عنوان پایان‌نامه دانشجو مقطع استاد راهنما تاریخ دفاع
مقطع استاد راهنما
پایش سیستم هیدرولوژیک حوضه آبریز نیشابور با استفاده از تکنیک سنجش از دورروزبه مؤذن زادهدکتری(PhD)قهرمان۱۳۸۶/۰۶/۱۴
پیش بینی خصوصیات هیدرولیکی خاک در شرایط تغییر تراکمسجاد زرین فردکتری(PhD)داوری۱۳۸۸/۰۶/۳۱
مطالعه آزمایشگاهی تاثیر زاویه ‎ و طول صفحات هدایت جریان بر راندمان حوضچه ترسیبهدی سالاریکارشناسی ارشداسماعیلی۱۳۸۹/۱۲/۱۴
کالیبراسیون رادار هواشناسی با استفاده از داده های بارانسنج خودکار بمنظورارزیابی دقت تخمین بارندگی رادارهامون مکوندیکارشناسی ارشدموسوی بایگی۱۳۸۹/۱۲/۲۴
منشأیابی رسوبات با استفاده از عناصر نادر خاکی در رودخانه قلجق(سد بارزواستان خراسان شمالی)علی اصغر قدیمیکارشناسی ارشدخداشناس۱۳۹۰/۰۳/۰۱
بررسی وقوع گرمایش زمستانه و اثر آن بر عملکرد محصولات زراعی در خراساننگار سیابیکارشناسی ارشدموسوی بایگی۱۳۹۰/۰۶/۲۹
پیش بینی خشکسالی با استفاده از خروجی مدل های گردش عمومی جو و روشهای ریزمقیاس نمایی آماری (مطالعه موردی حوضه نیشابور)نسرین صالح نیاکارشناسی ارشدموسوی بایگی۱۳۹۰/۰۶/۳۰
تصحیح الگوی برآورد متوسط رطوبت نسبی روزانه برای ماه های مختلف در اقلیم های متفاوتمحبوبه فرزندیکارشناسی ارشدثنائی نژاد۱۳۹۰/۰۶/۳۰
برآورد نیاز آبی گیاهان غالب زراعی با توجه به اثرات پدیده تغییر اقلیم در دوره 2011 - 2030 (مطالعه موردی : گندم و چغندرقند در استان خراسان رضوی با استفاده از مدل LARS-WGبتول اشرفکارشناسی ارشدموسوی بایگی۱۳۹۰/۰۶/۳۱
بررسی تغییرات الگوهای بارندگی با توجه به تغییراقلیم در بازه زمانی 2011 تا 2030 (مطالعه موردی: استانهای خراسان رضوی و کرمان با استفاده از مدل LARS-WG )فریده السادات هاشمی نسب خبیصیکارشناسی ارشدموسوی بایگی۱۳۹۰/۰۶/۳۱
مطالعه پارامترهای هیدرولیکی موثر بر جریان منحرف شده در آبگیری زیر سطحی با استفاده از مدل آزمایشگاهیرضا رستمی جونقانیکارشناسی ارشداسماعیلی۱۳۹۰/۱۰/۰۹
استفاده از روش تحلیل فراوانی منطقه ی برای پهنه بندی احتمال وقوع خشکسالی مطالعه موردی: استان خراسان رضویفاطمه طالبی حسین آبادکارشناسی ارشدثنائی نژاد۱۳۹۰/۱۱/۰۹
محدود کننده های اقلیمی کشت دیم در استان خراسان رضوینوشین خالقیکارشناسی ارشدثنائی نژاد۱۳۹۰/۱۱/۰۹
مدل سازی دمای اعماق خاک در خاک های مختلف استان خراسان رضویآتبین محبتیکارشناسی ارشدموسوی بایگی۱۳۹۰/۱۱/۰۹
بررسی آزمایشگاهی تاثیر پساب فاضلاب در فولوکوله شدن رسوبات چسبنده در کانالهای انتقال آبمیلاد خواستاربروجنیکارشناسی ارشداسماعیلی۱۳۹۰/۱۱/۱۰
مطالعه پارامترهای فیزیکی موثر بر جریان منحرف شده در آبگیری زیر سطحی با استفاده از مدل آزمایشگاهیرامین منصوریکارشناسی ارشداسماعیلی۱۳۹۰/۱۱/۱۰
عنوان طرح: تحلیل فراوانی منطقه‌ای و تعیین مشخصه های الگوی مکانی- زمانی بارش‌های حداکثر سالانه با استفاده از تئوری گشتاورهای خطی، مطالعه موردی: استان خراسان رضویمهری شاهدیکارشناسی ارشدثنائی نژاد۱۳۹۰/۱۱/۲۳
بررسی آزمایشگاهی کاربرد صفحه مستغرق در افزایش راندمان رسوبگیری حوضچه های رسوبگیر گردابیمعین آصفیکارشناسی ارشداسماعیلی۱۳۹۰/۱۱/۲۵
پیش بینی تغییرات اقلیمی چند نقطه آب و هوایی کشور با استفاده از ریز مقیاس نمایی داده های مدل گردش عمومی جوپروین برنگیکارشناسی ارشدعلیزاده۱۳۹۰/۱۲/۰۶
بررسی تاثیر پارامترهای آب و هوایی بر تولید محصول گندم در سال های شاخص از نظر بالاترین و پایین ترین میزان تولید در چهار اقلیم مختلفمهدی محمدپورکارشناسی ارشدموسوی بایگی۱۳۹۱/۰۲/۰۲
بررسی تاثیر افزایش تعداد منقاره ها و تغییر شکل سرریز جانبی بر روی ضریب تخلیه Cd و تعیین ضریب دبی عنوان پروژهحامد زاهدی خامنهکارشناسی ارشدخداشناس۱۳۹۱/۰۲/۰۳
بررسی جامع و انتقادی آبشستگی پایه پلمحسن قنواتیکارشناسی ارشدخداشناس۱۳۹۱/۰۲/۰۵
بررسی جامع و انتقادی پدیده آبشستگی در پایین دست سازه های آبیسمیرا علیلوکارشناسی ارشدخداشناس۱۳۹۱/۰۲/۳۰
شبیه سازی نفوذ در خاک با استفاده از نرم افزار HYDRUS _1D در دشت جوین سبزوارمهدیه متولی زاده کاخکیکارشناسی ارشدقهرمان۱۳۹۱/۰۳/۱۶
رابطه نشت با محیط تر درکانالهای ذوزنقه ایبهزاد شیری سه کرکانکارشناسی ارشداسماعیلی۱۳۹۱/۰۳/۲۰
: بررسی اثرات شوری و سدیمی بودن آب آبیاری بر هدایت هیدرولیکی غیر اشباع خاکسحر خزاعیکارشناسی ارشدانصاری۱۳۹۱/۰۴/۰۳
شبیه سازی و ریز مقیاس کردن رویدادهای حدی آب و هوایی با استفاده از مدل ریز مقیاس کردن آماری (SDSM) (مطالعه موردی: حوضه کشف رود)منصوره کوهیکارشناسی ارشدموسوی بایگی۱۳۹۱/۰۴/۰۵
بررسی تأثیر رسوب بر کاهش نفوذپذیری پروژه‌های پخش سیلاب (مطالعه موردی ایستگاه پخش سیلاب برآبخوان شهرستان جاجرم)"سیدحسین رجائیکارشناسی ارشداسماعیلی۱۳۹۱/۰۶/۱۴
شبیه سازی حرکت دو بعدی آب در خاک تحت آبیاری قطره ایمرضیه خرمیکارشناسی ارشدعلیزاده۱۳۹۱/۰۶/۱۹
تخمین زمانی-مکانی مقادیر بارش و ارزیابی آن در برآورد تولید گندم دیم : مدل PERSIANN و منطق فازی (مطالعه موردی : بخشی از شمال شرق ایران)محمدصادق غضنفری مقدمدکتری(PhD)علیزاده۱۳۹۱/۰۶/۲۷
مطالعه خرد اقلیم درون کانوپی 10 واریته گندم در شرایط رژیم های متفاوت رطوبتی وارزیابی شاخص تنش رطوبتی گیاهمحمودرضا فرزانه بلگردیکارشناسی ارشدموسوی بایگی۱۳۹۱/۰۶/۲۷
برآورد بارش و دمای مساحتی به روش الگوریتم ژنتیک ، نظریه فازی،کریجینگ ومقایسه با چندروش مرسوم.نفیسه سیدنژادگل خطمیکارشناسی ارشدثنائی نژاد۱۳۹۱/۰۶/۲۹
بررسی پدیده سیل گیری با توجه به ویژگی های ژئومورفولوژی/هیدروژئومورفولوژیزینب ملائی چریکارشناسی ارشدداوری۱۳۹۱/۰۶/۳۰
بررسی تاثیرمصارف آبیاری بر منابع آب دشت نیشابورسُمیه کرمانشاهیکارشناسی ارشدداوری۱۳۹۱/۰۶/۳۰
بررسی روند تغییرات بارش موثر در پهنه های اقلیمی-کشاورزی ایران برای گندم دیممائده نصیری فیلاورگانیکارشناسی ارشدعلیزاده۱۳۹۱/۰۶/۳۰
مطالعه چگونگی شدت مدت خشکسالی در استان خراسان رضوی طی دو دهه آیندهسیده فاطمه معافی مدنیکارشناسی ارشدموسوی بایگی۱۳۹۱/۰۶/۳۰
: مدل سازی مفهومی بیلان آب در مقیاس حوضه آبریزمیلاد قلعه بان تکمه داشکارشناسی ارشدداوری۱۳۹۱/۰۶/۳۱
بررسی تأثیر رژیم های آبیاری و کود دهی بر میزان آبشویی نیتروژن از منطقه ریشه (مطالعه موردی: چمن لولیم پرنه)محسن محمدآبادیکارشناسی ارشدانصاری۱۳۹۱/۰۶/۳۱
تعیین هدایت هیدرولیکی و ضریب پخشیدگی خاک به روش out flow به وسیله دستگاه صفحات فشاریفاطمه صادق زادهکارشناسی ارشدقهرمان۱۳۹۱/۰۷/۲۰
مدل سازی عوامل موثر بر فرسایش شیاری با استفاده از منطق فازی در منطقه احمد‏آباد مشهدسیده مطهره حسینیکارشناسی ارشدمساعدی۱۳۹۱/۱۰/۱۰
مقیاس سازی معادله ریچاردز به منظور ارائه حل های عمومی برای خاک های غیرمتشابهسیدمرتضی صادقیدکتری(PhD)قهرمان۱۳۹۱/۱۰/۱۷
بررسی هیدرولیکی مجاری تخلیه ی رسوب در مخزن سد با تکیه بر مدل سازی هیدرودینامیکی مخزن (مطالعه بر روی سد های دارای قابلیت فلاشینگ)محمدرضا کشاورزکارشناسی ارشدخداشناس۱۳۹۱/۱۰/۱۸
کاربرد مدل SCS-CNدر حوضه های بزرگ و ارائه ضرایب اصلاحی (مطالعه موردی: بخشی از حوضه مهارلو-بختگان)نرگس خاتون دولت آبادیکارشناسی ارشدفریدحسینی۱۳۹۱/۱۰/۲۷
بررسی اثرات تنش خشکی بر روی برخی از خصوصیات کمی و کیفی گیاهان پوششی با پتانسیل استفاده در فضای سبزالهام سمیعیانیکارشناسی ارشدانصاری۱۳۹۱/۱۰/۳۰
تاثیراعمال اسیدهیومیک و رژیم های مختلف آبیاری بر عملکرد گندم رقم میهنمریم افشین منشکارشناسی ارشدانصاری۱۳۹۱/۱۰/۳۰
ارزیابی مزرعه ای عملکرد مدل های آبیاری سطحی تحت آبیاری با آب شور ( مطالعه موردی آبیاری شیاری)مریم فتحی ترشیزیکارشناسی ارشدانصاری۱۳۹۱/۱۱/۰۴
برآورد تغذیه ی آب زیرزمینی با استفاده از روش های مختلف و مقایسه ی نتایج آن ها، مطالعه ی موردی :دشت نیشابورطیبه احمدیکارشناسی ارشدضیائی۱۳۹۱/۱۱/۱۱
شبیه سازی سه بعدی جریان روی سرریزهای جانبی منقاری (Labyrinth Weir) با استفاده از نرم افزار Fluent و تعیین پارامترهای موثر در ضریب تخلیه سرریزعلی بیحقی کندریکارشناسی ارشدضیائی۱۳۹۱/۱۱/۱۱
مدل سازی عددی همزمان جریان سطحی و زیر سطحی در آبیاری شیاری، ابزاری جهت مدیریت آبیاری سطحیالهام بیک زادهکارشناسی ارشدضیائی۱۳۹۱/۱۱/۱۱
ارزیابی نوسانات سطح ایستابی و تخلیه زهکشها از سیستم زهکشی در دو سطح در خاک مطبقسیدمحمدعلی مداح زاده یزدیکارشناسی ارشدقهرمان۱۳۹۱/۱۱/۱۲
تعیین مکان های مستعد برای استحصال آب باران ( مطالع موردی: حوضه آبخیز دوآبی کلات)زهره آبشناسانکارشناسی ارشدعلیزاده۱۳۹۱/۱۱/۱۹
مدل سازی دمای حداکثر و حداقل ماهانه دشت مشهد با استفاده از سری های زمانی و بررسی اثر تغییرات دمای هوا بر مصرف آب کشاورزیبهاره شعبانیکارشناسی ارشدموسوی بایگی۱۳۹۱/۱۲/۰۸
استفاده از توابع درون یاب فرکتالی برای ریز مقیاس کردن سری های زمانیناهید ولیدیکارشناسی ارشدضیائی۱۳۹۱/۱۲/۲۶
شبیه سازی گرفتگی قطره چکان با استفاده از نرم افزار FLUENTزهرا مهرورکارشناسی ارشدانصاری۱۳۹۱/۱۲/۲۶
ارزیابی «روش‌های تجربی برآورد تبخیر و تعرق واقعی سالانه در مقیاس بزرگ» به کمک «تبخیر و تعرق برآوردی از مدل SWAT» در محدوده مطالعاتی نیشابورزهرا حمیدی کاریزنوئیکارشناسی ارشدداوری۱۳۹۲/۰۲/۱۱
مدیریت بهم پیوسته منابع آب دشت مشهد (چناران)با استفاده از مدل WEAPسمیه آقائیکارشناسی ارشدفریدحسینی۱۳۹۲/۰۴/۰۹
مقایسه مدل های EPMو CSYدر برآورد فرسایش آبی در حوضه های آبریز- (مطالعه موردی: حوضه آبریز شیرین دره)فرید فریدانی بردسکنکارشناسی ارشدعلیزاده۱۳۹۲/۰۴/۱۰
مقایسه و ارزیابی الگوریتم های ژنتیک و ازدحام ذرات در بهینه سازی شبکه های توزیع آب شهری(مطالعه موردی: شبکه توزیع آب شهر جنگل)علیرضا مقدمکارشناسی ارشدعلیزاده۱۳۹۲/۰۴/۱۱
ارزیابی «روش‌های تجربی برآورد تبخیر و تعرق واقعی سالانه در مقیاس بزرگ» به کمک «تبخیر و تعرق برآوردی از روش سبال» در دشت نیشابورمهدی یاوریکارشناسی ارشدداوری۱۳۹۲/۰۴/۲۹
