عنوان پایان‌نامه دانشجو مقطع استاد راهنما تاریخ دفاع
مقطع استاد راهنما
تاثیر مقادیر مختلف پودر نانو اکسید آهن و کمپوست زباله شهری گرانوله گوگردی در خاک شور-سدیمی بر خصوصیات خاک و عملکرد و اجزای عملکرد گیاه آفتاب گردانعباس قدسیکارشناسی ارشدآستارائی۱۳۹۰/۰۶/۳۰
تاثیر مواد مادری و فرآیندهای پدوژنیک بر توزیع برخی عناصر سنگین در خاک‌های جنوب غرب مشهداکبر حسنی نکوکارشناسی ارشدکریمی۱۳۹۰/۱۱/۰۵
افزایش فراهمی فسفر با استفاده از مواد آلی غنی‌شده با منابع فسفاتهسجاد علی پورکارشناسی ارشدفتوت۱۳۹۰/۱۱/۰۸
مطالعه تأثیر ماده آلی و کادمیوم بر توان گره زایی و تثبیت نیتروژن در گیاه لوبیامحسن ایرانپورکارشناسی ارشدلکزیان۱۳۹۰/۱۱/۰۸
تاثیر کرم خاکی بر جذب کادمیم و مس در گیاه ذرتمینا عزیزی ارجستانکارشناسی ارشدفتوت۱۳۹۱/۰۳/۰۲
تخمین سرعت نفوذ آب در خاک با استفاده از برخی مدل های تجربی و پارامترهای شکل منحنی رطوبتی خاکتکتم فکوریکارشناسی ارشدامامی۱۳۹۱/۰۳/۰۲
تاثیر مقادیر مختلف کود نیتروژن و لجن فاضلاب بر خصوصیات خاک و عملکرد گیاه سورگومرضا حسینیکارشناسی ارشدآستارائی۱۳۹۱/۰۴/۲۷
بررسی نقش سوپر جاذب استاکوزرب بر خصوصیات رشدی گیاهچه های تاغ و آتریپلکسشیما زنگوئی نسبکارشناسی ارشدامامی۱۳۹۱/۰۶/۲۵
تاثیر علف‌کش های فومسافن، سیمازین و پیریدیت بر رشد، گره‌زایی و تثبیت زیستی نیتروژن در نخودراحیل رسولیکارشناسی ارشدلکزیان۱۳۹۱/۰۶/۲۵
اثر سیگنال ملکولی جنیستئین بر بهبود وضعیت گره زایی و تثبیت ازت در گیاه لوبیا و سویافهیمه نیک بینکارشناسی ارشدخراسانی۱۳۹۱/۰۶/۲۶
تاثیر اسیدیته و دما بر فعالیت آنزیم اوره‌آز در حضور کانی های پالی گورسکیت و سپیولیتحدیثه رحمانیکارشناسی ارشدلکزیان۱۳۹۱/۰۶/۲۸
تاثیر مواد اصلاحی بر شاخص‌های فیزیکی کیفیت خاک در خاک شور و سدیمیمجتبی خطبائیکارشناسی ارشدامامی۱۳۹۱/۰۶/۲۹
رهاسازی پتاسیم از کانی‌های سیلیکاته پتاسیم‌دار تحت تاثیر اندازه ذرات و عصاره‌گیر‌های مختلفحدیث حاتمیکارشناسی ارشدکریمی۱۳۹۱/۰۷/۰۳
آمایش سرزمین با هدف حفظ کربن خاک در حوزه آبخیز رویین خراسان شمالیفرشته مقامی مقیمکارشناسی ارشدکریمی۱۳۹۱/۰۸/۲۰
تاثیر بیوچار بر عملکرد و اجزائ عملکرد گیاه ماش آبیاری شده با فاضلاباحسان حمزئیکارشناسی ارشدلکزیان۱۳۹۱/۰۸/۲۰
تاثیر قارچ آسپرژیلوس در هیدرولیز ترکیبات آلی فسفاتتکتم جواهریکارشناسی ارشدلکزیان۱۳۹۱/۱۰/۰۶
بررسی تغذیه نیتروژن و فسفر در رشد رویشی گیاه زعفران و تولید بنه‌ دخترینسرین چاجیکارشناسی ارشدخراسانی۱۳۹۱/۱۱/۰۵
مدل سازی حرکت نیترات در خاکمحترم نبی پورکارشناسی ارشدامامی۱۳۹۱/۱۲/۱۵
توزیع برخی از ذخایر کربن آلی خاک و فعالیت آنزیم فسفاتاز در شرایط مختلف کاربری‌ اراضی، مواد‌مادری و توپوگرافی در منطقه سیساب، بجنوردصبا باقری فامکارشناسی ارشدکریمی۱۳۹۱/۱۲/۲۳
اثر کاربرد کمپوست و فلزات سنگین بر فعالیت آنزیم اوره‌آز و فسفاتاز در دو خاک آهکی رسی و شنیمنا اسمعیل زاده فارمدکارشناسی ارشدفتوت۱۳۹۲/۰۲/۰۳
کارایی جذب و استفاده آهن در واریته های مختلف گندمسلیمه راحمی کاریزکیکارشناسی ارشدخراسانی۱۳۹۲/۰۴/۱۲
مطالعه مکانیسم حرکت و جذب فسفر در خاک برای گیاه جو و در شرایط تنش خشکیندا احمدی حکمتی کارکارشناسی ارشدخراسانی۱۳۹۲/۰۵/۲۱
مقایسه روش‌های سلسله‌مراتبی تفکیک سیمای اراضی و زمین‌آمار در مدل‌سازی رابطه خاک- شکل اراضیمحمد کلکلیکارشناسی ارشدکریمی۱۳۹۲/۰۵/۲۸
تعیین پراکنش و ویژگی‌های پدولوژیک و رسوب‌شناسی رسوبات لسی منطقه سرخسعلی سودمندکارشناسی ارشدکریمی۱۳۹۲/۰۵/۳۰
تاثیر اسید هومیک عصاره گیری شده و تجاری و اسید ایندول استیک بر رشد و نمو توت فرنگی گلخانه اینفیسه دولتیان شیروانکارشناسی ارشدلکزیان۱۳۹۲/۰۶/۲۵
ارزیابی نانوذرات آهن در اصلاح خاک آلوده به فلزات سنگینفاطمه صبوریکارشناسی ارشدفتوت۱۳۹۲/۰۷/۰۱
تاثیر نوع و مقدار کود نیتروژن بر خصوصیات رشدی، عملکردگیاه خردل و خاک در شرایط شور و سدیمی خاکسمیرا تندیسه بناءکارشناسی ارشدآستارائی۱۳۹۲/۰۷/۱۲
تاثیر کودهای گاوی، شیمیایی و تلفیقی بر خصوصیات شیمیایی خاک، عملکرد و اجزای عملکرد گیاه پنبه دراستان هرات افغانستانقدرت الله رحمتیکارشناسی ارشدآستارائی۱۳۹۲/۰۷/۱۴
ارزیابی کارآیی مدل های مختلف برای برآورد معدنی شدن نیتروژن برخی از کودهای آلی در شرایط مختلف رطوبتی و دماییفتح اله مدرومیکارشناسی ارشدامامی۱۳۹۲/۰۸/۲۵
