عنوان پایان‌نامه دانشجو مقطع استاد راهنما تاریخ تعیین شده دفاع
مقطع استاد راهنما
واکنش‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی آفتابگردان زینتی به تیمارهای کلرید پتاسیم، نانوکلات پتاسیم و پوترسین در شرایط تنش خشکیمریم کهربائیاندکتری(Ph.d)نعمتی۱۳۹۲/۰۴/۰۵
ررسی اثر فواصل کشت وحذف جوانه انتهایی بر رشد، نمو، عملکرد و ماده موثره گیاه دارویی و معطر جعفری مکزیکیسیروان ابنوسکارشناسی ارشدمقدم۱۳۹۲/۰۸/۲۸
بررسی اثر تنک کننده های شیمیایی (NAA وسوین) بمنظورجلوگیری از تولید میوه در درخت افرا و عرعرمحسن شمشیری رضوانیکارشناسی ارشدشور۱۳۹۲/۱۱/۰۸
بررسی تاثیر روشهای روغن گیری وشرایط استخراج بر خصوصیات کمی وکیفی روغن کدوی تخمه کاغذی به روش GC واسپکتروسکپیمرتضی اسلامی بنده قراییکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۳۹۲/۱۱/۰۸
بررسی تاثیر سطوح مختلف سه نوع نانو کود آهن، منگنز و روی بروی خصوصیات رشدی و عملکردی گیاه ریحاننسرین پناهنده مقدمکارشناسی ارشدآروئی۱۳۹۲/۱۲/۱۳
بررسی خصوصیات آنزیمی، فیزیولوژیکی و روند پیری در گل رز تحت تاثیر تنظیم کننده های رشد سالیسیلیک اسید و اسپرمیدینرضا نعمت اله ثانیدکتری(Ph.d)نعمتی۱۳۹۴/۰۳/۱۱
انتقال ژن انسانی فاکتور اسیدی رشد فیبروبلاست به گیاه کاهو با استفاده از اگروباکتریومراحله خطیب زادهدکتری(Ph.d)عزیزی ارانی۱۳۹۳/۰۹/۱۸
بررسی اثر بسترهای کشت و کودهای نانو و شیمیایی بر استقرار و عملکرد نشاء سرخارگلفاطمه هرویکارشناسی ارشدکاظمی۱۳۹۴/۱۰/۲۹
بررسی تحمل چند رقم انار به تنش خشکی و شوری و تاثیر دو منبع سیلیس بر تحمل به این تنش ها و انتخاب بهترین رقم انار متحمل در منطقه کاشمرمحمد رجب زادهدکتری(Ph.d)عابدی۱۳۹۵/۰۹/۲۲
بررسی تغییرات شیمیایی، ملکولی و امکان سنجی دستیابی به رقم انار مقاوم به سرماالهام اردکانیدکتری(Ph.d)داوری نژاد۱۳۹۶/۰۶/۲۷
اثر پوشش خوراکی کیتوزان و ژل آلوئه ورا بر ماندگاری و کیفیت پس از برداشت میوه انجیرفاطمه رویینیکارشناسی ارشدداوری نژاد۱۳۹۷/۰۶/۲۷
ارزیابی تاثیر پاکلوبوترازول برویژگیهای مورفولوژی و فیزیولوژیکی گیاه زینتی آلسترومریامحمدسعید موحدی رودیکارشناسی ارشدتهرانی فر۱۳۹۷/۰۶/۱۰
ارزیابی تحمل به تنش شوری و سطوح مختلف کروم در سه رقم گل رز (Rosa sp) جهت استفاده در فضای سبز شهریمعصومه رحیمیدکتری(Ph.d)شور۱۳۹۷/۰۶/۱۴
مطالعه عوامل موثر بر سرمازدگی بهاره در بادامعلی کسرائیاندکتری(Ph.d)تهرانی فر۱۳۹۷/۰۷/۱۶
بررسی تاثیر سالیسیلیک اسید و پلی¬امین روی برخی شاخص های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دانهال گردو و پکان تحت تنش شوری و خشکیمهدی جواهریدکتری(Ph.d)داوری نژاد۱۳۹۷/۰۷/۱۰
بررسی میزان جذب آلاینده های محیطی و تغییرات بیوشیمیایی ناشی ازآن در برخی ازگونه های گیاهی فضای سبز مشهدسیدمحمد احمدی حسینیدکتری(Ph.d)شور۱۳۹۷/۰۹/۲۵
تاثیر فاضلاب تصفیه شده شهری بر خصوصیات کمی و کیفی میوه سیب رقم گلدن دلیشز روی پایه های MM111, MM106, M9.مهدی نصیرپوردکتری(Ph.d)داوری نژاد۱۳۹۷/۰۹/۰۶
