا آستارائی۲۰۲۰-۷
Lignin-based hydrogel alleviates drought stress in maizeرضا خراسانی,حجت امامی۲۰۲۰-۷
Evaluating the environmental performance of the growing media in a green wall system in a dry climate regionامیر فتوت۲۰۲۰-۹
Detection of Lithologic Discontinuities in Soils: A Case Study of Arid and Semi-arid Regions of Iranعلیرضا کریمی۲۰۲۰-۱۰
Adsorption of Boron from a Simulated Soil Solution Using Zn–Al and Mn-Doped Zn–Al Layered Double Hydroxidesامیر فتوت,اکرم حلاج نیا۲۰۲۰-۱۱
Purification and economic analysis of nanoclay from bentoniteعلیرضا کریمی۲۰۲۰-۱۱
Effect of Pleurotus ostreatus and Trametes versicolor on triclosan biodegradation and activity of laccase and manganese peroxidase enzymesامیر لکزیان,غلامحسین حق نیا۲۰۲۰-۱۲
Fortification of bread wheat with iron through soil and foliar application of iron-organic-complexesامیر لکزیان۲۰۲۰-۱۲
EFFECTS OF CROP RESIDUES AND TILLAGE OPERATIONS ON SOIL QUALITY INDICESحجت امامی۲۰۲۱-۲
Availability and Uptake of Phosphorus and Zinc by Maize in the Presence of Phosphate-Containing Zn-Al-LDH in a Calcareous Soilامیر فتوت,اکرم حلاج نیا۲۰۲۱-۳
Investigation of Cd, Pb, and Ni contamination in soil and wheat plant in alluvial lands of Tigris River in southern Baghdad, Iraqعلیرضا کریمی۲۰۲۱-۳
Optimization of EDTA and citric acid for risk assessment in the remediation of lead contaminated soilامیر لکزیان,اکرم حلاج نیا۲۰۲۱-۳
Cadmium behavior in urban soils of Mashhad, its impact on plants response and soilعلیرضا آستارائی۲۰۲۱-۴
A soft-computing approach to estimate soil electrical conductivityامیر لکزیان۲۰۲۱-۵
A first outline of the Quaternary landscape evolution of the Kashaf Rud River basin in the drylands of northeastern Iranعلیرضا کریمی۲۰۲۱-۶
Study on the Erodibility and Mechanical Resistance of Mulches Prepared from Micro Silica–Cement Mixturesحجت امامی۲۰۲۱-۶
Effect of cadmium on sorghum root colonization by glomeral fungi and its impact on total and easily extractable glomalin productionامیر لکزیان۲۰۲۱-۷
Effect of vermicompost and urban waste compost on stability of aggregates by high energy moisture characteristic curveحجت امامی۲۰۲۱-۱۱
Growth And Physiological Response Of Quinoa Plant In Saline- Sodic Soil With Humic Acid Under Drought Stress Conditionsعلیرضا آستارائی,حجت امامی۲۰۲۱-۱۱
Long-term cultivation effects on soil properties variations in different landforms in an arid region of eastern Iranعلیرضا کریمی۲۰۲۱-۱۱
Late Pleistocene–Holocene pedogenesis and palaeoclimate in western Asia from palaeosols of the Central Iranian Plateauعلیرضا کریمی۲۰۲۲-۱
Assessing Variation of Soil Quality in Agroecosystem in an Arid Environment Using Digital Soil Mappingصدیقه ملکی بیلندی,علیرضا کریمی۲۰۲۲-۲
Effects of tillage systems on soil organic carbon and some soil physical propertiesحجت امامی۲۰۲۲-۲
Geochemical analysis of multi-element in archaeological soils from Tappe Rivi in Northeast Iranحجت امامی۲۰۲۲-۲
Impacts of soil organic carbon and tillage systems on structural stability as quantified by the high energy moisture characteristic (HEMC) methodحجت امامی۲۰۲۲-۲
Pedogenesis and Distribution of Ni and Cr in an Ultramafic Soil Toposequence under Arid Climateعلیرضا کریمی,امیر لکزیان,امیر فتوت۲۰۲۲-۴
