عنوان پایان‌نامه دانشجو مقطع استاد راهنما تاریخ تعیین شده دفاع
مقطع استاد راهنما
تأثیر مواد مادری، موقعیت ژئومورفیک و کاربری اراضی بر تغییرپذیری عناصر سنگین انتخاب شده در دشت مشهدطیبه صفریکارشناسی ارشدکریمی۱۳۸۹/۰۹/۱۰
مقایسه روشهای UBM، PBET و RBALP برای تعیین زیست دسترسی سرب و تأثیر بخشهای مختلف خاک بر این شاخص در خاکهای آهکی و غیر آهکی.محمد رضا حافظ دربانیدکتری(Ph.d)فتوت۱۳۹۰/۱۱/۱۳
بررسی سینتیک و شکل های شیمیایی روی در خاک های آلوده و متاثر از نمکزهرا شریفیدکتری(Ph.d)آستارائی۱۳۹۱/۰۳/۲۵
بررسی نقش گلسنگ‌ها بر هوادیدگی سنگ‌های آذرینسلماز رضوی درباردکتری(Ph.d)لکزیان۱۳۹۲/۰۳/۲۸
بررسی سینییک و همدمای جذب دو فلز سنگین سرب و کادمیوم توسط نانوذرات دی اکسید تیتانیوم در خاکاعظم حسین پوربوری ابادیدکتری(Ph.d)فتوت۱۳۹۱/۱۱/۰۴
ارزیابی تاثیر آنتی بیوتیک های دارویی بر فعالیت های بیو شیمیایی، تحمل القایی و ساختار جامعه باکتریایی خاکعلی مولائیدکتری(Ph.d)لکزیان۱۳۹۲/۱۱/۰۲
تاثیر اسید هیومیک، ورمی‌کمپوست و کودهای شیمیایی فسفر و روی در بهبود خصوصیات کمی و کیفی اناررضا پوزشیدکتری(Ph.d)خراسانی۱۳۹۳/۰۴/۰۳
تاثیرکمپوست زباله شهری غنی شده با پودر خون و استخوان، سنگ فسفات و ازتوباکتر بر گیاهان اسفناج (Spinacia oleracea L.) و شلغم(Brassica Napusجواد اهویدکتری(Ph.d)آستارائی۱۳۹۳/۰۴/۰۲
تاثیر اصلاح کننده¬ها بر جذب کادمیم توسط گیاه اسطوخودوس ( Lavandula vera) و رزماری Rosmarinus officinalis)) در یک خاک آهکی.علیرضا نورادکتری(Ph.d)خراسانی۱۳۹۳/۰۸/۲۱
تشخیص باکتری¬های سودوموناس فلورسنت مولد سیدروفور مبتنی بر روشهای ژنتیک مولکولی و کاربرد سیدروفور باکتریایی در محیط آبکشتسید امین فانی یزدیدکتری(Ph.d)فتوت۱۳۹۳/۰۴/۰۳
مطالعه سینتیک رهاسازی سرب، روی و کادمیم از خاک آلوده در محیط رایزوباکسمهدی بحرینی طوحاندکتری(Ph.d)فتوت۱۳۹۳/۱۲/۱۹
تاثیر اصلاح کننده های شوری بر مفاهیم مختلف آب قابل استفاده گیاه در خاک های شور سدیمیاکرم نصرتی میاندوابدکتری(Ph.d)امامی۱۳۹۴/۰۵/۲۴
بررسی اثر گل کربناتی در حذف عناصر سنگین (روی و نیکل) پس از کاربرد شیرابه کمپوست شهری در خاک تحت کشت ذرتفرزانه مطهری فریمانیکارشناسی ارشدخراسانی۱۳۹۴/۰۹/۰۲
نرخ رسوب، آلایندگی و منشا ریزگردها در شهر مشهدریحانه محمودیکارشناسی ارشدکریمی۱۳۹۴/۰۹/۳۰
اثرات سیلیسیوم بر خصوصیات رشدی و کاهش سمیت کادمیوم در گندمالهام بهرامیدکتری(Ph.d)خراسانی۱۳۹۴/۱۰/۰۵
بررسی تجمع عناصر Ni، Cr و Co در فرکشن های اندازه ذزات حاک های تشکیل شده بر روی سنگ های اولترامافیک زون افیولیتی سیزوارمحبوبه شاکریکارشناسی ارشدکریمی۱۳۹۵/۰۸/۲۴
بررسی جذب کادمیوم بوسیله مونتموریلونیت و کائولینیت در کاربرد بیوسورفاکتانتامین بهاریکارشناسی ارشدحلاج نیا۱۳۹۵/۱۰/۲۷
بررسی ارتباط بین پذیرفتاری مغناطیسی با خصوصیات ژئوشیمیایی و کانی شناسی خاک های توسعه یافته بر روی سنگ های آذرین در زون افیولیتی سبزوارمحمدجواد فرخیدکتری(Ph.d)حلاج نیا۱۳۹۵/۱۱/۱۹