بررسی اثر برخی نانوذرات اکسید فلزی و عصاره‌های گیاهی بر کنترل پوسیدگی قارچی و عمر انبارمانی میوه انگور رقم شاهرودیفهیمه فیضی لائیندکتری(Ph.d)عابدی۱۳۹۸/۰۴/۲۳
بررسی واکنش‌های فیزیولوژیکی، مورفولوژیکی و بیوشیمیایی چند گیاه فصلی زینتی تحت طراحی طیف‌های نورآزاده رشیدیدکتری(Ph.d)تهرانی فر۱۳۹۸/۰۴/۱۲
عنوان طرح: تاثیرکودهای آلی وارگانیک برافزایش وزن وعملکردبنه های ریز وگل زعفران وکاهش ضایعات کشتمهشید باقرزادهکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۸/۱۰/۱۰
گزینش ژنوتیپ های برتر هندوانه از بین برخی ارقام و توده های بومیکاظم حکم آبادیدکتری(Ph.d)نعمتی۱۳۹۸/۱۲/۱۴
مطالعه تاثیر شدت نور و تغذیه ازت بر رشد نمو و میزان مواد موثره بادرنجبویهاحمد محمدابادیکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۳۹۸/۰۷/۰۹
بررسی تاثیر کاربرد اسانس گیاه مرزنجوش و موسیلاژ اسفرزه بصورت نانوامولسیون، بر مهار رشد قارچ های پس از برداشت و حفظ کیفیت، کمیت و افزایش انبارمانی میوه گوجه فرنگی -Solanum lycopersicum L.-سمیه بیکیدکتری(Ph.d)آروئی۱۳۹۹/۰۸/۱۴
مطالعه استفاده از زئولیت و کربن فعال در اصلاح خاصیت آللوپاتی مزارع چند ساله زعفران و تاثیر آن بر عملکرد کیفی و کمی در کشت مجددمهدی علی پوردکتری(Ph.d)عزیزی ارانی۱۳۹۹/۰۸/۲۰
مطالعه برهمکنش سطوح مختلف روی با اسید سالیسیلیک و متیل جاسمونات بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی نعناع فلفلی -Mentha piperita L.- در سیستم کشت بدون خاکلیلا مهدی زاده شاندیزدکتری(Ph.d)مقدم۱۳۹۹/۰۸/۲۷
بررسی زمان و مقدار کاربرد کود های نیتراته و آمونیومی در تجمع نیترات و خصوصیات کمی و کیفی دو رقم ریحان سبز و بنفشحکمت الله حکمتکارشناسی ارشدنعمتی۱۳۹۹/۱۲/۱۲
مطالعه افزایش کارآیی مصرف آب گیاه هندوانه Citrullus lanatus تحت پوشش مالچ و کشت مخلوط در جنوب استان کرمان -جیرفت-نادیا بهره منددکتری(Ph.d)آروئی۱۳۹۹/۱۰/۱۷
بررسی اثر الیسیتورهای زیستی و غیرزیستی بر میزان ماده موثره گیاه بابونه کبیر -Tanacetum Parthenium- در شرایط درون شیشه ایسمیه صادقی فرددکتری(Ph.d)عزیزی ارانی۱۳۹۹/۱۱/۱۴
بررسی سازگاری، اثر تیمارهای کودی (میکرو و ماکرو) و تعدیل کننده های تنش بر رشد، نمو و میزان مواد موثره گیاه پیرتروم (Chrysanthemum cinerariaefolium)محمدصادق صادقیدکتری(Ph.d)عزیزی ارانی۱۳۹۹/۱۱/۱۴
ارزیابی تنوع ژنتیکی و تحمل به خشکی در اکوتیپ‌های مختلف نعناع سبز -Mentha spicata L.-قادر رستمی تبنقدکتری(Ph.d)مقدم۱۳۹۹/۱۱/۱۸
تاثیر تغذیه برگی و کودآبیاری منابع مختلف کلسیم بر عملکرد کمی، کیفی و عمر پس از برداشت رز در سیستم کشت بدون خاکسعید خسرویدکتری(Ph.d)تهرانی فر۱۳۹۹/۱۱/۱۸
بررسی تنوع و هیبریداسیون ژنوتیپ های اطلسی برای ایجاد جمعیت های اصلاحی و گزینش از نسل های در حال تفرقلیلا چهل تناندکتری(Ph.d)تهرانی فر۱۳۹۹/۱۱/۱۵
