اگرو

تاليف: لمبرز-چاپين-پونز، ترجمه: دكتر عليرضا كوچكي و همكاران،‌ويراستار علمي: دكتر مهدي نصيري محلاتي، تاريخ نشر:1384
 در اين كتاب كه به تشريح مكانيسم هاي فيزولوژيكي گياهي از مقياس مولكولي تا گياه و بوم نظام پرداخته شده، فرآيندهاي اصلي متابوليسم و انتقال كربن، روابط آب گياه و موازنه انرژي در اين مقياس ها تشريح و توصيف شده است.