هرز2

تاليف: جنز اريك جنسن و همكاران، ترجمه: دكتر محمدحسن راشد محصل و همكاران، تاريخ نشر: 1385
 با وجودي كه فصلهاي مختلف اين كتاب توسط افراد مختلفي نوشته شده، ولي دقت شده است كه محتواي آنها دربرگيرنده مباحث مختلف علم علفهاي هرز باشد و مباحث مختلف، به روز و با زباني ساده تدوين و بيان گردد.