31تألیف: دکتر جواد کریمی

تاریخ نشر:

12 تألیف: دکتر جواد کریمی

تاریخ نشر:

Role of Iron in Plant Pathogensتالیف: دکتر سعید طریقی، عباداله عبادی و مجتبی دهقان نیری

تاریخ نشر: 1398

آهن یکی از عناصر فراوان در پوستۀ زمین است که تقریباً برای هر سلول زنده، اعم از میکروب ها، گیاهان و حیوانات ضروری است و در فرایندهای حیاتی حضور دارد. ارگانیسم های زنده در مواجهه با فقــــدان آهنِ در دستـــرس، مکانیسم های سازگاری برای به دست آوردن این فلز از محیط زیست خود ایجاد کرده اند. اطلاع از استراتژی های جذب آهن و کنترل هومئوستازی آهن در میکروارگانیسم های مرتبط با گیاهان، به طور قابل توجهی در سال های اخیر پیشرفت کـــرده است. همچنیــن به مکانیسم های مولکولی به کار رفته توسط گیاهان برای مقابله با کمبود آهن توجه زیادی شــــده است. این مطالعـــــات چشم اندازهایی را برای درک بیشتر اثرات آهن در بر هم کنش آهن - میکروب ایجاد کرده است. در کتاب حاضر تلاش شده است اطلاعات موجود قابل دسترس درمورد نقش آهن در تعاملات گیاه و بیمارگرهای مهم گیاهی فراروی خوانندگان گرامی قرار داده شود.

Molecular plant-microbe interactionsتالیف: کمال بوعرب، نورمند برایسون، فؤاد دایف

ترجمه: دکتر مجتبی ممرآبادی

تاریخ نشر: 1398

کتاب حاضر به منظور آشنایی محققان و دانشجویان رشته های مختلف علوم و مهندسی کشاورزی، به ویژه دانشجویان رشته های گیاه پزشکی، زیست شناسی، زیست فناوری و بیوشیمی گیاهی با جنبه های مختلف برهم کنش گیاهان با میکروارگانیسم ها از دیدگاه مولکولی نگارش شده است. به طورکلی این کتاب به بحث و تبادل نظر پیرامون یافته های جدید درزمینۀ برهم کنش های مولکولی گیاهان با میکروارگانیسم ها می پردازد و در آن نظریات دانشمندان معروف در سطح جهان درخصوص پیشرفت های اخیر درزمینۀ برهم کنش مولکولی گیاهان با میکروارگانیسم ها و مباحث مربوط به دفاع گیاهی، دفاع متقابل بیمارگرها و همچنین برهم کنش های مفید برای گیاه و میکروارگانیسم ارائه می شود. در این اثر عمدتاً به بررسی مکانیسم های کنترل کنندۀ مقاومت در گیاهان، نقش و ارتباط مسیرهای پیام رسانی دخیل و راهکارهای مورداستفاده توسط قارچ ها و ویروس ها جهت سرکوب این دفاع ها پرداخته شده و نقش همزیست ها هنگام برهم کنش با گیاهان میزبان نیز بررسی شده است.​  این اثر توسط نویسندگان : نورمند برایسون، فؤاد دایف به رشته تحریر درآمده  و به عنوان تازه ترین اثر چاپ شده در سال 1398 از سوی موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه عرضه شده است.