دکتر محمد علی سبک خیز خیاط

دکتر محمدعلی سبک خیز

سمت: کارشناس آموزشی (آزمایشگاه بیماری شناسی)

ایمیل:

شماره تماس: 38804685-051

سعید هاتفی

مهندس سعید هاتفی

سمت: کارشناس آموزشی (آزمایشگاه حشره شناسی)

ایمیل:

شماره تماس: 38804716-051

یونس رمضانی

مهندس یونس رمضانی

سمت: مسئول آزمایشگاه بیماری شناسی گیاهی

ایمیل:

شماره تماس: 38804635-051

فاطمه فقیهی موحد

مهندس فاطمه فقیهی موحد

سمت: مسئول آزمایشگاه حشره شناسی کشاورزی

ایمیل:

شماره تماس: 38804612-051