مهندس نیک بینمهندس فهیمه نیک بین

سمت: کارشناس آزمایشگاه های بیولوژی خاک، شیمی و حاصلخیزی خاک، ارزیابی خاک و خاکشناسی

ایمیل:

شماره تماس: 38804715-051

فاطمه خورشیدیمهندس فاطمه خورشیدی

سمت: کارشناس آزمایشگاه های گروه علوم و مهندسی خاک

ایمیل:

شماره تماس: 38804717-051