ارگتاليف: جي. والاس، ترجمه: دكتر عليرضا كوچكي، احمد غلامي، عبدالمجيد مهدوي دامغاني، ليلي تبريزي، تاريخ انتشار: 1384
 مجموعه حاضر برگردان كتاب Organic Field Crop Handbook نوشته J.Wallace است كه در فصول اول آن با مقدمه‌اي بر اصول كشاورزي زيستی، پايداري زيست محيطي، جنبههاي اقتصادي، استانداردها و گواهي زيستي، روشهاي كشاورزي زيستي، مديريت كود، آفات ، بيماريها و علفهاي هرز به تشريح موارد ذكر شده پرداخته شده است و در فصول انتهايي طراحي تناوبهاي زراعي و معرفي گياهان زراعي مختلف مورد بحث قرار گرفته است.