بررسی رابطه تولید گیاهان مراتع با وضعیت خشکسالی در چند ناحیه آب و هواییسمانه محمدی مقدمکارشناسی ارشدمساعدی۱۳۹۲/۰۵/۰۱
استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) برای ارزیابی و شناسایی واحد های کشاورزی از نقطه نظر بهره وری آب (مطالعه موردی: مزرعه نمونه آستان قدس رضوی )سعید ظریف گرمروددادخواهکارشناسی ارشدداوری۱۳۹۲/۰۵/۱۶
تخمین میزان تغذیه ی آبهای زیرزمینی ناشی از آبیاری در زمین های کشاورزی با روش سطح شار صفرمحسن زکیکارشناسی ارشدانصاری۱۳۹۲/۰۶/۱۳
بهینه سازی بهره برداری از سیستم های چند مخزنی منابع آب با استفاده از الگوریتم چند هدفه PSO (مطالعه موردی: سدهای استور و پیرتقی در حوضه آبریز قزل اوزن)علی حجتیکارشناسی ارشدفریدحسینی۱۳۹۲/۰۶/۱۶
مدل سازی بیلان سطحی توسط مدل WetSpa (مطالعه موردی: حوضه بار اریه)حسین رحمتیکارشناسی ارشدانصاری۱۳۹۲/۰۶/۱۷
ارزیابی تاثیر تغییرات در مدیریت تامین و تقاضا بر منابع آب حوضه آبریز رودخانه اترک بااستفاده از مدل vensimزهره کوماسی زادهکارشناسی ارشدفریدحسینی۱۳۹۲/۰۶/۱۹
اندازه گیری های زمینی برای اعتبارسنجی داده های دمای سطح زمین بدست آمده از تصاویر سنجنده مودیس در پوشش های زمینی مختلفمرتضی کفاشکارشناسی ارشدثنائی نژاد۱۳۹۲/۰۶/۲۰
کارایی و دقت داده های TRMM-3B42 V6 در برآورد بارش روزانه ، ماهانه و فصلی در خراسان رضویمصطفی اکبری ینگه قلعهکارشناسی ارشدثنائی نژاد۱۳۹۲/۰۶/۲۰
برآورد ابعاد اصلی کانال های پایدار آبرفتی به روش مدل های چند متغیرهندا یوسفیکارشناسی ارشدخداشناس۱۳۹۲/۰۶/۲۳
برآورد شاخص کمبود رطوبت و تخمین رطوبت خاک با استفاده از سنجش از دور (مطالعه موردی دشت مشهد)محمّد فشائیکارشناسی ارشدثنائی نژاد۱۳۹۲/۰۶/۲۳
بررسی آسیب پذیری رشد و فنولوژی ارقام ذرت در خراسان رضوی تحت سناریوهای مختلف مدل های اقلیمیمژگان ضیغمیکارشناسی ارشدعلیزاده۱۳۹۲/۰۶/۲۳
ارزیابی مدلهای توزیعی بیلان آب در سطح حوضه آبریزسیدسّجاد رضوی کهنموئیکارشناسی ارشدداوری۱۳۹۲/۰۶/۲۵
ایجاد یک رابطه خطی برای تبخیر و تعرق گیاه مرجع با استفاده از داده های روزانه و دو روش متفاوت گاما تست و تحلیل مولفه های اصلینونا شیخ الاسلامیکارشناسی ارشدقهرمان۱۳۹۲/۰۶/۲۵
ارزیابی مدل گیاهی AquaCrop در واکنش محصول به سطوح مختلف کم آبیاری درگیاه کوشیامحمود همتی رادکارشناسی ارشدقهرمان۱۳۹۲/۰۶/۲۷
بهره وری مصرف آب و انرژی در سیستم های مختلف آبیاری ، مطالعه موردی گیاه ذرت در کشت و صنعت جوینحسن علی آبادیکارشناسی ارشدعلیزاده۱۳۹۲/۰۶/۲۷
شبیه سازی واکنش ارقام مختلف برنج به آبیاری کامل و قطع آبیاری پس از گلدهی با استفاده از مدل ORYZA 2000ابوذر حسین زاده کندسریکارشناسی ارشدقهرمان۱۳۹۲/۰۶/۲۷
تحلیل مکانی دمای هوا با استفاده از دمای حاصل از داده های سنجنده مودیس در شمال شرق ایراننسیمه جناتیان قادیکلائیکارشناسی ارشدثنائی نژاد۱۳۹۲/۰۶/۳۰
مدل سازی عددی جریان زیر سطحی در آبیاری شیاری، ابزاری برای مدیریت بهتر آبیاری سطحیفاطمه غیور سرایدارکارشناسی ارشدضیائی۱۳۹۲/۰۷/۰۲
بهینه سازی عوامل موثر بر تولید محصولات کشاورزی با مدنظر قرار دادن ارزش اقتصادی آب. مطالعه موردی: تولیدات زراعی شرق استان مازندرانسحر محمدآذریکارشناسی ارشدانصاری۱۳۹۲/۰۷/۱۵
: بررسی آزمایشگاهی تاٌثیر صفحات ذوزنقه ای متصل به ساحل بر توپوگرافی بستر در قوس ملایم º90محسن کرامت زادهکارشناسی ارشداسماعیلی۱۳۹۲/۰۸/۱۱
برآورد پارامترهای شکست سدهای خاکی با استفاده از توابع چند متغیره و شبیه سازی شکست سد های خاکی ، مطالعه موردی سد تبارکمهسا نوریکارشناسی ارشدخداشناس۱۳۹۲/۰۹/۰۲
بررسی پایش خشکسالی با استفاده از داده های ماهواره TRMM در استان خراسان رضویهادی غفوریان قدس کاملیکارشناسی ارشدثنائی نژاد۱۳۹۲/۰۹/۰۹
: ارزیابی استراتژی های مدیریت آبیاری در بهره وری آب گیاه ذرت با استفاده از مدل های CERES-Maize و Aquacropزینب یوسفی تلابنیکارشناسی ارشدانصاری۱۳۹۲/۰۹/۲۰
مدل سازی آزمایشگاهی رسوب کف در رودخانه های مناطق خشک و نیمه خشکاشکان آل بویهکارشناسی ارشداسماعیلی۱۳۹۲/۱۰/۰۱
ارزیابی اثر کودآبیاری تحت سامانه‌های آبیاری قطره‌ای سطحی و زیرسطحی بر توسعۀ ریشه، عملکرد و تبخیرتعرق گیاه ذرتصمد اسفندیاریدکتری(PhD)علیزاده۱۳۹۲/۱۰/۰۷
تهیه مدل کمی آبهای زیر زمینی با استفاده از نرم افزار GMS (مطالعه موردی: آبخانه دشت قوچان)یحیی مازادهکارشناسی ارشدفریدحسینی۱۳۹۲/۱۰/۱۴
ارزیابی توابع کاهش جذب آب در شرایط تنش همزمان شوری و خشکی در گیاه چمنسودابه سیفیکارشناسی ارشدعلیزاده۱۳۹۲/۱۰/۲۱
ارزیابی اثر فاصله و دبی قطره‌چکان بر روی کارآیی سیستم های آبیاری قطره ای زیرسطحی چمنفاطمه اسماعیلی نجف آبادیکارشناسی ارشدانصاری۱۳۹۲/۱۱/۰۲
تأثیر وی‍‍ژگی های زمین شناسی مؤثر بر کیفیت آب چاه ها در تحلیل فراوانی وقایع حدی.طیّیه طاهرپورکارشناسی ارشدقهرمان۱۳۹۲/۱۱/۰۷
: طراحی بهینه دال بتنی حوضچه های آرامش بر اساس فشارهای هیدرودینامیکی وارد بر کف (مطالعه موردی: سد سیاه بیشه)فاطمه کاظمیکارشناسی ارشدخداشناس۱۳۹۲/۱۱/۰۹
بررسی خواص هیدرولیکی و کنترل جریان دریچه کشویی با انتهای استوانه ایمحمد نورالهیکارشناسی ارشدضیائی۱۳۹۲/۱۱/۰۹
بررسی و برآورد رسوب رودخانه با استفاده از مدل Hec Ras ( مطالعه موردی رودخانه چالوس )میثم فرجی تبارکارشناسی ارشداسماعیلی۱۳۹۲/۱۱/۰۹
مدلسازی میزان تبخیر- تعرق با استفاده از روش پانل دیتا در اقلیم نیمه خشک مشهدنفیسه نیک بختکارشناسی ارشدموسوی بایگی۱۳۹۲/۱۱/۱۱
بررسی گسترش مکانی اقلیم های خشک ونیمه خشک با توجه به سناریوهای مختلف تغییرات دما،بارش و تبخیرـ تعرق در استان خراسان رضویفهیمه سادات شیردلکارشناسی ارشدعلیزاده۱۳۹۲/۱۱/۱۲
کاربرد و ارزیابی یک مدل توسعه یافته تلفیقی آب زیرزمینی - آب سطحی در حوضه آبریز نیشابورعزیزالله ایزدیدکتری(PhD)داوری۱۳۹۲/۱۱/۲۱
محاسبه ی تبخیر(مرحله ی اول و دوم) از یک خاک شور بدون نیاز به مشخصات خاکمهدی سلاح ورزیکارشناسی ارشدقهرمان۱۳۹۲/۱۱/۲۱
ارزیابی بر هم کنش شوری و کم‌آبیاری تنظیم شده بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت علوفه‌ای و تعیین تابع تولیدآب - شوریزهرا شیرمحمدی علی اکبرخانیدکتری(PhD)انصاری۱۳۹۲/۱۲/۱۰
بررسی رفتار جریان آب به/در قنات با استفاده مدل سازی عددیمریم آذری رادکارشناسی ارشدضیائی۱۳۹۲/۱۲/۲۴
بهینه سازی بهره برداری از سیستم های چند مخزنی منابع آب با استفاده از الگوریتم چند هدفه رقابت استعماری (MOICA) (مطالعه موردی: سدهای استور و پیرتقی در حوضه آبریز قزل اوزن)محمدرضا احمدیانکارشناسی ارشدفریدحسینی۱۳۹۳/۰۳/۲۰
پایش، پیش بینی و تعیین موثرترین عوامل بر وقوع خشکسالی با استفاده از داده های پانلی درمحدوده ایستگاه های سینوپتیک خراسان رضویغزاله کواکبیکارشناسی ارشدموسوی بایگی۱۳۹۳/۰۳/۲۵
مقایسه الگوریتم های SEBAL و S-SEBI در برآورد تبخیر – تعرق در دشت نیشابور با استفاده از تصاویر MODISمحمدرضا آزادمرزآبادیکارشناسی ارشدقهرمان۱۳۹۳/۰۳/۲۶
طراحی بهینه سیستم کنترل سیل با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره(مطالعه موردی حوزه آبریز رودخانه کن)اعظم صفایی دلوییکارشناسی ارشدخداشناس۱۳۹۳/۰۳/۲۸
بررسی آبیاری جویچه ای در شرایط زمان واقعی و مقایسه آن با آبیاری بر اساس طراحی اولیهمیرهادی تمدنیکارشناسی ارشدداوری۱۳۹۳/۰۳/۳۱
بررسی اثرات دوره های تر و خشک بر چند پارامتر مهم کیفی آبهای سطحیزینب دهقانی وردنجانیکارشناسی ارشدثنائی نژاد۱۳۹۳/۰۳/۳۱
برآورد مقدار تغذیه ی آب زیرزمینی در اراضی کشاورزی با استفاده از مدل سازی ناحیه غیر اشباع مطالعه موردی : دشت نیشابورراضیه لککارشناسی ارشدضیائی۱۳۹۳/۰۴/۰۲
بررسی نوسانات آب و هوایی و اثرات آن بر پوشش گیاهی مراتع حوضة آبخیز سد طرق مشهدمعصومه استادکارشناسی ارشدمساعدی۱۳۹۳/۰۶/۰۲
تحلیل روند پارامترهای هواشناسی با استفاده از تبدیل موجک گسستهسیدعلیرضا عراقیکارشناسی ارشدموسوی بایگی۱۳۹۳/۰۶/۱۵
بررسی اثرات کم‌آبیاری و شوری آب بر عملکرد فلفل گلخانه‌ای در سیستم هوشمند آبیاری قطره‌ایمحمد سالاریانکارشناسی ارشدعلیزاده۱۳۹۳/۰۶/۱۶
پیش بینی مقادیر پارامترهای اقلیمی با استفاده از مدل SARIMA به منظور برنامه ریزی بیمه محصولات کشاورزی ( مطالعه موردی: دشت نیشابور)مهدی صادقیکارشناسی ارشدثنائی نژاد۱۳۹۳/۰۶/۱۷
بررسی خشکسالی های استان خراسان رضوی بر اساس شاخص ترکیبی (SDI) و داده های سنجنده TRMMمژده سلیمی فردکارشناسی ارشدثنائی نژاد۱۳۹۳/۰۶/۲۹
مدل سازی مقادیر حدی سرعت باد سالانه کشور ایران با استفاده از سری های زمانی و تحلیل فراوانی آنوجیهه محمدی ثابتکارشناسی ارشدثنائی نژاد۱۳۹۳/۰۶/۲۹
مطالعه تغییرات پهنه های اقلیمی ایران در دوره 2099-2010 تحت پدیده گرمایش جهانی با استفاده از ریزمقیاس نمایی مدل های گردش عمومی جوغلامرضا صبوریکارشناسی ارشدموسوی بایگی۱۳۹۳/۰۶/۳۰
بررسی و اصلاح سازه ی دریچه خودکار Flap با مدل سازی آزمایشگاهیعلی ربیعی مقدمکارشناسی ارشدخداشناس۱۳۹۳/۰۷/۰۲
مطالعه آزمایشگاهی کنترل آبشستگی اطراف پایه پل با استفاده از آستانه درشرایط بستر زندهحسینعلی عربکارشناسی ارشداسماعیلی۱۳۹۳/۰۷/۱۵
طراحی مهندسی آبیاری قطره ای ، تعمیر ونگهداری وبهره برداری شبکه ی آبیاری قطره ای ، ارزیابی شبکه ی آبیاری قطره ای در بخشی از مزارع آستان قدس رضویمحمود المهباشکارشناسی ارشدقهرمان۱۳۹۳/۰۷/۲۶
پهنه بندی خطر سیل گرفتگی با استفاده از مدل هیدرولیکی HEC- RAS و سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS و مقایسه نتایج آن با نرم افزار CES ( مطالعه موردی : رودخانه زشک)انسیه عباس پور محمدآبادکارشناسی ارشدخداشناس۱۳۹۳/۱۱/۰۱
