عنوان پایان‌نامه دانشجو مقطع استاد راهنما تاریخ تعیین شده دفاع
مقطع استاد راهنما
تعیین ارزش نهایی آب رودخانه کارون در حوضه آبریز شهرستان شوشتر(برای محصولات مختلف) و شناخت عوامل موثر بر آنقباد عبداللهی آرپناهیکارشناسی ارشدقربانی۱۳۹۰/۰۳/۱۰
ارزشگذاری اقتصادی،اجتماعی و اکولوژیکی خدمات مراتع (مطالعه موردی استان خراسان رضوی)زینب عرب زادهکارشناسی ارشدقربانی۱۳۹۰/۱۲/۲۰
بررسی تاثیر هدفمند سازی یارانه های حاملهای انرژی بر بخش کشاورزیآیدا آریابدکارشناسی ارشدکرباسی۱۳۹۱/۰۳/۱۶
بررسی الگوی رفتار بیمه ای کشاورزان شهرستان مشهدمهران مصدقی خبیصیکارشناسی ارشدقربانی۱۳۹۱/۰۹/۲۵
طراحی کانال جدید بازاریابی قارچ خوراکی در شهر مشهدجواد گزمهکارشناسی ارشدکرباسی۱۳۹۲/۰۹/۳۰
بررسی تأثیر عوامل مالی و غیرمالی بر نوسانات بازده سهام شرکت های کشاورزیسعید حطیطهکارشناسی ارشددوراندیش۱۳۹۳/۱۲/۰۹
بررسی ظرفیت های صادرات زیره سبز ایرانفرزانه کمالی حسین زادهکارشناسی ارشدکرباسی۱۳۹۳/۱۱/۲۵
بررسی عوامل موثر بر موفقیت تعاونیهای دهیاری در استان خراسان رضویسمیه پیرگزیکارشناسی ارشددوراندیش۱۳۹۴/۰۴/۰۸
شناسایی رژیم مالکیت چاههای آب زیرزمینی و تاثیر آن برکارایی تولید محصولات کشاورزی(منطقه مطالعاتی دهستان بلهرات شهرستان نیشابور)فاطمه اقبالی خیرابادیکارشناسی ارشدشاه نوشی فروشانی۱۳۹۳/۰۹/۰۱
تحلیل فضایی از محرک‏های تغییر کاربری اراضی کشاورزی در ایران: (کاربرد الگوسازی چندسطحی)سید محمد رضا اکبریدکتری(Ph.d)قربانی۱۳۹۴/۰۴/۲۲
بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه پایدار بخش کشاورزی در استان خراسان رضویحسین روحانیدکتری(Ph.d)قربانی۱۳۹۶/۰۲/۰۲
طراحی و قیمت‌گذاری قراردادهای اختیارمعامله محصولات زراعی در ایرانمحبوبه ناروییدکتری(Ph.d)شاه نوشی فروشانی۱۳۹۶/۰۸/۱۶
بررسی ساختارها،هدایت (رهبری) و کارکردهای بازار محصولات کشاورزی در ایران (مطالعه موردی خرما )محمد راحتیدکتری(Ph.d)قربانی۱۳۹۶/۰۳/۰۶
تأثیر استانداردهای ایمنی و کیفیت مواد غذایی بر صادرات مواد غذایی (مطالعه موردی صادرات انواع پسته، انگور خشک شده و زعفران ایران به کشورهای هدف و استاندارد های 131 و 67 کدکس)مجتبی شهرکی محمدیدکتری(Ph.d)محمدی۱۳۹۷/۰۴/۰۹
الگوسازی راهبردهای مطلوب توسعه بازار-محصول تولیدات عمده صادراتی ارگانیک در استان خراسان رضویحنانه اقاصفریدکتری(Ph.d)کرباسی۱۳۹۷/۰۶/۱۷
بررسی اقتصادی اثر تحقیق و توسعه بخش فرآوری بر زنجیره ارزش زعفرانلعیا انجیلیکارشناسی ارشدکرباسی۱۳۹۷/۰۶/۱۷
الگوسازی تاثیر ریسک های زراعی بر امنیت معیشتی پایدار کشاورزان- مطالعه موردی شهرستان مشهدمریم قلندریکارشناسی ارشدقربانی۱۳۹۷/۱۱/۰۶
الگوسازی مؤلفه‌های اثرگذار بر توسعه بازار و صادرات آبزیان ایرانمیلاد امینی زادهدکتری(Ph.d)محمدی۱۳۹۷/۱۲/۰۸