بررسی تاثیر دیاتومیت بر حذف سرب از خاک های آلوده تحت تاثیر مواد آلیفائقه ظفرواحدیانکارشناسی ارشدفتوت۱۳۹۲/۱۱/۰۸
تاثیر ضایعات پوست دام، بیوچار و پتاسیم بر خصوصیات رشدی هویج و ویژگی های خاکفرشته نبوی نیاکارشناسی ارشدامامی۱۳۹۲/۱۱/۰۸
تأثیر اینفلاکس و ایفلاکس نیترات در انباشتگی آن در گیاه کاهو و اسفناجزهرا قشلاقیکارشناسی ارشدخراسانی۱۳۹۲/۱۱/۰۹
تاثیر مقادیر مختلف کمپوست زباله شهری، لجن فاضلاب و کلات آهن بر فراهمی آهن در یک خاک آهکی، خصوصیات رشدی و عملکرد گیاه خردل هندیعلاءالدین الصالحکارشناسی ارشدآستارائی۱۳۹۲/۱۱/۱۱
اثر اسیدهای آلی بر افزایش قابلیت استفاده فسفر خاک برای گیاهان گندم، جو، ذرتسیما دبستانی رضویکارشناسی ارشدخراسانی۱۳۹۲/۱۱/۱۶
تاثیر نانو ذرات اکسید آهن بر گونه بندی فسفر در خاک پس از برداشت گندمسلمان رئوف یزدی نژادکارشناسی ارشدفتوت۱۳۹۳/۰۱/۳۱
نقش ریزوباکتری ها در کاهش زیستی آهن کانیهای آهن دار، خاک و تأثیر آن بر جذب آهن در ذرت و برنجنسرین قربان زادهدکتری(PhD)لکزیان۱۳۹۳/۰۳/۱۰
:تاثیر هومیک اسید وکمپوست زباله شهری و مقادیر فسفر بر فراهمی آهن و فسفر خاک، خصوصیات رشدی و ترکیب شیمیایی گیاه اسفرزهزهره سیدجمالیکارشناسی ارشدآستارائی۱۳۹۳/۰۴/۰۷
تاثیر 3 و 4 دی متیل پیرازول فسفات و بافت خاک بر اشکال نیتروژن و جذب آن در ذرتمهدیه سادات مدرسی سریزدیکارشناسی ارشدلکزیان۱۳۹۳/۰۴/۰۷
تاثیر مواد اصلاحی بنتونیت، پرلیت و زئولیت و کود پتاسیم بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در گیاه کاهوشادی عامل زنده دلکارشناسی ارشدآستارائی۱۳۹۳/۰۵/۱۲
- تثبیت شبه فلزات آرسنیک و آنتی‌موآن در خاک به کمک اکسید‌های منگنز، آهن ،آلومینیوم، زئولایت طبیعی و اصلاح شده وتثبیت گیاهی در حضور قارچهای مایکوریزائیسعید باقری فامدکتری(PhD)لکزیان۱۳۹۳/۰۵/۲۹
بررسی رابطه بین تغییرات مکانی- زمانی خصوصیات خاک و عملکرد گیاه، نواحی مدیریتی و ارائه مدل جامع کیفیت خاکمرجان قائمیدکتری(PhD)آستارائی۱۳۹۳/۰۶/۱۵
مدیریت بهینه نیتروژن برای ژنوتیپ‌های مختلف گندم دیم با استفاده از نیتروژن- 15ولی فیضی اصلدکتری(PhD)فتوت۱۳۹۳/۰۶/۱۶
بررسی رابطه بین شاخص های کیفیت خاک و عملکرد اقتصادی زعفران در منطقه قاینامیر رنجبرکارشناسی ارشدامامی۱۳۹۳/۰۶/۱۹
تأثیر باکتری لاکتوباسیلوس در کلات های مختلف بر فراوانی اندازه ذرات تیتانیوم (سنتز بیولوژیکی نانو ذرات تیتانیوم) در محیط آبی و در خاک بر روی اسفناجمحمد دربندیکارشناسی ارشدآستارائی۱۳۹۳/۰۶/۳۱
اثر هومیک اسید و پلیمر سوپر جاذب بر عملکرد رویشی و جذب عناصر N، P وK در گیاه ذرت درشرایط تنش خشکیمریم رحمانی اصلکارشناسی ارشدخراسانی۱۳۹۳/۰۷/۱۵
تاثیر قارچ پیریفورمسفورا ایندیکا بر روی رشد و جذب فسفر در گیاه ذرتپروانه نامورکارشناسی ارشدلکزیان۱۳۹۳/۱۰/۰۳
مطالعه منشا انسان‌زاد و زمین‌زاد عناصر سرب، مس و روی در منطقه شهرک صنعتی سمنان و اراضی اطراف آنمهدیه نیک روشکارشناسی ارشدکریمی۱۳۹۳/۱۰/۰۵
توزیع نیکل وکروم در اجزای اندازه ذرات خاک‌های تشکیل شده از سنگ‌های فوق‌بازی در امتداد یک کاتنا در غرب مشهدسپیده اکبریکارشناسی ارشدکریمی۱۳۹۳/۱۱/۰۵
بررسی تاثیر آرسنیک و مواد آلی بر فعالیت آنزیم های اوره آز و فسفاتاز در خاک در یک خاک آهکیعلی مزدوریکارشناسی ارشدلکزیان۱۳۹۳/۱۱/۰۷
تاثیر کمپوست گرانوله گوگردی،هیومیک اسید و نانو اکسید آهن بر خصوصیات شیمیایی خاک سدیک،عملکردو اجزای عملکرد خردلاقدس باقریکارشناسی ارشدآستارائی۱۳۹۳/۱۱/۰۷
تاثیر نانو تیتانیوم، کمپوست زباله شهری گرانوله گوگردی و هومیک اسید بر خصوصیات خاک سدیک و رشد و عملکرد گیاه نعناع فلفلیسودابه کارامدکلاته ملوکارشناسی ارشدآستارائی۱۳۹۳/۱۱/۰۷
تعیین موثرترین شدت بارندگی بر میزان فرسایش و رواناب در ایستگاه تحقیقاتی سنگانهیونس مظلوم علی آبادیکارشناسی ارشدامامی۱۳۹۳/۱۱/۰۷
تاثیر عنصر روی معمولی و نانو و قارچ میکوریزا بر خصوصیات خاک، رشد و عملکرد گیاه لوبیازهرا پنامکارشناسی ارشدآستارائی۱۳۹۳/۱۱/۰۸
مطالعه سینتیک و ایزوترم جذب آهن توسط کانی مونتموریلونیت و بررسی نقش کانی در کاهش مسمومیت ناشی از آهنپریسا میرحسینی موسویدکتری(PhD)آستارائی۱۳۹۳/۱۱/۰۸
تاثیر قارچ¬های پیریفورمسپورا ایندیکا و گلوموس موسه بر غلظت کادمیم در گیاه ذرتآتنا منظمکارشناسی ارشدلکزیان۱۳۹۳/۱۱/۱۱
تاثیر بیوچار بر چرخه نیتروژن و جذب آن در گیاه ذرتسارا جاودانی صعودیکارشناسی ارشدلکزیان۱۳۹۳/۱۱/۱۳