Assessing soil quality of pasture and agriculture land uses in Shandiz county, northwestern Iranحجت امامی,امیر لکزیان۲۰۲۲-۶
Evaluating the Effects of Sedimentary Cycles (Aeolian and Fluvial) on Chemical Weathering Indices in Rafsanjan Region, Southeast of Iranعلیرضا کریمی۲۰۲۲-۶
Investigating geometrical characteristics of collapsed pipes and the changing role of driving factorsصدیقه ملکی بیلندی۲۰۲۲-۶
Thiobacillus Bacteria-Enhanced Iron Biofortification of Soybean in a Calcareous Soil Enriched with Ferrous Sulfate, Mill Scale, and Pyriteاکرم حلاج نیا,امیر لکزیان۲۰۲۲-۶
The interactions of Cr (VI) concentrations and amendments (biochar and manure) on growth and metal accumulation of two species of Salicornia in contaminated soilعلیرضا کریمی۲۰۲۲-۷
Reduction in root active zones under drought stress controls spatial distribution and catalytic efficiency of enzyme activities in rhizosphere of wheatامیر لکزیان۲۰۲۲-۹
Nitrification inhibitor application at stem elongation stage increases soil nitrogen availability and wheat nitrogen use efficiency under drought stressامیر لکزیان,رضا خراسانی۲۰۲۲-۱۰
Effect of Coating Agents of Silver Nanoparticles on Their Accumulation in and Growth of Radish (Raphanus sativus )امیر فتوت,اکرم حلاج نیا۲۰۲۲-۱۱
Effects of methanol-activated biochar on tetracycline concentration and soil microbial activities in the presence of copperامیر فتوت,رضا خراسانی,امیر لکزیان۲۰۲۲-۱۱
Soil evolution along an alluvial-loess transect in the Herat Plain, western Afghanistanعلیرضا کریمی,علیرضا کریمی۲۰۲۲-۱۱
Digital soil mapping and modeling in Loess‐derived soils of Iranian Loess Plateauصدیقه ملکی بیلندی۲۰۲۲-۱۲
Does the Nano Character and Type of Nano Silver Coating Affect Its Influence on Calcareous Soil Enzymes Activity?امیر فتوت,اکرم حلاج نیا۲۰۲۲-۱۲
Sorbitol and biochar have key roles in microbial and enzymatic activity of saline-sodic and calcareous soil in millet cropping.علیرضا آستارائی,امیر لکزیان,حجت امامی۲۰۲۲-۱۲
Sugar beet molasses bioconversion into biosurfactant: optimization and comparison with other carbon sourcesاکرم حلاج نیا,امیر لکزیان۲۰۲۲-۱۲
تثیر اسید سالیسیلیک و باکتری سودوموناس پوتیدا بر ویژگی‌های آنزیمی گیاه کینوا در خاک شور آلوده به آرسنیکعلیرضا آستارائی,امیر لکزیان۲۰۲۲-۱۲
The Effects of Funneliformis mosseae and Serendipita indica on the Accumulation of Tetracycline and Chlortetracycline in Lettuce (Lactuca sativa) and Recovering Soil Microbial Activitiesامیر لکزیان۲۰۲۳-۱
Two Fe mining sub-products and three thiol compounds alleviate Fe deficiency in soybean (Glycine max L.) grown in a calcareous soil in greenhouse conditionsرضا خراسانی۲۰۲۳-۱
Delineation of Soil Management Zone Maps at the Regional Scale Using Machine Learningصدیقه ملکی بیلندی,علیرضا کریمی۲۰۲۳-۲
The role of biochar and sulfur-modified biochar on soil water content, biochemical properties and millet crop under saline-sodic and calcareous soilعلیرضا آستارائی,امیر لکزیان,حجت امامی۲۰۲۳-۲
Synthesis and characterization of the Schiff base Fe(II) complex as a new iron source in nutrient solutionامیر لکزیان۲۰۲۳-۳