تبخیر از دریاچه ها و مخازن سدها: توسعه و کاربرد مدل های مبتنی بر بیلان انرژی و داده های سنجش از دورمیثم مجیدی خلیل آباددکتری(PhD)علیزاده۱۳۹۳/۱۱/۰۴
مطالعه تغییرات صفات کمی - کیفی و ماندگاری خربزه دیررس سبزوار در شرایط آبیاری با آب شور به روش قطره ایجواد باغانیدکتری(PhD)علیزاده۱۳۹۳/۱۱/۰۵
مدل سازی اثرات تنش شوری و کم آبیاری بر فرآیند رشد و نمو دو رقم کلزاوحید یزدانیدکتری(PhD)داوری۱۳۹۳/۱۱/۰۶
ارزیابی سطوح مختلف آبیاری و نیتروژن بر برخی پارامترهای کمی و کیفی چمن تحت آبیاری قطره ای زیرسطحیحسل چپرلیکارشناسی ارشدانصاری۱۳۹۳/۱۱/۱۱
پیش بینی تولید گیاهی مراتع بر اساس سناریوهای مختلف تغییر اقلیم طی 20 سال آتینجمه غلامی شمباکارشناسی ارشدمساعدی۱۳۹۳/۱۱/۱۱
شبیه‌سازی رواناب حاصله از ذوب برف با استفاده از مدل ذوب برف SRM و داده‌های ماهواره ای MODIS (مطالعه موردی: حوضه آبریز سیمینه رود ارومیه)شیرین گودرزیکارشناسی ارشدفریدحسینی۱۳۹۳/۱۱/۱۴
تعیین ساعات مجاز کارکردچاهها ی آب کشاورزی دشت مشهد-چنارانسعیده زحمتیکارشناسی ارشدعلیزاده۱۳۹۳/۱۱/۱۵
ارزیابی عملکرد شبکه آبیاری و زهکشی گتوند با استفاده از مسکات (نگاشت شبکه و خدمات برای فنون بهره برداری از کانال)سپیده رحمتیکارشناسی ارشدقهرمان۱۳۹۳/۱۱/۲۰
واسنجی و تحلیل عدم قطعیت پارامترهای مدل آگروهیدرولوژی (SWAP) و تاثیر آن در برنامه ریزی آبیاری در مقیاس مزرعهمجتبی شفیعیدکتری(PhD)قهرمان۱۳۹۳/۱۲/۱۶
برآورد گستره برف گیر با استفاده از ضریب برفی و محاسبه حجم آب ناشی از ذوب برف (مطالعه موردی: محدوده مطالعاتی مشهد)مجید رجبی جاغرقکارشناسی ارشدموسوی بایگی۱۳۹۳/۱۲/۱۷
تدوین دستورالعملی کاربردی برای پایش کیفی آب زیرزمینی در دشت نیشابورفرید انتظاریکارشناسی ارشدداوری۱۳۹۳/۱۲/۲۵
طراحی وساخت یک سامانه ی اتوماسیون آبیاری شیاری به صورت بهنگام به کمک میکروکنترلر های avr وارزیابی عملکرد آنمحمدرضا اردمهءکارشناسی ارشدداوری۱۳۹۴/۰۲/۱۹
مدل سازی تجربی وعددی سامانه جمع آوری جریان زیر سطحی بستر رودخانهالهه قوامیکارشناسی ارشداسماعیلی۱۳۹۴/۰۲/۱۹
بررسی استفاده از سامانه ترکیبی صافی های نازل دار، فیلتراسیون جذب سطحی – رزینی در کنترل فصلی مواد معلق و محلول آب شرب شهری (مطالعه موردی: تصفیه خانه آب طرق)بابک مهرآوراندکتری(PhD)انصاری۱۳۹۴/۰۳/۲۰
مدلسازی کیفی مخزن سد دوستی با استفاده از مدل دو بعدی (مطالعه موردی: سد دوستی)آرزو حسیبیکارشناسی ارشدخداشناس۱۳۹۴/۰۳/۲۳
بررسی اثرات اقلیمی حدی بر میزان عملکرد در زعفران و تعیین مناطق مستعد کشت (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی)معین توسنکارشناسی ارشدعلیزاده۱۳۹۴/۰۳/۳۰
ریزمقیاس کردن مکانی و زمانی تبخیر-تعرق تصاویر ماهواره ای مودیس به کمک تصاویر لندست 8 با استفاده از روش های رگرسیون، تفریق و فاکتور مقیاس های مختلفمهدی مکاری باغخیراتیدکتری(PhD)قهرمان۱۳۹۴/۰۴/۰۶
پیش بینی خشکسالی و ترسالی به کمک مدل های سری زمانی (مطالعه موردی استان خراسان جنوبی)محمدرضا نحاسیکارشناسی ارشدموسوی بایگی۱۳۹۴/۰۴/۱۰
مطالعه رفتار جت جنب حاره بر روی خاورمیانه ،جهت تعیین آغاز فصل تابستان در ایرانجمیله قلی پورکارشناسی ارشدثنائی نژاد۱۳۹۴/۰۴/۱۰
تهیه مدل کمی آبخانه دشت محولات با استفاده از مادفلومجتبی احمدیکارشناسی ارشدضیائی۱۳۹۴/۰۶/۱۱
تعیین روابط منطقه ای دبی رسوب معلق براساس خصوصیات حوضه های آبخیز مناطق مشهد و نیشابورالیاس رمضانی پورکارشناسی ارشدمساعدی۱۳۹۴/۰۶/۱۸
اثر مقادیر مختلف آب و کود پتاسیم بر رشد ریشه و عملکرد علوفه در ارقام مختلف سورگومسید حسن موسوی فضلدکتری(PhD)علیزاده۱۳۹۴/۰۶/۲۱
ارزیابی امکان افزایش بهره‌وری محصولات غلات در کشاورزی دیم با استفاده از پایش همزمان خشکسالی(مطالعه موردی: حوضه رود کابل- افغانستان)هادی حسینیکارشناسی ارشدانصاری۱۳۹۴/۰۶/۲۱
بررسی و مقایسه آزمایشگاهی پوشش های کف برای کنترل سیلاب شهریحمیدرضا رحیمیکارشناسی ارشدخداشناس۱۳۹۴/۰۶/۲۱
مقایسه مدل های ریاضی در مطالعه سرریزهای منقاره ای با هندسه متفاوتفرزاد ارجمندی کیاکارشناسی ارشداسماعیلی۱۳۹۴/۰۶/۲۱
تمایز ابر و ذرات معلق در هوا (آئروسل) با استفاده از داده های سنجنده ی CALIPSOسینا زاهدی اصلکارشناسی ارشدفریدحسینی۱۳۹۴/۰۶/۲۴
مدل سازی جریان یک بعدی در بسترهای نفوذپذیر با استفاده از روش های حجم محدود پیشرفتهآیلر ابراهیم زاده بجنوردیکارشناسی ارشدضیائی۱۳۹۴/۰۶/۲۸
شبیه سازی 2 بعدی سیلاب ناشی از بارش های شدید توسط مدل هیدرولیکی Flo-2D (مطالعه موردی: رودخانه اترک)سیدحمیدرضا مدنیکارشناسی ارشدفریدحسینی۱۳۹۴/۰۶/۳۰
بررسی امکان جایگزینی باران تجمعی در نیمسال دوم (Cprecip) با آب معادل برف SWE) ) توسط مدل شبکه عصبی مصنوعی به منظور پیش بینی دبی روزانه رودخانه ( (مطالعه موردی : رودخانه تالار در استان مازندران) )زینب محمدیکارشناسی ارشدفریدحسینی۱۳۹۴/۰۶/۳۱
ارزیابی داده های ماهواره TRMM بر پایه ایستگاه های منتخب در ایرانمحمدعلی محمدپورکارشناسی ارشدعلیزاده۱۳۹۴/۰۷/۰۱
بررسی اثر خصوصیات ریشه بر میزان جذب آب در مدل‌های خرد و کلان (مطالعه موردی: گوجه فرنگی)هادی دهقاندکتری(PhD)علیزاده۱۳۹۴/۰۷/۰۱
بررسی اثر متقابل کم آبیاری و استفاده از نانوکود بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ریحان (basilicum Ocimum)محمد نادریان فردکتری(PhD)انصاری۱۳۹۴/۰۷/۰۱
تاثیر رژیم های کم آبیاری با آبهای شور، نانو ذرات سیلیس و میدان مغناطیسی بررشد و عملکرد شنبلیلهریحانه ایوانیدکتری(PhD)ثنائی نژاد۱۳۹۴/۰۷/۰۱
بهینه سازی توامان هزینه و شاخص اطمینان پذیری شبکه های توزیع آب با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات چند هدفهزهرا فهیم طرزقیکارشناسی ارشدضیائی۱۳۹۴/۰۷/۱۵
بهینه سازی آبشویی تحت سناریوهای مختلف مدیریت آبیاری با آب شور و لب شور به منظور دست یابی به حداکثر سود خالص و حداقل آب آبشویی (مطالعه موردی: گندم زمستانه و بهاره)مسعود محمدیدکتری(PhD)داوری۱۳۹۴/۰۷/۲۲
بررسی عدم قطعیت در مدلسازی آبهای زیر زمینی با استفاده از روش عمومی عدم قطعیت تشابهات (مطالعه موردی: دشت بجنورد)مریم عابدینیکارشناسی ارشدضیائی۱۳۹۴/۰۸/۰۳
برآورد تبخیر و تعرق واقعی مبتنی بر تصاویر ماهواره ای با استفاده از الگوریتم SEBS (مطالعه موردی: دشت نیشابور)پریوش پریدادکارشناسی ارشدداوری۱۳۹۴/۰۸/۰۹
مدلسازی تغییرات هدایت الکتریکی (EC) آب زیرزمینی با استفاده از کد MT3DMS (مطالعه موردی : آبخانه دشت بجنورد)مهسا خیراندیشکارشناسی ارشدضیائی۱۳۹۴/۰۸/۱۳
استفاده از لاگ های حفاری و مطالعات ژئوفیزیک برای مدل سازی کمی آبخوان بجنورد با تاکید بر لایه بندی آنمینا تاج آبادیکارشناسی ارشدداوری۱۳۹۴/۰۸/۱۸
بررسی اثرات کود نیتروژنه و مصرف آب آبیاری بر پارامترهای رشد ریشه (مطالعه مورد ذرت رقم سینگل کراس 704 در منطقه کرمان)نادر کوهی چله کراندکتری(PhD)علیزاده۱۳۹۴/۰۸/۲۴
بررسی تاثیر مدیریت آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی گیاه بادام زمینیمحمد علی قنادزادهدکتری(PhD)فریدحسینی۱۳۹۴/۰۹/۲۳
بررسی اثر آبیاری تابستانه و پوشش مالچ بر عملکرد و رفتار گلدهی زعفرانحسین کریمی سه قلعهکارشناسی ارشدانصاری۱۳۹۴/۱۰/۲۶
ارزیابی اثر متغیرهای اقلیمی بر تولید پسته: مورد مطالعاتی باغات آستان قدس رضوی در استان کرمانحسن فکوریکارشناسی ارشدثنائی نژاد۱۳۹۴/۱۰/۲۹
توسعه چارچوب ارزیابی اعتماد‌پذیری تأمین آب از رودخانه‌های مرزی و ارزیابی آن بر روی رودخانه مرزی هریرود (سد دوستی) در استان خراسان رضویسیده سعیده شرافتکارشناسی ارشدداوری۱۳۹۴/۱۰/۲۹
محاسبه آورد رسوب به مخزن سد طرق و برآورد عمر مفید سدبا استفاده از نرم افزار sednetمهدیس رهنماکارشناسی ارشدخداشناس۱۳۹۴/۱۰/۳۰
تحلیل خصوصیات خشک سالی بر اساس روش های آماری در مناطق مختلف کشورعادله هاتفیکارشناسی ارشدمساعدی۱۳۹۴/۱۱/۰۵
آنالیز فرکتالی سری زمانی دماشیما تاج آبادیکارشناسی ارشدقهرمان۱۳۹۴/۱۱/۰۶
تحلیل شدت و مدت خشکسالی با استفاده از توابع مفصلسمیرا احمدی اردکانیکارشناسی ارشدقهرمان۱۳۹۴/۱۱/۰۶
شبیه سازی آزمایشگاهی برآورد تلفات انتقال در رودخانه فصلیپروین جعفریکارشناسی ارشداسماعیلی۱۳۹۴/۱۱/۰۶
بررسی اثرات کم آبیاری و تنش شوری بر صفات مورفولوژی و فیزیولوژی گیاه ابریشم مصریمُنا کاظمی کرد آسیابیکارشناسی ارشدعلیزاده۱۳۹۴/۱۱/۰۷
تعیین ضریب مقاومت جریان‎ ‎کانال مرکب بااستفاده از مدل رگرسیونی چندمتغیرهمعصومه یگانه بزایهکارشناسی ارشدخداشناس۱۳۹۴/۱۱/۰۷
مدل کامپیوتری مدیریت تعمیرات پیشگیرانه شبکه‌های توزیع آب شهری مبتنی‌بر اعتماد‌پذیریفریبا قنبریکارشناسی ارشدداوری۱۳۹۴/۱۱/۰۷
برآورد تبخیر- تعرق، مقاومت های آیرودینامیکی و سطحی و ضرایب گیاهی چهارگانه گیاه دارویی گل همیشه بهار در اقلیم خشک کرمانفریده السادات هاشمی نسب خبیصیدکتری(PhD)موسوی بایگی۱۳۹۴/۱۲/۰۵
ارزیابی بهره وری آب با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA )زهرا اسفندیاریکارشناسی ارشدداوری۱۳۹۴/۱۲/۰۸
‎ ‎شبیه‌سازی عددی جریان روی سرریز‌های جانبی کنگره‌ای به روش شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگ‎ (LES)‎فاطمه عطارزادهکارشناسی ارشدخداشناس۱۳۹۴/۱۲/۱۰
بررسی رفتار آشوب ناک تبخیر-تعرق مرجع به عنوان تابعی از پویایی غیرخطی پارامترهای هواشناسیامیر اسلامیدکتری(PhD)قهرمان۱۳۹۴/۱۲/۱۸
برآورد بار رسوبی معلق رودخانه ها، به کمک تعدیل منحنی سنجه بر اساس مدل های چند متغیره داده های آب و هوایی حوضه (مطالعه موردی: رودخانه اترک بالایی و میانی)محمدرضا اکبرزادهدکتری(PhD)خداشناس۱۳۹۴/۱۲/۲۲
شبیه سازی عددی توزیع غلظت در حوضچه های رسوب گیر گردابیصارم نوروزیکارشناسی ارشدضیائی۱۳۹۴/۱۲/۲۲
مطالعه تاثیر اجرای شبکه فاضلاب شهرستان نیشابور بروی منابع آب زیرزمینی منطقهسعید شیرازیانکارشناسی ارشدضیائی۱۳۹۵/۰۴/۲۶