تغییرات کربن آلی خاک در امتداد یک برش تغییرات اقلیمی در استان کرمانشاهالهام منصوریکارشناسی ارشدکریمی۱۳۹۴/۰۵/۲۱
بررسی میدانی معادله‌های تعیین تنش برشی جریان متمرکز در خاکهای مارنی زیر کشت دیمحسین کریمیدکتری(PhD)لکزیان۱۳۹۴/۰۵/۲۸
بررسی تاثیر درجه و جهت شیب بر پارامتر های منحنی رطوبتی، شاخص توزیع اندازه منافذ و کیفیت خاکمحمدباقر صوفیکارشناسی ارشدامامی۱۳۹۴/۰۶/۲۳
بررسی انتقال نانو ذرات اکسید تیتایوم و آهن صفر ظرفیتی در خاک تحت شرایط اشباع ماندگار با استفاده از دو مدل Hydrus و MNMمحمود فاضلی سنگانیدکتری(PhD)آستارائی۱۳۹۴/۰۶/۲۵
بررسی اثر متقابل جذب منگنز و روی با فسفر در گیاه سیب‌زمینیمریم خداویسیکارشناسی ارشدخراسانی۱۳۹۴/۰۶/۳۰
مقایسه بعد فرکتالی ذرات جامد خاک و خاکدانه ها در شیب های مختلف و ارتباط آن با میزان فرسایش خاکمحمدجواد پژندکارشناسی ارشدامامی۱۳۹۴/۰۶/۳۰
بررسی جذب تک عنصری و رقابتی فلزات سنگین سرب، روی و کادمیوم توسط هیومیک و فولویک اسید در یک خاک آهکیاحسان اله قاسمیکارشناسی ارشدفتوت۱۳۹۴/۰۶/۳۱
تاثیر مایکوریزا و شبه مایکوریزا بر جذب فسفر از خاک فسفات در گیاه ذرت زیر تاثیر تنش خشکیمریم یزدی نژادکارشناسی ارشدلکزیان۱۳۹۴/۰۸/۱۸
امکان‌سنجی خصوصیات رشدی بنه زعفران از خصوصیات نمونه‌های خاک با استفاده از ANN و MLRفریبا زرقانیکارشناسی ارشدکریمی۱۳۹۴/۰۹/۰۲
تأثیر فرانکیا و میکوریزا بر تثبیت نیتروژن، جذب فسفر، رشد و استقرار نهال های توسکااحسان کهنهءدکتری(PhD)لکزیان۱۳۹۴/۰۹/۱۴
تاثیر کرم‌خاکی و قارچ میکوریزا برفراهمی فسفر از خاک فسفات زیر کشت ذرتبدری سربرجیکارشناسی ارشدلکزیان۱۳۹۴/۱۰/۲۱
تأثیر اسید هیومیک و باکتری سودوموناس بر توزیع و فراهمی مس و روی در خاک آهکیمریم ممتازکاریکارشناسی ارشدفتوت۱۳۹۴/۱۰/۳۰
تاثیر اسید هیومیک بر حرکت فسفر در خاک‌های آهکیحسن محمودیکارشناسی ارشدآستارائی۱۳۹۴/۱۱/۰۷
: تأثیر شستن و افزودن خاکستر و خاک اره برکاهش میزان برخی فلزات سنگین کمپوست زباله شهری و عملکرد گیاه گندمندا صاحبدل فرکارشناسی ارشدخراسانی۱۳۹۴/۱۱/۲۰
بررسی تاثیر مواد اصلاح کننده بر میزان تبخیر از سطح خاکفاطمه شهرکیکارشناسی ارشدامامی۱۳۹۴/۱۲/۰۵
تاثیر ماده آلی، Cu(II), Zn(II), EC بر جذب تتراسایکلین توسط مونت موریلونایتعلی لطفیکارشناسی ارشدفتوت۱۳۹۴/۱۲/۱۷
بررسی اثرات متقابل ارقام گندم، تنش آبی و بقایای گیاهی در بازدارندگی نیترات‌زاییDMPP با استفاده از فناوری ردیابی ایزوتوپی 15N و 13Cمیراحمد موسوی شلمانیدکتری(PhD)لکزیان۱۳۹۴/۱۲/۱۹
تأثیر اکتینومیست‌های خاک‌پوششی بر کنترل سودوموناس تولاسی و تریکودرما هاریزانومفرزین طبیب زاده گناوهکارشناسی ارشدلکزیان۱۳۹۵/۰۲/۲۹
تعیین تعداد بهینه نمونه‌های آموزش تصاویر ماهواره‌ای در پژوهش‌های پدومتریک با استفاده از روش‌های مختلف طبقه‌بندی در مقیاس‌های محلی و منطقه‌ایهادی حدادیان سنوکارشناسی ارشدکریمی۱۳۹۵/۰۳/۰۳
تاثیر توپوگرافی و تعیین مهم ترین ویژگی های خاک موثر بر گسترش فرسایش آبکندی در منطقه اردبیلحسین شهاب ارخازلودکتری(PhD)امامی۱۳۹۵/۰۵/۳۰
تأثیر ناقل‌های الکترون و باکتری‌های Shewanella sp. و Pseudomonas aeruginosa بر کاهش زیستی آهن فریک و فراهمی عناصر کم‌مصرفستاره شریفیکارشناسی ارشدلکزیان۱۳۹۵/۰۶/۱۷
بررسی امکان استفاده از پساب شهری تصفیه خانه پرکندآباد و تاثیر آن بر ویژگی‌ها و کیفیت خاکسامان حاجی نمکیکارشناسی ارشدامامی۱۳۹۵/۰۶/۲۰
تغییرات فعالیت آنزیمی خاک آلوده به سرب پس از گیاه‌پالایی به کمک EDTA و اسیدسیتریکسیدسجاد حسینیکارشناسی ارشدلکزیان۱۳۹۵/۰۶/۲۴
تاثیر کیفیت آب آبیاری بر ویژگیهای ساختمانی و هیدرولیکی خاکمعصومه سادات ذاکرکارشناسی ارشدامامی۱۳۹۵/۰۶/۲۹
مطالعه خصوصیات فیزیکی، شیمیایی، کانی‌شناسی و پدولوژیک رسوبات شنی منطقه جنوب نیشابورایمان صابریکارشناسی ارشدکریمی۱۳۹۵/۰۶/۲۹
بررسی عملی بهترین پوشش گیاهی قابل اجرا در حاشیه شهر مشهد، جهت کاهش فرسایش خاک و افزایش ذخیره سازی آب در سفره های زیرزمینی و اثر بخشی آناعظم گرمئیکارشناسی ارشدامامی۱۳۹۵/۰۶/۳۱
تاثیر بیوچار و ورمی کمپوست بر خصوصیات شیمیایی خاک، عملکرد و اجزای عملکرد گیاه سویامژگان لال عربکارشناسی ارشدآستارائی۱۳۹۵/۰۶/۳۱
عنوان طرح: تشخیص ترکیبی وضعیت عناصر غذایی( CND ) توام با محلول پاشی کلسیم و روی به منظور کاهش سمیت بور در باغات پرتقال استان کهگیلویه و بویراحمد.محمدرضا چاکرالحسینیدکتری(PhD)خراسانی۱۳۹۵/۱۰/۰۸
