کود

تاليف: ام. لگريد - او. سي. بكمن - اي.ا. كوستاد، ترجمه: مجيد جامي الاحمدي-بهنام كامكار-عبدالمجيد مهدوي دامغاني، تاريخ نشر: 1385
 كتاب حاضر به بررسي جنبه هاي زيست محيطي و پايداري توليد مواد غذايي در جهان امروز كه با رشد روزافزون جمعيت مواجه است پرداخته و در اين بررسي، بر مديريت كاربرد كودهاي شيميايي و عناصر غذايي تاكيد ويژه اي داشته است.