بررسی عوامل موثر بر توسعه کشت کلزا و تاثیر آن بر محصولات سنتی غالب استان گلستانازاده حسینیکارشناسی ارشدقربانی۱۳۹۷/۱۲/۱۸
سازگاری تصمیم‌گیری‌های کشاورزان با تغییرات اقلیم -مطالعه موردی: کشاورزان شهرستان نیشابور-سهیلا فتح آبادیکارشناسی ارشددوراندیش۱۳۹۷/۱۲/۱۸
تعیین چارچوب کارآمد اجرای حسابداری آب برای حوضه آبریز کارون بزرگزهرا سیاحیکارشناسی ارشدشاه نوشی فروشانی۱۳۹۷/۱۲/۱۸
تحلیل الگوی بازاریابی متناسب با ساختار تعاونی های روستایی استان خراسان رضویپوریا معتمدی ریککارشناسی ارشدکرباسی۱۳۹۷/۱۲/۱۸
تاثیر سیاست های حمایتی دولت بر بهبود زنجیره عرضه چای در استان گیلانمرضیه قرباندوستکارشناسی ارشدمحمدی۱۳۹۷/۱۲/۱۸
برآورد تابع تقاضای مواد غذایی درمناطق شهری و روستایی ایران باتاکید بر درونزایی قیمتامیر معتبر رودیدکتری(Ph.d)قربانی۱۳۹۷/۱۰/۲۴
بررسی تاثیر تکانه های سیاستی بر زنجیره تأمین شکر در ایراننازنین محمدرضازاده بزازدکتری(Ph.d)قربانی۱۳۹۷/۱۰/۲۹
بهینه سازی زنجیره عرضه میگو: مطالعه موردی بندرعباسسامان شهبازی احمدیکارشناسی ارشدقربانی۱۳۹۸/۰۶/۲۳
بهینه‌ سازی اقتصادی مدیریت منابع آب کشاورزی و امکان بررسی مبادله آب -مطالعه موردی دشت نیشابور-سیدفواد اکبریکارشناسی ارشددوراندیش۱۳۹۸/۰۶/۲۳
بررسی تاثیر سیاستهای کلان دولت بر روند تخلیه روستاهای استان خراسان رضویحمیده حمیده پوردکتری(Ph.d)شاه نوشی فروشانی۱۳۹۸/۰۶/۲۳
بررسی تأثیرگذاری تصمیم جمعی بهره برداران بخش کشاورزی بر مدیریت مصرف منابع آب زیرزمینی -مطالعه موردی دشت مشهد-مهسا بهرامی نسبدکتری(Ph.d)قربانی۱۳۹۸/۰۹/۲۰
بررسی نقش مدیریت واحدهای دامی در کاهش اثرات تحریم‌های اقتصادی -مطالعه موردی: مشهدکبری زنگنهکارشناسی ارشدفیروز زارع۱۳۹۸/۰۹/۱۶
بررسی اقتصادی رفتار تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نسبت به پذیرش آب های بازیافتی در تولید و مصرف محصولات کشاورزی منتخبساسان اسفندیاری بهراسماندکتری(Ph.d)فیروز زارع۱۳۹۸/۱۱/۰۶
بررسی ترجیحات مصرف‌کنندگان در مصرف مرغ بومی مطالعه موردی شهرستان گرگانزهرا روشنی یساقیکارشناسی ارشدقربانی۱۳۹۸/۱۲/۰۳
امکان سنجی و ارائه الگوی بازاریابی بیمه کشاورزی در سطح مزرعهکیمیا نعیمیکارشناسی ارشدقربانی۱۳۹۹/۰۶/۲۹
بررسی کارایی فنی و محیط زیستی واحدهای تولید خیار شهرستان زابل با استفاده از تحلیل پوششی داده هاخدیجه اذرساکارشناسی ارشدابوالحسنی۱۳۹۹/۰۲/۲۰
تناسب ظرفیت محیط زیستی با فشار جمعیتی با تاکید بر تولید غذا: مطالعه موردی حوضه زاینده‌رودمحمد تیرگری سراجیدکتری(Ph.d)شاه نوشی فروشانی۱۳۹۹/۰۷/۲۹
بررسی اثرات سیاست های حمایتی قیمتی و غیرقیمتی بر میزان تولید دانه های روغنی در ایرانزهرا هوشمندالیکارشناسی ارشدشاه نوشی فروشانی۱۳۹۹/۰۷/۱۲