تأثیر علف‌کش تریفلورالین بر معدنی شدن نیتروژن، زیست توده میکروبی و همزیستی بردی ریزوبیوم ژاپونیکوم با گیاه سویامجتبی اردمهکارشناسی ارشدلکزیان۱۳۹۵/۱۰/۲۷
مطالعه تغییر و تحول خاک‌‌ها و تاثیربرخی ویژگی‌های خاک بر خصوصیات رشدی و عملکرد پسته در حاشیه پلایای بجستانمحمد قاسم زاده گنجه ایدکتری(PhD)کریمی۱۳۹۵/۱۰/۲۹
شناسایی فرایندهای ژئومورفیک و خاک‌سازی موثر بر تغییر و تحول خاک‌های دشت هراتفرسیلا محمودیانکارشناسی ارشدکریمی۱۳۹۵/۱۱/۰۵
اثر کود گاوی بر توزیع شکل‌های شیمیایی کادمیم در خاک در محیط ریشه ذرتفائزه لطفیکارشناسی ارشدفتوت۱۳۹۵/۱۱/۰۹
تاثیر مواد اصلاحی شیمیایی و آلی بر بهبود خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک شور سدیمی، رشد و ترکیب شیمیایی گیاه پسته در شرایط مزرعهاعظم رضوی نسبدکتری(PhD)فتوت۱۳۹۵/۱۱/۲۵
بررسی تاثیر تراکم کرم ، شستشو بستر و زمان بر خصوصیات شیمیایی ورمی کمپوست کود گاویعماد هاشمی بیدختیکارشناسی ارشدفتوت۱۳۹۵/۱۱/۳۰
بررسی تاثیر تغییر الگوی کشت بر کیفیت خاک منطقه نهبندانسیدمحمد موسویکارشناسی ارشدامامی۱۳۹۵/۱۱/۳۰
تاثیر کمپوست و کودهای شیمیایی بر خصوصیات خاک و آبشویی نیترات در رژیم‌های رطوبتی مختلف زیر کشت برنجتیمور رضوی پورکوملهدکتری(PhD)آستارائی۱۳۹۵/۱۲/۱۱
تأثیر کرم خاکی (Eisenia fetida) و قارچ میکوریزا (Funneliformis mossea) بر توزیع اشکال شیمیایی و جذب عناصر آهن، روی و منگنز توسط گیاه ذرت در یک خاک آهکیحمید دهقانیانکارشناسی ارشدحلاج نیا۱۳۹۶/۰۶/۱۵
بررسی تاثیر مالچهای مختلف بر میزان فرسایش بادی خاکمنیره میناکارشناسی ارشدامامی۱۳۹۶/۰۶/۲۲
تأثیر سیستم های مختلف خاک‌ورزی بر شاخص های پایداری ساختمان خاکمهتاب روشنیانکارشناسی ارشدامامی۱۳۹۶/۰۶/۲۲
مطالعه اثرات مدیریت خاکورزی بر شاخصهای کیفیت خاکفاطمه ریاحی نیاکارشناسی ارشدامامی۱۳۹۶/۰۶/۲۲
تأثیر کاربری اراضی و ویژگی‌های خاک بر تنوع ژنتیکی باکتری های خاکقباد جلالیدکتری(PhD)لکزیان۱۳۹۶/۰۶/۲۶
: تاثیر بنتونیت، کلرید کلسیم و هیومیک اسید بر کاهش آفتاب سوختگی و ترک خوردگی و برخی ویژگی های کمی وکیفی میوه انارکتایون خسرویکارشناسی ارشدخراسانی۱۳۹۶/۰۶/۲۸
تأثیر سطوح فسفر بر مقدار کربن آلی خاک و پرایمینگ خاک‌ریشه (ریزوسفر) گیاهان ذرت و گندمسعیده سعادتی فرکارشناسی ارشدخراسانی۱۳۹۶/۰۶/۲۹
تغییرات وابستگی مایکوریزایی ذرت و سویا در پاسخ به مقادیر مختلف فسفر و رویجلال صادقیکارشناسی ارشدلکزیان۱۳۹۶/۰۶/۲۹
خالص سازی و سینتیک حل شدن سپیولیت در اسید کلریدریک و بافر استات سدیم- اسید استیکمهدیه مومنکارشناسی ارشدکریمی۱۳۹۶/۰۶/۲۹
نقشه برداری رقومی خاک با استفاده از داده‌های دورسنجی، مشخصات زمین نما و شاخص‌های طیفی گیاه در بخشی از مراتع شمال شرق ایرانابراهیم محمودآبادیدکتری(PhD)کریمی۱۳۹۶/۰۶/۲۹
چینه‌نگاری خاک‌شناختی و رسوب‌شناختی توالی‌های لسی-خاک قدیمی جنوب غرب ساریحامد نجفی کرسامیکارشناسی ارشدکریمی۱۳۹۶/۰۸/۰۷
تأثیر مدیریت‌های بقایای گندم و چغندر‌قند بر روی برخی خصوصیات و کیفیت خاک در شرایط مزرعهفاطمه قریشیکارشناسی ارشدلکزیان۱۳۹۶/۰۸/۱۰
بررسی عوامل مؤثر بر شکل‌های مختلف پتاسیم و پتاسیم عصاره‌گیری شده با تیزاب‌سلطانی در دشت تربت جامصالحه صاحبدلکارشناسی ارشدکریمی۱۳۹۶/۰۸/۲۰
جداسازی و کارایی باکتری‌های شوروقلیا پسند موثر در کاهش تنش شوری در گندممهرنوش اسکندری تربقاندکتری(PhD)لکزیان۱۳۹۶/۰۹/۲۶
بررسی تأثیر کودهای آلی (گاوی، ورمی کمپوست)، اسید هیومیک و کودهای شیمیایی نیتروژن، فسفر وگوگرد بر عملکرد، جذب عناصر غذایی، اسانس و میزان آنتی‌اکسیدان زیره سیاه(Bunium persicum Bioss.)سید مجتبی نوری حسینیدکتری(PhD)خراسانی۱۳۹۶/۱۰/۱۸
قدرت تامین پتاسیم خاک‌های زیر کشت توتون شمال ایرانعبدالغفور قلی زادهدکتری(PhD)کریمی۱۳۹۶/۱۰/۱۸
تاثیر بیوچار پوست پسته و بقایای گیاه جو بر فرسایش آبی و ویژگی‌های ساختمانی خاکرضوان مشایخیکارشناسی ارشدامامی۱۳۹۶/۱۱/۰۲
ارزیابی کارآیی عملیات مکانیکی و بیولوژیکی بر فرسایش بادی در ایستگاه راه آهن تل حمید طبسمهسا معمارزادهکارشناسی ارشدامامی۱۳۹۶/۱۱/۲۳
تاثیر DMPP، DCD و پودر درمنه بر خصوصیات رشدی و جذب نیترات کاهو در خاک تیمار شده با مواد آلی مختلفسارا سنگ سفیدیکارشناسی ارشدلکزیان۱۳۹۶/۱۱/۲۵