بررسی کارایی جذب بور در کاهو (Lactuca sativa L.)، اسفناج (Spinacia oleracea L.) و چغندربرگی (Beta vulgaris subsp. CiclaL.) و نقش متابولیت‌های کمپلکس کننده این عنصر در انتقال مجدد آن در اسفناج (Spinacia oleracea L)فاطمه اکبرنژاددکتری(Ph.d)خراسانی۱۳۹۷/۰۲/۳۱
تاثیر کودهای آلی بیوچار بقایای درخت پسته، کود گاوی و لجن فاضلاب در نسبت های مختلف بر فراهمی فسفر در خاک و گیاه ذرتمحمدکاظم سلطانیکارشناسی ارشدفتوت۱۳۹۷/۰۷/۳۰
تاثیر هورمون‌های استریگالاکتون و اسید آبسزیک بر جذب فسفر و تحمل به تنش خشکی در گیاه گندممریم موسویدکتری(Ph.d)خراسانی۱۳۹۷/۱۰/۰۸
اثر سالیسیلیک اسید و دو ترکیب کودی متفاوت بر رشد و تولید زعفران در کشت بنه های جمع آوری شده از مناطق مختلفعلی جبلهکارشناسی ارشدخراسانی۱۳۹۷/۱۰/۱۷
مقایسه جذب سطحی سرب توسط بیوچار و نانوبیوچار در نسبت های مختلف کاتیون های سدیم، کلسیم و منیزیم در خاکفاطمه صبوریدکتری(Ph.d)فتوت۱۳۹۷/۱۱/۰۷
بررسی زیست‌پالایی خاک آلوده به نفت در حضور بیوچار، کود گاوی و ورمی‌کمپوست در طول زمانسیده طاهره سیادتکارشناسی ارشدفتوت۱۳۹۷/۱۱/۱۵
فرآیندهای تشکیل و تکامل خاک های تشکیل شده بر روی رسوبات قرمز منطقه ملک آباد در جنوب مشهدمهسا مهیاریکارشناسی ارشدکریمی۱۳۹۸/۰۲/۲۳
تاثیر سطوح مختلف ضایعات آزولا و کمپوست قارچ مصرفی در خاک شور در حضور و عدم حضور مایکوریزا بر خصوصیات رشدی گیاه دارویی زنیانهاله قنبری محب سراجکارشناسی ارشدآستارائی۱۳۹۸/۱۰/۰۹
ارزیابی تناسب اراضی با استفاده از شاخص های کیفیت خاک درسامانه های مختلف بهره برداری -منطقه مورد مطالعه: بخش میان جلگه نیشابور-فرشته مقامی مقیمدکتری(Ph.d)کریمی۱۳۹۹/۰۴/۰۳
تأثیر نوع گیاه و سیستم ریشه ای آن بر شاخص های پایداری ساختمان و کیفیت فیزیکی خاکامید اقبالی مهدی اباددکتری(Ph.d)امامی۱۳۹۹/۱۰/۰۱
مقایسه شاخص های پایداری ساختمان خاک با استفاده از منحنی مشخصه رطوبتی پر انرژی -HEMC- و ارزیابی کیفیت دینامیکی خاک در کاربری های مرتع و کشاورزیفریبا سمائیدکتری(Ph.d)امامی۱۳۹۹/۱۰/۰۹
مطالعه تله های پنهان در اندازه‌گیری تنفس میکروبی خاک به روش تیتراسیون برگشتیحسن قاینی صوفی ابادیکارشناسی ارشدلکزیان۱۴۰۰/۰۳/۰۳
تاثیر لجن فاضلاب تیمار شده با کربن‌دات‌های مختلف بر فراهمی و جذب کادمیم و سرب و ویژگی‌های زیستی خاک آهکی زیر کشت ذرتجلال صادقیدکتری(Ph.d)لکزیان۱۴۰۰/۰۳/۳۰
سنتز زیستی نانوذرات اکسید روی و اثر مصرف خاکی و محلول پاشی آن بر گیاه ذرتحمید دهقانیاندکتری(Ph.d)حلاج نیا۱۴۰۰/۰۴/۰۵
ژئوشیمی و منشأ کربن معدنی در خاک‌های تشکیل شده بر روی انواع مواد مادری در شمال شرق ایرانفاطمه جعفرپورچکابدکتری(Ph.d)کریمی۱۴۰۰/۰۴/۲۹
تاثیر سوربیتول، سودوموناس پوتیدا و بیوچار بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه ارزن و اصلاح خاک شور،سدیمی و آهکی در نیشابورموسی الرضا طاهریدکتری(Ph.d)آستارائی۱۴۰۰/۰۹/۲۲
