خاک3

تالیف: دانیل هیلل، ترجمه: دکتر بیژن قهرمان، تاریخ نشر: زمستان1389
«هيدرولوژي يکي از سه شاخه‌ي عمده‌ي سيالات در علم ژئوفيزيک است. دو شاخه‌ي ديگر هواشناسي و اقيانوس شناسي است ولي هيدرولوژي به طرق مختلف با اين دو شاخه تفاوت دارد. هم هواشناسي و هم اقيانوس شناسي از مباني علمي نسبتاً روشني برپايه‌ي مکانيک سيالات برخوردارند، در نتيجه هيچ‌گونه عدم اطميناني در مورد حدود و دامنه‌ي آن‌ها وجود ندارد. اما درباره‌ي هيدرولوژي چطور؟ به نظر مي‌رسد براي بسياري از متخصصان هدف از هيدرولوژي به خوبي تعريف شده و قلمرو آن کاملاً محدود باشد. با اين وجود تصويري که هيدروژئولوژيست‌ها، هيدرواکولوژيست‌ها و مهندسان زهکشي شهري از هيدرولوژي دارند بسيار متفاوت است. بسياري از هيدرولوژيست‌ها براي يک يا چندين بخش از کل چرخه‌ي هيدرولوژي با خلاءهايي روبرو هستند. اين موضوع نه تنها از لحاظ نظري تاسف‌بار است بلکه از لحاظ عملي نيز مشکلاتي را به بار مي‌آورد. بين بخش‌هاي متعدد تقابل‌هايي وجود دارد که مي‌تواند از جنبه‌ي عملي مهم باشد.