مطالعه تغییرات توزیع اندازه ذرات و شناسایی خاک‌های رسوبات شنی منطقه الباجی و جلیعه در غرب خوزستانعبدالرحمان قاضیکارشناسی ارشدکریمی۱۳۹۶/۱۱/۲۸
بررسی اثر وتیور و پلی اکریل آمید بر فرسایش آبی و کاربرد ابعاد فراکتالی در برآورد مقاومت برشی غیر اشباع و فرسایش‏پذیری خاکالهام امیری خبوشاندکتری(PhD)امامی۱۳۹۶/۱۱/۲۹
امکان‏سنجی استفاده از زئولیت به‏عنوان پیش‏ماده معدنی کود‏ آمونیومی-پتاسیمی و کاربرد آن در کشت گیاه ذرتمحبوبه اسلامیدکتری(PhD)خراسانی۱۳۹۶/۱۱/۳۰
تأثیر مواد آلی بر فراهمی فسفر از سنگ فسفات و برخی خصوصیات خاک در کشت گیاه گندماسحق نظریکارشناسی ارشدخراسانی۱۳۹۶/۱۱/۳۰
اثر پتاسیم و سدیم بر پراکنش رس، پایداری ساختمانی، مقاومت مکانیکی و برخی پارامترهای شیمیایی خاکالهام فراهانیدکتری(PhD)امامی۱۳۹۶/۱۲/۰۹
بررسی رفتار شیمیایی نانوذرات پوشش دار و فاقد پوشش اکسید روی در خاک، امکان نفوذ این ذرات به سلول‌های گیاهی و تأثیر آن بر زیست‌توده خیار (Cucumis sativus L.)سحر مقدسی بروجنیدکتری(PhD)فتوت۱۳۹۷/۰۲/۱۱
ارزیابی ارگانومونتموریلونیت‌های تهیه شده با سورفکتانت‌های آلی و نانوذرات مگنتیت و تاثیر آن‌ها بر فعالیت‌های بیولوژیکی خاکمحبوبه ابوالحسنی زراعتکاردکتری(PhD)لکزیان۱۳۹۷/۰۲/۱۹
تأثیر بیوچار بر فرآهمی فسفر از خاک فسفات در حضور باسیلوس مگاتریوم و رایزوفاگوس اینترارادیسیز در یک خاک آهکی زیرکشت ذرتمحمد جعفریکارشناسی ارشدلکزیان۱۳۹۷/۰۳/۰۸
بررسی اثرات تغییر کاربری اراضی جنگلی به باغات چای بر کیفیت و شاخص های پایداری ساختمان خاک (مطالعه موردی: استان گیلان)آزاده قلوبی خناچادکتری(PhD)امامی۱۳۹۷/۰۳/۲۷
تاثیرکودهای نانوآهن و اسید هیومیک به همراه کمپوست محتویات شکمبه گوسفند روی برخی از خصوصیات خاک و گیاه شلغمموسی الرضا طاهریکارشناسی ارشدآستارائی۱۳۹۷/۰۴/۰۲
بررسی کارایی گیاه پالایی در حذف هیدروکربن های نفتی از خاک با استفاده از زئولیت و کمپوستآسیه حمیدیکارشناسی ارشدآستارائی۱۳۹۷/۰۴/۱۶
تاثیر زئولیت، کود حیوانی و ورمی کمپوست بر رشد و جذب عناصر کم مصرف درگیاه ذرتسیده زهره تقدیسی حیدریانکارشناسی ارشدخراسانی۱۳۹۷/۰۵/۰۲
اثر اسید سیتریک، نیتریلو‌تری استیک اسید و پلی‌اکریل آمید آنیونی در گیاه‌پالایی نیکل خاک به وسیله ذرت و آفتابگردانالهام محبی نجم ابادیکارشناسی ارشدفتوت۱۳۹۷/۰۵/۱۴
تاثیر آتش سوزی بر ویژگی های فیزیکی و شاخص های کیفیت خاک در کاربری های مختلف (جنگل، مرتع و کشاورزی)لیلی نیکنامکارشناسی ارشدامامی۱۳۹۷/۰۵/۲۳
آزادسازی پتاسیم از کانی های سیلیکاتی پتاسیم دار زیر تأثیر اسید سیتریکفائزه طالبیکارشناسی ارشدکریمی۱۳۹۷/۰۶/۱۱
اثر نانو‌ذرات دی‌اکسید‌تیتانیم در تثبیت کادمیم در خاک و نقش قدرت‌یونی و اسید‌هومیک در کارایی آنثمانه آریابددکتری(PhD)فتوت۱۳۹۷/۰۶/۱۴
مطالعه تاثیر اکسید وسولفات آلومینیم، اکسیدسیلیسیم و مواد آلی بر ویژگی‌های فیزیکی خاکنوازاله مرادیدکتری(PhD)امامی۱۳۹۷/۰۶/۱۹
توزیع مکانی و زمانی ویژگی های ژئوشیمیایی و کانی شناسی غبار اتمسفری در استان خراسان رضویعاطفه ضیائیدکتری(PhD)کریمی۱۳۹۷/۰۶/۲۱
تاثیر کود دامی و کاتیون پتاسیم بر آب گریزی و پایداری ساختمان خاکسمیه غلامی جامیکارشناسی ارشدامامی۱۳۹۷/۰۶/۲۷
اثر منابع مختلف نیتروژن (آمونیومی-نیتراتی) بر رشد و نمو و برخی شاخصهای بیوشیمیایی در گیاه ذرت تحت تنش خشکیمعصومه اسمعیلیکارشناسی ارشدخراسانی۱۳۹۷/۰۶/۳۱
توزیع اندازه ذرات، کانی شناسی و ویژگی های پدولوژی رسوبات شنی جنوب سبزوارفاطمه جعفرپور چک ابکارشناسی ارشدکریمی۱۳۹۷/۰۶/۳۱
تأثیر کادمیم بر تولید گلومالین قارچ‏های گلومرال و نقش گلومالین بر ترسیب و جذب کادمیم سورگومزهرا گرامیکارشناسی ارشدلکزیان۱۳۹۷/۰۷/۰۲
کاربرد عناصر وانادیوم، مولیبدن و کبالت بر تثبیت بیولوژیکی نیتروژن در سویاسیده فاطمه وزیری کنگ زیتونکارشناسی ارشدلکزیان۱۳۹۷/۰۷/۰۲
اثر سیلیسیم در تغذیه فسفر و تحمل تنش خشکی در گیاه گندمزهره زندی گوهرریزیکارشناسی ارشدخراسانی۱۳۹۷/۰۷/۰۳
بررسی پاسخ گندم به مقادیر متفاوت سلنیم در حضور کادمیم و تنش شوریبصیر عطاردیدکتری(PhD)فتوت۱۳۹۷/۰۸/۲۲
تأثیر هیدروکسید مضاعف لایه ای Zn-Al LDH فسفاتی بر فراهمی فسفر در خاک و جذب آن توسط ذرتحدیث حاتمیدکتری(PhD)فتوت۱۳۹۷/۰۹/۱۹
مطالعه حرکات توده ای حوضه میرآباد با هدف کاهش مخاطرات محیطی در دامنه های جنوب غرب بینالودمریم دانشورزارعکارشناسی ارشدکریمی۱۳۹۷/۰۹/۲۴