غربالگری منابع ژنتیکی مقاوم به کم آبی در جنس مریم گلی -.Salvia spp- با استفاده از شاخص‌های تحمل و صفات مورفوفیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و فیتوشیمیاییسپیده مجرب مایواندکتری(Ph.d)مقدم۱۳۹۹/۱۲/۲۰
تاثیر پایه بر میزان حساسیت و تغییرات بیوشیمیایی برخی ارقام گلابی به بیماری آتشکجواد صمیمی رباطدکتری(Ph.d)سلاح ورزی۱۴۰۰/۰۳/۳۱
ارزیابی و گزینش اکوتیب های مختلف برای فعالیت‌ آنتی اکسیدانی آنزیمی و غیر آنزیمی گیاه دارویی پونه (Mentha longifolia L.) در واکنش به تنش شوری.حیدر محمد خضیر ال جازعدکتری(Ph.d)عابدی۱۴۰۰/۰۵/۰۵
بررسی برهمکنش گیاه و میکروارگانیسمها-سیانوباکتر و مایکوریز-در ساختار دیوارسبز برای تصفیه پساب خاکستریعاطفه زارعیکارشناسی ارشدکریمیان۱۴۰۰/۰۶/۱۵
کاربرد کودهای زیستی و اسیدهای آمینه آزاد بر تجمع نیترات و برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی کاهو -.Lactuca sativa L- تحت تغذیه با سطوح مختلف کودهای اوره و نیترات آمونیوم.رامین کوهی نقندرکارشناسی ارشدآروئی۱۴۰۰/۰۹/۱۶
ارزیابی تنوع ژنتیکی بخشی از ژرم پلاسم امیدبخش شاهدانه دارویی بومی ایرانمهدی بابائیدکتری(Ph.d)نعمتی۱۴۰۱/۰۲/۱۷
توسعه و بهینه سازی شرایط کشت درون شیشه ای شاهدانه -.Cannabis sativa L- با هدف کاربرد در اصلاح سریعلادن اژدانیاندکتری(Ph.d)آروئی۱۴۰۱/۰۳/۲۳
بررسی اصول طراحی و ساخت منظر برپایه‌ی رفتار‌های کودکان نمونه موردی: زمین‌های بازی کودکانسارا شجاعی نیاکارشناسی ارشدتهرانی فر۱۴۰۱/۰۳/۱۷
تاثیر نانو الیسیتورهای اکسید سریم و روی بر برخی پاسخ های مورفو-فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در گیاه پونه‌سا -Nepeta spp- تحت تنش خشکیفاطمه زهرا امیرمحمدی بهراسماندکتری(Ph.d)تهرانی فر۱۴۰۱/۰۵/۰۴
بررسی تاثیر کودهای زیستی و قارچ تریکودرما بر سرعت رشد و صفات کمی و کیفی گیاه زامیفولیااسیه مرویکارشناسی ارشدشور۱۴۰۱/۰۶/۲۲
ارزیابی تاثیر اشعه فرابنفش و ماکروویو بر خصوصیات کمی و کیفی ارقام توت فرنگی طی مدت انبار مانیجواد نیاززادهکارشناسی ارشدعابدی۱۴۰۱/۰۹/۱۵
. تهیه نانو کپسول ژل آلوئه ورا حاوی اسانس گیاه زیره سیاه و بررسی کاربرد آن بر کنترل جوانه زنی سیب زمینی در شرایط انبارداریالمیرا افشارمعینیکارشناسی ارشدآروئی۱۴۰۱/۰۹/۰۸
انتقال و بیان پروتئین نوترکیب فاکتور رشد فیبروبلاست اسیدی انسانی -FGF1- در گیاه خیار -Cucumis sativus L.-علی عمرانیدکتری(Ph.d)سلاح ورزی۱۴۰۱/۰۹/۱۴
: بررسی تاثیر تنظیم کننده های رشد، طول روز و مکملهای غذایی بر عملکرد ،استخراج و خالص سازی ماده موثره L-Dopa در گیاه دارویی Mucuna pruriens L.الهه غفوریان حضوری اصفهاندکتری(Ph.d)عزیزی ارانی۱۴۰۱/۱۰/۲۱
بررسی تاثیر آب میکرو نانو حباب و محلول پاشی اسید آمینه ال-فنیل آلانین بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی مرزه تابستانه -Satureja hortensis L.-ملیحه لولوئیکارشناسی ارشدمقدم۱۴۰۱/۰۸/۱۷
ارزیابی دورگ گیری بین و درون گونه ای 4 گونه ی جنس Thymus جهت بهبود صفات رویشی و اسانسمنصوره نظریدکتری(Ph.d)عزیزی ارانی۱۴۰۱/۱۲/۱۵