بررسی عوامل تاثیر گذار بر اشتغال در فعالیت های غیر کشاورزی -مطالعه موردی:شهرستان بردسکن-الهام تقویکارشناسی ارشدشاه نوشی فروشانی۱۳۹۹/۰۸/۱۰
بررسی اقتصادی آثار گرد و غبار بر عملکرد و کارآیی محصول گندم در استان های منتخب کشور: با رویکرد اقتصاد زیستینسیبه زارعیدکتری(Ph.d)صبوحی صابونی۱۳۹۹/۰۹/۰۱
بررسی تأثیر محیط کسب و کار بر عملکرد صادرات محصولات کشاورزیمریم رجبیکارشناسی ارشدمحمدی۱۳۹۹/۱۱/۲۵
بررسی تاثیر پیشنهاد اولیه بر تمایل به پرداخت برآورد شده از روش ارزشگذاری مشروط: مطالعه ی موردی برچسب های محیط زیستیسمانه حیدری جاغرقکارشناسی ارشدابوالحسنی۱۴۰۰/۰۱/۲۱
عوامل موثر بر کارایی اقتصادی شرکت های آب و فاضلاب استان خراسان رضوی با تاکید بر آب بدون درآمدالهه بیرام زادهکارشناسی ارشدابوالحسنی۱۴۰۰/۰۱/۲۸
بررسی پراکندگی قیمت خرده فروشی پسته و عوامل موثر بر آن در شهرستان مشهدامیراعتصام ادیبکارشناسی ارشدفیروز زارع۱۴۰۰/۰۳/۰۸
طراحی برنامه های مشارکتی احیای قنات و ارزیابی آثار آن با رویکرد توسعه پایدار -مطالعه موردی: دشت فریمان – تربت جام-نازنین یوسفیاندکتری(Ph.d)شاه نوشی فروشانی۱۴۰۰/۰۲/۲۰
الگوسازی رفتار خرید محصولات غذایی سالم در چارچوب اقتصاد رفتاریبهاره زندی دره غریبیدکتری(Ph.d)کرباسی۱۴۰۰/۰۴/۱۴
نقش آمیخته‌ بازاریابی در ضایعات محصولات کشاورزی منتخب با تأکید بر بخش مصرف (در چارچوب اقتصاد رفتاری)مهدی محمودیدکتری(Ph.d)محمدی۱۴۰۰/۰۴/۲۸
برآورد هزینه های ناشی از انتشار ذرات معلق PM2.5 بر بهره وری و کیفیت زندگی جمعیت نیروی انسانی شهر مشهدصابر کلهریدکتری(Ph.d)ابوالحسنی۱۴۰۰/۰۷/۱۰
بررسی عوامل موثر بر تمایل کشاورزان به کشاورزی قراردادی در استان خراسان رضوی مطالعه موردی محصول کشمشفرهاد فرخ منشکارشناسی ارشدفیروز زارع۱۴۰۰/۰۴/۱۹
بررسی آسیب پذیری اقتصادی-محیط زیستی جنگل های هیرکانی در برابر آتش سوزیالناز نجاتیان پوردکتری(Ph.d)صبوحی صابونی۱۴۰۰/۰۹/۰۸
بررسی نقش اعتبارات خرد بر تاب‌آوری خانوارهای روستاهای شهرستان زهکعلی رضا ثانی حیدریدکتری(Ph.d)دانشورکاخکی۱۴۰۰/۰۹/۲۹
ارزشگذاری کارکرد پایداری اکولوژیکی با دو رویکرد عرضه و تقاضا محور: مطالعه موردی پارک ملت مشهدازاده تعالی مقدمدکتری(Ph.d)ابوالحسنی۱۴۰۰/۰۹/۲۷
طراحی الگوی بهینه‌ی یکپارچه‌ی توسعه روستایی پایدار -مطالعه موردی شهرستان خلیل آباد-فاطمه ظفرغلامرضازاده نوغاندکتری(Ph.d)دانشورکاخکی۱۴۰۰/۱۱/۰۹
مدلسازی رفتار صادراتی شرکت های صادرکننده محصولات لبنی در ایرانمهدی محمدیان دلوییدکتری(Ph.d)کرباسی۱۴۰۰/۱۱/۱۱
تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر شاخص‌های توسعه پایدار روستایی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان مشهدمهدی سپاهی کوپکنکارشناسی ارشدشاه نوشی فروشانی۱۴۰۰/۱۰/۲۵
