افق  تاليف: داگلاس دي. بوهلر، ترجمه: دكتر محمدحسن راشد محصل-مهندس سيد احمد حسيني، تاريخ نشر:1386

 در كتابي كه پيش روي شماست تعدادي از بهترين محققان عصر حاضر تلاش كرده اند تا مطالب روز را در بوته نقد و بررسي قرار دهند، نظام هاي مديريت علف هاي هرز را بهبود بخشند.