اقتصاد و بوم شناسی: مرزهای نو و توسعه پایدار
 • نویسنده: ادوارد ب‍ارب‍ی‍ر
 • مترجم: محمود دانشور کاخکی، سیاوش دهقانیان، ف‍رخ دی‍ن‌ ق‍زل‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1385
 • شابک (ISBN): 978-964-386-119-3
 • ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
 • تعداد صفحات: 248
 • عنوان به انگلیسی: Economics and Ecology: New Frontiers and Sustainable Development

اقتصاد و بوم شناسی اغلب به عنوان بررسی روابط میان موجودات و محیط زیست آن ها تعریف می شود. کتاب حاضر سعی دارد تا به مبانی تلفیق این دو رشته نگاهی داشته باشد و ...

اقتصاد و بوم شناسی اغلب به عنوان بررسی روابط میان موجودات و محیط زیست آن ها تعریف می شود. کتاب حاضر سعی دارد تا به مبانی تلفیق این دو رشته نگاهی داشته باشد و این موضوع را از دیدگاه های مختلفی بررسی می کند و به دنبال مسائلی چون توسعه پایدار از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی است.

 • فصل 1. مقدمه: اقتصاد و بوم شناسی - مرز آینده
 • فصل 2. توسعه پایدار زیست محیطی: شرایط اقتصادی بهینه
 • فصل 3. تحلیل نظام های اقتصادی بوم شناختی: نظم و بی نظمی
 • فصل 4. کشاورزی پایدار: مبادله با بهره وری، ثبات و برابری
 • فصل 5. تنش، شوک و پایداری استفاده بهینه از منابع در یک محیط تصادفی
 • فصل 6. ظرفیت چرای اقتصادی و بوم شناختی: کاربرد در نظام های مرتعی (چوپانی) زیمباوه
 • فصل 7. حفاظت از جنگل های گرمسیری و تنوع زیستی: یک الزام نوین بوم شناختی
 • فصل 8. رشد اقتصادی بهینه و حفاظت از تنوع زیستی
 • فصل 9. ارزش منظره ای فیل ها
 • فصل 10. بوم شناسی و اقتصاد جزایر کوچک: چارچوبی برای توسعه پایدار
 • فصل 11. توسعه پایدار اقتصادی: اصول اقتصادی و اخلاقی

س‍ی‍اس‍ت‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌ -- ج‍ن‍ب‍ه ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌، ت‍وس‍ع‍ه‌ پ‍ای‍دار، ب‍وم ش‍ن‍اس‍ی‌