تاثیر تلقیح سلول‌های رویشی و اسپور باکتری‌های باسیلوس بر شاخص های رشدی گیاه ذرت در خاک شوربهنوش بهرامی مقدمکارشناسی ارشدحلاج نیا۱۴۰۰/۱۰/۰۶
بررسی ویژگی های رسوبات سد گلستان مشهدفاطمه خواجه اسحقیکارشناسی ارشدامامی۱۴۰۰/۱۰/۲۷
تاثیر تتراسایکلین و کاربوکسین تیرام بر فعالیت و تنوع میکروبی و فراوانی نسبی ژن‌های phoD و phoC در حضور اسید هیومیکسکینه بالندهدکتری(Ph.d)لکزیان۱۴۰۰/۱۰/۲۲
بررسی تأثیر کودهای لیگنیتی اوره به صورت کامپوزیت و روکش شده در آبشویی نیتروژن و رشد گیاه گندم در یک خاک آهکیراضیه نوری گوشکیدکتری(Ph.d)خراسانی۱۴۰۰/۱۲/۱۸
مطالعه جذب، کینتیک و تاثیر برخی کاتیون ها بر تورم پذیری، پراکنش، تبادل کاتیونی و پتانسیل زتای رس سدیم بنتونیتاحسان اله قاسمیدکتری(Ph.d)فتوت۱۴۰۱/۰۴/۰۶
اثرات آلودگی هم‌زمان میکروپلاستیک پلی‌اتیلن و کادمیم بر رفتار و جذب آن در خاک و گیاه در حضور اسید هومیکسمانه عبدالرحیمی کودکاندکتری(Ph.d)فتوت۱۴۰۱/۰۴/۰۶
بررسی اثر منابع آلی و غیر آلی سیلیسیم و باکتری سودوموناس در شرایط تنش رطوبتی بر جزءبندی سیلیسیم در خاک و عملکرد گیاه بادام زمینیمنصوره محمودی سلطان اباددکتری(Ph.d)فتوت۱۴۰۱/۰۶/۰۵
تاثیر چرخه های خشک و مرطوب شدن برکربن، نیتروژن و فسفر زیست توده میکروبی در یک خاک آهکی آلوده به میکروپلاستیکفاطمه جمالیکارشناسی ارشدحلاج نیا۱۴۰۱/۱۱/۰۳
تاثیر کود فسفر پوشش داده شده با فیلتر کیک بر جذب فسفر و خصوصیات رشدی گیاه گندمندا صاحبدل فردکتری(Ph.d)خراسانی۱۴۰۱/۱۱/۲۴
بررسی تاثیر باکتری سودوموناس پوتیدا، اصلاح کننده های آلی و اسید سالیسیک بر خصوصیات رشدی گیاه کینوا در خاک شور سدیمییگانه دبیری یزدان آباد سفلیکارشناسی ارشدلکزیان۱۴۰۲/۰۳/۰۸
اثر کاربرد گاما پلی گلوتامیک اسید و باکتری Halomonas sp.بر گیاه پالایی یک خاک شور بوسیله سالسولا و آتریپلکسمریم گل گونیکارشناسی ارشدحلاج نیا۱۴۰۲/۰۴/۱۲
اثر نانوذره گیاهی-سنتزی اکسید آهن GIOPN و عوامل شیمیایی خاکی بر رفتار فلزات سنگین Pb، Cd و Ni در خاک آلوده به هیدروکربنهای نفتی کل TPH و جذب آنها توسط گیاه تاج خروسمریم نیک قدمی حسینی ئیدکتری(Ph.d)فتوت۱۴۰۲/۰۴/۱۹
بررسی اثر تفاله گوجه فرنگی و کود حیوانی بر دو منبع ضایعات معدنی حاوی روی و آهن در گیاه گندمالهام دیزبادی طرقیکارشناسی ارشدخراسانی۱۴۰۲/۰۲/۱۱
تاثیر کاندیدا تروپیکالیس بر همزیستی ریزوبیوم لگومینوزاروم بیوار فازئولی و لوبیا چیتی در شرایط کم آبیاریغزاله حائری المولدکارشناسی ارشدلکزیان۱۴۰۲/۰۸/۱۵
تاثیر منابع مختلف فسفر و مایکوریزا بر توزیع مکانی آنزیم های فسفاتاز در خاک زیر کشت ذرتستایش سمیعیکارشناسی ارشدلکزیان۱۴۰۲/۰۸/۱۵
تجزیه باکتریایی TPH در حضور ماده آلی و فلزات سنگین در خاکاتوسا غلامحسینیاندکتری(Ph.d)فتوت۱۴۰۲/۱۰/۰۵
تاثیر باکتری های سودوموناس و ازتوباکتر بر فرآیند هومیکی شدن ورمی کمپوست و فراهمی نیتروژن و فسفر در یک خاک آهکیزهرا باغدار دلگشاکارشناسی ارشدحلاج نیا۱۴۰۳/۰۳/۰۷