• نویسنده: ژان پروپس، پاول سافونو
 • مترجم: محمدرضا کهنسال، هادی رفیعی دارانی
 • تاریخ انتشار: 1390
 • شابک (ISBN): 978-964-386-261-9‬‬
 • ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
 • تعداد صفحات: 240
 • عنوان به انگلیسی: Modelling in Ecological Economics
 • مشاهده صفحات اولیه کتاب

در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧﺴﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮد و در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻠﯿﻪ ﺟﺎﻧﺪاران ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻄﺮح می باﺷﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎد در ارزﯾﺎﺑﯽ اﯾﻦ ﺑﺮ ﻫم کنش ها و ﺑﺨﺼﻮص از ﻧﮕﺎه ﭘﺎﯾﺪاری زﯾﺴﺖ ﺑﻮم و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ...

 

در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧﺴﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮد و در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻠﯿﻪ ﺟﺎﻧﺪاران ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻄﺮح می باﺷﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎد در ارزﯾﺎﺑﯽ اﯾﻦ ﺑﺮ ﻫم کنش ها و ﺑﺨﺼﻮص از ﻧﮕﺎه ﭘﺎﯾﺪاری زﯾﺴﺖ ﺑﻮم و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳت ها ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﻗﺘﺼﺎد اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ، ﯾﮑﯽ از ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﻦ رﺷﺘﻪ ای داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐـﻪ در آن ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿت های اﻗﺘﺼﺎدی اﻧﺴﺎن و اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ در ﻃﻮل زﻣﺎن و ﻓﻀﺎ ﻣﯽ ﭘﺮدازد. از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در اﻗﺘﺼﺎد اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ، ﺑﺤﺚ ﻣﺪل ﺳﺎزی ﺑﺮﻫﻢ ﮐـﻨﺶ ﻫـﺎ از ﻧﮕـﺎه اﻗﺘﺼـﺎدی اﺳـﺖ ﮐـﻪ از ﺟﺎﯾﮕـﺎه وﯾﮋه ای در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل و ﻧﻮﻇﻬﻮر رﯾﺎﺿﯿﺎﺗﯽ، ﻣﻼﺣﻈﺎت و ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎد و اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ را از اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار داد. ﺳﺎﺑﻘﺎً در اﯾﺮان، ﻋﻤﺪه ﮐﺘﺐ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادن ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮده و در ﺑﻌﻀﯽ از آن ها ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﺪل ﻫﺎ و اﻟﮕﻮﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص و ﺑﻮﯾﮋه ﺑﺮای ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﺎورزی، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻄﺮح ﮔﺮدد.

 • پیش گفتار مترجمان
 • پیش گفتار مؤلفان
 • فصل اول: مقدمه ای در مورد مدل سازی در اقتصاد و اکولوژیک
 • فصل دوم: مدل های تکاملی
 • فصل سوم: مدل های داده - ستاده
 • فصل چهارم: مدل های نئواتریشی
 • فصل پنجم: آنتروپی در اقتصاد اکولوژیکی
 • فصل ششم: مدل های ترمودینامیک
 • فصل هفتم: ارزیابی چند معیاری
 • فصل هشتم: مدل های عامل محور
 • فصل نهم: منحنی زیست محیطی کوزنتس

اقتصاد محیط زیست -- روش شناسی، اقتصاد محیط زیست -- الگوهای اقتصادسنجی