طراحی زنجیره تامین هوشمند برنجفاطمه حبیبی نودهدکتری(Ph.d)قربانی۱۴۰۰/۱۲/۱۶
شناسایی عوامل موثر بر امنیت غذایی در افغانستانایازخان ناصریدکتری(Ph.d)شاه نوشی فروشانی۱۴۰۰/۱۲/۲۳
راهکار های ارتقاء نقش بورس کالای کشاورزی در بازار محصولات کشاورزی منتخب در ایرانسیده مریم موسویکارشناسی ارشدمحمدی۱۴۰۱/۰۲/۱۰
: اثرات گردشگری طبیعی براشتغال و تولید دراستان گلستان ( رویکرد داده-ستانده منطقهای)سیده زهرا قاضوی دوزینکارشناسی ارشدشاه نوشی فروشانی۱۴۰۱/۰۵/۲۹
طراحی سیستم زراعی پایدار در دشت مشهد -مطالعه موردی بخش مرکزی-امه هانی موسوی خالدیدکتری(Ph.d)فیروز زارع۱۴۰۱/۰۷/۱۶
بررسی عوامل موثر بر پذیرش بازارهای الکترونیکی توسط کشاورزانپریسا صادقیکارشناسی ارشدکرباسی۱۴۰۱/۰۸/۲۸
طراحی قراردادهای بیمه‌ای محصولات کشاورزی: مورد مطالعه محصول پسته در شهرستان مه‌ولاتسمیه حمیدیکارشناسی ارشدفیروز زارع۱۴۰۱/۰۹/۲۶
تحلیل ریسک های بازار بر رشد کسب‌ وکار واحدهای تولیدی طیور استان خراسان رضویملیحه شیبانی نوقابیدکتری(Ph.d)کرباسی۱۴۰۱/۰۹/۱۶
تاثیر متغیرهای منتخب نهادی و اقتصادی روی اکوسیستم کارآفرینی در زیربخش طیور (مطالعه موردی در مشهد)مریم دهقانی دشتابیدکتری(Ph.d)محمدی۱۴۰۱/۰۹/۰۹
تحلیل تاب آوری اقتصادی کسب وکارهای واحدهای تولیدی دام سنگین در برابر تکانه های اقتصادیهنگامه هندی زادهدکتری(Ph.d)کرباسی۱۴۰۱/۰۹/۰۹
تحلیل زنجیره ارزش آلو در شهرستان طرقبه شاندیزسمیرا تخته برفریمانیکارشناسی ارشدکرباسی۱۴۰۱/۱۲/۰۶
بررسی تاثیر سیاست های یارانه انرژی در بخش کشاورزی بر همبست آب زیرزمینی، غذا و انرژی؛ مطالعه موردی استان خراسان رضویمحمدرضا رمضانیدکتری(Ph.d)شاه نوشی فروشانی۱۴۰۱/۰۴/۲۲
ارزیابی اثرات اقتصادی سیاس های کاهش آلودگی هوا با رویکرد ماتریس حسابداری اجتماعی - محیط زیستی: مطالعه موردی استان خراسان رضویمعصومه ظریف بروجردیاندکتری(Ph.d)ابوالحسنی۱۴۰۱/۱۲/۰۶
بررسی عملیاتی سازی حسابداری اقتصادی – محیط زیستی برای شهر مشهدشمیمه سروشکارشناسی ارشدابوالحسنی۱۴۰۲/۰۲/۲۳
شناسایی عوامل اقتصادی اجتماعی موثر بر رفتار مصرف پلاستیک و پیامدهای زیست محیطی آن مطالعه ی موردی خریداران نان از نانوایی های منطقه ی غرب تهرانسمانه نصیریکارشناسی ارشدابوالحسنی۱۴۰۲/۰۷/۰۱
بررسی مؤلفه‌های اثرگذار بر قصد رفتار محیط زیست گرایانه دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد -مطالعه موردی دانشکده کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، مهندسی، الهیات و معارف اسلامی و علوم ریاضی-سعید عباسی بایگیکارشناسی ارشددانشورکاخکی۱۴۰۲/۰۶/۲۷
بررسی تأثیر تلنگرهای اطلاعاتی در ترجیحات کشاورزان بر پذیرش نظام‌های کشاورزی تلفیقی: مطالعه موردی شهرستان چنارانفاطمه پورمحمدکارشناسی ارشدفیروز زارع۱۴۰۲/۰۸/۲۰