عنوان طرح کلمات کلیدی مجریان نوع طرح
نوع طرح
دشمنان طبیعی کرم سفید ریشه( Polyphylla adspersa (Col., Melolonthidae در مشهد و حومهکنترل بیولوژیک ، بیمارگر ، شکارگر ، پارازیتویید ، کرم سفید ریشهجواد کریمی,جمیله الوندیکاربردی-
شناسایی نماتدهای شکارگر( Mononchids ) باغات درختان میوه ارومیه و حومهشناسایی ،نماتدهای شکارگر، ارومیهعصمت مهدی خانی مقدم,جهان عبدزاده آغله بوب,سمیه الوانیبنیادی-کاربردی-