امروزه روش تحقیق به عنوان یک علم، در مطالعات و پژوهش هایی که می خواهند بستر لازم را برای ایجاد داده ها و یافته ها ایجاد کنند تا در سیاست گذاری مورد استفاده قرار گیرند، اهمیتی دوچندان یافته است. این مسئله در مطالعات پیمایشی از حساسیت بالاتری برخوردار است، به گونه ای که محقق باید ...

امروزه روش تحقیق به عنوان یک علم، در مطالعات و پژوهش هایی که می خواهند بستر لازم را برای ایجاد داده ها و یافته ها ایجاد کنند تا در سیاست گذاری مورد استفاده قرار گیرند، اهمیتی دوچندان یافته است. این مسئله در مطالعات پیمایشی از حساسیت بالاتری برخوردار است، به گونه ای که محقق باید به اصول اولیه تحقیق و گام های عملیاتی آن مجهز و مسلط باشد. تدوین کتابی که با بیانی جزیی تر، شفاف تر و آسان تر روش های تحقیق پیمایشی را توصیف کند، می تواند راهنمای عملی مناسبی فراروی محققان به ویژه محققان جوان قرار دهد. چنین نگاهی می تواند کیفیت مطالعات را ارتقا بخشد و در عمل به محققان نشان دهد که روش تحقیق در کیفیت بخشی مطالعات به منظور ایجاد اطلاعات لازم برای اتخاذ تصمیم های اثربخش بسیار مهم است.

 • فصل 1. روش تحقیق
 • فصل 2. اصول بنیادین تحقیقات علمی
 • فصل 3. مراحل تحقیقات علمی
 • فصل 4. عنوان تحقیق و ویژگی ‌های آن
 • فصل 5. بیان مسئله تحقیق
 • فصل 6. گزاره های مسئله
 • فصل 7. پیشینه نگاشته ها
 • فصل 8. روش شناسی تحقیق
 • فصل 9. طیف ها، متغیرها و مقیاس اندازه گیری
 • فصل 10. ابزارهای سنجش در تحقیق
 • فصل 11. روان سنجی و اعتبارسنجی پرسشنامه
 • فصل 12. روش های نمونه گیری
 • فصل 13. روش های تجزیه و تحلیل داده ها
 • فصل 14. نتایج، بحث، نتیجه گیری و پیشنهاد‎‌ها
 • فصل 15. اخلاق پژوهش

تحقیق - - روش‌شناسی، Research - - Methodology