تاثیر فیتازهای مختلف قارچی برمعدنی شدن فیتات سدیم و جذب فسفر در گیاه ذرت ( (zea mays L.تکتم ولی زاده حجارکارشناسی ارشدلکزیان۱۳۹۷/۱۰/۱۹
نقش باکتری تیوباسیلوس تیواکسیدانس و فرواکسیدانس برفراهمی آهن در خاک آهکی غنی ‌شده با ضایعات آهن و پیریت و تأثیر آن‌ها بر ویژگی‌های رشدی سویاتکتم دلیرانکارشناسی ارشدحلاج نیا۱۳۹۷/۱۰/۱۹
چگونگی تشکیل، میکرومورفولوژی و کانی شناسی رس خاک های ‏واقع بر سطوح ژئومورفیک در منطقه بجستانزهرا توکلیکارشناسی ارشدکریمی۱۳۹۷/۱۱/۱۰
نقشه برداری پراکنش فلزات سنگین در خاک و گیاهان در بخشی از اراضی دشت آبرفتی رودخانه دجله درجنوب بغدادطاهر مسلم سلمانکارشناسی ارشدکریمی۱۳۹۷/۱۱/۲۷
بررسی تأثیر پلی آکریل آمید و نانوذرات مگنتیت در کنترل فرسایش آبی، رواناب و تحرک فلزات سنگین در خاکمحمدرضا روشنی زرمهریدکتری(PhD)فتوت۱۳۹۷/۱۱/۳۰
هوادیدگی بیولوژیکی بیوتیت، موسکویت و میکروکلین توسط قارچ های پنیسلیوم و آسپرژیلوسنیوشا جهان آراءکارشناسی ارشدکریمی۱۳۹۷/۱۱/۳۰
مقایسه گچ و اصلاح کننده های آلی بر ویژگیهای ساختمانی و ویژگیهای رشدی گیاه نخود در یک خاک شور-سدیمیازاده سادات موسویکارشناسی ارشدامامی۱۳۹۷/۱۲/۱۹
تأثیر آنتی‌بیوتیک‌های تتراسایکلین و کلروتتراسایکلین بر خصوصیات بیولوژیکی خاک و جذب آن‌ها در گیاه کاهو در حضور قارچ‌های گلوموس موسِه آ و پریفورمسپرا ایندیکانرگس ثابتیکارشناسی ارشدلکزیان۱۳۹۷/۱۲/۲۱
غیرمتحرک سازی لاکاز با مونتموریلونیت و زئولیت و تاثیر آن بر تجزیه 2 و 4- دی نیتروفنل در خاکحدیثه رحمانیدکتری(PhD)لکزیان۱۳۹۸/۰۲/۲۹
بررسی وضعیت شوری بخشی از اراضی دشت آبرفتی رودخانه دجله در نزدیکی بغداد به وسیله روش های سنجش از دور و زمین آمارمروان جمال کریدی الرفاعیکارشناسی ارشدکریمی۱۳۹۸/۰۶/۱۲
تاثیر نانو ذرات نقره و نیترات نقره بر فعالیت‌های بیولوژیکی و جمعیت میکروبی خاکسکینه بالندهکارشناسی ارشدلکزیان۱۳۹۸/۰۶/۱۶
بررسی مکانیسم سازگاری گیاه یونجه نسبت به عارضه ی زردی ناشی از آهک (کمبود آهن) در سطوح مختلف آهک در خاکزهرا قشلاقیدکتری(PhD)خراسانی۱۳۹۸/۰۶/۱۷
اثرات میکوریزا بر خصوصیات فیزیولوژیک گندم در شرایط تنش خشکى و شوریجمعه الجمعهکارشناسی ارشدلکزیان۱۳۹۸/۰۶/۲۰
بررسی تأثیر نانو و میکروهیدروکسی‌آپاتیت در تثبیت کادمیم و ارزیابی خطر زیست محیطی آن در خاکزهره فرزانگاندکتری(PhD)آستارائی۱۳۹۸/۰۶/۳۱
بررسی خصوصیات بیوچارهای حاصل از مواد مختلف و اثر آنها بر کربن آلی و اجزاء آن و فراهمی پتاسیم در یک خاک آهکیمجید فروهردکتری(PhD)خراسانی۱۳۹۸/۰۶/۳۱
بررسی تاثیر بیوسورفکتانت باکتریایی بر فراهمی کادمیم در یک خاک آهکی آلودهسحر عربتیموریکارشناسی ارشدحلاج نیا۱۳۹۸/۰۷/۱۰
تاثیر سطوح مختلف نانو کودهای آهن ، روی و اسید هیومیک بر خصوصیات خاک و خصوصیات رشدی، عملکردی و بیوشیمیایی زعفران (.Crocus sativus L)زهرا نجفیکارشناسی ارشدآستارائی۱۳۹۸/۰۷/۳۰
بررسی تاثیر گیاهان وتیور و کلم زینتی بر برخی ویژگی های فیزیکی در یک خاک آلوده به سربسمیه گاراژیانکارشناسی ارشدامامی۱۳۹۸/۱۰/۳۰
سهم مشارکت قارچهای میکوریز آربسکولار ) F.mosseaeو (R.intraradicesدر جذب کادمیم، سرب و نیکل در گیاه شبدرمرضیه مولوی سرندکارشناسی ارشدلکزیان۱۳۹۸/۱۱/۰۶
سنتز و کاربرد هیدروژل لیگنینی در تعدیل اثر تنش خشکی بر رشد گیاه ذرتنجمه مظلومدکتری(PhD)خراسانی۱۳۹۸/۱۱/۱۴
تأثیر کاربرد اسید هیومیک استخراج‌شده از محصولات فرعی نیشکر(فیلتر کیک) در جذب فسفر توسط گیاه نیشکرحمیدرضا بهرواندکتری(PhD)خراسانی۱۳۹۸/۱۱/۱۵
تاثیر اسیدهای آلی اگزالیک، سیتریک، مالیک و تارتاریک در گیاه‌پالایی روی توسط گیاه ذرتآزاده مهذب عصمتیکارشناسی ارشدفتوت۱۳۹۸/۱۱/۱۹
بازسازی دوره های خاک سازی و اقلیم گذشته پلئیستوسن انتهایی و هواوسن در فلات ایرانزکیه رشیدی کوچیدکتری(PhD)کریمی۱۳۹۸/۱۱/۲۳
جداسازی و شناسایی ریزوباکتری های حل کننده پتاسیم و تأثیر آن ها بر رشد و نمو ذرتاعظم محمدزادهکارشناسی ارشدلکزیان۱۳۹۸/۱۱/۲۶
بررسی تاثیر کاه گندم، شلتوک برنج، آهک و زئولیت به عنوان جاذب‌های آلی و معدنی در کاهش کادمیم فراهم در خاکفاطمه خورشیدیکارشناسی ارشدفتوت۱۳۹۸/۱۱/۲۸
تأثیر ماده آلی بر تغییرات ترمیم‌پذیری یک خاک تیمار شده با شوک دمایی و قارچ‌کشمریم السادات حسینیکارشناسی ارشدلکزیان۱۳۹۸/۱۲/۱۲
مقایسه اثر ورمی کمپوست و کمپوست زباله شهری بر برخی شاخص‌های پایداری ساختمان خاک (به روش ویژگی رطوبت پرانرژی)مهتاب امجدیکارشناسی ارشدامامی۱۳۹۹/۰۲/۰۳