مطالعه اثر زبری و برخورد جت روی مشخصات و کنترل پرش هیدرولیکیمهدی دستورانیدکتری(PhD)اسماعیلی۱۳۹۵/۰۶/۰۲
بررسی نفوذ سه بعدی در آبیاری سطحی با مدل‌سازی عددی در دستگاه مختصات غیر متعامدمحمدرضا ناقدی فرکارشناسی ارشدانصاری۱۳۹۵/۰۶/۱۵
بررسی تاثیر رژیمهای مختلف آبیاری بر کارایی مصرف آب چغندرقند پاییزه در منطقه مشهد و شبیه سازی برای شرایط متفاوت اقلیمی خراسان رضویسیدابوالقاسم حقایقی مقدمدکتری(PhD)علیزاده۱۳۹۵/۰۶/۱۶
تحلیل عدم قطعیت در برآورد پارامترهای مدل بارش رواناب با استفاده از الگوریتم مونت کارلو زنجیره مارکوفمه روز نورعلیدکتری(PhD)قهرمان۱۳۹۵/۰۶/۲۵
کاربرد روش های آماری پیشرفته در ارزیابی و طراحی شبکه بهینه پایش کیفی منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی : آبخوان مشهد)مسلم اکبرزادهدکتری(PhD)قهرمان۱۳۹۵/۰۶/۲۵
پیش بینی تغییرات تبخیر سالانه در حوضه های آبریز مناطق خشک با استفاده از نمایه خشکی (مطالعه موردی: حوضه آبریز دشت نیشابور)آمنه میان آبادیدکتری(PhD)علیزاده۱۳۹۵/۰۶/۲۷
ارزیابی تاثیر عوامل مدیریتی و محیطی و نمایه های گیاهی بر بهره وری آب گندم (مطالعه موردی: بخش علیای حوزه کرخه)محمدمهدی نخجوانی مقدمدکتری(PhD)قهرمان۱۳۹۵/۰۶/۲۸
مطالعه آسیب پذیری منابع آب زیرزمینی دشت مشهد نسبت به نیترات با استفاده از روش دراستیک اصلاح شده و منطق فازیسهیلا قربان پورکارشناسی ارشدبهشتی۱۳۹۵/۰۶/۲۸
بررسی دینامیک رشد ریشه خربزه نسبت به شوری آب آبیاری (مطالعه موردی خربزه توده مه ولاتی در مشهد)شکوفه فهیمی زرقریکارشناسی ارشدعلیزاده۱۳۹۵/۰۶/۲۹
ارزیابی روش‌های برآورد دبی 25 ساله در تعیین حریم و بستر رودخانه در مناطق خشک و نیمه‌خشک (کشف رود)سمیرا باباخانیکارشناسی ارشداسماعیلی۱۳۹۵/۰۶/۳۱
انتخاب و امکان سنجی استفاده از انواع سیستم های آبیاری با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: محدوده مطالعاتی نیشابور)اعظم پهلوان یوسفخانیکارشناسی ارشدخداشناس۱۳۹۵/۰۶/۳۱
بررسی اثر خصوصیات هیدرولیکی جریان بر آبشستگی بستر در اطراف لوله های افقی، به همراه Piggyback lineسبحان مرادیکارشناسی ارشداسماعیلی۱۳۹۵/۰۶/۳۱
بررسی خشکسالی کشاورزی با استفاده از روش های مبتنی بر سنجش از دورمصیب مقبلی دامنهکارشناسی ارشدثنائی نژاد۱۳۹۵/۰۶/۳۱
بررسی و مقایسه آب مصرفی و کارایی مصرف آب در کشت نشایی و کشت مستقیم ذرت فوق شیرین در رژیم-های مختلف آبیاری و شبیه سازی برای شرایط متفاوت اقلیمی خراسان رضویاردلان ذوالفقاراندکتری(PhD)علیزاده۱۳۹۵/۰۶/۳۱
کاربرد تکنیکهای خودهمبستگی فضایی در تحلیلی جزیره حرارتی مشهد و اثر آن بر تبخیر و تعرق اراضی کشاورزی اطرافلیدا علی زاده بناءکارشناسی ارشدثنائی نژاد۱۳۹۵/۰۶/۳۱
مقایسه تاثیر توام کم آبیاری معمولی، آبیاری کامل و آبیاری شبانه و روزانه بر عملکرد گیاه ذرت شیرین(مریت) به روش آبیاری قطره ایسیدعلی موسوی چاشمیکارشناسی ارشدانصاری۱۳۹۵/۰۶/۳۱
اندازه گیری، شبیه سازی و مقایسه الگوی خیس شدگی خاک تحت سیستم های آبیاری قطره ای سطحی، قطره ای زیرسطحی و سفالی زیرسطحیوحید مشیریکارشناسی ارشدقهرمان۱۳۹۵/۰۷/۰۴
بررسی و ارزیابی آثار و سازه های تاریخی آب با استفاده از روش AHP و مهندسی ارزش به منظور حفاظت و بهره برداری مجدد آن هاشهرام کریمیدکتری(PhD)علیزاده۱۳۹۵/۰۷/۱۴
مطالعه اثرات استفاده از پوشش‌های پلاستیکی در سیستم های آبیاری قطره ای سطحی در باغ های پسته (مطالعه موردی:رفسنجان)ناصر صداقتیدکتری(PhD)علیزاده۱۳۹۵/۰۷/۱۴
مطالعه بهره وری مصرف آب و کود ازته در تنشهای مختلف رطوبتی و سیستمهای متفاوت کشت در برنج رقم کشوری در استان مازندرانرضا اسدیدکتری(PhD)علیزاده۱۳۹۵/۰۷/۱۷
بررسی تأثیر بازار آب در واگذاری آب کشاورزی با توجه به احتمال تغییر پارامترهای اقلیمی در محدوده مطالعاتی مشهد-چناراننجمه مجیدی خلیل آباددکتری(PhD)علیزاده۱۳۹۵/۰۸/۲۵
ارزیابی اعتماد پذیری تأمین آب شهر مشهداحمد قندهاریدکتری(PhD)داوری۱۳۹۵/۰۸/۲۹
بررسی آزمایشگاهی پدیده خود دفنی خطوط لوله در بستر فرسایش پذیر با استفاده از باله( اسپویلر)جعفر مهرآبادیدکتری(PhD)قهرمان۱۳۹۵/۰۹/۰۳
بررسی اثر بافت خاک و کشت گیاه آفتابگردان در تصفیه فاضلاب صنعتی حاوی آرسنیک: با هدف کاربرد آن در آبیاریفاطمه حیدری توپکانلوکارشناسی ارشدعلیزاده۱۳۹۵/۱۰/۱۲
تحلیل مکانی – زمانی دما، بارش و تبخیر - تعرق بر اساس روش هیبرید الگوریتم تشابه، ماتریس چهار‌بعدی و زمین‌آمار با استفاده از داده‌های سنجش از دور و ریز‌گردانی دینامیکینگار سیابیدکتری(PhD)ثنائی نژاد۱۳۹۵/۱۰/۲۹
مدلسازی عدی جریان زیرسطحی در محل ترانشه نفوذ جهت کنترل سیلاب شهریگلاره فراهیدکتری(PhD)خداشناس۱۳۹۵/۱۱/۰۹
ارزیابی پتانسیل تغذیه مصنوعی شاندیز با استفاده از نرم‌افزار Seepعاطفه ارفع فتح اله خانیکارشناسی ارشدخداشناس۱۳۹۵/۱۱/۱۱
بررسی اثر افزایش دی‌اکسیدکربن و رژیم کم‌آبیاری بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه عدسشیده شمسدکتری(PhD)موسوی بایگی۱۳۹۵/۱۱/۱۳
بررسی اثرات متقابل سطوح مختلف آبیاری و شوری بر عملکرد و اجزاء عملکرد سورگوم علوفه ای با تعیین تابع تولید آب و شوری در سیستم آبیاری قطره ای زیرسطحیحلیمه پیریدکتری(PhD)انصاری۱۳۹۵/۱۱/۱۳
بررسی افزایش کیفیت پساب خروجی از تصفیه خانه فاضلاب شهری با فرآیند طبیعی با استفاده از صافی درشت‌دانه با جریان افقی (HRF)مجید داییدکتری(PhD)علیزاده۱۳۹۵/۱۱/۱۶
استخراج و تحلیل استراتژی های مدیریت تقاضا از دیدگاه مصرف کنندگان و مدیران آبابوذر حاتمی یزددکتری(PhD)داوری۱۳۹۵/۱۱/۲۳
پایش خشکسالی با استفاده از شاخص خشکی دما-گیاه (TVDI) مبتنی بر تصاویر سنجنده MODISدر مقیاس منطقه ای (مطالعه موردی استان خراسان شمالی )نازیلا شاملوکارشناسی ارشدفریدحسینی۱۳۹۵/۱۱/۲۳
تاثیر چرخه خیس و خشک شدن، بر خواص فیزیکی خاک (مطالعه موردی : سد شهید یعقوبی)قاسم پناهیکارشناسی ارشدخداشناس۱۳۹۵/۱۱/۲۳
مدلسازی و مطالعه میدان باد حول ابنیه موجود درمزارع کشاورزی جهت تعیین شروع محدوده مناسب برای اجرای آبیاری بارانیریحانه سادات مدنیکارشناسی ارشدموسوی بایگی۱۳۹۵/۱۱/۲۳
مطالعه تاثیر کمیت و زمان تابش خورشید بر تغییرات خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی گیاه دارویی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.)مجید مربایانکارشناسی ارشدموسوی بایگی۱۳۹۵/۱۱/۲۵
بررسی وضعیت رسوب‌گذاری در مخزن سد کارده و اثرات آن بر ‏تبخیر از دریاچه سدمریم یزدان پرستکارشناسی ارشدمساعدی۱۳۹۵/۱۱/۲۶
تاثیر همزمان تنش خشکی و لایه بندی بافت های مختلف خاک بر خصوصیات مورفولوژیکی گوجه فرنگیاکرم صفدری کلاته میراسماعیلکارشناسی ارشدانصاری۱۳۹۵/۱۱/۲۶
پیش‌بینی جریان دبی با استفاده از مدل‌های سری‌زمانی در حوضه آبخیز مهارلوافسانه استکیکارشناسی ارشدمساعدی۱۳۹۵/۱۱/۲۷
تعیین نیاز آبی زیست محیطی با استفاده از روش‌های هیدرولیکی و هیدرولوژیکیمریم دهقان زاده قاینیکارشناسی ارشدمساعدی۱۳۹۵/۱۱/۲۷
تنش حرارت-رطوبت در اقلیم‌های مختلف ایران بر عملکرد تولید شیر در واحدهای گاوداری و تعیین شاخص مناسب برای این تنشمهدی مهاجرپوردکتری(PhD)علیزاده۱۳۹۵/۱۱/۲۷
بررسی اثر کاهش عرض بر عملکرد طرح نوینی از آبگیر کفی در جریان زلال و رسوبدارآیلین قرنجیککارشناسی ارشدخداشناس۱۳۹۵/۱۱/۲۸
ارائه طرح نوینی از آبگیر کفی و بررسی تاثیر شیب بر آن در جریان زلال و رسوبدارفاطمه سادات مدنیکارشناسی ارشدخداشناس۱۳۹۵/۱۱/۳۰
تحلیل توام شدت و مدت خشکسالی بر اساس شاخص های SPI و SPEI با استفاده از توابع مَفصلمسعود یوسفیکارشناسی ارشدانصاری۱۳۹۵/۱۲/۰۲
بررسی و مقایسه روشهای نوین کنترل نشت در پی سدها با شبیه سازی عددی مطالعه موردی ( سد خاکی )زهرا جبلیکارشناسی ارشداسماعیلی۱۳۹۶/۰۲/۱۶
ارزیابی قدرت تفکیک مدل های رقومی ارتفاع بوسیله شبیه سازی بارش – رواناب حوضه ( مطاله موردی : حوضه آبخیز سد کارده)الهه صحرائیکارشناسی ارشداسماعیلی۱۳۹۶/۰۲/۲۶
ارزیابی کارایی مصرف آب و خطرپذیری تولید گندم پائیزه متاثر از وقوع شرایط حدی هواشناسی ناشی از تغییر اقلیم مطالعه موردی: استان خراسان رضویمریم عرفانیان ارغوانیان سرشوریدکتری(PhD)انصاری۱۳۹۶/۰۲/۳۰
مدلسازی نرم افزاری پهنه سیل گیر رودخانه به منظور تشخیص نواحی خسارت پذیر و ارائه راهکار مطالعه موردی رودخانه فریزیفاطمه قهرمانیکارشناسی ارشداسماعیلی۱۳۹۶/۰۳/۱۶
پیاده سازی چارچوب حسابداری آب در مقیاس حوضه آبریز(مطالعه موردی: دشت نیشابور)سپیده اشکان نژندکارشناسی ارشدداوری۱۳۹۶/۰۳/۲۰
مقیاس سازی آبیاری نواری برای خاکهای نامتشابهمحمدمهدی چاریدکتری(PhD)داوری۱۳۹۶/۰۳/۲۱
بسط مفهوم «ذخیره استراتژیک منابع آب» و تدوین یک چارچوب برای کاهش مخاطرات خشکسالی‏های شدید و طولانیهاشم درخشانکارشناسی ارشدداوری۱۳۹۶/۰۳/۲۴
جدا سازی تبخیر و تعرق در مدیریت های مختلف آبیاری و اثر آن بر تعیین نیاز آبی برنج در گیلانابراهیم اسعدی اسکوئیدکتری(PhD)موسوی بایگی۱۳۹۶/۰۴/۲۱
مدلسازی اندرکنش آب سطحی و زیرزمینی حوضه‌آبریز سملقان با استفاده از مدل SWATسیّد عارف سیّدانکارشناسی ارشدضیائی۱۳۹۶/۰۶/۱۳
تخمین رطوبت خاک سطحی از داده‌های سنجش از دور مایکروویو غیرفعال به کمک روش بازیابی پارامترهای زمینی (LPRM) و تعمیم آن به رطوبت خاک منطقه ریشه براساس رابطه تحلیلی رطوبت خاک (SMAR)فرید فریدانی بردسکندکتری(PhD)انصاری۱۳۹۶/۰۶/۱۵
توسعه یک سامانه ی پایش و پیش بینی خشکسالی در شرایط تغییر اقلیم با استفاده از داده های هواشناسی، شبکه بندی شده و خروجی های یک مدل عددی در حوضه آبریز کشف رودنسرین صالح نیادکتری(PhD)علیزاده۱۳۹۶/۰۶/۲۰
توسعه یک مدل بیلان آب در مقیاس حوضه آبریز به همراه واسنجی خودکار و تحلیل عدم قطعیت آنسعید امامی فردکتری(PhD)داوری۱۳۹۶/۰۶/۲۲
