دکتر یحیی سلاح ورزیدکتر یحیی سلاح ورزی
درجه علمی استادیار
گرایش
فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
ایمیل
شماره تماس 051-38804744
رزومه و سایر اطلاعات https://prof.um.ac.ir/selahvarzi

دکتر مسعود تقی زادهدکتر مسعود تقی زاده
درجه علمی دانشیار
گرایش
مهندسی مواد غذایی
ایمیل
شماره تماس 051-38804745
رزومه و سایر اطلاعات https://prof.um.ac.ir/mtaghizadeh

دکتر عباس روحانیدکتر عباس روحانی
درجه علمی دانشیار
گرایش
مکانیزسیون
ایمیل
شماره تماس 051-38804742
رزومه و سایر اطلاعات https://prof.um.ac.ir/arohani