عنوان طرح کلمات کلیدی مجریان نوع طرح
نوع طرح
بررسی تابعیت دمایی و دینامیک تغییرات خواص رئولوژیکی پنیر پیتزای پروسس طی زمان نگهداریپنیر پیتزا- خواص رئولوزیکی- دمای دیگ پختمحمدباقر حبیبی نجفی, کاربردی-
تاثیر غلظت، دما، pH و برخی نمک ها و قندها بر خصوصیات رئولوژیکی صمغ قدومه شیرازی در محلول های رقیققدرت یونی، قدمه شیرازی، محلول رقیق، ویسکوزیته ذاتیسیدمحمدعلی رضوی,آرش کوچکیبنیادی-
بهبود کیفیت و افزایش زمان ماندگاری پسته برشته صادراتیکیفیت , ماندگاری , پسته برشتهناصر صداقتکاربردی-
ارزیابی ویژگی های کیفی برگه ی خرمالو، خشک شده با دو روش هوای داغ و تابش مادون قرمزبرگه خرمالو، خشک کردن، هوای داغ، تابش مادون قرمز، ارزیابی کیفیتمسعود تقی زادهکاربردی-
بررسی اثر حداقل غلظت مهارککندگی و حداقل غلظت کشندگی عصاره های لاوندولا و رزماری بر میکروارگانیسم های بیماری زا در شرایط آزمایشگاهیرزماری، لاواندولا، حداقل غلظت مهارکنندگی ، حداقل غلظت کشندگیفریده طباطبائی یزدی,سید علی مرتضویکاربردی-
بررسی اثر ضد میکروبی ازگیل بر میکروارگانیسم های عامل عفونت و مسمومیت در شرایط آزمایشگاهیازگیل، اثر ضد میکروبی، حداقل غلظت مهارکنندگی ، حداقل غلظت کشندگی، عصارهفریده طباطبائی یزدیکاربردی-