سحر صباحی- دانش آموخته

سحر صباحی

استاد راهنما: دکتر سیدعلی مرتضوی

موضوع: بررسی اثر بازدارندگی اسانس زنجبیل و دارچین بر سلول های سرطانی

رشته: صنایع غذایی

وضعیت: خاتمه یافته

قیطران پور

آرش قیطران پور

استاد راهنما: دکتر محبت محبی

موضوع: کاربرد سیستم های چندعاملی در مدل سازی انتقال جرم و حرارت طی فرایند پخت نان

رشته:صنایع غذایی

وضعیت:جاری

alireza vasiei

علیرضا وسیعی

استاد راهنما: دکتر فریده طباطبایی یزدی

موضوع: بررسی پتانسیل پروبیوتیکی باکتری

رشته: صنایع غذایی

وضعیت:خاتمه یافته

شکوفه تازیکی

شکوفه تازیکی

استاد راهنما: دکتر سید محمدعلی رضوی

رشته: علوم و صنایع غذایی

وضعیت: جاری

 

سحر روشنک

سحر روشنک

استاد راهنما: دکتر فخری شهیدی

رشته: علوم و صنایع غذایی

وضعیت: جاری

 

 سمیرا مرادی

سمیرا مرادی

استاد راهنما: دکتر فریده طباطبایی یزدی

رشته: علوم و صنایع غذایی

وضعیت: جاری

مجید نوش کام

مجید نوش کام

استاد راهنما: دکتر مهدی وریدی

رشته: علوم و صنایع غذایی

وضعیت: جاری

آمنه تراکمه

آمنه تراکمه

استاد راهنما:دکتر محمد مقدم

موضوع: بررسی فیتوشیمیایی و خواص بیوشیمیایی گیاه لوتیا

رشته: علوم باغبانی

وضعیت:جاری

عطیه اورعی

عطیه اورعی

استاد راهنما:دکتر علی تهرانی فر

موضوع:گل بنفشه و اثرات گرما و سرما

رشته:علوم باغبانی

وضعیت: خاتمه یافته

1422

نسرین فرهادی

استاد راهنما: دکتر محمد مقدم

موضوع: اثر تنش خشکی و تیمار متیل جاسمونات بر صفات فیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی گیاه پونه در شرایط درون شیشه ای

رشته:علوم باغبانی

وضعیت:جاری

علی دانشمند

علی دانشمند

استاد راهنما:دکتر حسن کرمانشاهی

موضوع: اثر نکلیوسایدهای خالص بر عملکرد رشد و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی

رشته: علوم دامی

وضعیت:خاتمه یافته

کیوان کرمی

کیوان کرمی

استاد راهنما: دکتر سعید زره داران

موضوع: شناسایی ژن های جدید ایمپرنیت در گاو با استفاده از داده های ترانسکریپوتم

رشته علوم دامی

وضعیت: جاری

سید علیرضا عراقی

علیرضا عراقی

استاد راهنما: دکتر محمد موسوی بایگی

موضوع:دید افقی اتمسفری

رشته: مهندسی آب

وضعیت:خاتمه یافته

سمانه اشرف

سمانه اشرف

استاد راهنما: دکتر محمد موسوی بایگی

موضوع:دید افقی اتمسفری

رشته: مهندسی آب

وضعیت:خاتمه یافته

مهدی سرپرست صید محمد خانی

مهدی سرپرست صید محمد خانی

استاد راهنما: دکتر ابوالفضل مساعدی

موضوع:دید افقی اتمسفری

رشته: مهندسی آب

وضعیت:جاری

غفاری

الهه غفاری

استاد راهنما: دکتر علیرضا فرید حسینی

موضوع: توسعه الگوریتم ها و تکنیک های بازاریابی رطوبت خاک

رشته: مهندسی آب

وضعیت: جاری

Mahnaz Hassani

مهناز حسنی

استاد راهنما: دکتر جواد کریمی

موضوع: چالش ها و فرصت های مدیریت مینوز گوجه فرنگی

رشته: گیاهپزشکی

وضعیت:جاری

salari

الهام سالاری

استاد راهنما: دکتر جواد کریمی

موضوع: تحلیل فراداده بیولوژی و رفتار نماتدهای انگل حشرات

رشته: گیاهپزشکی

وضعیت:جاری

حدیث حاتمی

حدیث حاتمی

استاد راهنما:دکتر امیر فتوت

موضوع:جذب اور از محلول شبیه سازی خاک توسط هیدروکسید مضاعف لایه ای

رشته: علوم خاک

وضعیت: جاری

 امین موسوی

امین موسوی

استاد راهنما: دکتر علیرضا کریمی

رشته: علوم خاک

وضعیت: جاری

حدیثه رحمانی

حدیثه رحمانی

استاد راهنما: دکتر امیر لکزیان

رشته: علوم خاک

وضعیت: جاری

ارمغان کوثری

ارمغان کوثری مقدم

استاد راهنما: دکتر روحانی

موضوع: ارزیابی فنی-اقتصادی سیستم های برداشت زعفران

رشته مهندسی بیوسیستم

وضعیت: جاری

حمزه سلطانعلي - دانش آموخته

حمزه سلطانعلی

استاد راهنما: دکتر مهدی خجسته پور

موضوع: بکارگیری روش های تحلیل پیشگویانه در بهبود فرآیندهای صنایع غذایی

رشته مکانیک بیوسیستم

وضعیت: جاری

حسام عمرانی فرد

حسام عمرانی

استاد راهنما:دکتر مهدی خجسته پور

موضوع:بیوپلاستیک

رشته مکانیک بیوسیستم

وضعیت: خاتمه یافته

دانیال گندم زاده

دانیال گندم زاده

استاد راهنما: دکتر عباس روحانی

رشته مکانیک بیوسیستم

وضعیت: جاری