تأمین مالی کشاورزی

بخش کشاورزی همواره به تأمین مالی به شکل «جزیره ای» نگاه کرده است. به همین دلیل نتوانسته کمبودهای مالی این بخش را تأمین کند، از اصل متنوع سازی ابزارهای تأمین مالی بهره گیرد و در نهایت از تجربیات گرانبهای سایر بخش ها و کشورهای دیگر استفاده نماید. تأمین مالی کشاورزی به عنوان ...

 

بخش کشاورزی همواره به تأمین مالی به شکل «جزیره ای» نگاه کرده است. به همین دلیل نتوانسته کمبودهای مالی این بخش را تأمین کند، از اصل متنوع سازی ابزارهای تأمین مالی بهره گیرد و در نهایت از تجربیات گرانبهای سایر بخش ها و کشورهای دیگر استفاده نماید. تأمین مالی کشاورزی به عنوان یکی از چالش های فراروی کشاورزان از یک سوی و موسسات مالی از سوی دیگر، توجهات جهانی را به ویژه در کشورهای در حال توسعه که همواره با مشکل کمبود سرمایه مواجه می‎باشند به خود جلب کرده، به‎ نحوی که تلاش شده است دانش موجود در این حوزه از طرق مختلف ارتقاء یابد.

یکی از رویکردهای مهم، شکل گیری دوره ها و رشته های مرتبط با تأمین مالی به طور عام و تأمین مالی کشاورزی به طور خاص و ورود درس تأمین مالی کشاورزی در رشته‎ اقتصاد کشاورزی می باشد. با توجه به اهمیت تأمین مالی کشاورزی و نیز تولید متون درسی، مؤلفان بر آن شدند تا با تألیف مجموعه کتاب هایی تحت عنوان «تأمین مالی کشاورزی»، خلاء موجود در این حوزه را پر کنند.

  • پیش‌گفتار مؤلفان
  • مقدمه ای از دکتر یزدانی
  • بخش اول: اصول و دامنه تأمین مالی کشاورزی
  • بخش دوم: مدیریت مالی کشاورزی
  • بخش سوم: تأمین مالی خرد کشاورزی، درس ها و چالش ها
  • بخش چهارم: هزینه های مبادلاتی تأمین مالی کشاورزی و کاستی ها
  • بخش پنجم: ارزیابی عملکرد موسسات مالی کشاورزی
  • بخش ششم: سیاست های مطلوب تأمین مالی کشاورزی
  • منابع

کشاورزی -- امور مالی