معرفي همكاران مركز

مسئول توسعه و انتقال فناوري: آقای دكتر علی فیروز زارع

كارشناس مركز:

برنامه استراتژیک دفتر ارتباط با جامعه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

1- چشم انداز

   دفتر ارتباط با جامعه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد از واحدهای فعال معاونت پژوهشی برآن است تا به وسیله نهادینه کردن و برقراری ارتباط دانشگاه با صنایع و موسسات تولیدی، خدماتی، آموزشی، پژوهشی، ادارات و سازمان های خصوص و دولتی و به طور کلی هر شخص حقیقی و حقوقی متقاضی دریافت خدمات موجبات ارتباط دوجانبه جامعه و دانشگاه را فراهم نماید.

2- رسالت :

   برقراری و استمرار ارتباطی محکم و مداوم بین دانشگاه و صنایع و متقاضیان دریافت خدمات به منظور تحقیق، آموزش، طراحی و اجرای پروژه های مشترک در راستای برآوردن نیازهای متقابل دانشگاه و جامعه.

3- اهداف کلی :

- حفظ و اصلاح ساختار دفتر ارتباط با جامعه دانشکده

- بستری سازی مناسب جهت جلب مشارکت درون بخشی و برون بخشی

- افزایش کمی و کیفی پروژه های مشترک

4- اهداف جزیی:

1-4 حفظ و اصلاح ساختار دفتر ارتباط با جامعه دانشکده

1- تهیه، ساماندهی و تجهیز مکانی مستقل در شان دفتر ارتباط با جامعه تا پایان سال 1397

2- فعال سازی کمیته دفتر ارتباط با جامعه در سطح دانشکده (کمیته های چند تخصصی CFT)

3- تشکیل و فعال سازی کمیته ارتباط با جامعه در غالب کمیته تحقیقات دانشجویی

4- طراحی وب سایت جدید متناسب با اهداف دفترارتباط با جامعه

5- تهیه امکانات لازم جهت ارتباط دوجانبه جامعه و دانشگاه به صورت Online

6- ثبت دفتر اختراعات و ابداعات در بطن دفتر همکاری دانشگاه –جامعه

2-4 بسترسازی و جلب مشارکت درون بخشی و برون بخشی :

1- شناسایی امکانات بالقوه و بالفعل دانشکده در راستای رفع نیازهای صنایع و متقاضیان دریافت خدمت

2- شناسایی بسترهای فعالیت مشارکتی دانشگاه و جامعه

3- شناسایی توانمندی های اجرایی– علمی دانشکده در راستای تامین نیاز جامعه

4- شناسایی امکانات بالقوه و بالفعل سایر سازمان ها به صورت همکاری با دانشکده در راستای تامین نیازهای جامعه

5- معرفی و شناساندن امکانات دانشگاه و سایر سازمان های همکار دانشگاه به بازار جامعه با هدف توسعه ارتباط متقابل دانشکده و جامعه

6- برگزاری جلسات هم اندیشی و سمینار در راستای شناساندن امکانات متقابل علمی– اجرایی دانشگاه وجامعه

7- برگزاری سمینار و کارگاه آموزشی در راستای شناساندن اهداف دفتر ارتباط با جامعه و جلب مشارکت اعضای هیات علمی

8- تقدیر از اعضای هیات علمی، کارشناسان و دانشجویان که در فعالیت های اجرایی- پژوهشی مرتبط باجامعه فعالیت می نمایند

9- پیگیری گذارندن دوره های کارورزی و کارآموزی دانشجویان در سطح صنایع

10- جلب مشارکت و همکاری صاحبان صنایع از طریق بررسی نیازهای آموزشی و پژوهشی جامعه

3-4 افزایش کمی و کیفی پروژه های مشترک بین جامعه و دانشگاه :

1- شناسایی اولویت های پژوهشی سازمان و صنایع (صاحبان صنایع )

2- توانمندسازی اعضای هیات علمی در زمینه کسب گرنت از سازمان های داخلی و خارجی(از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی و .....)

3- مشارکت در پروژه های سایر سازمان ها و صنایع حداقل 3 مورد درسال تا پایان برنامه

4- چاپ حداقل یک مقاله در سال در مجلات معتبر داخلی یا خارجی تا پایان برنامه

5- پیشنهاد عناوین اولویت های پژوهشی صنایع به اساتید، دانشجویان تحصیلات تکمیلی

6- کمک به صنایع در رابطه با کسب گواهینامه  ISO, HSEو سایر گواهینامه های مرتبط با جامعه

ارتباط با ما:
آدرس: ساختمان آموزش دانشکده کشاورزی - طبقه دوم - اتاق 19 - دفتر توسعه و انتقال فن آوری دانشکده کشاورزی
تلفن: 38804704-051