دکتر قربانعلی اسدیدکتر قربانعلی اسدی
درجه علمی دانشیار
گرایش
علوم علف های هرز
ایمیل
شماره تماس 051-38804744
رزومه و سایر اطلاعات https://prof.um.ac.ir/asadi

دکتر سید حسن مرعشیدکتر سید حسن مرعشی
درجه علمی استاد
گرایش
ژنتیک و اصلاح و نباتات
ایمیل
شماره تماس 051-38804745
رزومه و سایر اطلاعات https://prof.um.ac.ir/marashi

دکتر محمدحسین عباسپور فرددکتر محمدحسین عباسپور فرد
درجه علمی استاد
گرایش
مکانیک ماشین های کشاورزی - شبیه سازی حرکت مواد
ایمیل
شماره تماس 051-38804742
رزومه و سایر اطلاعات https://prof.um.ac.ir/abaspour