حوادثتالیف: سباستین ای. هیث، ترجمه: دکتر مجتبی طهمورث پور-دکتر فرخ دین قزلی-مهندس هادی رفیعی دارانی، تاریخ نشر: زمستان1390
وقوع حوادث طبيعي و غيرمترقبه از جمله مسائلي است كه كشورهاي مختلف، بسته به شرايط خاص خود، بخصوص شرايط جغرافيايي با آن مواجه می‌شوند. معمولاً به هنگام وقوع این حوادث، به شرایط نامناسبی که دام‌ها با آن مواجه خواهند شد توجه کافی نمي‌شود و در خیلی از موارد، به ویژه در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران در زمينه اقدامات پيش‌گيرانه نيز برنامه‌ريزي خاصي صورت نمي‌گيرد. در طی سال‌های اخیر در کشورهای پیشرفته هم در بعد نظری و هم از جهت کاربردی مطالعات گسترده‌ای در زمینه نحوه مقابله با آثار ناشی از حوداث طبیعی بر زیر بخش دام انجام شده است که ما می توانیم برای پیشرفت کار و آموزش از تجارب تضمین شده‌ی دیگران بهره ببریم و از رخدادهایی که در کشورهای دیگر به وقوع می پیوندد تنها به عنوان نمونه و مصداق استفاده کنیم. کتاب حاضر یکی از مصدایق بارز نحوه پیشگیری و مقابله با رخ‌دادهای غیرمترقبه طبیعی است. این کتاب حاصل تجارب و مشاهدات عيني نويسنده کتاب است كه در آن به ارائه مجموعه راهکارهایي پرداخته شده كه قبل، هنگام و بعد از بروز حوادث غيرمترقبه و بخصوص بلاياي طبيعي بايد در حوزه‌های مرتبط با مديريت دام مورد توجه قرار گيرد. مطالب اين كتاب در هفت بخش كلي و در قالب 32 فصل تنظیم شده است.