ارائه روابط تجربی برای تخمین عمق آبشستگی در گروه پایه ها بر اساس داده های آزمایشگاهیمجتبی علیپورنودهیکارشناسی ارشدبهشتی۱۳۹۶/۰۶/۲۵
برآورد حداکثر بارش محتمل 24 ساعته (PMP24) به روش های آماری و سینوپتیکی در استان کرمانشاهاتنا عرب عامریکارشناسی ارشدقهرمان۱۳۹۶/۰۶/۲۵
مدل‌سازی دمای خاک با استفاده از مدل ترکیبی تبدیل موجک و سیستم استنتاج عصبی- فازی تطبیقیسیدعلیرضا عراقیدکتری(PhD)موسوی بایگی۱۳۹۶/۰۶/۲۵
تحلیل و بررسی خشکسالی تحت شرایط تغییر اقلیم با استفاده از توابع مفصلمنصوره کوهیدکتری(PhD)ثنائی نژاد۱۳۹۶/۰۶/۲۶
بررسی هیدرولوژیکی اثرات تغییر اقلیم با استفاده از مدلهای RegCM-4.4.5.10,HEC- HMS در حوضه آبریز کشف رودسیده فاطمه حسینیکارشناسی ارشدفریدحسینی۱۳۹۶/۰۶/۲۷
برآورد تبخیر-تعرق واقعی و ضریب گیاهی ذرت به کمک سنجش از دورمحمداسمعیل کمالی پاشاکلائیدکتری(PhD)فریدحسینی۱۳۹۶/۰۶/۲۹
بهینه سازی بهره وری آب و انرژی در انتخاب الگوی کشت و روش آبیاری (مطالعه موردی: محدوده مطالعاتی مشهد-چناران)محمد کریم زاده مقدمدکتری(PhD)علیزاده۱۳۹۶/۰۶/۲۹
بهینه سازی مصرف انرژی در ایستگاه‌های پمپاژ شبکه‌های توزیع آب شهری با استفاده از مدل Darwin Schedulerجواد کرمیکارشناسی ارشدفریدحسینی۱۳۹۶/۰۶/۲۹
پیش یابی امواج گرمایی تحت سناریوهای تغییر اقلیم در استان خراسان رضویسیدمحمود خوانساریکارشناسی ارشدموسوی بایگی۱۳۹۶/۰۶/۲۹
تعیین مقدار باران گیرش در مراحل مختلف رشدی گیاه چغندر قند و تأثیر آن در برآورد نیاز آبی آن گیاه در مشهدسمیه رجبی اسدابادیکارشناسی ارشدموسوی بایگی۱۳۹۶/۰۶/۲۹
توسعه چارچوبی برای ارزیابی ریسک خشکسالی کشاورزی بر روی گندم دیمنجمه خلیلیدکتری(PhD)داوری۱۳۹۶/۰۶/۲۹
نگرشی جدید بر حل تقریبی معادله ریچاردز برای نفوذ آب در خاک با استفاده از مقیاس سازی و مدل های تجربیمرجان قوچانیانکارشناسی ارشدقهرمان۱۳۹۶/۰۶/۲۹
ارائه راهبردهای سازگاری با تغییر اقلیم در برآورد نیاز آبی و عملکرد گندم و ذرتمحمدجواد خردادی ورامینیدکتری(PhD)علیزاده۱۳۹۶/۰۶/۳۰
بررسی اثرات تغییر اقلیم بر نیاز آبی پسته (منطقه مورد مطالعه: دشت مه ولات)مهدی کبیرکارشناسی ارشدعلیزاده۱۳۹۶/۰۷/۱۰
تحلیل افت انرژی در سرریزهای پلکانی گابیونی در وضعیت بدون رسوبگذاری و با رسوبگذاری در بالادستسید حسین رجائیدکتری(PhD)خداشناس۱۳۹۶/۰۷/۱۲
توسعه و ارزیابی مدل یکپارچه شبیه‌سازی جریان سطحی، ناحیه غیر‌اشباع و اشباع در دشت نیشابورفرزانه نظریهدکتری(PhD)انصاری۱۳۹۶/۰۷/۲۰
بررسی روابط خشکسالی آب‌های زیرزمینی با خشکسالی هواشناسی، براساس شاخص‌های SPI، SPEI و RDI در دشت مشهدسمیه ویسی یزدیکارشناسی ارشدفریدحسینی۱۳۹۶/۰۷/۲۵
مطالعه بهره ‏وری آب-انرژی محصولات عمده کشاورزی در دشت نیشابور به منظور ارائه الگوی مناسب برای مدیریت پایدار منابع آبیاور پورمحمددکتری(PhD)علیزاده۱۳۹۶/۱۰/۰۲
تصحیح الگوهای برآورد میانگین دما و رطوبت نسبی روزانه بر مبنای خوشه بندی اقلیمی ایرانبهاره میرکماندارکارشناسی ارشدثنائی نژاد۱۳۹۶/۱۰/۰۹
پهنه بندی وتحلیل خطرپذیری سیلاب رودخانه ها مطالعه موردی : حوضه رودخانه کشف رود دشت مشهدمحمود اعظمی راددکتری(PhD)قهرمان۱۳۹۶/۱۰/۲۴
آنالیز حساسیت تبخیر- تعرق مرجع الگوهای رایج با روش مونت- کارلو در ایرانصفیه چکاوکارشناسی ارشدداوری۱۳۹۶/۱۰/۲۵
شبیه سازی هیدرولیک جریان و انتقال رسوب در مقاطع مرکب مستقیم با استفاده ازFLOW-3Dفرزاد درویش مجنیکارشناسی ارشدخداشناس۱۳۹۶/۱۱/۰۴
بررسی روند تغییرات پوشش سطح برف و شبیه سازی رواناب حاصل از ذوب آن با استفاده از مدل SRM و بررسی اثرات تغییر اقلیم در حوضه کاردهمهدی حسین زادهکارشناسی ارشدعلیزاده۱۳۹۶/۱۱/۰۹
اعتبارسنجی داده های بارش ماهواره های(TRMM ، MERRA، GPM) و ایستگاه های زمینی در مدل بارش- رواناب CREST (مطالعه موردی: حوضه آبریز کشف رود)سیده مریم علی بخشیدکتری(PhD)فریدحسینی۱۳۹۶/۱۱/۱۸
بررسی اثرات تلفیقی سناریوهای تغییر اقلیم و کاربری اراضی بر جریان‌های سطحیدل آرام هوشمندکوچیدکتری(PhD)اسماعیلی۱۳۹۶/۱۱/۲۱
اعتبارسنجی داده های ماهواره ای اسموس در برآورد رطوبت خاک (مطالعه موردی غرب و جنوب غرب ایران)مژده جامعیدکتری(PhD)موسوی بایگی۱۳۹۶/۱۱/۲۳
مدل سازی تأثیر شاخص های حدی اقلیمی بر عملکرد محصول و بهره-وری آب به منظور سازگاری با اثرات تغییر اقلیم در دوره های آتی (مطالعه موردی:گندم و جو دیم درحوضه آبریز کرخه)سمانه اشرفدکتری(PhD)علیزاده۱۳۹۶/۱۱/۲۸
بررسی تأثیر خشکسالی بر منابع آب سطحی و زیرزمینی دشت جیرفتنسیبه نژادمقبلیکارشناسی ارشدمساعدی۱۳۹۶/۱۱/۲۹
پایش تغییراقلیم و تاثیر پارامترهای حدی اقلیمی بر تغییرات زمانی مکانی کشت و عملکرد زعفران در دوره های آتیسعیده کوزه گراندکتری(PhD)موسوی بایگی۱۳۹۶/۱۱/۲۹
تعیین پارامترهای هیدرولیکی آبگیرهای کفی متخلخل تحت اثر بار رسوبی با استفاده از مدل فیزیکیحسین شریعتیدکتری(PhD)خداشناس۱۳۹۶/۱۱/۳۰
بررسی معیارها و استانداردهای موجود در کاربرد پساب برای کشاورزینجمه گازرحبیب آبادیکارشناسی ارشدداوری۱۳۹۶/۱۲/۱۵
ارزیابی تأثیر سطوح مختلف آبیاری و کودهای بیولوژیک و شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه حناعلیرضا وحیدیدکتری(PhD)علیزاده۱۳۹۷/۰۲/۲۲
بررسی روند تغییرات تبخیرتعرق گیاهان فضای سبز شهری تحت شرایط میکروکلیمایی متفاوت و کاشت ترکیبی (مطالعه موردی: چمن،‌پرچین و درختان غیر مثمر در شهر جدید گلبهار)رامین نادریدکتری(PhD)انصاری۱۳۹۷/۰۲/۲۲
ارزیابی تأثیر اسیدشویی بر کاهش گرفتگی قطره‌‌چکان‌‌ها در آبیاری قطره‌‌ای زیرسطحیجواد جهانگینکارشناسی ارشدانصاری۱۳۹۷/۰۲/۳۰
مدل‌سازی سیلاب شهری (مطالعه موردی: حوضه چهل بازه گلستان)فاطمه قبادیکارشناسی ارشدخداشناس۱۳۹۷/۰۳/۲۷
مطالعه تغذیه آبخوان بجنورد با مدل سازی اندرکنش رودخانه و آب زیرزمینیسعید سروریکارشناسی ارشدضیائی۱۳۹۷/۰۳/۲۷
تعیین منحنی دبی-اشل در مقاطع مرکب با استفاده از روش آنتروپیزهرا قهرمانیکارشناسی ارشداسماعیلی۱۳۹۷/۰۴/۰۳
تحلیل خشکسالی کشاورزی با استفاده از تکنیک های سنجش از دور و توسعه یک شاخص مناسب برای ارزیابی وضعیت خشکسالی کشاورزیسمیرا نوریدکتری(PhD)ثنائی نژاد۱۳۹۷/۰۴/۰۵
ارزیابی کارایی شاخص‌های متداول خشکسالی و مدل اسکالوگرام بر اساس میزان عملکرد محصولات عمده زراعی در استان گلستانمصطفی حسین پورکارشناسی ارشدبهشتی۱۳۹۷/۰۴/۰۹
ارائه شاخص ترکیبی پایش خشکسالی با استفاده از مدل ظرفیت نفوذ متغیر (VIC) و تئوری فازی (مطالعه موردی حوضه آبریز نیشابور)سیده آیدا هاشمی نسبدکتری(PhD)انصاری۱۳۹۷/۰۵/۰۶
ارزیابی و بهینه‌یابی شبکه ایستگاه‌های باران‌سنجی بر مبنای روش کریجینگ احتمالاتی (مطالعه موردی: استان‌های خراسان رضوی و جنوبی)محمد رمضانی فرکارشناسی ارشدقهرمان۱۳۹۷/۰۵/۰۶
بررسی اثرات تغییر کاربری و توسعه شهری بر ضریب رواناب و روش‏های تعدیل سیلاب شهری؛ مطالعه موردی: منطقه 4 تهراناکبر مختارپوردکتری(PhD)خداشناس۱۳۹۷/۰۵/۲۴
بررسی امکان کاربرد مخلوط های خاک – سیمان - میکروسیلیس در تثبیت فرسایش آبیبابک تقدیسیدکتری(PhD)اسماعیلی۱۳۹۷/۰۶/۰۳
ارزیابی اثر کم‌آبیاری و زمان آبیاری بر عملکرد و تغییرات دمایی و رطوبتی محیط رشد ریشه گیاه گوجه‌فرنگیجعفر هاشم پور محمد آبادیدکتری(PhD)انصاری۱۳۹۷/۰۶/۲۱
بررسی بهره‌وری مصرف آب کشاورزی و ارائه الگوی زراعی بهینه بر اساس اولویت ذهنی کشاورزان و الگوهای برنامه‌ریزی فازی آرمانی (مطالعه موردی آستانه- کوچصفهان)پریسا شاهین رخسار احمدیدکتری(PhD)علیزاده۱۳۹۷/۰۶/۲۱
بهینه سازی بهره برداری از سیستم های چند مخزنه با تاکید بر کنترل سیلاب (مطالعه موردی: سدهای بوستان و گلستان در استان گلستان)زهرا صادقیدکتری(PhD)خداشناس۱۳۹۷/۰۶/۲۵
پیش بینی تغییرات زمانی رسوب ورودی به مخزن سد طرق با استفاده از مدل بارش-رواناب IHACRESسهیلا سیفیکارشناسی ارشدخداشناس۱۳۹۷/۰۶/۲۶
ارزیابی تغذیه آب زیرزمینی با شبیه سازی عددی ناحیه غیر اشباع در خاکها و اعمال سناریوهای مختلف مدیریت آبیاریانسیه شمسی تواسانیکارشناسی ارشدانصاری۱۳۹۷/۰۶/۲۷
برآورد رطوبت خاک در منطقه ریشه با استفاده از داده های سنجش از دور مایکروویو غیرفعال و مدل SMAR ( مطالعه موردی: استان خراسان رضوی)فاطمه غیبیکارشناسی ارشدفریدحسینی۱۳۹۷/۰۶/۲۷
بر‌آورد مقدار نفوذ عمقی ‌در‌مزرعه‌گندم با ‌آبیاری سطحی و تحت فشار (مطالعه موردی:مزرعه دانشگاه فردوسی مشهد)نیما بخشی دهنویکارشناسی ارشدضیائی۱۳۹۷/۰۶/۲۷
پیش‌بینی فصلی دما و بارش با استفاده از مدل RegCM-4 در دو طبقه اقلیمی (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی و خراسان شمالی)لعبت کوثری مقدمکارشناسی ارشدموسوی بایگی۱۳۹۷/۰۶/۲۷
بررسی سامانه‌های همرفتی منجر به بارش شدید در شمال ایران با استفاده از تصاویر ماهواره‌ایمجتبی پیروزنیاکارشناسی ارشدثنائی نژاد۱۳۹۷/۰۶/۳۱
تخمین عملکرد گندم با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست-8 و سنتینل-2(مطالعه موردی:مزرعه گندم آستان قدس رضوی)آرش رازبانکارشناسی ارشدموسوی بایگی۱۳۹۷/۰۶/۳۱
ریز پهنه‌بندی و ارزیابی خطر سرمازدگی در باغات پسته شهرستان نیشابور با استفاده از تکنیک‌های پردازش شئ گرا و تحلیل‌های مکانی GISحسین شایستهکارشناسی ارشدثنائی نژاد۱۳۹۷/۰۶/۳۱
ارزیابی توانمندی داده های شبکه بندی شده در ترسیم منحنی های IDF در سازه‌های آبیآتنا پزشکی گوارشککارشناسی ارشداسماعیلی۱۳۹۷/۰۷/۰۴
مدل سازی آورد رودخانه تحت تأثیر عدم قطعیت و تغییر اقلیم در مناطق نیمه خشک با استفاده از مدل های خطی تعمیم یافته (مطالعه موردی سد بالاخانلو)حنانه باروتیدکتری(PhD)اسماعیلی۱۳۹۷/۰۷/۰۴
تحلیل فراوانی منطقه ای خشکسالی هیدرولوژیک براساس توابع مفصلفرهاد فرسادنیادکتری(PhD)قهرمان۱۳۹۷/۰۷/۱۷
بررسی اثر برخی مواد نگهدارنده آب(سوپرجاذب ها) در خصوصیات کمی و کیفی آب آبیاریفاطمه جان نسارکارشناسی ارشدبانژاد۱۳۹۷/۰۷/۲۲
