عنوان طرح کلمات کلیدی مجریان نوع طرح
نوع طرح
تاثیر کودهای آلی و شیمیایی بر روی رشد، نمو، عملکرد، صفات مرفولوژیکی، فیزیولوژیکی، میزان و کیفیت اسانس گل مکزیکی (Agastache foeniculum)گل مکزیکی، کود آلی، کود نیتروژنه، صفات فیزیولوژیکی، اسانس، ترکیب شیمیاییمحمد مقدم,احمد استاجی, کاربردی-
بررسی ریز ازدیادی گیاه Dionysia tapetodesگیاه صخره ای، دیونیزیا، ریزازدیادیلیلا سمیعی,علی تهرانی فر,سعیدرضا وصال,مائده عقداییبنیادی-کاربردی-
طراحی و ساخت دستگاه القائی الکترو مغناطیس مناسب برای جوانه زنی بذور و بررسی تاثیر میدانهای القائی ایجاد شده بر جوانه زنی بذور فلفل تند و شیرین و شنبلیلهمیدان الکترو مغناطیس، جوانه زنی ، القاء، فلفل، کلمهاحسین آروئی,مریم کهربائیان,علی برادران رادبنیادی-کاربردی-
تأثیر غلظت های مختلف دی اکسید کربن برریشه زایی قلمه هاو خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی دو گیاه شفلرا و پپرومیا قاشقیریشه زایی، دی اکسید کربن، شفلرا و پپرومیامحمود شور,محبوبه داودی پهنه کلائی,عاطفه مهریاریبنیادی-
تاثیر قارچ میکوریزا بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و تغذیه‌ای برخی دانهال‌های مرکبات تحت سطوح مختلف تنش شوریپارامترهای فیزیولوژیک، شوری، مایکوریزا و مرکبات.بهرام عابدی,بهنام اسفندیاریکاربردی-توسعه ای-
بررسی القای ریشه دهی درون شیشه ای رقم نطنز گلابیپوترسین - نطنز - ایندول بوتیریک اسیدغلامحسین داوری نژاد,ساجده کریم پورکاربردی-