تاثیر روش های مختلف خشک کردن بر خصوصیات ظاهری و میزان مواد موثره گل راعیریحانه السادات علوی نژادکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۴۰۱/۱۰/۲۰
استخراج و فرمولاسیون ترکیبات معطر از گیاهان دارویی جهت تولید خوشبو کننده های هوا و دورکننده های حشرات با استفاده از فناوری نانوسارا مشارموحدکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۴۰۱/۱۰/۲۰
مطالعه اثر تلقیح گونه های مختلف باکتری های حل کننده فسفات و محلول پاشی اسید آمینه فنیل آلانین بر خصوصیات مورفولوژیکی، بیوشیمیایی و مواد موثره گیاه دارویی مریم گلی -Salvia officinalis l-سارا فرسراییدکتری(Ph.d)مقدم۱۴۰۱/۱۲/۲۲
تاثیر هورمون IBA و برخی کودهای زیستی و اسیدهای آمینه بر بهبود ریشه زایی قلمه پالونیافاطمه چنعانیکارشناسی ارشدآروئی۱۴۰۲/۰۲/۱۲
بررسی اثرات امنیت منظر شهری بر بهبود کیفیت زندگیفاطمه شهیدیکارشناسی ارشدتهرانی فر۱۴۰۲/۰۳/۰۹
بررسی ارتباط بین ظرفیت نگهداری گرد و غبار برگی و ویژگی های مورفوفیزیولوژیکی برگ گیاهان در فضای سبز منطقه صنعتی - نمونه موردی مجتمع فولاد خراسان -حسن مختاری سه قلعهکارشناسی ارشدعابدی۱۴۰۲/۰۱/۲۲
بررسی تأثیر تیمار های مختلف بر شکستن خواب بذر و بهبود خصوصیات جوانه‌زنی در بذور گیاهان باران طلایی، زیتون‌تلخ و ابریشم شب خسبفاطمه عمرانی قوچان عتیقکارشناسی ارشدنعمتی۱۴۰۲/۰۷/۰۴
تاثیر نیترات کلسیم و محلول پاشی جلبک دریایی بر سرعت رشد و چوبی شدن دانهال های پسته رقم بادامی سفیدمصطفی باشی عبدل ابادیکارشناسی ارشدسلاح ورزی۱۴۰۲/۰۶/۰۷
استخراج،خالص سازی و فرمولاسیون برخی از اسانس های گیاهی جهت کاربرد در آبنبات و قرص خوشبوکننده دهانامیرعلی صلواتی نیککارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۴۰۲/۰۶/۰۷
بررسی سطوح مختلف جیبرلین -GA3-، بنزیل آدنین -BA-و سرمادهی بر جوانه زنی دو توده آنغوزه کوهسرخ و طبس -Ferula assa-foetida-سجاد رفعتیکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۴۰۲/۰۷/۱۸
بررسی نقش ساختمان های سبز و مزارع عمودی در برندسازی شهریاعظم رامشکارشناسی ارشدشور۱۴۰۲/۰۷/۱۸
بررسی تغذیه گیاهی از طریق ریشه و ترزیق بر رشد، نمو و گلدهی ارقام رزوحیدالله حبیبیکارشناسی ارشدتهرانی فر۱۴۰۲/۰۷/۱۸
اثرات تیمارهای هیومیک اسید و سالیسیلیک اسید بر رشد و کیفیت نشا گوجه فرنگی تحت تنش دمای پایینابراهیم خسرویکارشناسی ارشدنعمتی۱۴۰۲/۱۱/۱۷
بررسی پتانسیل جمع آوری آب باران به منظور آبیاری فضای سبز -نمونه موردی: دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهدناهید افکن پورکارشناسی ارشدتهرانی فر۱۴۰۲/۰۸/۰۹
تاثیر غنی سازی کمپوست بامواد آلی (تفاله وملاس چغندر قند) وترکیبات معدنی (اکسیدگرافن و سلنیوم) بر بهبود عملکرد وکیفیت قارچ دارویی گانودرما لوسیدومزهراسادات میرشجاعیان حسینیکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۴۰۲/۰۷/۱۸
