عنوان طرح مجریان وضعیت
وضعیت
فاز دوم طرح پژوهشی \\\"اجرای بخش کشاورزی شهری و راهبردی آن در پارک چهل بازه (کاشت ، داشت ، برداشت)\\\"محمد خواجه حسینی صالح اباد - فرنوش فلاح پورخاتمه یافته
مدیریت و راهبری کشاورزی شهری پارک چهل بازه با مشارکت شهروندانفرنوش فلاح پورخاتمه یافته
ارزیابی تأثیر کودهای مختلف بر رشد و عملکرد چغندر در شرایط شوریسرور خرم دلخاتمه یافته
ارزیابی تأثیر کودهای بیولوژیک بر رشد و عملکرد دو گیاه ذرت و کنجدسرور خرم دلخاتمه یافته
فاز اول طرح پژوهشی \"اجرای بخش کشاورزی شهری و راهبردی آن در پارک چهل بازه (کاشت ، داشت ، برداشت)\"محمد خواجه حسینی صالح اباد - فرنوش فلاح پورخاتمه یافته
ارزیابی محتوای رنگیزه های کارتنوییدی و آنتی اکسیدان های گل زعفران تحت تأثیر برخی عملیات برداشت و پس از برداشتپرویز رضوانی مقدمخاتمه یافته
اثر سطوح کم آبیاری بر عملکرد کمی ریشه و خصوصیات کیفی چغندر قند در شرایط on-farmسرور خرم دلخاتمه یافته
به نژادی مشارکتی - تکاملی گندم و جو دیم در منطقه خراسانسرور خرم دلخاتمه یافته
Evaluation of TKlnt fertilizers application on Saffron yield and quality, KTS and CaTs evaluation on Saffron in iran (To validate the result from last year)سرور خرم دلخاتمه یافته
بهبود پایدار عملکرد و تولید نخود در کشوراحمد نظامیخاتمه یافته
کنترل بیولوژیکی درخت سنجد در ایرانقربانعلی اسدیخاتمه یافته
کنترل بیولوژیکی گیاه هرز تلخه در ایرانقربانعلی اسدیخاتمه یافته
اثر روش های آبیاری و نظام های خاک ورزی بر عملکرد، اجزای عملکرد، کارایی مصرف آب و خصوصیات جوانه زنی گندم در شرایط On-farmسرور خرم دلخاتمه یافته
احیاء اصلاح، غنی سازی و سامان دهی باغ گیاهان دارویی مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهدجواد شباهنگ - سرور خرم دلخاتمه یافته
اثر آرایش کشت مخلوط پنیرک و زعفران بر خنک شدن پیاز و خصوصیات کیفی به منظور کاهش اثرات نامطلوب تغییر اقلیمسرور خرم دلخاتمه یافته
ارزیابی توانایی بالقوه ترسیب کربن مزارع گندم در استان خراسان رضویسرور خرم دلخاتمه یافته
طرح جامع تحقیقات کشت نشایی چغندرقند به منظور صرفه جویی در مصرف آبمحمد خواجه حسینی صالح ابادخاتمه یافته
طرح جامع تحقیقات کشت نشایی پنبه به منظور صرفه جویی در مصرف آبمحمد خواجه حسینی صالح ابادخاتمه یافته
اثر روش های مختلف خشک کردن بر خصوصیات کیفی زعفرانسرور خرم دلخاتمه یافته
مقایسه اثرات زیست محیطی نظام های تولید ارگانیک و رایج برنج در کشور با استفاده از ارزیابی چرخه حیاتسرور خرم دلخاتمه یافته
مطالعه اثرات زیست محیطی تولید چغندر قند در استان خراسان با استفاده از ارزیابی چرخه حیاتسرور خرم دلخاتمه یافته
مطالعه اثرات زیست محیطی نظام تولید پسته در استان خراسان با استفاده از ارزیابی چرخه حیاتسرور خرم دلخاتمه یافته
بررسی اثرات زیست محیطی نظام های تولید برنج در کشور با استفاده از ارزیابی چرخه حیاتسرور خرم دلخاتمه یافته
کاشت و احداث کلکسیون چمن های بومی جهت انتخاب بهترین گونه برای کاشت در فضای سبز شهریمهدی پارساخاتمه یافته
بررسی محیط کشت اپتیمم جهت کشت رویان و بافت های گیاه نوروزک به منظور تکثیر و زراعی نمودن گیاهمحمد کافیخاتمه یافته