Nitrate adsorption using green iron oxide nanoparticles synthesized by Eucalyptus leaf extracts: Kinetics and effects of pH, KCl salt, and anions competitionامیر فتوت,اکرم حلاج نیا۲۰۲۳-۴
Digital mapping of selected soil properties using machine learning and geostatistical techniques in Mashhad plain, northeastern Iranعلیرضا کریمی,صدیقه ملکی بیلندی۲۰۲۳-۵
High-resolution record of stable isotopes in soil carbonates reveals environmental dynamics in an arid region (central Iran) during the last 32 kaعلیرضا کریمی۲۰۲۳-۵
پایش زمانی رسوبات بادی و بعضی از عناصر سنگین در رسوبات معلق شهرستان طبسحجت امامی۲۰۲۳-۶
بررسی فاکتور انتقال و تمع زیستی کادمیم در ارقام مختلف گندم نان و دوروم دریک خاک آهکی آلودهامیر فتوت۲۰۲۳-۶
Effect of a new slow-release zinc fertilizer based on carbon dots on the zinc concentration, growth indices, and yield in wheat (Triticum aestivum)امیر لکزیان۲۰۲۳-۷
Digital exploration of selected heavy metals using Random Forest and a set of environmental covariates at the watershed scaleعلیرضا کریمی۲۰۲۳-۸
Improving Wheat Growth and Nutrient Uptake in Calcareous Soil: a Novel Approach with Carbon Dots as a Slow‑Release Zinc Fertilizerامیر لکزیان۲۰۲۳-۸
Application of nanozero-valent iron to reduce toxicity and accumulation of chromium in lettuce (Lactuca sativa L.)علیرضا آستارائی,حجت امامی۲۰۲۳-۹
Assessing a multi-method approach for dryland soil salinization with respect to climate change and global warming – The example of the Bajestan region (NE Iran)علیرضا کریمی۲۰۲۳-۱۰
Effect of manure and biochar on the aluminum, copper, and iron bioaccumulation by Salicornia species in soilعلیرضا کریمی۲۰۲۳-۱۰
Pseudomonas putida and salicylic acid key players: Impact on arsenic phytotoxicity of quinoa under soil salinity stressعلیرضا آستارائی۲۰۲۳-۱۰
Simultaneous removal of four aflatoxins using magnetic nanobentonite as a green and fast sorbent: kinetic, thermodynamic, and isotherm investigationامیر فتوت۲۰۲۳-۱۰
Assessment of the soil structure stability focusing on the high-energy moisture characteristic curve in pasture and arable land uses in semi-arid areas, northeastern Iranحجت امامی,امیر لکزیان۲۰۲۳-۱۱
Effects of fungal carbon dots application on growth characteristics and cadmium uptake in maizeامیر لکزیان,اکرم حلاج نیا۲۰۲۳-۱۱
Interactions of soil quality, ages of alluvial fans, and mechanisms controlling total soil organic carbon dynamicsعلیرضا کریمی۲۰۲۳-۱۱
Purification of sepiolite and its dissolution in hydrochloric acid and sodium Acetate-Acetic acid bufferعلیرضا کریمی,اکرم حلاج نیا۲۰۲۳-۱۲
Humic acid application on soil stability indices and enzyme activity at different bell pepper water requirementsامیر لکزیان۲۰۲۴-۱
Spatial relationship of landform surface features and biocrusts, and their effect on soil microbial biomass on an alluvial fanعلیرضا کریمی,امیر لکزیان۲۰۲۴-۱
تاثیر کمپوست حاصل از محتویات شکمبه گوسفند و اسید هیومیک بر برخی از ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک و عملکرد گیاه شلغم Brassica rapa)علیرضا آستارائی,حجت امامی۲۰۲۴-۳
Functional roles of biocrusts in enhancing soil quality in a semi-arid environmentعلیرضا کریمی,امیر لکزیان۲۰۲۴-۶
Evaluation of soil quality and land suitability in different management systemsعلیرضا کریمی,حجت امامی۲۰۲۴-۱۲