بهینه سازی زمان بندی پمپاژ در شبکه های توزیع آب بر اساس سناریو چند تعرفه ای هزینه انرژیسعیده شافعیکارشناسی ارشدبهشتی۱۳۹۷/۰۷/۲۴
به‌گزینی مدیریت آبیاری از طریق اعمال کم‌آبیاری و تناوب کشت با ترکیب مدل شبیه‌سازی عملکرد محصول AquaCropبا یک مدل اقتصادینسرین صراف زادهکارشناسی ارشدداوری۱۳۹۷/۰۷/۲۸
بررسی انتقال نیترات تحت کشت ذرت علوفه ای و جو دامی با استفاده از فاضلاب تصفیه شده ی شهری (مطالعه موردی: تصفیه خانه ی شهر نیشابور)محمد طاهریدکتری(PhD)علیزاده۱۳۹۷/۰۹/۱۰
بررسی اثر تغییر اقلیم بر فراوانی وقوع رخدادهای نامطلوب آب و هوایی طی دوره رشد محصول گندم (مطالعه موردی: مناطق عمده تولید گندم دیم در ایران)مجتبی شکوهیدکتری(PhD)ثنائی نژاد۱۳۹۷/۰۹/۱۴
بررسی اثر نفوذپذیری بستر حوضچه آرامش بر مشخصات پرش هیدرولیکینیما اکبریدکتری(PhD)اسماعیلی۱۳۹۷/۰۹/۲۰
تحلیل چالش های ناشی از تخریب دیواره های مسیل تحت اثر بارش های شدید توسط مدلسازی 2 بعدی با Flo-2Dعلی اکبر سعادت فرکارشناسی ارشدفریدحسینی۱۳۹۷/۰۹/۲۷
تاثیر آب مغناطیسی در جهت بهبود آب مصرفی و عملکرد گیاه تربچه (Raphanus Sativum)معصومه متانتکارشناسی ارشدبانژاد۱۳۹۷/۱۰/۱۵
تأثیر سطوح مختلف فاضلاب و پساب بر خصوصیات کمی و کیفی گوجه فرنگی در شرایط کم آبیاریمحمدعلی بوشکارشناسی ارشدبانژاد۱۳۹۷/۱۰/۱۵
مقایسه آماری داده های بارش IMERG در سطح سه ماهواره GPM و 3B42 از ماهواره TRMM با باران ثبت شده در ایستگاه های زمینی حوضه آبریز تالش-تالاب انزلیمینا مشایخی مزارکارشناسی ارشدقهرمان۱۳۹۷/۱۱/۰۱
تخمین پروفیل رطوبتی خاکیلدا فیلیکارشناسی ارشدقهرمان۱۳۹۷/۱۱/۰۳
اولویت بندی اقدامات کاهش آببدوندرآمد درسیستمهای آب شهری با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: شهرستان خواف)فروغ وضعی رودیکارشناسی ارشداسماعیلی۱۳۹۷/۱۱/۰۸
بررسی امکان تعادل بخشی منابع آبی کشاورزی(مطالعه موردی دشت جوین)منیژه قهرمان زادهکارشناسی ارشدبانژاد۱۳۹۷/۱۱/۱۳
تحلیل دو متغیره خشکسالی با استفاده از شاخص SPI و SPEI بر مبنای توابع مفصلرضا وحدتیکارشناسی ارشدداوری۱۳۹۷/۱۱/۲۳
طراحی شبکه پایش کمی آب زیرزمینی با استفاده از نرم‌افزارVSPسیده زهرا عدنانیکارشناسی ارشدضیائی۱۳۹۷/۱۱/۲۳
ارزیابی و مقایسه روش های تلفیقی مکانی-زمانی برای پایش خشکسالی های شمال شرق ایرانمهسا سامتیدکتری(PhD)ثنائی نژاد۱۳۹۷/۱۱/۲۴
استفاده از شبیه سازی گردابه های بزرگ برای مدلسازی جریان متلاطم در حوضچه های رسوبگیر گردابیندا شیخ رضازاده نیکودکتری(PhD)ضیائی۱۳۹۷/۱۱/۲۷
تعیین دسته منحنی‌های شدّت-مدّت-فراوانی (IDF) بارش با استفاده از داده‌های ایستگاه‌های زمینی و ماهواره TRMM در استان خراسان رضویجواد رحیمی سبدانیکارشناسی ارشدداوری۱۳۹۷/۱۱/۲۷
رویکرد بهم پیوسته آب، انرژی و غذا در مدیریت منابع آب دشت مشهدوحیده صفائی تربتیکارشناسی ارشدداوری۱۳۹۷/۱۱/۲۷
ارزیابی اطمینان پذیری شبکه های توزیع آب با استفاده از روش SPEA2یونس مظاهری زادهدکتری(PhD)فریدحسینی۱۳۹۷/۱۱/۳۰
تولید روشی ترکیبی برای تخمین داده‏های هواشناسی منطقه‏ای با استفاده از تکنیک داده‏های تابلوئیپویا شیرازی علیاندکتری(PhD)داوری۱۳۹۷/۱۱/۳۰
مدیریت و پایش راندمان تولید گندم در استان خراسان شمالی با ارزیابی مکانی استعداد دیمزارها بر اساس تبخیر و تعرق واقعیسید مهدی فاطمیدکتری(PhD)داوری۱۳۹۷/۱۱/۳۰
تعیین برداشت ایمن و برداشت پایدار از منابع آب زیرزمینی دشت نیشابورپریسا کازرانیکارشناسی ارشدضیائی۱۳۹۷/۱۲/۰۵
مدل‌سازی گرفتگی قطره چکان‌های فرکتالی در اثر رسوب و مقایسه عملکرد آن‌ها در دبی‌های مختلفاحمد پزشککارشناسی ارشدانصاری۱۳۹۷/۱۲/۰۵
بررسی اثر هم‌زمان تنش شوری و کم آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم گندممحمد نجفیکارشناسی ارشدانصاری۱۳۹۷/۱۲/۰۸
بررسی همبستگی تبخیر- تعرق و باران با استفاده از تابع مفصلشقایق گلیکارشناسی ارشدمساعدی۱۳۹۷/۱۲/۱۸
مدیریت تزریق کلر در شبکه توزیع آب با استفاده از الگوریتم ژنتیک با رویکرد پدافند غیر عامل (مطالعه موردی پهنه I1 شهر مشهد)مجید نوری محمدیهدکتری(PhD)داوری۱۳۹۷/۱۲/۲۵
تعیین مؤلفه های معادله ی توازن انرژی با استفاده از الگوریتم SAFER و داده های سنجش از دور در مشهدشبنم افضلی ده زیاریکارشناسی ارشدثنائی نژاد۱۳۹۸/۰۲/۰۲
بررسی اثر میزان اختلاط پساب تصفیه شده شهری و جریان رسوب‌دار بر تنش برشی آستانه فرسایش درشبکه‌های انتقال آبزهرا طاهری سرتشنیزیدکتری(PhD)اسماعیلی۱۳۹۸/۰۴/۰۴
بررسی ضوابط کیفیت آب در طراحی سامانه های نوین آبیاری(مطالعه موردی:استان خراسان رضوی و شمالی)فرهاد درفکیکارشناسی ارشدانصاری۱۳۹۸/۰۵/۰۹
بررسی تاثیر آب مغناطیسی بر مقاومت فشاری بتن در سازه های انتقال آبفرشته صفریکارشناسی ارشدبانژاد۱۳۹۸/۰۶/۰۳
بررسی انتقال نانو ذرات دی اکسید تیتانیم در شرایط غیراشباعسمیرا امیدیدکتری(PhD)داوری۱۳۹۸/۰۶/۱۰
بررسی اثرات متقابل کود آلی و سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی نعناع فلفلی(Mentha piperita)مریم سادات حاج میرزائیکارشناسی ارشدانصاری۱۳۹۸/۰۶/۲۳
بررسی مشخصات هیدرولیک جریان در دریچه ‏های کشویی جانبی تحت زاویای مختلف آبگیری و موقعیت‏ های مختلف دریچهحمید کیان مهردکتری(PhD)خداشناس۱۳۹۸/۰۶/۲۶
خصوصیات خشکسالی و تغییرات آن‌ها بر مبنای شاخص‌های SPI، SPEI، RDI و eRDI در ایستگاه‌های سینوپتیک منتخب کشورمنصوره غزنویکارشناسی ارشدمساعدی۱۳۹۸/۰۶/۲۶
بررسی اثر توام تغییر پارامترهای دما و بارش و کاربری اراضی در حوضه سد کارده بر رواناب رودخانهمهدی مهدیزاده کاریزکیدکتری(PhD)علیزاده۱۳۹۸/۰۶/۳۰
مدل سازی توأمان جریان سطحی و زیرزمینی در حوضه آبریز نیشابور با تأکید بر اثرات الگوی کشت و تغییر اقلیمعالیه سعادت پوردکتری(PhD)علیزاده۱۳۹۸/۰۶/۳۰
اثر نوسانات اطلس شمالی ( شاخص NAO ) بر پارامترهای هواشناسی شمال شرق ایرانپریسا محمودیکارشناسی ارشدموسوی بایگی۱۳۹۸/۰۶/۳۱
ارزیابی عملکرد شاخص ژئومورفیک سیلاب (GFI) در نقشه برداری سیلابدشت حوضه آبریز شاپور، استان فارسسیروس نره ئی بختیاریکارشناسی ارشدفریدحسینی۱۳۹۸/۰۶/۳۱
بررسی اثرات متقابل سطوح مختلف آبیاری و شوری بر روی گیاه دارویی گل مغربی(Oenothera biennis L.)اعظم غلامزاده آبقلهکارشناسی ارشدانصاری۱۳۹۸/۰۶/۳۱
پایش خشکسالی با شاخص ترکیبی خشکسالی (CDI) در حوضه‌های آبریز رامیان و تمر (استان گلستان)رضا آشوری مندیکارشناسی ارشدمساعدی۱۳۹۸/۰۶/۳۱
پایش رطوبت خاک منطقه ریشه با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای و مدل تحلیلی MSMAR در استان‌های ساحلی دریای خزرکوثر حسن زادهکارشناسی ارشدفریدحسینی۱۳۹۸/۰۶/۳۱
پیوند الگوریتم های EM و تکاملی در ترمیم و تحلیل داده های مفقود هواشناسی مطالعه موردی: 130 سال بارش و دمای ماهانه پنج شهر ایرانمحبوبه فرزندیدکتری(PhD)ثنائی نژاد۱۳۹۸/۰۶/۳۱
تجزیه و تحلیل اضافه مصرف آب کشاورزی با استفاده از سنجش از دور (مطالعه موردی: دشت نیشابور)فاطمه سروشکارشناسی ارشدداوری۱۳۹۸/۰۶/۳۱
توسعه یک سامانه تصمیم‌یار چند معیاره برای تخصیص منابع آب یک حوضه آبریز (مطالعه موردی: سامانه انتقال آب مازندران-گلستان)نصرت اله اسدیدکتری(PhD)داوری۱۳۹۸/۰۶/۳۱
مدیریت توأم منابع و تقاضا با هدف متعادل‌سازی سطح آب زیرزمینی در دشت نیشابوراکبر علی پوردکتری(PhD)داوری۱۳۹۸/۰۶/۳۱
مقایسه کارایی مدل های SRM و HEC-HMS برای شبیه سازی رواناب حاصل از ذوب برف (مطالعه موردی: حوضه آبریز سراب زاینده رود)سمانه امیری معلاکارشناسی ارشدفریدحسینی۱۳۹۸/۰۶/۳۱
مدلسازی مولفه‌های بیلان آب سطحی در مقیاس منطقه‌ای با استفاده از مدل سطح زمین Noah-MPسمیرا میرشفیعیدکتری(PhD)انصاری۱۳۹۸/۰۷/۰۱
بررسی تاثیر حوضه شهری بر کیفیت رواناب باران (مطالعه موردی :غرب مشهد)ام البنین نیازی خاتون آبادکارشناسی ارشدداوری۱۳۹۸/۰۷/۱۵
تعیین غلظت و طبقه بندی مواد معلق در سطح آب مخزن سد با استفاده از سنجش از دورمحمد هادیاندکتری(PhD)مساعدی۱۳۹۸/۰۷/۲۸
پایش خشکسالی و اثرات اقتصادی- اجتماعی آن در مناطق مختلف آب و هوایی کشورپریسا یوسف خانیانکارشناسی ارشدفریدحسینی۱۳۹۸/۰۹/۰۶
تدوین چارچوب برنامه‌ریزی مشارکتی برای مدیریت راهبردی آب (مطالعه موردی: حوضه آبریز کشف رود)محمد سالاریاندکتری(PhD)داوری۱۳۹۸/۱۰/۲۲
تعیین سطح ریسک خشکسالی‌های هواشناسی و هیدرولوژیکی و اثر آن بر منابع آب سطحی، تحت شرایط تغییر اقلیمغزاله کواکبیدکتری(PhD)موسوی بایگی۱۳۹۸/۱۰/۲۴
بررسی اثر فاصله نوارها در روش آبیاری قطره‌ای (تیپ) و مقدار آب آبیاری بر بهره‌وری آب گندمهادی افشاردکتری(PhD)شریفان۱۳۹۸/۱۰/۲۸
تدقیق ضرایب گیاهی فضای سبز با استفاده از الگوریتم سبال و تصاویر ماهواره ای لندست (مطالعه موردی: شهر مشهد)علی میثاقیدکتری(PhD)انصاری۱۳۹۸/۱۱/۰۲
تعیین متناسب ترین شاخص ها جهت پایش مدیریت آب در ایران با هدف پایداریمهسا رحمانیدکتری(PhD)داوری۱۳۹۸/۱۱/۱۶
بررسی کارایی مدل‌های اسکالوگرام و اسکالوگرام فازی به منظور پیش‌بینی عملکرد محصولات عمده دیم در استان گلستانفاطمه احمدیانکارشناسی ارشدانصاری۱۳۹۸/۱۱/۱۹
بررسی استفاده از آبیاری با پسابهای تصفیه شده شهری بر روی جوانه زنی و رشد اولیه نهالهای درختان غیرمثمر مورد استفاده در فضای سبز (مطالعه موردی زبان گنجشک و تصفیه خانه فاضلاب مشهد)پویا پارسادکتری(PhD)علیزاده۱۳۹۸/۱۱/۲۱
تاثیر آب مغناطیسی و پرایم بذر بر شاخص‌های رشد فلفل دلمه‌ای تحت شرایط کم‌آبیاریعباس صفری زاده ثانیکارشناسی ارشدبانژاد۱۳۹۸/۱۱/۲۶
بررسی پارامترهای مختلف بر امکان سنجی نصب نیروگاه برقابی مقیاس کوچک بر روی خطوط شبکه انتقال آبالهه حشمتیکارشناسی ارشدخداشناس۱۳۹۸/۱۱/۲۸
شناسایی موثر ترین دوره های وقوع خشکسالی بر عملکرد محصولات عمده دیم در استان گلستانعلی محمدیکارشناسی ارشدمساعدی۱۳۹۸/۱۱/۲۸
