Role of Iron in Plant Pathogensتالیف: دکتر سعید طریقی، عباداله عبادی و مجتبی دهقان نیری

تاریخ نشر: 1398

آهن یکی از عناصر فراوان در پوستۀ زمین است که تقریباً برای هر سلول زنده، اعم از میکروب ها، گیاهان و حیوانات ضروری است و در فرایندهای حیاتی حضور دارد. ارگانیسم های زنده در مواجهه با فقــــدان آهنِ در دستـــرس، مکانیسم های سازگاری برای به دست آوردن این فلز از محیط زیست خود ایجاد کرده اند. اطلاع از استراتژی های جذب آهن و کنترل هومئوستازی آهن در میکروارگانیسم های مرتبط با گیاهان، به طور قابل توجهی در سال های اخیر پیشرفت کـــرده است. همچنیــن به مکانیسم های مولکولی به کار رفته توسط گیاهان برای مقابله با کمبود آهن توجه زیادی شــــده است. این مطالعـــــات چشم اندازهایی را برای درک بیشتر اثرات آهن در بر هم کنش آهن - میکروب ایجاد کرده است. در کتاب حاضر تلاش شده است اطلاعات موجود قابل دسترس درمورد نقش آهن در تعاملات گیاه و بیمارگرهای مهم گیاهی فراروی خوانندگان گرامی قرار داده شود.