مقایسه‌ی همبست آب-انرژی-غذا و خصوصیات کیفی گوجه فرنگی گلخانه‌ای در دو سیستم کشت خاکی و هیدروپونیکعاطفه نعیمی نهزککارشناسی ارشدسلاح ورزی۱۴۰۲/۱۰/۰۵
ارزیابی ترجیحات مردم نسبت به ترکیبات کاشت گیاهان در فضای‌سبز خطی درون‌شهری در راستای توسعه پایدار در شهر رشتمجتبی شاخس گوراب زرمخیکارشناسی ارشدتهرانی فر۱۴۰۲/۱۰/۰۵
بررسی اثر نانو دی اکسید تیتانیوم بر برخی از خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و میزان اسانس ریحان مقدس -Ocimum sanctum- تحت تنش شوری و خشکیمصطفی راستیکارشناسی ارشدمقدم۱۴۰۲/۰۷/۱۸
واکنش بیان ژن CBF4 به تیمار اسپرمیدین در ارقام انگور تحت تنش خشکیراضیه اسفندیاری قلاتیدکتری(Ph.d)عابدی۱۴۰۲/۱۰/۰۵
ارائه چارچوبی نظری جهت برآورد سرانه مطلوب فضای سبز بر اساس منطق فازیعلی جلیلی قصورکارشناسی ارشدسلاح ورزی۱۴۰۲/۱۱/۰۳
بررسی نگرش مردم مشهد نسبت به سطوح چمن‌کاری در فضای سبز شهریرضا حسین پورکارشناسی ارشدسلاح ورزی۱۴۰۲/۱۱/۰۳
ارزیابی اثر سایه بان محافظتی و کشت گیاه پرستار بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه ریحان در سامانه بام سبزمژگان پیله وروطن دوستدکتری(Ph.d)تهرانی فر۱۴۰۲/۱۰/۲۷
بررسی اثر قارچ مایکوریزا و باکتری تیوباسیلوس بر آماده سازی نشاء خربزه خاتونی تحت شرایط تنش شوریحمیدرضا ابدالیکارشناسی ارشدعابدی۱۴۰۲/۰۷/۱۸
انتخاب درختان و درختچه های مناسب فضای سبز شهر مشهد با استفاده از نرم افزار Expert choiceبرزین معمارکارشناسی ارشدتهرانی فر۱۴۰۲/۱۲/۲۲
بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی برخی ارقام تجاری خرما در منطقه طبسمحمدجواد اشراقیکارشناسی ارشدعابدی۱۴۰۲/۱۱/۱۷
بررسی خصوصیات فیزیولوژی و رشدی دانهال افرا سیاه-Acer negundo- با استفاده از روش آبیاری فتیله ایرضا ظریف تزرجانی یزدکارشناسی ارشدسلاح ورزی۱۴۰۲/۱۱/۱۷
بررسی تاثیر نوع گونه های گیاهی و مبلمان شهری بر کاربری میادین شهری مشهدمهسا سعیدیکارشناسی ارشدنعمتی۱۴۰۳/۰۲/۱۲
براورد قابلیت ترکیب پذیری لاین های گوجه فرنگی برای صفات مربوط به ماندگاری و اجزای عملکردوحید عجمیکارشناسی ارشدنعمتی۱۴۰۳/۰۲/۱۸
تاثیر سلنیوم بر خصوصیات رشدی و کیفی گل ابری تحت شرایط تنش شوریسمانه خوش انگشتکارشناسی ارشدشور۱۴۰۲/۱۲/۲۲
بررسی تاثیر کاربرد نانو ذرات سلنیوم و روی بر خصوصیات کمی و کیفی گوجه فرنگی تحت تنش شوری در کشت هیدروپونیکمجتبی صلاحی استاددکتری(Ph.d)عابدی۱۴۰۳/۰۲/۱۰
بررسی اثر پرایمینگ گیاه کاهو با چند ماده مختلف بر جوانه‌زنی و صفات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی آن در شرایط تنش شوریزینب سادات نفس نژادفاخرکارشناسی ارشدآروئی۱۴۰۳/۰۲/۱۸
مطالعه اثرات قارچ مایکوریزا و باکتری (Bacillus subtilis) بر صفات مورفوفیزیولوژی و بیوشیمیایی گل فصلی همیشه بهار Calendula officinalis L. تحت تنش شوریحسین ضمیری زراعتیکارشناسی ارشدعابدی۱۴۰۲/۰۷/۱۸
بررسی تیمارهای فیزیکی و شیمیایی بر خصوصیات جوانه زنی بذر گونه های ازگیل ،زالزالک و سرخ ولیکشبنم جانمحمدی تعالیکارشناسی ارشدعابدی۱۴۰۲/۱۲/۲۲