تحلیل فراوانی دومتغیره سیلاب در حوضه آبریز سفیدرود با استفاده از توابع مفصلمحمدرضا رجبیکارشناسی ارشدمساعدی۱۳۹۸/۱۱/۲۹
برآورد شاخص خشکسالی تقاضای تبخیری در شرایط اقلیمی ایران و بررسی امکان استفاده از آن در پایش خشکسالیاعظم عربی یزدیدکتری(PhD)ثنائی نژاد۱۳۹۸/۱۱/۳۰
بررسی آزمایشگاهی رسوب‌گذاری جریان غلیظ سیل با استفاده از موانع نفوذپذیرعلیرضا جهانگیردکتری(PhD)اسماعیلی۱۳۹۸/۱۱/۳۰
بهبود الگوریتم ETLook به منظور تخمین تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از داده‌های سنجش از دور و پایش رطوبت خاکمائده فرخیدکتری(PhD)انصاری۱۳۹۸/۱۱/۳۰
بهینه سازی هیدرولیکی سرریزهای کلید پیانویی با تغییر شیب و نسبت عرض کلید ورودی به کلید خروجیبیژن کمائی عباسیدکتری(PhD)خداشناس۱۳۹۸/۱۱/۳۰
تغییر الگوی کشت منطقه سبزوار متاثر از تغییر پارامترهای اقلیمی در 50 سال گذشتهعاطفه رازقندیکارشناسی ارشدموسوی بایگی۱۳۹۸/۱۱/۳۰
توسعه مدل فیزیکی هدایت هیدرولیکی غیراشباع خاک با در نظرگیری پخشیدگی بخار آبآرش مدرسی راددکتری(PhD)مساعدی۱۳۹۸/۱۲/۰۷
بررسی و برآورد آب مجازی دو محصول پسته و زعفران در استان خراسان رضویمحمد شاه ولیانکارشناسی ارشدمساعدی۱۳۹۸/۱۲/۱۲
استفاده از روش ترکیبی مدل‌های سری‌زمانی و داده‌های سنجش ‌از دور برای مدل‌سازی پیش‌بینی زمانی ‌و ‌مکانی بارش در ایرانهادی غفوریان قدس کاملیدکتری(PhD)ثنائی نژاد۱۳۹۸/۱۲/۱۷
ارزیابی و پیش‌بینی تغییرات استفاده از زمین با استفاده از مدل LCM (مطالعه موردی: حوضه آبخیز بزنگان)احمد انصاری فردکارشناسی ارشدمساعدی۱۳۹۹/۰۲/۲۳
بررسی اثر سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف گیاه دارویی کینوامحسن کاظمیکارشناسی ارشدعلیزاده۱۳۹۹/۰۲/۳۱
اثر تغییر اقلیم بر فرسایش پذیری حوضه با استفاده از مدل های WEPP و SWAT (مطالعه موردی: حوضه دهبار)حامد حیدریدکتری(PhD)موسوی بایگی۱۳۹۹/۰۳/۲۶
بررسی عوامل و ریسک های شکست سدهای خاکی و مطالعه خصوصیات مکانیکی مصالح هسته در نوسانات شدید و خشکی طولانی مدت مخزن و تغییر متوالی درجه اشباع هسته سد (مطالعه موردی: سد دوستی)افشین طالب العلمدکتری(PhD)خداشناس۱۳۹۹/۰۳/۲۶
بررسی تاثیر ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه بر روی جریان (مطالعه موردی: رودخانه فاروب رومان)فهیمه خواجوئیکارشناسی ارشدخداشناس۱۳۹۹/۰۴/۰۷
ارزیابی واکنش رواناب به تغییر کاربری اراضی بستر رودخانه (مطالعه موردی : ارداک)سیدحمید میرقاسمیدکتری(PhD)بانژاد۱۳۹۹/۰۶/۱۸
تأثیر آبیاری قطره‌ای و جوی پشته‌ای با سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه کینوامهسا حیدربیگی مهنهکارشناسی ارشدانصاری۱۳۹۹/۰۶/۲۶
مطالعه راندمان تله‌اندازی رسوب در حوضچه رسوبگیر گردابیمرضیه دلیرکارشناسی ارشدضیائی۱۳۹۹/۰۶/۲۶
بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر بهره‌وری آب کشاورزی در دشت نیشابورزهرا صفائی زادهکارشناسی ارشدانصاری۱۳۹۹/۰۶/۳۱
پایش وضعیت خشکسالی‌های هواشناسی، هیدرولوژیکی و آب زیرزمینی در دشت کاشمر و بردسکن و بررسی ارتباط آن‌ها با یکدیگرسمیه رجب زادهکارشناسی ارشدمساعدی۱۳۹۹/۰۶/۳۱
تحلیل حساسیت و شبیه سازی جریان های لوله های تحت فشار حامل دوغاب(لوله های لجن کش)مجتبی ابراهیم نژادکارشناسی ارشدخداشناس۱۳۹۹/۰۶/۳۱
بررسی تاثیر آب مغناطیسی بر خصوصیات رشدی و فیزیولوژیک گیاه اسفناج(Spinacia oleracea) تحت شرایط کم آبیاریبهاره شاهدیکارشناسی ارشدبانژاد۱۳۹۹/۰۷/۰۲
تاثیر آب مغناطیسی شده در سطوح مختلف کودی بر میزان رشد گیاه ریحان (ocmum basilicum L.) تحت شرایط کم‌آبیاریطاهره حیدریکارشناسی ارشدبانژاد۱۳۹۹/۰۷/۰۲
اثر ترکیب شیب طولی و عرضی سیلابدشت بر انتقال بارکف آبراهه اصلی کانال مرکبعاطفه عربکارشناسی ارشداسماعیلی۱۳۹۹/۰۷/۰۷
تحلیل توأم همبستگی زمانی و مکانی خشکسالی در استان خراسان رضوی با استفاده از توابع مفصلعلی بیکیکارشناسی ارشدمساعدی۱۳۹۹/۰۷/۰۷
ارائه مدل فازی مقیاس شده برای مدل سازی نفوذ آب به خاکمرضیه خرمیدکتری(PhD)داوری۱۳۹۹/۰۷/۰۹
بررسی چرخه روزانه دمای سطح زمین بر مبنای تصاویر ماهواره‏ای زمین‌آهنگ MSG-SEVIRI، لندست و مودیسمرتضی کفاشدکتری(PhD)ثنائی نژاد۱۳۹۹/۰۷/۲۲
اثر توسعه شهری بر پهنه سیلاب در مسیل‌های شهری (مطالعه موردی: مسیل زرکش، مشهد)سیدعلیرضا اسماعیلیکارشناسی ارشدمساعدی۱۳۹۹/۰۷/۳۰
بررسی تاثیر عوامل اقلیمی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی به کمک روش داده های تابلویی (مطالعه موردی استان های ایران)مونا آقاخانیکارشناسی ارشدانصاری۱۳۹۹/۰۷/۳۰
توسعه و ارزیابی الگوریتم های بهبودیافته ریزمقیاس سازی مکانی مشاهدات ماهواره SMAPالهه غفاریدکتری(PhD)داوری۱۳۹۹/۰۷/۳۰
کاربرد متغیرهای هواشناسی و مدل درجه- روز در مدل‌سازی فنولوژی کرم سیب Cydia pomonella L. (Lepidoptera: Tortricidae) و پیش‌بینی تفریخ تخم در باغ‌های استان خراسان رضویمهدی حلمی جدیددکتری(PhD)موسوی بایگی۱۳۹۹/۰۸/۲۷
توسعه یک سامانه مدیریت آب در مزرعه به‌ وسیله مدل‌سازی جریان سطحی و زیرسطحیسیدمحمدرضا ناقدی فردکتری(PhD)ضیائی۱۳۹۹/۰۹/۰۲
تحلیل تاب‌آوری و مدل‌سازی شکست آبشاری در سیستم توزیع آب شهریمنصوره آتشیدکتری(PhD)خداشناس۱۳۹۹/۰۹/۰۹
بررسی پتانسیل خوردگی شبکه فاضلاب شهری از طریق بررسی غلظت سولفید هیدروژن H_2 S و پتانسیل اکسیداسیون و احیا ORP (مطالعه موردی کلکتورهای حوضه فاضلابگیر غرب مشهد)احسان عظیمی قالی بافدکتری(PhD)داوری۱۳۹۹/۱۰/۲۰
بررسی تاثیر رژیم های مختلف آبیاری بر کارایی مصرف آب زعفران و امکان کاربرد مدلAqua Crop برای شبیه سازی رشد و نمو زعفران (مطالعه موردی شهرستان باخرز خراسان رضوی)حسن مسافری ضیاالدینیدکتری(PhD)علیزاده۱۳۹۹/۱۰/۲۷
هیدروژئوشیمی و مدلسازی ریاضی کمی و کیفی آب‌زیرزمینی در دشت نیشابورپریسان طاهریاندکتری(PhD)انصاری۱۳۹۹/۱۰/۲۹
بررسی تحلیل وضعیت تامین و مصرف آب در شهر مشهد و پیشنگری آن در آینده با ارائه تابع تقاضای مصرف )در افق 1420 )مجید فروزشدکتری(PhD)علیزاده۱۳۹۹/۱۱/۲۹
پایش خشکسالی کشاورزی با استفاده ازشاخص‌های گیاهی و فناوری سنجش از دور (مطالعه موردی: شهرستان فریمان)سیدحسن حلمیکارشناسی ارشدمساعدی۱۳۹۹/۱۱/۲۹
پایش خشکی کشاورزی در مقیاس مزرعه مبتنی بر تصاویر دورسنجی مایکروویو رطوبت خاکمحمّد فشائیدکتری(PhD)ثنائی نژاد۱۳۹۹/۱۱/۲۹
تاثیر عوامل انسانی در تشدید وقوع و خسارات ناشی از سیل با رویکرد هیدرولوژی اجتماعی -مطالعه موردی: شهر کلاتسارا عطارانکارشناسی ارشدمساعدی۱۳۹۹/۱۲/۲۴
تأثیر تنش‌های دمایی و تغییر آن بر وقوع آسیب دیدگی در گیاهان ویژه باغی (انار، زرشک، عناب و پسته)تأثیر تنش‌های دمایی و تغییر آن بر وقوع آسیب دیدگی در گیاهان ویژه باغی (انار، زرشک، عناب و پسته)الهام عابدینیدکتری(PhD)موسوی بایگی۱۴۰۰/۰۲/۰۸
بررسی تغییرات دمای درخشندگی ابر برای بارش های سنگین کشور با استفاده از داده های سنجش‌ازدورخسرو سالاریکارشناسی ارشدثنائی نژاد۱۴۰۰/۰۳/۱۸
بررسی اثرات تغییرکاربری اراضی بر رواناب شهری (مطالعه موردی: بخشی از منطقه 9 شهرداری مشهد)احسان نجیبکارشناسی ارشدمساعدی۱۴۰۰/۰۳/۲۴
ارزیابی عملکرد سیستم های نگهداشت و نفوذ بر کنترل سیلاب شهری (مطالعه موردی : قسمتی از حوضه آبریز شهر تهران)رضا بدیع زادگاندکتری(PhD)خداشناس۱۴۰۰/۰۴/۰۸
بررسی اثر فرآیند الکتروسینتیک بر کاهش نشت از هسته رسی سدهای خاکیحمیده جرگهکارشناسی ارشدخداشناس۱۴۰۰/۰۴/۰۹
پیش‌آگاهی شدت و مدت خشک‌سالی تحت دو سناریوی خوش‌بینانه و بدبینانه برای دهه‌های نزدیک و دهه‌های دورعلی توکلیکارشناسی ارشدعلیزاده۱۴۰۰/۰۴/۲۱
مطالعه تفحصی و مستندسازی اشکالات سامانه پایش و تفسیر داده‌های جوی در ایرانمحسن رحم دلدکتری(PhD)ثنائی نژاد۱۴۰۰/۰۴/۲۶
بررسی مکانیسم‌‌‌‌های اقتصادی و اجتماعی تأثیر گذار برانتخاب سیستم آبیاری توسط کشاورزان مطالعه موردی شهرستان نیشابورمهدی ملا نوروزیکارشناسی ارشدانصاری۱۴۰۰/۰۵/۰۲
توسعه چارچوبی مفهومی با هدف شناخت سیستم‌های پیوسته انسان ـ آب برای مدل‌سازی هیدرولوژی اجتماعی در مقیاس حوضه آبریزشیوا قلی زاده سرابیدکتری(PhD)داوری۱۴۰۰/۰۶/۲۰
مدلسازی فرایندهای نفوذ و تبخیر در حالت وجود ترک های خاک سله بسته در آبیاری جویچه ایآرزو هریوندیکارشناسی ارشدضیائی۱۴۰۰/۰۶/۳۱
بررسی تأثیر روش‌های مختلف آبیاری در شرایط تنش آبی بر خصوصیات بنه‌دختری و سطح فتوسنتزی گیاه زعفرانامیرمحمد نوریکارشناسی ارشدبانژاد۱۴۰۰/۰۷/۰۳
ارائه مدل مفهومی به منظور بررسی برگشت پذیری یک سیستم آب شهری با کمک مدل watermet2 (مطالعه موردی: شهر ساری)سیدحسین ربیعیکارشناسی ارشدضیائی۱۴۰۰/۰۷/۱۸
ارزیابی اثرات تغییرات کاربری اراضی و تغییرات اقلیمی بر تغذیه سفره آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت نیشابور)آیدا غلامیکارشناسی ارشدضیائی۱۴۰۰/۰۷/۲۵
تاثیر دوره خشک و تر شدن بر مقاومت فرسایشی خاک در تولید گرد و غبار (مطالعه موردی: دریاچه بزنگان)محیا حسن زاده اسکافیکارشناسی ارشداسماعیلی۱۴۰۰/۰۷/۲۸
برآورد نفوذ خالص و سایر اجزای بیلان آبِ خاک براساس روش تورنت وایت-ماتر با کد 〖SWB〗_2 (مطالعه موردی: حوضه آبریز نیشابور)صدیقه فصیحیکارشناسی ارشدبهشتی۱۴۰۰/۰۷/۲۹
مطالعه ی الگوی جریان در حوضچه رسوبگیر گردابیالناز مهربانیکارشناسی ارشدضیائی۱۴۰۰/۰۷/۲۹
اثرات تغییرات اقلیمی بر رشد و نمو و عملکرد گندم (Triticum aestivum L.) تحت تنش خشکی با استفاده از مدل SSMسعید شیوخی سوغانلودکتری(PhD)موسوی بایگی۱۴۰۰/۰۹/۰۶
بررسی تأثیر استفاده از لجن فرآوری شده در مقایسه با کاربرد کودهای شیمیایی و حیوانی در آبیاری با آب و پساب بر محصول ذرت علوفه‏ای و برخی خصوصیات خاک (مطالعه موردی تصفیه‌خانه فاضلاب التیمور مشهد)سیدمحمد تفضلیدکتری(PhD)فریدحسینی۱۴۰۰/۰۹/۱۵
