نقش

تاليف: ريچارد السن-چارلزفرانسيس-استفان كافكا، ترجمه: دكتر عليرضا كوچكي، مهندس سمانه نجيب نيا، تاريخ نشر: 1387
 امروزه بهره برداری بی رویه از منابع زمین در طی قرن گذشته و عدم توجه به تبعات ناشی از چنین بهره برداری هایی بر ثبات و پایداری بوم¬نظام¬ها بیش از هر زمان دیگری متجلی شده است. در این راستا بخش کشاورزی نیز ضمن ایفای نقش خود در تامین غذای جمعیت رو به گسترش جهان با چنین چالش هایی روبرو بوده است. مدیریت‌هایی مبتنی بر بینش¬های خردگرا و فاقد ابعاد تلفیقی در رابطه با مدیریت تولیدات کشاورزی، عوارض بی¬شماری از جمله فرسایش خاک، کاهش تنوع زیستی، آلودگی محیط زیست و غیره به همراه داشته است. به همین دلیل در دهه گذشته نگرش‌های جدیدی در ارتباط با بهره¬برداری پایدار از منابع شکل گرفته است، که همه آنها در قالب توسعه پایدار قابل طرح می باشد و بدون تردید توسعه پایدار در کشاورزی نیز با ساختاری مخصوص به خود بسیار مورد توجه است. کتاب حاضر یکی از اولین تلاش ها در زمینه معرفی کشاورزی پایدار است. این کتاب از جمله منابع علمی ای به شمار می رود که این مفهوم را همراه با تنوع که اساس پایداری است، آورده است.