عنوان طرح کلمات کلیدی مجریان نوع طرح
نوع طرح
بررسی و آنالیز فراوانی وقوع پدیده خشکی تحت تاثیر تغییر اقلیم در سه منطقه شمال شرق، مرکز و جنوب کشور ایرانخشکی، شاخص خشکی، تغییر اقلیممحمد بنایان اول,سروناز فرهنگ فر,سارا سنجانی,محسن کامیابکاربردی-توسعه ای-
بررسی خواص فیزیکی خاک، عملکرد و اجزای عملکرد و کارایی انرژی در نظام های مختلف خاکورزی در تناوب آیش-گندم دیمخواص فیزیکی، عملکرد، کارایی انرژی، خاکورزی، گندم، خاکورزی حفاظتیعلیرضا کوچکی,سیدجواد عظیم زادهکاربردی-
ارزیابی تأثیر آرایش کاشت و تیمارهای کودی بر رشد و عملکرد گل و بذر گونه دارویی پنیرکپنیرک، حاصلخیزی خاک، گیاه داروییعلیرضا کوچکی,سرور خرم دل,جواد شباهنگ,ال ناز ابراهیمیانکاربردی-
بهینه سازی کارآیی علف کش های سولفوسولفورون+ متسولفورون متیل و سولفوسولفورن بوسیله مویان ها در کنترل جودره(Hordeum spantaneum)سولفوسولفورون+ متسولفورون، سولفوسولفورن، جودره، مویانمهدی پارسا,حسین حمامی,اکبر علی وردیکاربردی-
ارزیابی مقاومت عرضی و چندگانه در توده های یولاف وحشی (Avena ludoviciana Duriu. ) مزارع گندم استان های خوزستان و کرمانشاه به علفکش های بازدارنده استیل کوآنزیم آ کربوکسیلاز (ACCase ) و بازدارنده استولاکتات سینتاز (ALS )مقاومت عرضی - مقاومت چندگانه - یولاف وحشی - پاسخ به مقدارمهدی راستگو,عبدالرسول رستمی,فاطمه حسین پوربنیادی-کاربردی-
بررسی تاثیر بقایای علف کش های تریفلورالین و متریبیوزین در خاک ،بر رشد وگره زایی ژنوتیپ های نخود( L. Cicer arietinum)بقایای علف کش، گره زایی، نخودابراهیم ایزدی دربندی,زهرا سلیمان پورنقیبیبنیادی-کاربردی-
اثر نسبت های کشت مخلوط افزایشی زیره سبز با زعفران بر خصوصیات رشد، عملکرد و اجزای عملکردکشت مخلوط، زیره سبز، زعفران، گیاه داروییسرور خرم دل,پرویز رضوانی مقدم,ابوالفضل میرشکاری احمدیکاربردی-
ارزیابی تغییرات تنوع‌‌زیستی گونه‌های زراعی استان اصفهان در بازه‌ی زمانی از 1380 لغایت 1390: تنوع زیستی، غنای گونه ای و تغییرات تنوع آلفا و بتامرتضی گلدانی,محمد بنایان اول,محمدرضا نادریبنیادی-توسعه ای-
بررسی کارآیی نیتروژن و فسفر در کشت مخلوط ردیفی گندم و کلزای پاییزهکارایی، نیتروژن، فسفر، کشت مخلوط، گندم، کلزاعلیرضا کوچکی,فرانک نوربخش,سیدمصطفی چشمیکاربردی-
اثر کشت مخلوط ماش و کنجد بر ویژگیهای رشد دو گونه و رقابت آنها با علفهای هرز تکشت مخلوط، رقابت علف‌های هرز، کنجد، ماش سبزعلیرضا کوچکی,حسام الدین سلوکی,ثنا کاربرکاربردی-
ارزیابی تأثیر نسبتهای کشت مخلوط افزایشی نخود و زعفران بر خصوصیات رشدی و عملکردکشت مخلوط- زعفران- نخود- عملکرد- تثبیت نیتروژنقربانعلی اسدی,سرور خرم دل, ,احسان ابراهیمیکاربردی-
بررسی جنبه های زراعی کشت مخلوط زعفران (Crocus sativus L.)و زیره سبز(Cuminumcyminum)در سری های جایگزینی و افزایشیدرصد اسانس، عملکرد بنه، نسبت برابری زمینعلیرضا کوچکی,شادی قرایی,سید محمد سیدی,شادی قراییکاربردی-
امکان جایگزینی کودهای آلی با شیمیایی در زراعت زعفران در دامنه گسترده ای از تراکم بنه تحت شرایط شیروانکود دامی، کود شیمیایی، تراکم بنه، زعفرانعلیرضا کوچکی,قربانعلی اسدی,میلاد باقری شیروان, کاربردی-
تأثیر نوسانات سالانه‌ی متغیرهای آب و هوایی بر تجمع ماده خشک، شاخص سطح برگ و کارآیی مصرف نور کدوی تخم کاغذی (Cucurbita pepo)کلمات کلیدی: تغییر اقلیم، تشعشع فعال فتوسنتزی، رطوبت نسبی، درجه روز، شاخص‌های رشد، کاربرد نیتروژن،مرتضی گلدانی,محمد بنایان اول,محمدرضا نادریکاربردی-
بررسی اثرات زیست محیطی نظامهای تولید گندم در کشور با استفاده از ارزیابی چرخه حیاتارزیابی چرخه حیات، گندم، کود نیتروژنسرور خرم دل,پرویز رضوانی مقدم,افسانه امین غفوریکاربردی-توسعه ای-
بررسی امکان کنترل شیمیایی علف های هرز زیره سبز ((Cuminum cyminum L.زیره سبز، علفهای هرز، علف کشابراهیم ایزدی دربندی,حسین برمک,مهدی بگه پورامرائیبنیادی-کاربردی-
ارزیابی خدمات اکوسیستمی و محاسبه بیلان کربن خاک در اکوسیتم های مختلف مدیریتی استان خراسانخدمات اکوسیستم، بیلان کربن، مدیریت اگرو اکوسیستمعلیرضا کوچکی,سرور خرم دلکاربردی-
رفع محدودیت آبیاری بهاره در کاشت ذرت با استفاده از کشت مخلوط تاخیری آن با کلزاکشت مخلوط، کلزا، ذرت، عملکردعلیرضا کوچکی,قربانعلی اسدی,بهاره بیچرانلو,میلاد باقری شیروانکاربردی-
اثر سطوح کود دامی و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد وسمهکود دامی، تراکم بوته، گیاه دارویی، وسمهسرور خرم دل,پرویز رضوانی مقدم,فاطمه معلم بنهنگی,مینا هوشمندکاربردی-
امکان سنجی کشت گیاه دارویی چای ترش (Hibiscus sabdariffa L) در بوم نظام های زراعی با استفاده از کودهای آلیانالیز های رشد, کود شیمیایی, شاخص سطح برگ, عملکردپرویز رضوانی مقدم,مهسا اقحوانی شجری,فاطمه رنجبر,روشنک شهریاری احمدی,قربانعلی اسدیکاربردی-
مقایسه اثرات زیست محیطی نظامهای تولید دیم و آبی جو در کشور با استفاده از ارزیابی چرخه حیاتاثرات زیست محیطی، نظام زراعی، غلات، ارزیابی چرخه حیات، دیم و آبیسرور خرم دل,رضا قربانی,افسانه امین غفوریکاربردی-