×

توجه

Lack of access rights - File '/images/255/mgthumbnails/700x700-images-255-articles_images-raz-e-haftom_98-raz-e-haftom_1.jpg'
Lack of access rights - File '/images/255/mgthumbnails/700x700-images-255-articles_images-raz-e-haftom_98-raz-e-haftom_2.jpg'
Lack of access rights - File '/images/255/mgthumbnails/700x700-images-255-articles_images-raz-e-haftom_98-raz-e-haftom_3.jpg'

با وجود امکانات آموزشی - رفاهی بسیاری که در دانشگاه و دانشکده وجود دارد، اطلاع از این امکانات موجب استفاده و بهره برداری بیشتر دانشجویان در طول تحصیل خواهد شد.
انجمن های علمی دانشکده کشاورزی با هدف شناساندن امکانات، تجهیزات، ساختمان ها، آزمایشگاه های دانشکده کشاورزی و ... مسابقه ای تحت عنوان اتاق فرار راز هفتم برگزار نمود. این مسابقه که در سال گذشته با 25 تیم در 19مهرماه1397 برگزار شد، از سوی بسیاری از دانشجویان مورد استقبال قرار گرفت.


امسال نیز انجمن علمی دانشکده کشاورزی، با هم اندیشی شورای دبیران انجمن و با بررسی مشکلات و ایرادهای مسابقه سال گذشته، با رویکردی متفاوت  نسبت به سال گذشته، مسابقه ی اتاق فرار راز هفتم را در جهت رسیدن به اهداف این مسابقه برگزار نمود، تا گامی هر چند کوچک در راستای اعتلای علمی و فرهنگی و آگاهی دانشجویان نوورود برداشته باشد.
اهداف مورد نظر مسابقه اتاق فرار راز هفتم:

  • شناساندن ساختمان های دانشکده کشاورزی اعم از ساختمان های آموزشی، اداری، تریای دانشکده، سایت کامپیوتر، کتابخانه، نمازخانه، سوله های علمی مرتبط با هر رشته و ...
  • نحوه ی استفاده دانشجویان از امکانات رفاهی، آموزشی و علمی اعم از ftp، پاد، سایت دانشکده، پرتال، سایت کتابخانه و ...
  • آشنایی دانشجویان با فضای انجمن علمی و دستاوردهای آن
  • ایجاد انگیزه در فضایی پویا و مهیج برای دانشجویان

 

raz-e-haftom 1

raz-e-haftom 2

raz-e-haftom 3