اثر زئولیت، اسید‌هیومیک و آبیاری با آب شور در خاک آلوده به آنتی‌بیوتیک تتراسایکلین در خصوصیات خاک و گیاه ریحانراضیه آهستهکارشناسی ارشدآستارائی۱۳۹۹/۰۳/۰۷
جذب کادمیم در سوسپانسیون های بنتونیت و نانوبنتونیت در حضور هیومیک اسیدسارا شاهدیکارشناسی ارشدفتوت۱۳۹۹/۰۳/۱۲
تاثیر بیوسورفکتانت های باکتریایی مناطق آلوده به نفت در تجزیه زیستی آسنفتن و بنزوپیرنسحر سلیمانیدکتری(PhD)لکزیان۱۳۹۹/۰۴/۰۳
تأثیر اسید هیومیک و زئولیت بر جیوه در خاک شور و نقش باکتری سودوموناس پوتیدا (Pseudomonasputida) بر فراهمی جیوه در گیاه شلغم (Brassicarapa)علاء الدین الصالحدکتری(PhD)آستارائی۱۳۹۹/۰۶/۰۳
اثر سطوح مختلف لجن فاضلاب شهری بر غلظت فلزات سنگین کادمیم، سرب، مس، روی، نیکل، کروم و کبالت در گیاهان تربچه، ریحان و پیازچهمریم نیک قدمی حسینی ئیکارشناسی ارشدفتوت۱۳۹۹/۰۶/۲۴
امکان سنجی تهیه ترکیب آمونیوم-بنتونیت در دماهای مختلف و کاربرد آن در کشت گندمشهرزاد جوانمردیکارشناسی ارشدخراسانی۱۳۹۹/۰۶/۲۹
تاثیرکودهای نانو آهن و روی، اسید هومیک و ورمی کمپوست برخصوصیات کمی و کیفی گوجه فرنگیسعید جواهریدکتری(PhD)آستارائی۱۳۹۹/۰۶/۲۹
بررسی بکارگیری برخی ر‌هیافت‌های مدیریت نیتروژن با تاکید بر باکتری‌های تثبیت کننده به منظور ارتقای کارآیی مصرف نیتروژن در اراضی شالیزاریمحمد محمدیاندکتری(PhD)آستارائی۱۳۹۹/۰۷/۳۰
بررسی اثر لجن فاضلاب و ضایعات کمپوست قارچ بر خصوصیات خاک و رشد و عملکرد گیاه ریحان در شرایط تنش خشکیمحسن خوشه چرخکارشناسی ارشدآستارائی۱۳۹۹/۱۱/۰۶
تاثیر چرخه های خشک و مرطوب شدن بر فعالیت‌ آنزیم های اوره آز و دهیدروژناز در سه خاک آهکی آلوده به کادمیممریم معتمدیکارشناسی ارشدحلاج نیا۱۳۹۹/۱۱/۲۰
بررسی میزان انتقال و تجمع عناصر سرب و کادمیوم در خاک و جذب آنها درگیاهان چمن و رزماری سه منطقه شهری مشهدمحسن شریعتیدکتری(PhD)آستارائی۱۳۹۹/۱۱/۲۹
بررسی توزیع عناصر سنگین Cu، Cd، Ni، Pb و Zn در خاک‌های سطحی اطراف کارخانه سیمان قاینهادی بهاریکارشناسی ارشدفتوت۱۴۰۰/۰۳/۲۶
تأثیر سودوموناس پوتیدا بر فراهمی کادمیم در خاک شور تیمار شده با لجن فاضلاب و کمپوست ضایعات قارچ تحت کشت گیاه اسفناجهبه بهلوانکارشناسی ارشدآستارائی۱۴۰۰/۰۳/۲۶
سنتز و بررسی قابلیت هیدروکسیدهای لایهای دوگانه (LDHs) در جذب و تبادل عنصر بُر در آب و خاک در حضور گیاه لوبیاابراهیم فتاحی کیاسریدکتری(PhD)فتوت۱۴۰۰/۰۴/۲۹
شناسایی و تأثیر متابولیت های استرپتومایسس های MH بر تندش اسپور، رشد قارچ های میکوریز آربوسکولار و کلنیزاسیون ریشه گیاه شبدرزهرا پورمیرزایی سعداباددکتری(PhD)لکزیان۱۴۰۰/۰۶/۰۷
بررسی تولید بیوفیلم جدایه های سودوموناس فلورسنس و فانروکیت کریزوسپوریوم و تاثیر بیوفیلم آنها بر فعالیت های زیستی و پالایش خاک آلوده به نفت خاممریم ترکاشونددکتری(PhD)لکزیان۱۴۰۰/۰۶/۱۷
بررسی تاثیر بیوسورفکتانت بر فراهمی آهن و روی در یک خاک آهکی و جذب این عناصر به وسیله گیاه ذرتمهدی شهابی رکنیکارشناسی ارشدحلاج نیا۱۴۰۰/۰۶/۲۴
تأثیر برهم‌کنش بیوچار، تتراسایکلین، و فلز سنگین مس بر برخی ویژگی‌های بیوشیمیایی خاکسیده ریحانه کشیک نویس رضویکارشناسی ارشدفتوت۱۴۰۰/۰۷/۱۹
بررسی فرایندهای انسان زاد، زمین زاد و خاکسازی بر تغییرات برخی عناصر سنگین در خاک های با منشا فوق بازیآرزو قاسم زادهکارشناسی ارشدکریمی۱۴۰۰/۰۷/۲۸
تجزیه زیستی تریکلوزان و تتراسایکلین موجود در لجن فاضلاب اضافه شده به خاک توسط پلت های قارجی Pleurotus ostreatus و Trametes versicolor و جذب آنها در گیاه تربچهآیدا معدنی ملاکدکتری(PhD)لکزیان۱۴۰۰/۰۹/۲۴
اثر شوری آب آبیاری، اسید هیومیک، ذرات سیلیسیم (نانو و معمولی) و میکوریزا بر خصوصیات خاک، عملکرد و عناصر غذایی ارزن (Panicum miliaceum)محمد احمدیدکتری(PhD)آستارائی۱۴۰۱/۰۲/۱۹
مقایسه پودر اکسید آهن ضایعاتی، سکوسترین آهن و سولفات آهن و برهمکنش آن ها با کود گاوی و گوگرد بر ویژگی های رشدی گیاه سویاسیده فاطمه مدنیانکارشناسی ارشدخراسانی۱۴۰۱/۰۶/۰۱
بررسی تاثیر ضایعات آلی مختلف و کمپوست آنها در حضور اکسید آهن بر فراهمی آهن در گیاه گندمالهام خاکزارکارشناسی ارشدخراسانی۱۴۰۱/۰۶/۳۱
اصلاح خاک آلوده به هیدروکربن های نفتی خام زیر کشت چمن بااستفاده از زئولیت و کمپوست ضایعات قارچعلی ریحان کاظمکارشناسی ارشدآستارائی۱۴۰۱/۰۷/۱۱
