تا قبل از سال 1373 فقط دروس خاکشناسی عمومی و حاصلخیزی خاک توسط اعضای هیئت علمی گروه برای سایر گروه های آموزشی ارائه می شد، اما با تصویب دوره کارشناسی رشته خاکشناسی توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از مهر سال 1373 گروه علوم و مهندسی خاک با پذیرش 25 دانشجو در مقطع کارشناسی، فعالیت خویش را به صورت تخصصی آغاز نمود. با توجه به پتانسیل ها و امکانات موجود، گروه علوم خاک از سال 1379 در مقطع کارشناسی ارشد و سال 1388 نیز در مقطع دکترای تخصصی اقدام به پذیرش دانشجو نمود.
با توجه به پتانسیل ها و توانمندی های موجود در گروه علوم و مهندسی خاک دانشگاه فردوسی مشهد، دانشجویان مقطع کارشناسی کارآیی و مهارت های زیر را کسب خواهند کرد:

  • شناسایی مراحل پیدایش، تشکیل، تکامل و تحول خاک ها.
  • شناسایی و رده بندی انواع خاک های قابل استفاده در کشاورزی و تهیه نقشه آن ها.
  • شناسایی عوامل فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی موثر بر رشد و نمو گیاهان.
  • شناسایی رفتار فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک ها.
  • شناسایی و مدیریت حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاهان.
  • شناسایی و مدیریت آلاینده های زیست محیطی در منابع خاک و آب.
  • شناسایی عوامل موثر در فرسایش خاک و مدیریت و حفاظت خاک.

در مقطع کاشناسی ارشد و دکتری، دانشجویان با کسب تبحر لازم می توانند مدیریت طرح های پژوهشی مرتبط با علوم خاک و محیط زیست را بر عهده گیرند.