انصاری مدیر قطب 

دکتر حسین انصاری

درجه علمی: استاد

گرایش: آبیاری، زهکشی و منابع آب

ایمیل:

تلفن تماس: 38805760-051

رزومه و سایر اطلاعات

 

Dr. Hossein Banejad قائم مقام قطب

دکتر حسین بانژاد

مرتبه علمی:دانشیار

گرایش:

ایمیل: Banejad @ um . ac .ir

شماره تماس: 38805808-051

رزومه و سایر اطلاعات

اعضا

علیزاده دكتر امين عليزاده

درجه علمی: استاد

گرایش: آبیاری، زهکشی و هواشناسی

ایمیل:

شماره تماس: 38805828-051

رزومه و سایر اطلاعات

 

Dr. Kazem Esmaili دكتر كاظم اسماعيلي

درجه علمی: دانشیار

گرایش: سازه های آبی

ایمیل:

تلفن تماس: 38805813-051

رزومه و سایر اطلاعات

 

Dr Khodashenasدكتر سعيدرضا خداشناس

درجه علمی: استاد

گرایش: سازه های آبی

ایمیل:

شماره تماس: 38805720-051

رزومه و سایر اطلاعات

 

Dr. Bijan Ghahramanدكتر بيژن قهرمان

درجه علمی: استاد

گرایش: آبیاری، زهکشی و منابع آب

ایمیل:

شماره تماس: 38805709-051

رزومه و سایر اطلاعات

 

موسوی بایگی دكتر محمد موسوي بايگي

درجه علمی: استاد

گرایش: هواشناسی

ایمیل:

شماره تماس: 38805717-051

رزومه و سایر اطلاعات

 

Dr Mosaediدکتر ابوالفضل مساعدی

مرتبه علمی: استاد

گرایش: منابع آب و آبیاری

ایمیل: 

شماره تماس: 38805709-051

رزومه و سایر اطلاعات