مقطع کارشناسی:

 • مکانیک بیوسیستم - انرژی های تجدیدپذیر
 • مکانیک بیوسیستم - طراحی و ساخت

 

مقطع کارشناسی ارشد

 • مکانیک بیوسیستم - طراحی و ساخت
 • مکانیک بیوسیستم - انرژی های تجدیدپذیر
 • مکانیک بیوسیستم - فناوری های پس از برداشت
 • مکانیزاسیون کشاورزی - بازیافت و مدیریت پسماند
 • مکانیزاسیون کشاورزی - مدیریت و تحلیل سامانه ها

 

مقطع دکتری

 • مکانیک بیوسیستم - انرژی های تجدیدپذیر
 • مکانیک بیوسیستم - فناوری های پس از برداشت
 • مکانیزاسیون کشاورزی - بازیافت و مدیریت پسماند
 • مکانیزاسیون کشاورزی - مدیریت و تحلیل سامانه ها
 • مکانیزاسیون کشاورزی - انرژی