گیاه1

تدوين و گردآوري: دكتر بهروز جعفرپور-مهندس محمدعلي سبك خيز،1386

ويروئيدها كوچكترين عوامل بيماريزاي گياهي مي باشند كه تقريبا 40 سال از شناسايي آنها مي گذرد. طي دهه اخير پيشرفتهاي زيادي در ارتباط با اين عوامل بيماريزا كه فقط در گياهان باعث بيماري مي شوند صورت گرفته است.