فهرست مطلب

اهداف رشته علوم دامی

هدف از ارایه این رشته تربیت کارشناسانی است که افزون بر عهده دار شدن مسیولیت های محوله در اداره امور واحدهای دام و طیور و تدوین راهکارهای مدیریتی آن ها، بتوانند در سطح وسیعتری نسبت به کاردانان این رشته در امور تحقیقاتی، برنامه ریزی و آموزش علوم دامی منشاء خدمات ارزنده باشند. تولید علم و بومی کردن علوم پیشرفته از طریق پیشبرد آموزش، پژوهش و ترویج علوم مربوط به مدیریت پرورش، تغذیه، فیزیولوژی و اصلاح دام درمنطقه و کشور از عمده ترین اهداف این گروه می باشد.