هرز

تاليف: ريچارد جي.آلدريچ-رابرت جي.كرمر، ترجمه: دكتر محمدحسن راشد محصل-مهندس سيدكريم موسوي، تاريخ نشر:1386
 علف هاي هرز تا حدودي پيامد توليد محصولات زراعي هستند، البته بيشتر مي بايست آنها را پيامد تصميم هاي مديريتي دانست.