نگرش

تدوین و گردآوری: دکتر علیرضا کوچکی-دکتر مهدی نصیری محلاتی-مهندس فرزاد مندنی-دکتر سرور خرم‌دل، تاریخ نشر: زمستان 1390
 امروزه علوم تلفیقی به صورت گسترده­ای مورد توجه واقع شده است. یکی از این علوم بوم‌شناسی فیزیولوژیک است که پدیده‌های علمی را بر اساس نگرش خرد به کلان و کلان به خرد مورد واکاوی قرار می­دهد. به عبارتی دیگر، علم بوم­شناسی فیزیولوژیک پدیده‌های فیزیولوژیکی را با اتکاء به مبانی بوم­شناسی و پدیده­های بوم­شناسی را نیز بر اساس مبانی فیزیولوژیکی، مورد نظر قرار می­دهد. کتاب حاضر که بر اساس چنین رویکردی نوشته شده است، متکی بر مطالبی است که در یک دوره 10 ساله، برای درس بوم شناسی- فیزیولوژی گیاهان زراعی و علف­های هرز در مقطع دکترا، تهیه شده است. مطالب این کتاب از واکاوی­ها و بحث­های آزاد این درس تهیه شده است و هر فصل توسط یک یا چند دانشجو تدوین شده است. گرچه تنها نام کسانی که فصول را در نهایت تدوین کرده­اند، آورده شده است، ولی مطالب به صورت سلسله­وار توسط دانشجویان دوره­های قبل نیز مورد بحث قرار گرفته و بنابراین عملاً مطالب کتاب به صورت جمعی طی یک دوره 10 ساله تهیه شده است. این کتاب مشتمل بر 14 فصل است که پیرامون جنبه­های بوم­شناسی فیزیولوژیک فتوسنتز، تکامل سیستم­های فتوسنتزی، جنبه­های بوم­شناسی فیزیولوژیک تنفس، بوم­شناسی فیزیولوژیک تولید گياهان زراعی، کارايي مصرف منابع و جنبه­های بوم­شناسی فیزیولوژیک آن در کشاورزی، جنبه­های بوم­شناسی فیزیولوژیک رقابت در جوامع گیاهان زراعی، جنبه­های بوم­شناسی فیزیولوژیک دگرآسیبی در بوم نظام­های طبیعی و زراعی، جنبه­های بوم­شناسی فیزیولوژیک همزیستی قارچ­های میکوریزا در بوم نظام­های طبیعی و زراعی، میکروارگانیسم­های تثبیت کننده نیتروژن، اثرات بوم­شناسی فیزیولوژیک آلاینده­های محیطی بر تولیدات کشاورزی، بوم­شناسی فیزیولوژیک فلزات سنگین در جوامع گیاهی، جنبه­های بوم­شناسی فیزیولوژیک تغيير اقليم و تنش عناصر معدني در بوم نظام‌های زراعی و تغییر مقیاس در بوم­شناسی فیزیولوژیک می­باشد.