بررسی اثر پوشش سیلابدشت بر الگوی جریان در کانال های مرکب پیچان رودیحامد شهسواریدکتری(PhD)خداشناس۱۴۰۰/۰۹/۲۳
ارزیابی و تعیین مؤلفه‌های معادله بیلان آب با استفاده از مدل تلفیقی آب‌سطحی-آب‌زیرزمینی SWAT-MODFLOW در حوضه آبریز سملقانشیما نصیریدکتری(PhD)انصاری۱۴۰۰/۰۹/۳۰
ویژگی های هیدرولیکی طرح جدید سرریز و سرریز دریچه کسینوسی و مدل های توسعه یافتهسعید صالحی هفشجانیدکتری(PhD)اسماعیلی۱۴۰۰/۱۰/۲۲
ارزیابی ارزش منابع آب با استفاده از منطق فازی ( مطالعه موردی : دشت مشهد)بهناز هادیکارشناسی ارشدانصاری۱۴۰۰/۱۰/۲۵
بررسی وضعیت فاضلاب سپتاژ از نظر کمی و کیفی و ارائه راهکارهای مدیریت آن (مطالعه موردی: شهر مشهد)مهدی راعی نائیکارشناسی ارشداسماعیلی۱۴۰۰/۱۱/۰۶
تاثیر توأمان گرمایش جهانی و جزیره حرارتی مشهد بر توزیع مکانی و زمانی بارندگیحسین بنداردکتری(PhD)موسوی بایگی۱۴۰۰/۱۱/۱۰
تدوین شاخص جامع امنیت آب بر اساس شاخص سازی ترکیبیملیکا امامی ترشیزیکارشناسی ارشدانصاری۱۴۰۰/۱۱/۱۹
تحلیل سناریوهای مختلف تخصیص آب از مخزن سد با استفاده از نظریه بازیها و انتخاب راهبرد مطلوب (مطالعه موردی: سد امیرکبیر)محمد نورالهیدکتری(PhD)ضیائی۱۴۰۰/۱۱/۲۵
بررسی دینامیک حرکت رسوب کف در شرایط آستانه و انتقال در رودخانه‌های آشفتهحامد فرهادیدکتری(PhD)اسماعیلی۱۴۰۰/۱۱/۲۷
بررسی و ارزیابی بهره وری آب در سیستم های آبیاری کم فشار سطحی(مطالعه موردی: شهرستان سبزوار)حمیدرضا توکلی سبزوارکارشناسی ارشدانصاری۱۴۰۰/۱۱/۳۰
تحلیل تاب آوری جامع در شبکه جمع آوری فاضلاب شهریبهناز کمالیدکتری(PhD)ضیائی۱۴۰۰/۱۲/۰۴
شبیه سازی بارش برای برآورد رواناب با استفاده از داده های رطوبت خاک دریافتی از ماهواره برای برآورد پهنه سیلابسعیده پورانتظاری مهریزکارشناسی ارشداسماعیلی۱۴۰۰/۱۲/۱۶
اصلاح رابطه دبی-اشل در شرایط غیرماندگار با مدلسازی عددی ایستگاه هیدرومتریامیرفربد عبدالوندیدکتری(PhD)ضیائی۱۴۰۰/۱۲/۱۸
پایش وضعیت‎های رطوبتی و روند آن‎ها بر مبنای شاخص پالمر استاندارد شده (SPDI) در نواحی مختلف آب و هوائی کشورمرتضی ضرابیکارشناسی ارشدمساعدی۱۴۰۰/۱۲/۱۸
مقایسه پیش‌بینی سیلاب با استفاده از مدل‌ یک‌بعدی و دوبعدی هیدرولیکی HEC-RAS (مطالعه موردی: رودخانه شاندیز و رودخانه کشف‌رود)فاطمه آذرخشکارشناسی ارشدفریدحسینی۱۴۰۰/۱۲/۱۸
بررسی کارآیی تصاویر پرنده بدون سرنشین برای تولید مدل رقومی سطح با استفاده از نرم افزار Pix4d ( مطالعه موردی : منطقه دربهشت )فاطمه صالحی شکورکارشناسی ارشدفریدحسینی۱۴۰۰/۱۲/۲۱
تأثیر مدیریت یکپارچه منابع مشترک آب در دشت های مرزی به منظور تعیین میزان برداشت مطمئن و پایا(مطالعه موردی دشت ممنوعه سرخس)شهرام اسمعیل زادهدکتری(PhD)اسماعیلی۱۴۰۰/۱۲/۲۲
کاربرد تلفیقی سنجش از دور و AquaCrop-GIS برای تخمین عملکرد محصول (مطالعه موردی: دشت نیشابور)سیدفرشید موسوی زادهدکتری(PhD)انصاری۱۴۰۱/۰۲/۲۶
بهینه‌سازی شبکه پایش کیفی آب زیرزمینی با استفاده از الگوریتم‌های تکاملی ( مطالعه موردی دشت نیشابور)محمدحسن مویدیانکارشناسی ارشدبهشتی۱۴۰۱/۰۵/۲۵
طر احی و آرایش بهینه شبکه آب شهری با استفاده از ابزارهای نوین نرم‌افزاریریحانه سادات ابراهیمیکارشناسی ارشدضیائی۱۴۰۱/۰۵/۲۶
ارزیابی تاثیرنصب همزمان دو اسپویلر و وزن لوله بر آبشستگی زیر خطوط انتقال افقینیما صادقی نامقیکارشناسی ارشدخداشناس۱۴۰۱/۰۶/۰۱
تحلیل هیدرولیکی زمان واقعی شبکه توزیع آب و بررسی اثر سناریوهای بحران بر آنسیدجواد سیدالحسینیکارشناسی ارشدفریدحسینی۱۴۰۱/۰۶/۱۳
بررسی اثر تغییراقلیم بر مقادیر حدی بارش و دما بر اساس برونداد مدل‌های جفت شده فاز ششم (CMIP6) در استان خراسان رضویساناز چمانه فرکارشناسی ارشدموسوی بایگی۱۴۰۱/۰۶/۲۰
اثر تغییرات شدت ومقدارنور خورشید بر عملکرد گیاه تربچه (دورقم ایرانی و خارجی)محمدجواد ناصریکارشناسی ارشدموسوی بایگی۱۴۰۱/۰۶/۳۱
بررسی اثرمیدان مغناطیسی برکودآبیاری درگیاه گوجه فرنگی رقم وایکینگ (Viking)عباس خالصیانکارشناسی ارشدبانژاد۱۴۰۱/۰۶/۳۱
تعیین سطح اقتصادی نشت در شبکه توزیع آب تحت پوشش زون D شهر بیرجندنوید غلام پورکارشناسی ارشدانصاری۱۴۰۱/۰۷/۰۴
تعیین زمان کاشت بهینه گندم رقم سیروان با مدل آکواکراپ در شهرستان بیرجندپویا محمدیکارشناسی ارشدانصاری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
پیش‌بینی تراز سطح آب زیرزمینی با استفاده از شبکه‌های جلو رونده روش دسته‌بندی گروهیامیرعباس جهان آرادکتری(PhD)خداشناس۱۴۰۱/۰۷/۱۷
ارزیابی کمی و اقتصادی روشهای توسعه کم اثر (LID) در کنترل سیلاب شهری )مطالعه موردی مناطق 10 و 11 مشهد(حامد زاهدی خامنهدکتری(PhD)خداشناس۱۴۰۱/۰۷/۲۷
ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر حداکثر بارش محتمل در چند ناحیه اقلیمی ایرانزهرا افضلی گروهدکتری(PhD)فریدحسینی۱۴۰۱/۰۸/۲۵
بررسی بهره‎وری آب در شرایط تنش آبی و شوری کلرید سدیم در گیاه نعناع فلفلی در حضور سلنیوموحید شمس آبادیدکتری(PhD)بانژاد۱۴۰۱/۰۹/۰۱
مدیریت انتشار آلودگی در شبکه توزیع آبلیلا چاوشانکارشناسی ارشدضیائی۱۴۰۱/۰۹/۲۹
پیش بینی یخبندان های زودرس پاییزه و دیررس بهاره با استفاده از تحلیل مدل های آماری ، منطقه مورد مطالعه استان خراسان شمالیسمیه جعفرپورکارشناسی ارشدموسوی بایگی۱۴۰۱/۱۰/۰۵
تحلیل عدم قطعیت مدلهای تخمین نیاز آبشویی برای استفاده از آب‌های نامتعارف به‌عنوان آب آبیاریفرزام مقبلدکتری(PhD)مساعدی۱۴۰۱/۱۱/۱۷
ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر توده‏‏ ها‏‏ی برف و رواناب سطحی (مطالعه موردی: حوضه‏ آبریز کارده)رضا شهرکی مجاهددکتری(PhD)علیزاده۱۴۰۱/۱۱/۳۰
بررسی تاثیر استفاده از داده های ماهواره ای PERSIANN-CDR در بهبود ریز مقیاس نمایی داده های مدل گردش عمومی به منظور برآورد و پیش ینی بارندگی در دوره های آتی خراسان رضویفائزه نیک ذاتکارشناسی ارشدموسوی بایگی۱۴۰۱/۱۱/۳۰
بهینه سازی شبکه پایش کمی آب زیرزمینی با استفاده از الگوریتم های تکاملی، مطالعه موردی دشت نیشابورسیدمحمد لاهوتیکارشناسی ارشدبهشتی۱۴۰۱/۱۱/۳۰
تعیین آلودگی کل مجاز رودخانه هراز و تخصیص بار آلودگی به منابع آلاینده آن بر اساس تغییرات زمانی و مکانی به کمک مدل QUAL2Kw (مطالعه موردی: بازه پنجاب تا سد هراز)شمیم لاریجانیدکتری(PhD)بانژاد۱۴۰۱/۱۱/۳۰
مطالعه آزمایشگاهی انتقال رسوب(بارکف) متأثر از سیلاب ناگهانی در پیچان رودها با مقطع مرکبسبحان مرادیدکتری(PhD)اسماعیلی۱۴۰۱/۱۱/۳۰
واسنجی زمان واقعی الگوی تقاضا و ضریب هیزن ویلیامز در شبکه‌های توزیع آبفاطمه عطارزادهدکتری(PhD)ضیائی۱۴۰۱/۱۱/۳۰
تدوین الگو مناسب افزایش تاب‌آوری سامانه‌های تامین آب با بهره‌گیری از تجارب EPAمحمد طلعتیکارشناسی ارشدخداشناس۱۴۰۲/۰۴/۰۳
ریسک سیل و طغیان در سیستمهای زهکش رواناب سطحی در حوضه های کوچک با در نظر گرفتن عدم قطعیتهای هیدرولیکی و هیدرولوژیکیسیامک رضازاده بقالدکتری(PhD)خداشناس۱۴۰۲/۰۶/۰۷
ارائه مدلی برای تغییرشکل رودخانه با استفاده از تنش برشی کفآرمین بوستانیدکتری(PhD)خداشناس۱۴۰۲/۰۶/۲۹
ارتقا مدل بیلان QDWB با به‌کارگیری بهینه‌سازی و پیاده‌سازی چارچوب بادیکومهدی محمدنژادکارشناسی ارشدداوری۱۴۰۲/۰۶/۲۹
برآورد تبخیر-تعرق واقعی با استفاده از شاخص‌های پوشش گیاهی و به کمک روش‌های یادگیری ماشینپروین مرادی اندرزیکارشناسی ارشدداوری۱۴۰۲/۰۶/۲۹
توسعه یک رابطه ریاضی برای کمّی‌سازی تاثیر بارش‌ بر تجدیدپذیری آبخوان (با استفاده از چارچوب بادیکو)محمدجواد رضوان پورکارشناسی ارشدداوری۱۴۰۲/۰۶/۲۹
ارزیابی مدل توازن انرژی دومنبعی (TSEB) برای بخش‌بندی تبخیر-تعرق به تبخیر از خاک و تعرق از گیاه در مقیاس مزرعهمصیب مقبلی دامنهدکتری(PhD)ثنائی نژاد۱۴۰۲/۰۶/۳۰
بررسی کارایی روش یونیزاسیون دوقطبی بر کاهش سطح آلودگی فاضلاب صنعتی( جهت استفاده در مصارف کشاورزی یا صنعتی)سیدسلمان شخص امام پورکارشناسی ارشداسماعیلی۱۴۰۲/۰۶/۳۰
تحلیل روند سری های زمانی بارش، دما و تبخیر تعرق در مناطق مختلف کشور طی دوره‌ی 1961 تا 2020علی رضائیکارشناسی ارشدمساعدی۱۴۰۲/۰۶/۳۰
ررسی اثر روشهای مختلف آبیاری بر روی عملکرد چغندرقند تحت تنش آبی و شبیه سازی آن به کمک مدل گیاهی Aمحمد فتح آبادیکارشناسی ارشدبانژاد۱۴۰۲/۰۶/۳۰
ارزیابی بهره‌وری آب در گیاه زعفران با اندازه‌گیری میدانی و مدل‌سازی گیاهی،مطالعه موردی: مزرعه دانشکده کشاورزیامیر اکبریکارشناسی ارشدضیائی۱۴۰۲/۰۸/۰۳
تدوین برنامه‌ریزی آبیاری با استفاده از طرح‌ریزی درون فصلی و مدلسازی گیاهی. مطالعه موردی: مزرعه ذرت دانشکده کشاورزیمهدی غلامی شرفخانهکارشناسی ارشدضیائی۱۴۰۲/۰۸/۰۳
برنامه ریزی آبیاری مزرعه با استفاده از مطالعات میدانی، مدل سازی گیاهی و سنجش از دورفروغ فاضلدکتری(PhD)انصاری۱۴۰۲/۰۸/۱۵
آزمایشگاهی تاثیر دانه بندی رسوبات بستر بر هیدرولیک انتقال رسوبات معلقمیلاد خواستار بروجنیدکتری(PhD)خداشناس۱۴۰۲/۰۸/۱۶
مطالعه بهره وری مصرف آب و انرژی در باغ متراکم سیبمهدی سلاح ورزیدکتری(PhD)انصاری۱۴۰۲/۱۱/۱۸
بررسی تاثیر روند بارندگی بر کیفیت و کمیت فاضلاب خام ورودی به تصفیه خانه فاضلاب (مطالعه موردی: تصفیه خانه فاضلاب خین عرب)محمدرضا صادقیکارشناسی ارشدخداشناس۱۴۰۲/۱۱/۳۰
برنامه‌ریزی تخصیص و تحویل بهینه آب در شبکه آبیاری با مدل‌سازی گیاهی و هیدرولیک شبکهپریسا کهخامقدمدکتری(PhD)ضیائی۱۴۰۲/۱۱/۳۰
ارزیابی پتانسیل مکانی تولید برخی از محصولات عمده کشاورزی ایرانمائده سلطانی سیسستانیکارشناسی ارشدانصاری۱۴۰۲/۱۲/۰۵
ارزیابی میزان انتشار دی‌اکسید‌کربن خاک‌های متاثر از پساب شهری و نقش آن بر کیفیت فلفل سبز شیرینحسین بهاری پنبه چولهکارشناسی ارشدموسوی بایگی۱۴۰۲/۱۲/۱۲
رویکرد حکمرانی سیل برای طراحی سازه کنترل سیلاب مبتنی بر مدل بهینه سازی پایامائده اسکوهیدکتری(PhD)اسماعیلی۱۴۰۲/۱۲/۲۰