معرفی همكاران مركز

مسئول توسعه و انتقال فناوری: آقای دكتر جلال برادران مطیع

كارشناس مركز:

برنامه استراتژیک دفتر ارتباط با جامعه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

1- چشم انداز

   دفتر ارتباط با جامعه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد از واحدهای فعال معاونت پژوهشی برآن است تا به وسیله نهادینه کردن و برقراری ارتباط دانشگاه با صنایع و موسسات تولیدی، خدماتی، آموزشی، پژوهشی، ادارات و سازمان های خصوص و دولتی و به طور کلی هر شخص حقیقی و حقوقی متقاضی دریافت خدمات موجبات ارتباط دوجانبه جامعه و دانشگاه را فراهم نماید.

2- رسالت:

   برقراری و استمرار ارتباطی محکم و مداوم بین دانشگاه و صنایع و متقاضیان دریافت خدمات به منظور تحقیق، آموزش، طراحی و اجرای پروژه های مشترک در راستای برآوردن نیازهای متقابل دانشگاه و جامعه.

3- اهداف کلی:

 • حفظ و اصلاح ساختار دفتر ارتباط با جامعه دانشکده
 • بسترسازی مناسب جهت جلب مشارکت درون بخشی و برون بخشی
 • افزایش کمی و کیفی پروژه های مشترک

4- اهداف جزیی:

1-4- حفظ و اصلاح ساختار دفتر ارتباط با جامعه دانشکده

 • تهیه، ساماندهی و تجهیز مکانی مستقل در شان دفتر ارتباط با جامعه تا پایان سال 1397
 • فعال سازی کمیته دفتر ارتباط با جامعه در سطح دانشکده (کمیته های چند تخصصی CFT)
 • تشکیل و فعال سازی کمیته ارتباط با جامعه در غالب کمیته تحقیقات دانشجویی
 • طراحی وب سایت جدید متناسب با اهداف دفترارتباط با جامعه
 • تهیه امکانات لازم جهت ارتباط دوجانبه جامعه و دانشگاه به صورت Online
 • ثبت دفتر اختراعات و ابداعات در بطن دفتر همکاری دانشگاه – جامعه

2-4- بسترسازی و جلب مشارکت درون بخشی و برون بخشی:

 • شناسایی امکانات بالقوه و بالفعل دانشکده در راستای رفع نیازهای صنایع و متقاضیان دریافت خدمت
 • شناسایی بسترهای فعالیت مشارکتی دانشگاه و جامعه
 • شناسایی توانمندی های اجرایی– علمی دانشکده در راستای تامین نیاز جامعه
 • شناسایی امکانات بالقوه و بالفعل سایر سازمان ها به صورت همکاری با دانشکده در راستای تامین نیازهای جامعه
 • معرفی و شناساندن امکانات دانشگاه و سایر سازمان های همکار دانشگاه به بازار جامعه با هدف توسعه ارتباط متقابل دانشکده و جامعه
 • برگزاری جلسات هم اندیشی و سمینار در راستای شناساندن امکانات متقابل علمی– اجرایی دانشگاه وجامعه
 • برگزاری سمینار و کارگاه آموزشی در راستای شناساندن اهداف دفتر ارتباط با جامعه و جلب مشارکت اعضای هیات علمی
 • تقدیر از اعضای هیات علمی، کارشناسان و دانشجویان که در فعالیت های اجرایی- پژوهشی مرتبط باجامعه فعالیت می نمایند
 • پیگیری گذارندن دوره های کارورزی و کارآموزی دانشجویان در سطح صنایع
 • جلب مشارکت و همکاری صاحبان صنایع از طریق بررسی نیازهای آموزشی و پژوهشی جامعه

3-4- افزایش کمی و کیفی پروژه های مشترک بین جامعه و دانشگاه:

 • شناسایی اولویت های پژوهشی سازمان و صنایع (صاحبان صنایع)
 • توانمندسازی اعضای هیات علمی در زمینه کسب گرنت از سازمان های داخلی و خارجی (از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی و .....)
 • مشارکت در پروژه های سایر سازمان ها و صنایع حداقل 3 مورد درسال تا پایان برنامه
 • چاپ حداقل یک مقاله در سال در مجلات معتبر داخلی یا خارجی تا پایان برنامه
 • پیشنهاد عناوین اولویت های پژوهشی صنایع به اساتید، دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 • کمک به صنایع در رابطه با کسب گواهینامه  ISO, HSEو سایر گواهینامه های مرتبط با جامعه

ارتباط با ما:

آدرس: ساختمان اداری دانشکده کشاورزی - طبقه دوم - اتاق 19 - دفتر توسعه و انتقال فن آوری دانشکده کشاورزی
تلفن: 38804704-051