گیاه2

دوين و گردآوري: دكتر مهدي مدرس اول، تاريخ نشر:1388

رده¬بندی حشرات یکی از دروس بنیادی و اصلی کشاورزی در مقاطع کارشناسی گیاهپزشکی و همچنین کارشناسی ارشد رشتة حشره¬شناسی کشاورزی و سایر رشته های همسو را تشکیل می دهد. در ارتباط با رده بندی حشرات فقدان کتاب های فارسی که در حقیقت بتوانند تقاضای دانشجویان کارشناسی رشته گیاه پزشکی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و سایر رشته های وابسته را برآورده سازند، همواره ملموس بوده است. در این کتاب که جلد اول آن تقدیم علاقه مندان می گردد، ابتدا جنبه های مختلف رده بندی بندپایان و همچنین 22 راسته از حشرات به تفصیل و به¬طور همه¬جانبه مورد مطالعه قرار گرفته است و 10 راستة باقی مانده در جلد دوم کتاب بررسی خواهند شد.