تدوین گردآوری: مهندس مجتبی مدرس رضوی، ‌تاریخ نشر: 1388مکانیک

کشاورزی در ایران پیشه‌ای دیرینه می‌باشد که امروز هم از ارکان مهم اقتصاد کشور بشمار می‌رود. کشاورزی ایران در طی سالها تحت تأثیر عوامل متعدد، تغییرات زیادی نموده و از مرحله خودکفایی شخصی به سمت تأمین نیاز بازار مصرف گام نهاده است. به علت فزونی نیاز جامعه به موادخام برای تامین خوراک یا مادۀ اولیة صنایع و علاقة کشاورزان به تولید افزونتر جهت کسب درآمد بیشتر تمام عوامل موثر در بالا بردن سطح و کیفیت تولید مورد توجه قرار گرفته است.