تاثیر مواد آلی و سالیسیلیک اسید در خاک شور آلوده به آرسنیک حاوی باکتری سودوموناس پوتیدا (Pseudomonas putida) روی گیاه کینوا (Quinoa)محمود نبی زادهکارشناسی ارشدآستارائی۱۴۰۱/۰۷/۱۱
اثر عوامل پوش شدهنده سطح نانوذرات نقره بر فراهمی و سمی ت آن در گیاه تربچه و ریز جانداران در یک خاک آه کیاحمد بازوبندیدکتری(PhD)فتوت۱۴۰۱/۰۷/۲۳
بهبود و ارتقاء روش ون‌گنوختن ـ معلم جهت برآورد پارامترهای هیدرولیکی خاکمجتبی شیاسی ارانیدکتری(PhD)امامی۱۴۰۱/۰۷/۲۵
بررسی غلظت فلزات سنگین سرب و کادمیم در خاک و گیاهان اطراف نیروگاه حرارتی زبیدیهعصام هانی حمیدکارشناسی ارشدفتوت۱۴۰۱/۰۸/۱۶
پیدایش و تکامل افق‌های آرجیلیک و پتروکلسیک در زمین های تپه ماهوری غرب مشهدبهاره بهشتیکارشناسی ارشدکریمی۱۴۰۱/۱۱/۳۰
تاثیر چای کود آلی بر برخی از ویژگی های شیمیایی و بیولوژیکی یک خاک آهکی و عملکرد گیاه ریحاننیلوفر منتظمیکارشناسی ارشدحلاج نیا۱۴۰۱/۱۱/۳۰
تاثیر همزمان میکروپلاستیک PVC و فلزات سنگین کادمیم (Cd) و سرب (Pb) بر فراهمی و توزیع شکل‌های شیمیایی این فلزات در خاکزهرا چوبینهکارشناسی ارشدفتوت۱۴۰۱/۱۱/۳۰
مقایسه تاثیر کادمیم خاک بر میزان کادمیم اندامهای مختلف گیاه در برخی ارقام گندم نان و دورومنرگس عابدین زادهکارشناسی ارشدفتوت۱۴۰۱/۱۱/۳۰
بررسی اثر گلوتاتیون بر فراهمی آهن در گیاه بادام زمینی در شرایط حضور منابع مختلف کود آهنفاطمه بی بی شهابیکارشناسی ارشدخراسانی۱۴۰۱/۱۲/۰۱
تاثیر منابع مختلف نیتروژن بر فراهمی آهن یک خاک آهکی تلقیح شده با سودوموناس فلوئورسنت زیر کشت ذرتزهرا شیبانیکارشناسی ارشدحلاج نیا۱۴۰۱/۱۲/۰۳
اثر شیمی محلول بر جذب آمونیوم، نیترات و فسفات توسط نانوذرات آهن سنتز شده با عصاره گیاه اکالیپتوساحسان خوش کلامدکتری(PhD)فتوت۱۴۰۲/۰۳/۲۱
تاثیر میکروپلاستیک بر فعالیت برخی از آنزیم های خاکآلا یوسف زاده قوچانیکارشناسی ارشدحلاج نیا۱۴۰۲/۰۴/۲۶
تاثیر اسید هیومیک، سوپرجاذب، گل صافی و تنش خشکی در خاک شور- سدیمی برخصوصیات رشدی و عملکرد کینواایمان صابریدکتری(PhD)آستارائی۱۴۰۲/۰۵/۳۰
تاثیر سبوس برنج و بیوچارپوست گردو در جذب سرب و کادمیم توسط گیاه تربچهسعید رجائیکارشناسی ارشدفتوت۱۴۰۲/۰۵/۳۰
اثرات کاربرد عصاره سیر و اسید هیومیک به صورت برگ‌پاشی بر رشد و جذب عناصر غذایی در گندم در شرایط تنش خشکیمهسا غنی زادهکارشناسی ارشدخراسانی۱۴۰۲/۰۶/۲۷
نقشه برداری رقومی برخی ویژگی های خاک در مناطق با پستی و بلندی کم (مطالعه موردی : کنویست، شرق مشهد)شیما اسماعیل پورکارشناسی ارشدکریمی۱۴۰۲/۰۶/۲۹
اصلاح خاک‌ شور آلوده به کادمیم همراه با لجن فاضلاب و کمپوست ضایعات قارچ در حضور باکتری سودوموناس پوتیدا بر گیاه کینوا /محدثه نعمت اللهیکارشناسی ارشدآستارائی۱۴۰۲/۰۶/۳۰
بررسی میزان فلزات سنگین در گیاه و خاک برخی از باغات گل محمدی خراسان و کاشانسیده زهرا کلالیکارشناسی ارشدفتوت۱۴۰۲/۰۶/۳۰
بررسی میزان کروم و برخی از عناصر سنگین در خاک و گیاهان اطراف معدن کروم سبزوارزهرا سیدآبادیکارشناسی ارشدامامی۱۴۰۲/۰۶/۳۰
مقایسه اکسیدروی ضایعاتی با کودهای سولفات و کلات روی در حضور کودهای آلی گاوی و ورمی کمپوست در کشت گندممهلا دهقانی اشکذریکارشناسی ارشدخراسانی۱۴۰۲/۰۶/۳۰
مقایسه کاربرد خاکی و محلول‌پاشی اسیدهای سالیسیلیک و جاسمونیک در همزیستی میکوریزایی گیاه ذرت در شرایط کم‌آبیاریآی سان شیخیکارشناسی ارشدلکزیان۱۴۰۲/۰۶/۳۰
تاثیر نانو ذرات آهن صفرظرفیتی همراه با اسیدهومیک بر کارایی حذف کروم در خاک آلوده وخصوصیات رشدی گیاه کاهوازاده امیدیدکتری(PhD)آستارائی۱۴۰۲/۰۷/۱۰
بررسی پاسخ‌های رشدی ذرت به شوری خاک و تلقیح هم‌زمان میکوریزا و اسیدی تیوباسیلوسجمعه الجمعهدکتری(PhD)حلاج نیا۱۴۰۲/۰۹/۰۸
تأثیر منابع مختلف گوگرد و انواع کودهای زیستی اکسیدکننده گوگرد برخصوصیات رشدی گیاه نخودزهرا حق شناسکارشناسی ارشدلکزیان۱۴۰۲/۱۰/۲۰
تأثیر پوسته‌های زیستی بر خصوصیات بیوژئوشیمیایی و کانی‌شناسی خاک در سطوح ‏ژئومورفیک یک مخروط‌افکنه نیمه‌خشکمهوان حسن زاده بشتیاندکتری(PhD)کریمی۱۴۰۲/۱۱/۲۳
تاثیر کاربرد کود مایع جلبکی تهیه شده از Arthrospira platensis و Chlorella Sp. بر برخی پارامترهای رشدی و بیوشیمیایی گیاه ذرتزهرا شیداکارشناسی ارشدحلاج نیا۱۴۰۲/۱۱/۳۰
اثر عوامل زیستی و غیرزیستی بر هات‌اِسپات‌های میکروبی خاک: تصویرسازی، فعالیت و کارکردسیدسجاد حسینیدکتری(PhD)لکزیان۱۴۰۳/۰۳/۰۲