اقلیم2

تالیف: پاول سی. دی. نیوتن و همکاران، ترجمه: علیرضا کوچکی-مهدی نصیری محلاتی-لیلی تبریزی-محمدخیرخواه-رضا میرزایی تالارپشتی، تاریخ نشر: پاییز 1389
 امروزه تغيير اقليم بصورت يكي از چالش‌هاي مهم انسان درآمده است و طيف گسترده‌اي از مردم شامل دانشمندان، سياستمداران و ساير اقشار را به‌خود مشغول داشته است. گرچه تغيير اقليم در طي تاريخ هميشه وجود داشته است ولي فعاليت‌هاي بي رويه انسان در حال حاضر به‌شدت آن افزوده است و به‌دليل تغيير اقليم به‌شكل فعلي آن كليه فعاليت‌هاي بشر را تحت تأثير قرار خواهد داد و به همين دليل نوعي بسيج جهاني براي كاهش مخاطرات آن در حال وقوع است. بدون ترديد كشاورزي به‌علت ماهيت بيولوژيكي آن از يك طرف و جنبه‌هاي اقتصادي و اجتماعي مرتبط با آن از طرف ديگر بيشترين آسيب را از تغييرات اقليمي خواهد ديد و به همين دليل ارائه راه‌حل‌هايي براي كاهش مخاطرات و نيز سازگاري به آن بسيار ضروري است. كتاب حاضر اثر تغييرات بر كليه جنبه‌هاي كشاورزي ازجمله بر چرخه‌هاي زيست زمين شيميايي، فراهمي آب و عناصر غذايي، تقاضاي آب و عناصر غذايي در شرايط تغيير اقليم، اثرات تغيير اقليم بر تثبيت زيستي نيتروژن، شبكه‌هاي غذايي در شرايط تغيير اقليم، پايداري توليدات كشاورزي در شرايط تغيير اقليم، اثر تغيير اقليم بر آفات، بيماري‌ها، علف‌هاي هرز و ريز موجودات خاك و بالاخره راه‌هاي سازگاري به آن را مورد بحث قرار داده است.