حمید محمدی نژادمهندس حمید محمدی نژاد

سمت: کارشناس ماشین های کشاورزی

ایمیل:

شماره تماس: 38804688-051